Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Õigusraamistik

Viited aluslepingutele

Euroopa Liidu leping, artikli 11 lõige 4

Euroopa Liidu toimimise leping, artikkel 24.

Õigusnormid

Üldeeskirjad (alates 1. jaanuarist 2020) – määrus (EL) 2019/788I lisa ajakohastatud versioon

Eeskirjad veebipõhise allkirjade kogumise kohta (alates 1. jaanuarist 2020) – määrus (EL) 2019/1799

COVID-19 normid tähtaegade pikendamise kohta (18. juulist 2020 kuni 31. detsembrini 2022) - määrus EU) 2020/1042 - KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/2200 - KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/360 - KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/944

Kuni 31. detsembrini 2019 registreeritud algatuste suhtes kohaldatakse endiselt osaliselt vanu õigusnorme:

Teatis Euroopa kodanikualgatust käsitleva uue määruse (mida hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2020) üleminekukorra kohta:

Transition_ET
eesti
(178.88 KB - PDF)
Allalaadimine

Vt ka Euroopa kodanikualgatuse ajalugu

Komisjonipoolne läbivaatamine

Komisjon peab korrapäraselt jälgima, kuidas Euroopa kodanikualgatus toimib. Komisjon annab oma järelduste kaudu aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Järgmine aruanne tuleb esitada 1. jaanuariks 2024.

Teine aruanne (2018)

Esimene aruanne (2015)

Vt ka Euroopa kodanikualgatuse ajalugu

Komitee

Komitee ülesanne on abistada komisjoni toetusavalduste kogumise veebipõhiste üksiksüsteemide tehniliste kirjeldustega (mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2019/1799).

Komitee koosolekute kohta teabe saamiseks külastage komisjoni komiteemenetluse registri veebisaiti.

Eksperdirühm

Eksperdirühma ülesanne on koordineerida ELi riikidega Euroopa kodanikualgatuse rakendamist.

Rühm koosneb asjaomaste riiklike asutuste esindajatest.

Lisateave eksperdirühma koosolekute kohta.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?