Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πολιτική όσον αφορά το απόρρητο των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των υπογραφόντων, οι οποίες συγκεντρώνονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης

Πράξη επεξεργασίας: επεξεργασία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των υπογραφόντων, οι οποίες συγκεντρώνονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης της Επιτροπής.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: η επεξεργασία αποτελεί κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επιχειρησιακός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: μονάδα SG.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας»), αφενός, και του αντιπροσώπου της ομάδας των διοργανωτών της πρωτοβουλίας πολιτών ή, κατά περίπτωση, της νομικής οντότητας που αυτή έχει συστήσει, αφετέρου.

Αριθμός αναφοράς: DPR-EC-03486.2

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (στο εξής, επίσης: ΕΠΠ) είναι ένα μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας που δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να προτείνουν συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές σε όλους τους τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: Επιτροπή) έχει την εξουσία να προτείνει νομοθεσία. Το νομοθετικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (στο εξής κανονισμός ΕΠΠ).

Για να υποβάλει έγκυρη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών στην Επιτροπή, η ομάδα διοργανωτών πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δηλώσεων υποστήριξης από πολίτες της ΕΕ, με συγκεκριμένα κατώτατα όρια σε τουλάχιστον 7 χώρες. Όταν υπογράφετε δήλωση υποστήριξης μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, μπορείτε να παρέχετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, για να ενημερώνεστε από την Επιτροπή και από την ομάδα διοργανωτών σχετικά με την πρόοδο της πρωτοβουλίας.

Αυτή η δήλωση περί απορρήτου αφορά την επεξεργασία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που παρέχονται στο προαναφερόμενο πλαίσιο μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης της Επιτροπής (στο εξής και ΚΕΣΣ), το οποίο δημιούργησε και διαχειρίζεται η Επιτροπή.

Οι πράξεις επεξεργασίας που αφορούν τις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις πραγματοποιούνται με κοινή ευθύνη της Επιτροπής, αφενός, και του αντιπροσώπου της ομάδας διοργανωτών της εκάστοτε πρωτοβουλίας πολιτών ή, κατά περίπτωση, της νομικής οντότητας που αυτή έχει συστήσει (στο εξής και διοργανωτές της πρωτοβουλίας), αφετέρου. Οι επιμέρους αρμοδιότητες και καθήκοντα της Επιτροπής και των διοργανωτών περιγράφονται με απόλυτη διαφάνεια στη συμφωνία περί κοινής ευθύνης για την επεξεργασία δεδομένων. Τα βασικά σημεία αυτής της συμφωνίας είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_el

Η Επιτροπή δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και υποβάλλει σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας υπόκεινται, επίσης, στους κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγείται ο λόγος επεξεργασίας, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά και ποια δικαιώματα έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων στους οποίους μπορείτε να απευθύνεστε για να ασκείτε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο γενικός σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού ΕΠΠ είναι η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και, ως εκ τούτου, η παροχή στους πολίτες της ΕΕ της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματός τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ζητούν απευθείας από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των Συνθηκών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση αποθηκεύεται ώστε η Επιτροπή και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας να μπορούν να σας ενημερώνουν για την πρόοδο της πρωτοβουλίας, με την επιφύλαξη της ρητής σας συγκατάθεσης («opt-in»).

Επιπλέον, τα δεδομένα σας μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο ενεργειών υποστήριξης της επεξεργασίας, όπως η διεκπεραίωση αιτήσεων των υποκειμένων των δεδομένων, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι τεχνικής αρτιότητας, οι εργασίες συντήρησης του συστήματος ΤΠ και κάθε παρόμοια εργασία που ενδέχεται να προβλέπεται από τον νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ, των εθνικών δικαστηρίων, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

3. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης;

Η επεξεργασία για τον σκοπό αυτό προβλέπεται ρητά στον κανονισμό ΕΠΠ (άρθρο 18 παράγραφος 2). Ωστόσο, καθώς η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν είναι απαραίτητη για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας, η επεξεργασία βασίζεται στην ξεχωριστή και ρητή συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ).

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν περιλαμβάνεται στα ευαίσθητα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία απαγορεύεται καταρχήν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (και του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ). Ωστόσο, ο συνδυασμός των δεδομένων σας με την υποστηριζόμενη πρωτοβουλία μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με την υγεία, τις πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις σας, τη σχέση σας με πολιτικά κόμματα, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σας, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ή ακόμη και τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση ανάλογα με το αντικείμενο κάθε πρωτοβουλίας. Κατά συνέπεια, η ευαισθησία των δεδομένων σας μπορεί να προκύπτει από τον ευαίσθητο χαρακτήρα του αντικειμένου της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (και το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ), ακόμη και αν τα δεδομένα σας μπορούν να χαρακτηριστούν ως ειδική κατηγορία δεδομένων, η επεξεργασία τους εξακολουθεί να επιτρέπεται όταν: «το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (…).

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Αποθηκεύουμε, με τη ρητή συγκατάθεσή σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόοδο της πρωτοβουλίας.

Επίσης, για να είναι δυνατή η αποτελεσματική επεξεργασία των προαναφερθέντων δεδομένων, συλλέγουμε ορισμένα (μετα)δεδομένα σχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση/υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ιδίως τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο φυλλομετρητής, τη διεύθυνση IP σας, τα δεδομένα σύνδεσης, την ώρα ηλεκτρονικής υποβολής και το μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται αυτόματα κατά την υποβολή της δήλωσης υποστήριξης.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η συνήθης περίοδος αποθήκευσης είναι 12 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου συγκέντρωσης ή την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή, αντίστοιχα.

Αυτή η συνήθης περίοδος αποθήκευσης παρατείνεται όταν η Επιτροπή καθορίζει, μέσω ανακοίνωσης, τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προβεί όσον αφορά την σχετική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΠΠ. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα καταστρέφονται το αργότερο τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση αυτής της ανακοίνωσης.

Η διαδικασία αυτή δεν επηρεάζει το δικαίωμά σας να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή. Έτσι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα διαγραφεί σε εύθετο χρόνο.

Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας στέλνοντας email στη διεύθυνση SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στους εξυπηρετητές της Επιτροπής. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας διενεργούνται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή εφαρμόζει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, την αλλοίωση των δεδομένων ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιορίζουν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία πρέπει, βάσει του νόμου, να τα γνωρίζουν για την εκτέλεση της επεξεργασίας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Μόνο τα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά βάσει της αρχής «ανάγκη να γνωρίζω», έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας που αποθηκεύονται στο κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης. Τα εν λόγω μέλη του προσωπικού δεσμεύονται από νόμιμες υποχρεώσεις και, όταν απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας μπορούν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις για να στέλνουν στους υπογράφοντες τα μηνύματά τους μέσω ειδικής λειτουργίας του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης ανά πάσα στιγμή, με κοινοποίηση στους συνυπεύθυνους επεξεργασίας των δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση.

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε επίσης συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (και του κεφαλαίου ΙΙΙ του ΓΚΠΔ), ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας σε περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με οποιονδήποτε από τους συνυπεύθυνους επεξεργασίας των δεδομένων ή (ιδίως σε περίπτωση διαφωνίας), με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 παρακάτω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να παραθέσετε στην αίτησή σας την περιγραφή τους (δηλ. τον αριθμό αναφοράς τους, όπως ορίζεται στο σημείο 10 παρακάτω).

Κάθε αίτημα για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιώνεται εντός ενός μηνός από τη λήψη του αιτήματος. Κάθε άλλο αίτημα που εμπίπτει στα άρθρα 18-25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (και στο κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ) θα εξετάζεται εντός 15 εργάσιμων ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας και του αριθμού των αιτημάτων.

9. Στοιχεία επικοινωνίας

- Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ή αν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ανησυχίες, ή αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους συνυπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων.

Ø Όσον αφορά την Επιτροπή, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακού υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων:

European Commission

Secretariat General

Directorate A ‘Strategy, Better Regulation & Corporate Governance’

Unit A.1 ‘Policy Priorities & Work Programme’

B – 1049 Brussels

Τηλ. +32 2 29 92165

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

Ø Όσον αφορά τον αντιπρόσωπο της ομάδας διοργανωτών ή, κατά περίπτωση, τη νομική οντότητα που δημιουργήθηκε από την εν λόγω ομάδα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους διατίθενται επίσης στο επιγραμμικό μητρώο ΕΠΠ, καθώς και στο κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης, στις ιστοσελίδες που είναι ειδικά αφιερωμένες στην πρωτοβουλία. Βλέπε: https://europa.eu/citizens-initiative/home_el.

- Υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ)

Ø Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ø Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της ομάδας διοργανωτών (αν υπάρχει)

Σε περίπτωση που η ομάδα διοργανωτών έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί του χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στο επιγραμμικό μητρώο ΕΠΠ, καθώς και στο κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης, στις ιστοσελίδες που είναι ειδικά αφιερωμένες στην πρωτοβουλία. Βλέπε: https://europa.eu/citizens-initiative/home_el.

- Αρχές προστασίας δεδομένων

Ø Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ( edps@edps.europa.eu) εάν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.

Ø Εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία σε αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_el.

10. Περισσότερες πληροφορίες

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής (ΥΠΔ) δημοσιεύει το μητρώο όλων των διενεργούμενων από την Επιτροπή πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο έχετε μέσω του συνδέσμου: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_el.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τον ακόλουθο αριθμό αναφοράς: DPR-EC-03486.2

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;