Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Databeskyttelsespolitikken vedrørende underskriveres e-mailadresser, som indsamles via det centrale onlineindsamlingssystem

Databehandlingsoperation: Behandling af underskriveres e-mailadresser, som indsamles via Kommissionens centrale onlineindsamlingssystem.

Dataansvarlig: Fælles dataansvar mellem Europa-Kommissionen (udøvende dataansvarlig: kontor SG.A.1 "Politiske prioriteter og arbejdsprogram") på den ene side og repræsentanten for initiativtagergruppen til initiativet eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, som den har oprettet, på den anden side.

Referencenummer: DPR-EC-03486.2

1. Indledning

Det europæiske borgerinitiativ er et instrument til deltagelsesdemokrati, der giver borgerne mulighed for at foreslå konkrete lovændringer inden for områder, hvor Europa-Kommissionen ("Kommissionen") har beføjelse til at fremsætte lovforslag. Den retlige ramme, der gælder for dette instrument, er beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af 17. april 2019 om det europæiske borgerinitiativ ("forordningen om det europæiske borgerinitiativ").

For at kunne indgive et gyldigt europæisk borgerinitiativ til Kommissionen skal initiativtagergruppen indsamle mindst 1 million støttetilkendegivelser fra EU-borgerne, samtidig med at specifikke tærskler skal være nået i mindst syv lande. Når du støtter et europæisk borgerinitiativ som underskriver, kan du vælge også at oplyse din e-mailadresse, hvis du ønsker at blive informeret af Kommissionen og initiativtagergruppen om de fremskridt, der gøres med det pågældende initiativ.

Denne databeskyttelseserklæring vedrører behandlingen af dine e-mailadresser, som du har oplyst i ovennævnte forbindelse via Kommissionens centrale onlineindsamlingssystem, der er oprettet og drives af Kommissionen.

Kommissionen på den ene side og repræsentanten for initiativtagergruppen til det pågældende initiativ eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, som denne gruppe har oprettet ("initiativtagere"), på den anden side har det fælles dataansvar for behandlingen af dine e-mailadresser. Kommissionens og initiativtagernes respektive ansvar og pligter er fastlagt på en gennemsigtig måde i en aftale om fælles dataansvar. De vigtigste elementer i denne aftale om fælles dataansvar er offentligt tilgængelige på:

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_da

Kommissionen er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og til at respektere privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Initiativtagerne er ligeledes omfattet af reglerne om behandling af personoplysninger i den generelle forordning om databeskyttelse.

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi indsamler, håndterer og beskytter alle de personoplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Den indeholder også kontaktoplysningerne for de dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende over for, databeskyttelsesrådgiveren eller -rådgiverne og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Det overordnede formål med behandlingen af dine personoplysninger i henhold til forordningen om det europæiske borgerinitiativ er at gennemføre forordning (EU) 2019/788 om det europæiske borgerinitiativ og dermed gøre det muligt for EU-borgerne at udøve den ret, der er fastsat i artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union til at henvende sig direkte til Kommissionen med en anmodning om, at den fremsætter et forslag til en EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne.

I denne forbindelse indsamles din e-mailadresse for at give Kommissionen og initiativtagerne mulighed for at informere dig om de fremskridt, der gøres med det pågældende initiativ, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil ("opt-in").

Dine oplysninger vil desuden kunne behandles i forbindelse med understøttende behandlingsoperationer som f.eks. behandling af anmodninger fra registrerede, stikprøvekontrol af teknisk kvalitet, nødvendige operationer med henblik på vedligeholdelse af IT-systemet og enhver operation, der måtte være foreskrevet ved lov.

De behandlede personoplysninger kan genanvendes ved retsforhandlinger ved EU's domstole, de nationale domstole, Den Europæiske Ombudsmand eller Den Europæiske Revisionsret.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

3. På hvilket juridisk grundlag behandler vi din e-mailadresse?

Behandlingen med dette formål for øje er udtrykkeligt beskrevet i forordningen om det europæiske borgerinitiativ (artikel 18, stk. 2). Eftersom det ikke er nødvendigt at angive din e-mailadresse for at støtte et initiativ, baseres behandlingen på dit særskilte og udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2018/1725 (og artikel 6, stk. 1, litra a), i den generelle forordning om databeskyttelse).

Din e-mailadresse kan ikke som sådan betegnes som en følsom oplysning, hvis behandling i princippet er forbudt i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 (og artikel 9, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse). Sammenkoblingen mellem dine personoplysninger og det støttede initiativ kan imidlertid give information om dig med hensyn til helbred, politisk, filosofisk eller religiøs overbevisning eller tro, politisk tilhørsforhold, sexliv eller seksuel orientering, race eller etnisk oprindelse eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, afhængigt af emneområdet for hvert initiativ. Hvor følsomme dine personoplysninger er, kan således afhænge af, hvor følsomt emnet for det pågældende initiativ er.

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2018/1725 (og artikel 9, stk. 2, litra a), i den generelle forordning om databeskyttelse) er behandlingen af dine oplysninger stadig tilladt af følgende årsag, selv om dine oplysninger kan betegnes som en særlig kategori af oplysninger: "den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af disse personoplysninger til et eller flere specifikke formål (...)".

4. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Vi indsamler din e-mailadresse for at informere dig om de fremskridt, der gøres med det pågældende initiativ, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.

For at muliggøre en effektiv behandling af ovennævnte oplysninger indsamler vi desuden nogle (meta)data vedrørende elektronisk overførsel/indgivelse af e-mailadressen, navnlig det sprog, der anvendes i din browser, din IP-adresse, tidspunktet for den elektroniske indlæsning og en entydig identifikator, som genereres automatisk ved fremsendelsen af din støttetilkendegivelse.

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Standardopbevaringsperioden er 12 måneder efter henholdsvis udløbet af indsamlingsperioden eller indgivelsen af initiativet til Kommissionen.

Denne standardopbevaringsperiode forlænges, såfremt Kommissionen ved en meddelelse fastsætter de foranstaltninger, den agter at træffe for så vidt angår det pågældende europæiske borgerinitiativ, jf. artikel 15, stk. 2, i forordningen om det europæiske borgerinitiativ. Oplysningerne destrueres i så fald senest tre år efter offentliggørelsen af nævnte meddelelse.

Dette berører ikke din ret til på et hvilket som helst tidspunkt at framelde dig nyhedsbrevet, og din e-mailadresse vil således blive slettet efter en vis tid.

Du kan framelde dig ved at skrive en e-mail til SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle personoplysninger opbevares i elektronisk format på Kommissionens servere. Al databehandling foregår i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. De tekniske foranstaltninger omfatter passende tiltag til at håndtere onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data eller uautoriseret adgang under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandlingen og arten af de personoplysninger, der behandles. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at kende disse i forhold til formålet med denne databehandling.

7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregiver vi dem til?

Kun ansatte i Kommissionen, der er godkendt specifikt på grundlag af "need to know"-princippet, har adgang til dine oplysninger, når de opbevares i det centrale onlineindsamlingssystem. Sådanne ansatte er bundet af vedtægtsmæssige og, om nødvendigt, yderligere aftaler om tavshedspligt.

Initiativtagerne kan bruge din e-mailadresse til at sende meddelelser til dig og de andre underskrivere via en særlig funktion i det centrale onlineindsamlingssystem, men de har ikke adgang til dine personoplysninger.

8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

Du kan når som helst trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse tilbage ved at underrette en af de fælles dataansvarlige. Tilbagetrækningen vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er foretaget, før du har trukket dit samtykke tilbage.

Du har desuden særlige rettigheder som "registreret" i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725 (og kapitel III i den generelle forordning om databeskyttelse), navnlig retten til indsigt i dine personoplysninger og til at berigtige dem, hvis de er ukorrekte eller ufuldstændige. Du har i visse tilfælde ret til at slette dine personoplysninger, begrænse behandlingen af dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen af dem samt ret til dataportabilitet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte en af de fælles dataansvarlige eller (navnlig i tilfælde af konflikt) databeskyttelsesrådgiveren eller -rådgiverne. Om nødvendigt kan du også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Du kan se kontaktoplysningerne i punkt 9 nedenfor.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete databehandlingsoperationer, bedes du i din henvendelse angive det referencenummer, som er anført i punkt 10 nedenfor.

Anmodninger om adgang til personoplysninger vil blive behandlet inden for 1 måned efter modtagelsen af anmodningen. Enhver anden anmodning, der falder ind under artikel 18-25 i forordning (EU) 2018/1725 (og kapitel III i den generelle forordning om databeskyttelse), vil blive behandlet inden for 15 arbejdsdage. Perioden kan forlænges med to måneder, hvis det er nødvendigt, under hensyntagen til anmodningernes kompleksitet og antal.

9. Kontaktoplysninger

- Dataansvarlige

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 og den generelle forordning om databeskyttelse, hvis du har bemærkninger, spørgsmål eller betænkeligheder, eller hvis du ønsker at indgive en klage vedrørende indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til en af de fælles dataansvarlige.

Ø For så vidt angår Kommissionen bedes du bruge følgende kontaktoplysninger for den udøvende dataansvarlige:

Europa-Kommissionen

Generalsekretariatet

Direktorat A "Strategi, bedre regulering og corporate governance"

Kontor A.1 "Politiske prioriteter og arbejdsprogram"

1049 Bruxelles, BELGIEN

Tlf. +32 2 29 92165

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

Ø Med hensyn til repræsentanten for initiativtagergruppen eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, som denne gruppe har oprettet, findes deres kontaktoplysninger i initiativets onlineregister samt i det centrale onlineindsamlingssystem på de websider, der specifikt omhandler det pågældende initiativ. Se: https://europa.eu/citizens-initiative/home_da.

- Databeskyttelsesrådgivere

Ø Kommissionens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) om spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Ø Initiativtagergruppens databeskyttelsesrådgiver (hvis en sådan findes):

Hvis initiativtagergruppen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, kan du også kontakte vedkommende ved hjælp af de kontaktoplysninger, som findes i initiativets onlineregister samt i det centrale onlineindsamlingssystem, på de websider, der specifikt omhandler det pågældende initiativ. Se: https://europa.eu/citizens-initiative/home_da.

- Databeskyttelsesmyndigheder

Ø Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Du har ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu) hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

Ø Nationale databeskyttelsesmyndigheder

Du har også ret til at indgive en klage til en kompetent national databeskyttelsesmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at dine oplysninger behandles ulovligt. Kontaktoplysningerne for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_da.

10. Yderligere oplysninger

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver offentliggør et register over alle Kommissionens behandlinger af personoplysninger, som er blevet dokumenteret og anmeldt til rådgiveren. Du kan få adgang til dette register via følgende link: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_da.

Behandlingen af dine personoplysninger er opført i databeskyttelsesrådgiverens offentlige register under følgende referencenummer: DPR-EC-03486.2

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?