Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Privātuma politika attiecībā uz parakstītāju e-pasta adresēm, kas savāktas, izmantojot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu

Apstrādes darbība: to parakstītāju e-pasta adrešu apstrāde, kas savāktas, izmantojot Komisijas centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu.

Datu pārzinis: kopīga atbildība par datu apstrādi, kas ir Eiropas Komisijai (operatīvais datu pārzinis — nodaļa SG.A.1. “Politikas prioritātes & darba programma”) un iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvim vai, attiecīgā gadījumā, organizatoru grupas izveidotajai juridiskajai personai.

Atsauces numurs: DPR-EC-03486.2

1. Ievads

Eiropas pilsoņu iniciatīva (turpmāk “EPI”) ir līdzdalības demokrātijas instruments, kas ļauj pilsoņiem ierosināt konkrētas juridiskas izmaiņas jebkurā jomā, kurā Eiropas Komisijai (turpmāk “Komisija”) ir pilnvaras ierosināt tiesību aktus. Šā instrumenta tiesiskais regulējums ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regulā (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (turpmāk “EPI regula”).

Lai Komisijai iesniegtu derīgu Eiropas pilsoņu iniciatīvu, EPI organizatoru grupai ir jāsavāc no ES pilsoņiem vismaz viens miljons paziņojumu par atbalstu, sasniedzot noteiktu minimālo parakstītāju robežvērtību vismaz 7 valstīs. Ja vēlaties, lai Komisija un organizatoru grupa jūs turpmāk informē par attiecīgās iniciatīvas virzību, jūs kā iniciatīvas parakstītājs, atbalstot Eiropas pilsoņu iniciatīvu, pēc izvēles varat norādīt arī savu e-pasta adresi.

Šis paziņojums par persondatu aizsardzību attiecas uz jūsu e-pasta adrešu apstrādi iepriekš minētajā kontekstā, izmantojot Komisijas izveidoto un pārvaldīto centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu (turpmāk “CVTS”).

Kopīgas atbildības ietvaros jūsu e-pasta adreses apstrādā Komisija un attiecīgās iniciatīvas organizatoru grupas pārstāvis vai, attiecīgā gadījumā, šādas grupas izveidota juridiska persona (turpmāk “iniciatīvas organizatori”). Komisijas un organizatoru attiecīgā atbildība un pienākumi ir noteikti pārredzamā veidā līgumā par kopīgu atbildību. Galvenie šī līguma elementi ir darīti pieejami plašai sabiedrībai:

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_lv

Eiropas Komisija ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija persondatus vāc un apstrādā tālāk atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. Tāpat uz iniciatīvas organizatoriem attiecas noteikumi par persondatu apstrādi, kas izklāstīti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (“VDAR”).

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti jūsu persondatu apstrādes iemesli un tas, kā tie tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti, un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Ir sniegta arī kontaktinformācija, ko varat izmantot saziņai ar atbildīgajiem datu pārziņiem, pie kuriem varat vērsties, ja vēlaties izmantot savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista(-u) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus

Saskaņā ar EPI regulu persondatu apstrādes vispārējais mērķis ir īstenot Regulu (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un tādējādi ļaut ES pilsoņiem izmantot Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punktā paredzētās tiesības tieši vērsties pie Komisijas, pieprasot Līgumu īstenošanas nolūkā iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu.

Šajā sakarā, ja esat devis nepārprotamu piekrišanu, tiek iegūta jūsu e-pasta adrese, lai Komisija un iniciatīvas organizatori varētu jūs informēt par attiecīgās iniciatīvas virzību.

Turklāt jūsu datus var apstrādāt saistībā ar apstrādes atbalsta darbībām, piemēram, datu subjektu pieprasījumu apstrādi, tehniskās kvalitātes izlases pārbaudēm, darbībām, kas vajadzīgas, lai uzturētu IT sistēmu, un citām darbībām, kas var būt paredzētas tiesību aktos.

Apstrādātos persondatus var atkārtoti izmantot procedūrām ES tiesās, valstu tiesās, Eiropas Ombuda birojā vai Eiropas Revīzijas palātā.

Automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu persondati netiks izmantoti.

3. Kāds ir jūsu e-pasta adreses apstrādes juridiskais pamats

Apstrāde attiecībā uz šo mērķi ir skaidri paredzēta EPI regulā (18. panta 2. punkts). Tomēr, tā kā jūsu e-pasta adreses norādīšana nav nepieciešama, lai atbalstītu iniciatīvu, šīs apstrādes pamatā ir jūsu atsevišķa un nepārprotama piekrišana saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu (un VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

Jūsu e-pasta adrese nav uzskatāma par sensitīvu informāciju, kuras apstrāde principā ir aizliegta ar Regulas (ES) 2018/1725 10. panta 1. punktu (un VDAR 9. panta 1. punktu). Tomēr atkarībā no katras iniciatīvas priekšmeta jūsu datu un atbalstītās iniciatīvas savstarpējā saistība var atklāt informāciju par jūsu veselību, politisko, filozofisko vai reliģisko pārliecību un uzskatiem, politisko piederību, seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju, rasi vai etnisko izcelsmi vai pat dalību arodbiedrībās. Līdz ar to jūsu datu sensitivitāte var izrietēt no attiecīgās iniciatīvas temata sensitivitātes.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 10. panta 2. punkta a) apakšpunktu (un VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu), pat ja jūsu datus var kvalificēt kā īpašu datu kategoriju, to apstrāde joprojām ir atļauta šāda iemesla dēļ: “datu subjekts ir devis skaidru piekrišanu savu persondatu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem”.

4. Kādus persondatus mēs vācam un tālāk apstrādājam

Ja esat sniedzis nepārprotamu piekrišanu, mēs iegūstam jūsu e-pasta adresi, lai jūs informētu par attiecīgās iniciatīvas virzību.

Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu apstrādi, mēs vācam dažus (meta)datus, kas saistīti ar e-pasta adreses elektronisku nosūtīšanu/iesniegšanu, konkrēti, jūsu pārlūkprogrammas izmantoto valodu, jūsu IP adresi, elektroniski ievadīto datu laiku un unikālo identifikatoru, kas tiek automātiski ģenerēts jūsu paziņojuma par atbalstu iesniegšanas brīdī.

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus

Standarta glabāšanas periods ir attiecīgi 12 mēneši pēc vākšanas perioda beigām vai pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisijai.

Ja saskaņā ar EPI regulas 15. panta 2. punktu Komisija paziņojumā izklāsta pasākumus, kurus tā plāno veikt attiecībā uz attiecīgo Eiropas pilsoņu iniciatīvu, šis standarta glabāšanas termiņš tiek pagarināts. Šādā gadījumā datus iznīcina ne vēlāk kā trīs gadus pēc minētā paziņojuma publicēšanas.

Tas neskar jūsu tiesības jebkurā laikā atteikties no informatīvo e-pastu saņemšanas; pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas jūsu e-pasta adrese tiks izdzēsta iespējami īsā laikā.

Varat atteikties no šādu e-pastu abonēšanas, rakstot uz e-pasta adresi SG-ECI-mailing@ec.europa.eu.

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus

Visi persondati elektroniskā formātā tiek glabāti Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž

Ja datus glabā CVTS, jūsu datiem var piekļūt tikai Komisijas darbinieki, kas ir īpaši pilnvaroti, pamatojoties uz principu “nepieciešamība zināt”. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu vienošanos par konfidencialitāti.

Iniciatīvas organizatori var izmantot jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums un pārējiem parakstītājiem ziņojumus, izmantojot īpašu CVTS funkciju, bet viņiem nav piekļuves jūsu persondatiem.

8. Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu jūsu e-pasta adreses apstrādei, par to paziņojot vienam no kopīgajiem datu pārziņiem. Atsaukums neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.

Turklāt jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) (un VDAR III nodaļas) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt jūsu persondatiem un tos labot, ja jūsu persondati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Dažos gadījumos jums ir tiesības dzēst savus persondatus, ierobežot to apstrādi un iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar vienu no personām, kuras ir līdzatbildīgas par datu apstrādi vai – īpaši domstarpību gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu(-iem). Ja vajadzīgs, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Minēto personu kontaktinformācija ir sniegta 9. punktā.

Ja vēlaties īstenot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzam pieprasījumā tās aprakstīt (piemēram, minēt apstrādes darbības ieraksta numuru, kā norādīts 10. punktā).

Visi pieprasījumi attiecībā uz piekļuvi persondatiem tiks izskatīti viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Visi citi pieprasījumi, uz kuriem attiecas Regulas (ES) 2018/1725 18.–25. pants (un VDAR III nodaļa), tiks izskatīti 15 darbdienu laikā. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu.

9. Kontaktinformācija

- Datu pārziņi

Ja vēlaties īstenot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 un VDAR vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar vienu no kopīgajiem datu pārziņiem.

Ø Komisijas operatīvā datu pārziņa kontaktinformācija:

European Commission

Secretariat General

Directorate A ‘Strategy, Better Regulation & Corporate Governance’

Unit A.1 ‘Policy Priorities & Work Programme’

B – 1049 Brussels

Tālr. +32 2 29 92165

E-pasts: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

Organizatoru grupas pārstāvja vai, attiecīgā gadījumā, šādas grupas izveidotās juridiskās personas kontaktinformāciju atradīsiet EPI tiešsaistes reģistrā un CVTS tīmekļa vietnēs, kas izveidotas saistībā ar konkrētām iniciatīvām. Sk. vietni https://europa.eu/citizens-initiative/home_lv.

- Datu aizsardzības speciālisti

Ø Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Ø Organizatoru grupas datu aizsardzības speciālists (ja ir)

Ja organizatoru grupa ir iecēlusi datu aizsardzības speciālistu, jūs varat sazināties ar šo datu aizsardzības speciālistu, izmantojot kontaktinformāciju EPI tiešsaistes reģistrā un CVTS tīmekļa vietnēs, kas izveidotas saistībā ar konkrētām iniciatīvām. Sk. vietni https://europa.eu/citizens-initiative/home_lv.

- Datu aizsardzības iestādes

Ø Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (edps@edps.europa.eu).

Ø Valsts datu aizsardzības iestādes

Ja uzskatāt, ka jūsu dati tiek apstrādāti nelikumīgi, jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai valsts datu aizsardzības iestādei, jo īpaši jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vietas dalībvalstī. Valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama šeit: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_lv.

10. Kur meklēt plašāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu dokumentēto persondatu apstrādes darbību sarakstu Komisijā, par kurām viņam ir paziņots. Ierakstiem var piekļūt, sekojot šai saitei: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_lv.

Šī konkrētā apstrādes darbība datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ir iekļauta ar šādu apstrādes darbības ieraksta numuru: DPR-EC-03486.2

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?