Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Regulačný rámec

Odkazy na zmluvy

Zmluva o Európskej únii, článok 11 ods. 4

Zmluva o fungovaní Európskej únie, článok 24

Pravidlá

Všeobecné pravidlá (od 1. januára 2020) — nariadenie (EÚ) 2019/788aktualizovaná verzia prílohy I

Pravidlá týkajúce sa zberu podpisov online (od 1. januára 2020) — nariadenie (EÚ) 2019/1799

Pravidlá predĺženia lehôt v dôsledku pandémie COVID-19 (od 18. júla 2020 do 31. decembra 2022) - nariadenie (EÚ) 2020/1042 - VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2200 -VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/360 - VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/944

Iniciatívy, ktoré boli zaregistrované do 31. decembra 2019, sa stále čiastočne riadia starými predpismi:

Oznámenie o prechodných opatreniach súvisiacich s novým nariadením o európskej iniciatíve občanov platných od 1. januára 2020

Transition_SK
slovenčina
(289.41 KB - PDF)
Stiahnuť

Pozri aj históriu európskej iniciatívy občanov

Preskúmanie Komisiou

Komisia je povinná pravidelne preskúmať, ako funguje európska iniciatíva občanov. Svoje zistenia uvádza v správach Európskemu parlamentu a Rade.

Nasledujúca správa sa má predložiť do 1. januára 2024.

Druhá správa (2018)

Prvá správa (2015)

Pozri aj históriu európskej iniciatívy občanov

Výbor

Úlohou výboru je pomáhať Komisii s technickými špecifikáciami jednotlivých online systémov na zber vyhlásení o podpore [stanovenými vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/1799].

Informácie o zasadnutiach výboru nájdete v Komitologickom registri Komisie.

Expertná skupina

Úlohou expertnej skupiny je koordinovať s krajinami EÚ spôsob vykonávania európskej iniciatívy občanov.

Skupinu tvoria zástupcovia príslušných vnútroštátnych orgánov.

Viac informácií o zasadnutiach expertnej skupiny.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?