Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Beartas príobháideachais maidir le sonraí pearsanta sínitheoirí a bhailítear tríd an lárchóras bailithe ar líne

An oibríocht phróiseála: Próiseáil sheoltaí ríomhphoist na sínitheoirí a bhailítear trí lárchóras cailithe ar líne an Choimisiúin

An Rialaitheoir Sonraí: Rialú Comhpháirteach idir an Coimisiún Eorpach (Rialaitheoir Oibriúcháin Aonad SG.A.1 “Tosaíochtaí Beartais agus Clár Oibre”) ar thaobh amháin agus ionadaí grúpa d'eagraithe an tionscnaimh nó, i gcás inarb iomchuí, an t-eintiteas dlíthiúil a chruthaigh siad, ar an taobh eile.

Tagairt taifid: DPR-EC-03486.2

1. Réamhrá

Is ionstraim dhaonlathach rannpháirtíochta é an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a chuireann ar chumas saoránach athruithe praiticiúla dlí a mholadh i réimse ar bith ina bhfuil an chumhacht ag an gCoimisiún Eorpach (“an Coimisiún” anseo feasta) reachtaíocht a mholadh. Is i Rialachán (AE) 2019/788 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a leagtar amach an creat dlíthiúil is infheidhme maidir leis an ionstraim sin.

Chun tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh atá bailí a thíolacadh don Choimisiún, ní mór do ghrúpa d'eagraithe tionscnaimh ar a laghad 1 mhilliún ráiteas tacaíochta a bhailiú ó shaoránaigh an Aontais, agus tairseacha sonrach a shroicheadh i 7 mBallstát ar a laghad. Nuair a thacaíonn tú le tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh mar shínitheoir dá chuid, beidh sé de rogha agat do sheoladh ríomhphoist a sholáthar, más mian leat, chun go gcoinneoidh an Coimisiún agus an grúpa d'eagraithe ar an eolas thú faoi dhul chun cinn an tionscnaimh lena mbaineann.

Baineann an ráiteas príobháideachais seo le próiseáil na seoltaí ríomhphoist a sholáthair tú sa chomhthéacs thuas trí lárchóras bailithe ar líne an Choimisiúin, lárchóras a oibríonn an Coimisiún an Coimisiún agus a chuir sé ar bun.

Déantar na hoibríochtaí próiseála ar do sheoltaí ríomhphoist faoi rialú comhpháirteach, is é sin rialú an Choimisiúin ar thaobh amháin agus rialú ionadaí ghrúpa d'eagraithe an tionscnaimh i dtrácht nó, i gcás inarb iomchuí, an t-eintiteas dlíthiúil ar chruthaigh an grúpa é ar an taobh eile (“eagraithe tionscnaimh” anseo feasta). Leagtar amach freagrachtaí agus dualgais an Choimisiúin agus na n-eagraithe ar bhealach trédhearcach i gcomhaontú maidir le rialú comhpháirteach. Tá eilimintí fíor-riachtanacha an chomhaontuithe sin ar fáil go poiblí anseo:

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_ga

Tá an Coimisiún tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus do phríobháideachas a urramú. Déanann an Coimisiún sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin. Ar an gcaoi chéanna, tá na heagraithe tionscnaimh faoi réir na rialacha maidir le próiseáil sonraí pearsanta a leagtar amach sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (“RGCS”)

Sa ráiteas príobháideachais seo, mínítear an fáth a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta, an dóigh a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear iad, agus na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Tugtar ann freisin sonraí teagmhála na Rialaitheoirí Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, sonraí teagmhála an Oifigigh/na nOifigeach Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

2. Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Is é an cuspóir ginearálta atá le próiseáil sonraí pearsanta faoin Rialachán maidir leis an Tionscnamh Eorpaigh ó na saoránaigh, Rialachán (AE) 2019/788 maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a chur chun feidhme agus an ceart a thabhairt do shaoránaigh an Aontais, leis sin, teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an gCoimisiún chun iarraidh air togra le haghaidh gníomh dlíthiúil de chuid an Aontais a thíolacadh chun críche na Conarthaí a chur chun feidhme, ceart arna dheonú le hAirteagal 11(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpagh.

Sa chomhthéacs seo, bailítear do sheoladh ríomhphoist chun go mbeidh an Coimisiún agus na heagraithe tionscnaimh in ann thú a chur ar an eolas maidir le dul chun cinn an tionscnaimh lena mbaineann, faoi réir do thoiliú follasach (“rogha a bheith páirteach”)

De bhreis air sin, d'fhéadfaí do shonraí a phróiseáil i gcomhthéacs oibríochtaí tacúla, ar nós iarrataí ó ábhair sonraí a láimhseáil, seiceálacha samplacha ar an gcáilíocht theicniúil, oibríochtaí a theastaíonn chun an córas TF a chothabháil, agus aon oibríocht den sórt sin a d'fhéadfadh a bheith leagtha síos sa dlí a dhéanamh.

D'fhéadfaí na sonraí pearsanta a phróiseáltar a athúsáid chun críoch nósanna imeachta os comhair Chúirteanna an Aontais Eorpaigh, na gcúirteanna náisiúnta, an Ombudsman Eorpaigh nó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.

Ní úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.

3. Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do sheoladh ríomhphoist a phróiseáil?

Foráiltear go sainráite sa Rialachán maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh (Airteagal 18 (2)) don phróiseáil chun na críche seo. Mar gheall nach gá do sheoladh ríomhphoist a sholáthar chun tacú le tionscnamh, tá sé bunaithe ar do thoiliú follasach agus ar leithligh, i gcomhréir le hAirteagal 5(1)(d) de Rialachán (AE) 2018/1725 (agus Airteagal 6(1)(a) de RGCS).

An seoladh ríomhphoist a sholáthraíonn tú, ní chaitear leis mar shonraí íogaire, a bhfuil toirmeasc i bprionsabal ar a bpróiseáil faoi Airteagal 10(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 (agus Airteagal 9(1) de RGCS). Mar sin féin, d'fhéadfadh sé go nochtfadh an t-idirnasc idir do shonraí agus an tionscnamh a dtugann tú tacaíocht dó faisnéis a bhaineann le do shláinte, creidimh pholaitiúla, fhealsúnacha nó reiligiúnacha, saol gnéis nó claonadh gnéis, bunadh ciníoch nó eitneach nó ballraíocht i gceardchumann fiú, ag brath ar ábhar an tionscnaimh. Dá réir sin, d'fhéadfadh do shonraí pearsanta a bheith íogair siocair íogaireacht ábhar an tionscnaimh lena mbaineann.

I gcomhréir le hAirteagal 10(2)(a) de Rialachán (AE) 2018/1725 (agus Airteagal 9(2)(g) de RGCS), cé go bhféadfaí caitheamh le do shonraí mar chatagóir sonraí speisialta, is ceadmhach fós iad a phróiseáil ar an gcúis seo a leanas: “thug an t-ábhar sonraí toiliú sainráite go ndéanfaí na sonraí pearsanta sin a phróiseáil ar mhaithe le críoch sonraithe amháin nó níos mó (...)”.

4. Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Bailímid do sheoladh ríomhphoist chun thú a chur ar an eolas faoi dhul chun cinn an tionscnaimh lena mbaineann, faoi réir do thoiliú follasach.

Thairis sin, chun an phróiseáil a dhéanamh go héifeachtúil ar na sonraí thuas, bailímid roinnt sonraí/meiteashonraí a bhaineann leis an seoladh ríomhphoist a tharchuirtear/a chuirtear isteach go leictreonach, is é sin teanga do bhrabhsálaí, do sheoladh IP, an t-am a thóg sé an fhoirm a chur isteach go leictreonach agus an t-aitheantóir a ghintear go huathoibríoch do gach ráiteas tacaíochta a chuirtear isteach, go háirithe.

5. Cá fhad a choinnímid do shonraí pearsanta?

Is é 12 mhí tar éis dheireadh na tréimhse bailiúcháin nó tar éis an tionscnamh a thíolacadh don Choimisiún an tréimhse choinneála chaighdeánach.

Cuirtear le fad na tréimhse coinneála caighdeánaí i gcás ina leagann an Coimisiún amach, trí bhíthin teachtaireachta, na bearta atá beartaithe aige a dhéanamh maidir leis an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh lena mbaineann i gcomhréir le hAirteagal 15(2) den Rialachán maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh. I gcás den sórt sin, scriosfar na sonraí tráth nach déanaí ná 3 bliana tar éis an teachtaireacht a fhoilsiú.

Tá sé seo gan dochar do do cheart díliostáil ón nuachtlitir a fháil ag tráth ar bith agus má dhéantar sin, scriosfar do sheoladh ríomhphoist in am trátha.

Féadfaidh tú díliostáil ach ríomhphost a sheoladh chuig SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

6. Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí pearsanta?

Déantar na sonraí pearsanta uile atá i bhformáid leictreonach a stóráil ar fhreastalaithe an Choimisiúin. Déantar na hoibríochtaí próiseála uile de bhun Chinneadh (AE, Euratom) Uimh. 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise arna n-úsáid ag an gCoimisiún Eorpach.

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá bearta teicniúla agus eagraíochtúla curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún. Ar na bearta teicniúla sin tá bearta iomchuí chun dul i ngleic leis an tslándáil ar líne, leis an mbaol go gcaillfí sonraí, go ndéanfaí sonraí a athrú nó go ndéanfaí rochtain neamhúdaraithe orthu, ag cur san áireamh an riosca atá i gceist leis an bpróiseáil agus na gcineálacha sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Ar na bearta eagraíochtúla, tá cead rochtana ar na sonraí a theorannú do dhaoine údaraithe amháin a bhfuil gá dlisteanach acu leo chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

7. Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Níl rochtain ach ag baill foirne an Choimisiúin atá údaraithe chuige sin go sonrach, bunaithe ar an bprionsabal “ar bhonn riachtanais eolais”, ar do shonraí nuair a dhéantar iad a stóráil sa lárchóras bailithe ar líne. Tá ceangal ar na baill foirne sin cloí le comhaontuithe reachtúla rúndachta agus, nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

Féadfaidh na heagraithe tionscnaimh do sheoladh ríomhphoist a úsáid chun a dteachtaireachtaí a sheoladh chugat agus chuig sínitheoirí eile trí fheidhmiúlacht ar leith den lárchóras bailithe ar líne, ach níl aon rochtain acu ar do shonraí pearsanta.

8. Cé na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

Féadfaidh tú do thoiliú do sheoladh ríomhphoist a phróiseáil a tharraingt siar am ar bith ach é a chur in iúl d'aon cheann de na Comhrialaitheoirí Sonraí. Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar an toiliú.

Thairis sin, tá cearta sonracha agat mar “ábhar sonraí” faoi Chaibidil III (Airteagail 14 go 25) de Rialachán (AE) 2018/1725 (agus Caibidil III de RGCS), agus tá an ceart agat go háirithe do shonraí pearsanta a rochtain agus a cheartú i gcás ina bhfuil do shonraí pearsanta míchruinn nó neamhiomlán. I gcásanna áirithe, tá an ceart agat do shonraí pearsanta a scriosadh, srian a chur lena bpróiseáil, agus agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála, agus tá an ceart agat maidir le hiniomparthacht sonraí.

Féadfaidh tú do chearta a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh le haon cheann de na Comhrialaitheoirí Sonraí nó (go háirithe i gcás easaontais) leis an Oifigeach/na hOifigigh Cosanta Sonraí. Más gá, féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tá a gcuid sonraí teagmhála le fáil faoi Cheannteideal 9 thíos.

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríochta próiseála ar leith amháin nó níos mó, déan cur síos orthu (i.e. tabhair a dtagairtí taifid mar atá sonraithe faoi Cheannteideal 10 thíos) i d'iarraidh.

Láimhseálfar aon iarraidh ar rochtain ar shonraí pearsanta laistigh de mhí amháin ón iarraidh a fháil. Tabharfar aghaidh ar aon iarraidh eile a thagann faoi Airteagail 18 go 25 de Rialachán (AE) 2018/1725 (agus Caibidil III de RGCS) taobh istigh de 15 lá oibre. Féadfar an tréimhse a fhadú 2 mhí eile ar a mhéid nuair is gá, agus castacht agus líon na n-iarrataí á gcur san áireamh.

9. Sonraí teagmhála

- Na Rialaitheoirí Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725 agus RGCS, nó má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh faoi bhailiú agus úsáid do shonraí pearsanta, téigh i dteagmháil le ceann de na Comhrialaitheoirí Sonraí.

Ø A mhéid a bhaineann leis an gCoimisiún, bain úsáid as sonraí teagmhála an Rialaitheora Oibriúcháin Sonraí:

An Coimisiún Eorpach

Ardrúnaíocht

Stiúrthóireacht A “Straitéis, Rialáil Fheabhsaithe agus Rialachas Corparáideach”

Aonad A.1 “Tosaíochtaí Beartais agus Clár Oibre”

B – 1049 an Bhruiséil

Teil. +32 2 29 92165

Ríomhphost: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

Ø A mhéid a bhaineann le hionadaí an ghrúpa d'eagraithe, nó, i gcás inarb iomchuí, an t-eintiteas dlíthiúil a chruthaigh an grúpa sin, féadfar teacht ar a sonraí teagmhála ar Chlár an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh ar líne agus sa lárchóras bailithe ar líne nó ar leathanaigh ghréasáin shonracha an tionscnaimh lena mbaineann. Féach: https://europa.eu/citizens-initiative/home_ga.

- Na hOifigigh Cosanta Sonraí

Ø Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin

Féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) maidir le ceisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta.

Ø Oifigeach Cosanta Sonraí an ghrúpa d'eagraithe (más ann dó)

I gcás ina bhfuil Oifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe ag an ngrúpa d'eagraithe, féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí sin ach úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála atá ar fáil ar Chlár an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh ar líne agus sa lárchóras bailithe ar líne nó ar leathanaigh ghréasáin shonracha an tionscnaimh lena mbaineann. Féach: https://europa.eu/citizens-initiative/home_ga.

- Na hÚdaráis Cosanta Sonraí

Ø An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Tá an ceart agat gearán a dhéanamh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (edps@edps.europa.eu) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ag an Rialaitheoir Sonraí.

Ø Na hÚdaráis Cosanta Sonraí

Tá an ceart agat freisin gearán a dhéanamh le húdarás náisiúnta inniúil cosanta sonraí, go háirithe sa Bhallstát ina bhfuil gnáthchónaí ort, ina bhfuil d'ionad oibre nó ina bhfuil áit an tsáraithe a líomhnaítear, má mheasann tú go ndearnadh do shonraí a phróiseáil go neamhdhleathach. Féadfar teacht ar shonraí teagmhála na n-údarás náisiúnta cosanta sonraí anseo: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_ga

10. Cá háit ina bhfaighfear eolas breise?

Foilsíonn an tOifigeach Cosanta Sonraí clár na n-oibríochtaí próiseála go léir ar shonraí pearsanta atá déanta ag an gCoimisiún, oibríochtaí a ndearnadh doiciméadú orthu agus ar tugadh fógra dó ina leith. Tá an clár le fáil ag an nasc seo: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ga.

Áirítear an oibríocht phróiseála shonrach sin ar chlár poiblí an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an tagairt taifid seo a leanas ag gabháil léi: DPR-EC-03486.2

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?