Krok 1: Jak zacząć

Krok 1: Jak zacząć

Przed wystąpieniem z inicjatywą warto zastanowić się nad ważnymi kwestiami praktycznymi:

Szczegółowe porady dotyczące wszystkich tych kwestii można znaleźć na forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Krok 2: Wniosek o rejestrację inicjatywy

Krok 2: Wniosek o rejestrację inicjatywy

Przed rozpoczęciem zbierania podpisów należy zwrócić się do Komisji o zarejestrowanie inicjatywy.

W tym celu trzeba:

  • założyć konto organizatora. Będzie ono potrzebne do zarządzania inicjatywą i utrzymywania kontaktów z Komisją na wszystkich etapach procedury.

  • przedstawić opis inicjatywy w jednym z języków urzędowych UE (oraz informacje i dokumenty dotyczące grupy organizatorów, otrzymanego wsparcia itp.)

The Commission is not obliged to register all initiatives. It only registers initiatives that meet certain criteria.
Once you ask for your initiative to be registered, we will assess whether or not to accept it.
You will receive an answer within 2 months (or sometimes 4 months).
If we accept your initiative for registration, it will be published here.

Krok 3: Uzyskanie wsparcia

Krok 3: Uzyskanie wsparcia

Inicjatywę musi poprzeć co najmniej jeden milion osób,
przy czym w co najmniej siedmiu krajach UE musi zostać osiągnięta minimalna liczba podpisów.
Zwolennicy inicjatywy muszą wypełnić specjalny formularz – deklarację poparcia.

Organizatorzy mogą zbierać podpisy:

  • na papierze (wstępnie wypełnione formularze do pobrania z konta organizatora) lub

  • online (do wyboru dwie opcje).

Formularze są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE.

Terminy

Kiedy organizatorzy są gotowi do rozpoczęcia kampanii, muszą wyznaczyć datę jej początku
(najpóźniej sześć miesięcy od daty zarejestrowania inicjatywy) i podać ją Komisji z 10-dniowym wyprzedzeniem.
Od tego momentu będą mieć 12 miesięcy na zebranie wymaganej liczby deklaracji poparcia.

Kto może złożyć podpis?

Aby podpisać się pod inicjatywą, należy być:

TIP – It’s better to collect more signatures than you need. Sometimes the authorities in each country might not be able to validate all the statements of support you provide.Throughout the collection procedure, you have to comply with data protection rules.

Więcej o zbieraniu podpisów

Krok 4: Przekazanie deklaracji poparcia do weryfikacji

Krok 4: Przekazanie deklaracji poparcia do weryfikacji

Jeżeli uda się zebrać wystarczającą liczbę podpisów w ciągu 12 miesięcy, organizatorzy muszą je pogrupować według obywatelstwa i przesłać do weryfikacji do właściwych organów w każdym kraju UE.

Mają na to trzy miesiące.

Następnie organy te mają kolejne trzy miesiące na sprawdzenie, które deklaracje poparcia są ważne (wydadzą do tego celu poświadczenie).

RADA – Organizatorzy, którzy używają centralnego systemu zbierania deklaracji online udostępnionego przez Komisję, mogą również skorzystać z oferowanej przez Komisję bezpiecznej usługi wymiany plików, która umożliwia przekazanie deklaracji (zebranych na papierze i online) właściwym organom. W takim przypadku to Komisja zajmie się przekazaniem deklaracji.

Więcej o weryfikacji deklaracji poparcia

Krok 5: Przedłożenie inicjatywy Komisji

Krok 5: Przedłożenie inicjatywy Komisji

Po otrzymaniu od organów krajowych ostatniego poświadczenia organizatorzy mają trzy miesiące na przedłożenie inicjatywy Komisji, wraz z informacjami na temat otrzymanego do celów inicjatywy wsparcia i finansowania.

Krok 6: Odpowiedź Komisji

Krok 6: Odpowiedź Komisji

Po przedłożeniu inicjatywy rozpoczyna się etap jej badania:

  • Przed upływem jednego miesiąca
  • Organizatorzy spotkają się z przedstawicielami Komisji, aby szczegółowo wyjaśnić im kwestie, których dotyczy inicjatywa.

  • Przed upływem trzech miesięcy
  • Organizatorzy będą mieli okazję przedstawić swoją inicjatywę podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim. Parlament może również odbyć debatę na ten temat podczas sesji plenarnej, co mogłoby skutkować przyjęciem rezolucji parlamentarnej.

  • Przed upływem sześciu miesięcy
  • Komisja wyjaśni, jakie działania proponuje w odpowiedzi na inicjatywę (jeśli postanowiła je zaproponować) i dlaczego zamierza je podjąć (lub nie podejmować żadnych działań). Odpowiedź ta będzie miała formę komunikatu oficjalnie przyjętego przez Komisję i opublikowanego we wszystkich językach urzędowych UE.

Więcej o odpowiedzi Komisji

Co dalej

Co dalej

Akt prawny

Jeżeli Komisja uzna, że właściwą odpowiedzią na inicjatywę będzie akt prawny, przystąpi do opracowania formalnego projektu przepisów. Będzie to wymagało określonych przygotowań (konsultacje publiczne, ocena skutków itp.). Kiedy Komisja przyjmie wniosek ustawodawczy, zostanie on przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE (lub, w niektórych przypadkach, tylko Radzie) – jeśli go przyjmą, przepisy zaczną obowiązywać.

Inne działania

Komisja nie jest zobowiązana do zaproponowania aktu prawnego. Nawet jeśli pozytywnie odpowie na inicjatywę, może uznać, że właściwsze jest podjęcie działań innych niż ustawodawcze. Adekwatniejsze do celu inicjatywy może być zastosowanie innego rodzaju środków.

Co potem

Działania podjęte przez Komisję mogą zostać poddane ocenie przez Parlament Europejski.