An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh - Céim ar chéim

Céim 1: Tús a chur leis

Céim 1: Tús a chur leis

Sula seolann tú tionscnamh, is fiú smaoineamh ar chuid de na gnéithe praiticiúla, mar shampla:

Féadfaidh tú comhairle mhionsonraithe maidir leis na saincheisteanna seo a fháil ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh

Céim 2: Do thionscnamh a chlárú

Céim 2: Do thionscnamh a chlárú

Sula bhféadfaidh tú tosú ar shínithe a bhailiú do do thionscnamh, ní mór duit iarraidh ar an gCoimisiún é a chlárú.

Chun é sin a dhéanamh, seo thíos a bheidh ort a dhéanamh:

  • cruthaigh cuntas d’eagraithe. Beidh sé seo in úsáid agat le do thionscnamh a bhainistiú agus chun dul i dteagmháil leis an gCoimisiún a fhad agus a bheidh an tionscnamh idir lámha agat.

  • iarrtar ort cur síos a dhéanamh ar do thionscnamh i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (chomh maith le sonraí agus doiciméid ábhartha maidir leis an ngrúpa d’eagraithe, cistiú a fuarthas, etc.)

Níl ceangal ar an gCoimisiún na tionscnaimh ar fad a chlárú. Ní chláraíonn an Coimisiún ach tionscnaimh a chomhlíonann critéir áirithe.
Nuair a iarrann tú do thionscnamh a chlárú, déanfaimid measúnú an nglacfar leis nó nach nglacfar.
Gheobhaidh tú freagra laistigh de 2 mhí (nó, uaireanta, laistigh de 4 mhí).
Má ghlacann muid le clárú do thionscnaimh, déanfar é a fhoilsiú anseo.

Céim 3: Tacaíocht a fháil

Céim 3: Tacaíocht a fháil

Ní mór duit tacaíocht a fháil ó 1 mhilliún duine ar a laghad,
agus líon áirithe sínithe a bhailiú i seacht mBallstát ar a laghad.
Ní mór do na daoine sin foirm ráitis tacaíochta shonrach a líonadh isteach.

Féadfaidh tú na nithe seo a leanas a bhailiú:

  • ar pháipéar (foirmeacha réamhlíonta, atá ar fáil le híoslódáil ó do chuntas d’eagraithe) nó

  • ar líne(roghnaigh idir 2 rogha).

Tá na foirmeacha seo ar fáil i dteangacha oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh.

Uainiú

Agus tú réidh le d’fheachtas a sheoladh, ní mór duit dáta tosaithe a phiocadh
(ar a dhéanaí 6 mhí ón dáta a cláraíodh do thionscnamh) agus an Coimisiún a chur ar an eolas 10 lá oibre roimh an dáta atá roghnaithe agat.
Ansin beidh 12 mhí agat leis an líon áirithe ráiteas tacaíochta a bhailiú.

Cé atá in ann a bheith ina shínitheoir?

Chun a bheith ina shínitheoir, ní mór do dhuine:

TIP – It’s better to collect more signatures than you need. Sometimes the authorities in each country might not be able to validate all the statements of support you provide.Throughout the collection procedure, you have to comply with data protection rules.

Tuilleadh faisnéise maidir le sínithe a bhailiú

Céim 4: Ráitis tacaíochta a fhíorú

Céim 4: Ráitis tacaíochta a fhíorú

Má éiríonn leat go leor sínithe a bhailiú laistigh den tréimhse 12 mhí, ní mór duit iad a bhailiú le chéile de réir náisiúntachta agus iad a sheoladh chuig na húdaráis inniúla i ngach tír de chuid an Aontais Eorpaigh lena bhfíorú.

Tá suas le 3 mhí agat leis sin a dhéanamh.

Ansin beidh 3 mhí eile ag na húdaráis chun na ráitis tacaíochta atá bailí a fhíorú (eiseoidh siad deimhniú duit mar gheall air sin).

TIP – Má úsáideann tú lárchóras ar líne an Choimisiúin chun ráitis tacaíochta a bhailiú, féadfaidh tú ár seirbhís shlán malartaithe comhad a úsáid chun iad a aistriú (cibé a bailíodh ar pháipéar nó ar líne iad) chuig na húdaráis náisiúnta. Muidne a thugann aire don aistriú seo.

Tuilleadh faisnéise maidir le ráitis tacaíochta a fhíorú.

Céim 5: Tíolaic do thionscnamh

Céim 5: Tíolaic do thionscnamh

Nuair a bheidh an deimhniú deireanach faighte agat ó na húdaráis náisiúnta, beidh 3 mhí agat le do thionscnamh a thíolacadh chuig an gCoimisiún – mar aon leis an bhfaisnéis faoin tacaíocht agus faoin cistiú atá faighte agat don tionscnamh seo.

Tuilleadh faisnéise maidir leis an tionscnamh a thíolacadh.

Céim 6: Freagra a fháil

Céim 6: Freagra a fháil

Nuair a bheidh do thionscnamh tíolactha agat, tosóidh an measúnú ar do thionscnamh:

  • Laistigh d'aon mhí amháin
  • Buailfidh tú le hionadaithe ón gCoimisiún le go bhféadfaidh tú na saincheisteanna a ardaíodh i do thionscnamh a mhíniú go mion.

  • Laistigh de 3 mhí
  • Beidh an deis agat do thionscnamh a chur i láthair ag éisteacht phoiblí i bParlaimint na hEorpa. D'fhéadfadh díospóireacht a bheith ag an bParlaimint ag seisiún iomlánach, agus é a bheith mar thoradh air sin go nglacfar rún a bhaineann le do shaincheist.

  • Laistigh de 6 mhí
  • Léireoidh an Coimisiún go soiléir cén ghníomhaíocht a bhfuil sé i gceist aige a mholadh mar fhreagra ar do thionscnamh (má bhíonn moltaí aige), agus na cúiseanna le beart a dhéanamh (nó gan beart a dhéanamh). Beidh an freagra seo i bhfoirm cumarsáide atá glactha go foirmiúil ag na Coimisinéirí agus foilsithe i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais

Tuilleadh faisnéise maidir le freagra a fháil ón gCoimisiún.

An chéad chéim eile

An chéad chéim eile

Reachtaíocht

I gcás go bhfuil an Coimisiún den bharúil gur maith an freagra ar do thionscnamh é reachtaíocht a chur i bhfeidhm, tosóidh sé ar thogra foirmiúil a chur le chéile. D'fhéadfadh sé go mbeadh réamhbhearta cosúil le comhairliúcháin phoiblí, measúnuithe tionchair, etc. mar chuid de sin. Agus é glactha ag an gCoimisiún, déantar an togra a thíolacadh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig Comhairle an Aontais Eorpaigh (nó i gcásanna áirithe, chuig an gComhairle amháin), a mbeidh orthu é a ghlacadh le go ndéanfar dlí de.

Gníomhaíocht eile

Níl ceangal ar an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh. Fiú i gcás freagraí dearfacha ar thionscnaimh, d’fhéadfadh sé gur obair leantach neamhreachtúil an obair leantach is iomchuí ar thionscnamh. Tá réimse bearta eile ann a d’fhéadfadh a bheith níos oiriúnaí.

Obair leantach

Féadfaidh Parlaimint na hEorpa measúnú a dhéanamh ar na bearta atá glactha ag an gCoimisiún freisin.