Europeiska medborgarinitiativet - Steg för steg

Steg 1: Kom i gång

Steg 1: Kom i gång

Innan du drar i gång ett initiativ bör du fundera på följande viktiga praktiska aspekter:

I forumet för det europeiska medborgarinitiativet kan du få råd om de här aspekterna.

Steg 2: Registrera ditt initiativ

Steg 2: Registrera ditt initiativ

Innan du börjar samla in underskrifter för ditt initiativ måste du be kommissionen att registrera det.

Först måste du

  • skapa ett användarkonto – du kommer att använda kontot för att sköta ditt initiativ och hålla kontakten med kommissionen under hela initiativets gång.

  • ge en beskrivning av ditt initiativ på ett av EU:s officiella språk (plus uppgifter och relevanta handlingar om bl.a. organisatörsgruppen och finansiering).

Kommissionen är inte skyldig att registrera alla initiativ utan registrerar bara de som uppfyller vissa kriterier.
När du har ansökt om att få registrera ditt initiativ bedömer vi om det kan godkännas eller inte.
Du får svar inom två månader (i vissa fall inom fyra månader).
Om vi godkänner ditt initiativ för registrering publiceras det på den här webbplatsen.

Steg 3: Samla in underskrifter

Steg 3: Samla in underskrifter

Du måste få stöd från minst en miljon personer,
med ett minsta antal underskrifter i minst sju EU-länder. Undertecknarna måste fylla i ett särskilt stödförklaringsformulär.

Du kan samla in underskrifter

Formulären finns på alla officiella EU-språk.

Tidsschema

När du är redo att dra igång din kampanj måste du bestämma ett startdatum
(senast sex månader räknat från det datum då ditt initiativ registrerades) och meddela kommissionen tio arbetsdagar före det datumet
Sedan har du 12 månader på dig att samla in det antal underskrifter som krävs.

Vem får stödja ett initiativ?

För att få skriva på ett initiativ måste man vara

TIP – It’s better to collect more signatures than you need. Sometimes the authorities in each country might not be able to validate all the statements of support you provide.Throughout the collection procedure, you have to comply with data protection rules.

Läs mer om insamling av namnunderskrifter

Steg 4: Få intyg på antalet underskrifter

Steg 4: Få intyg på antalet underskrifter

Om du lyckas samla in tillräckligt många underskrifter inom 12-månadsperioden ska du sortera dem efter nationalitet och skicka dem till respektive lands behöriga myndighet för kontroll.

Du har tre månader på dig efter avslutad namninsamling.


Myndigheterna har i sin tur tre månader på sig att kontrollera om underskrifterna är giltiga (du får ett intyg av dem).

TIPS – Om du använder kommissionens centrala namninsamlingssystem kan du också använda vår säkra fildelningstjänst för att överföra dina underskrifter (insamlade på papper eller på nätet) till de nationella myndigheterna. Vi tar då hand om överföringen.

Läs mer om kontroll av underskrifter

Steg 5: Lämna in initiativet

Steg 5: Lämna in initiativet

När du har fått alla intyg från de nationella myndigheterna har du tre månader på dig att lämna in ditt initiativ till kommissionen – tillsammans med uppgift om dina stöd- och finansieringskällor för initiativet.

Steg 6: Få svar

Steg 6: Få svar

När du har lämnat in ditt initiativ börjar granskningen:

  • Inom en månad
  • Du får träffa företrädare för kommissionen för att närmare förklara ditt initiativ.

  • Inom tre månader
  • Du har möjlighet att presentera ditt initiativ på en offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Parlamentet kan också hålla en debatt i kammaren (plenarsammanträde), som kan leda till att det antar en resolution om ämnet för ditt initiativ.

  • Inom sex månader
  • Kommissionen ska beskriva vilka åtgärder den eventuellt tänker vidta som svar på ditt initiativ och skälen till att man vidtar eller inte vidtar några åtgärder. Svaret ges i form av ett formellt meddelande från kommissionen som offentliggörs på alla officiella EU-språk.

Läs mer om kommissionens svar

Vad händer sen?

Vad händer sen?

Lagstiftning

Om kommissionen anser att ny lagstiftning är rätt svar på ditt initiativ så börjar den arbeta med ett formellt förslag. Det kan komma att kräva förberedelser, t.ex. offentliga samråd och konsekvensbedömningar. När kommissionen har lagt fram ett förslag, överlämnas det till Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (i vissa fall bara till rådet), som måste anta det för att det ska bli till lag.

Andra åtgärder

Kommissionen är inte skyldig att föreslå någon ny lag. Även om kommissionen är positiv till initiativet, kanske lagstiftning inte är den lämpligaste åtgärden.

Uppföljning

Europaparlamentet kan dessutom komma att utvärdera kommissionens åtgärder.