Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Κανονιστικό πλαίσιο

Αναφορές σε Συνθήκες

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 11 παράγραφος 4

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 24

Κανόνες

Γενικοί κανόνες (από την 1η Ιανουαρίου 2020) – Κανονισμός (ΕΕ) 2019/788επικαιροποιημένη έκδοση του παραρτήματος I

Κανόνες για την επιγραμμική συγκέντρωση υπογραφών (από την 1η Ιανουαρίου 2020) – Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1799

COVID-19 - Κανόνες παράτασης προθεσμιών (από 18 Ιουλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2022) - Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1042 - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2200 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/360 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/944 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι πρωτοβουλίες που είχαν καταχωριστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 εξακολουθούν να διέπονται εν μέρει από τους παλαιούς κανόνες:

Ανακοίνωση σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις του νέου κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, που θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020

Transition_EL
ελληνικά
(271.91 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Βλ. επίσης το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Επανεξέταση από την Επιτροπή

Η Επιτροπή υποχρεούται να επανεξετάζει τακτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Παρουσιάζει τα πορίσματά της σε εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η επόμενη έκθεση πρέπει να υποβληθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2024.

Δεύτερη έκθεση (2018)

Πρώτη έκθεση (2015)

Βλ. επίσης το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Επιτροπή

Ο ρόλος της επιτροπής είναι να βοηθά την Επιτροπή στις τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης (που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής).

Για πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις της επιτροπής, μεταβείτε στο μητρώο επιτροπολογίας της Επιτροπής.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων

Ο ρόλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων είναι να συντονίζει τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Η ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;