Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Αρχές αρμόδιες για την επαλήθευση και την πιστοποίηση δηλώσεων υποστήριξης

Αυστρία

Bundeswahlbehörde

p.A. Bundesministerium für Inneres
Abteilung III/6 (Wahlangelegenheiten)
Διεύθυνση

Herrengasse 7

1010 Wien

 

Τηλέφωνο/-α
+43 1 53126 905203

Βέλγιο

Federal Public Service - Home Affairs/Service public fédéral Intérieur/Federale Overheidsdienst - Binnenlandse Zaken/Föderaler Öffentlicher - Dienst Inneres

Directorate General Identity and Citizens’ Affairs/Direction générale Identité et Affaires citoyennes/Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken/Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheiten
National Registry/Registre national/Rijksregister/Nationalregister
Διεύθυνση

Park Atrium

Koloniënstraat/Rue des colonies 11

1000 Brussels/Bruxelles

 

Τηλέφωνο/-α
+32 2 518 2099

Βουλγαρία

Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW)

General Direction “Civil Registration and Administrative Services” (CRAS)
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Διεύθυνση

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

1202 София

St.St. Kiril and Metodiy str. 17 – 19

1202 Sofia

 

Τηλέφωνο/-α
+359 2 9863486

Κροατία

Ministry of Justice and Public Administration

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Διεύθυνση

Ulica grada Vukovara 49

Maksimirska 63

10 000 Zagreb

 

Τηλέφωνο/-α
+385 1 2357 681 | +385 1 2357 540 | +385 1 2357 650

Κύπρος

Ministry of Interior

Τσεχία

Czech Ministry of the Interior

Ministerstvo vnitra
Διεύθυνση

Náměstí Hrdinů 3

140 21 Praha 4

 

E-mail
Τηλέφωνο/-α
+420 974 817 435

Δανία

Ministry of the Interior and Housing

Διεύθυνση

Holmens Kanal 22

1060 Copenhagen K

 

E-mail
Τηλέφωνο/-α
+45 33 92 93 00

Εσθονία

Φινλανδία

Digital and Population Data Services Agency

Digi- ja väestötietovirasto
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Διεύθυνση

PO BOX 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PL 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PB 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsingfors

 

(in particular questions concerning the statements of support; verification and certification of statements of support)

 

Τηλέφωνο/-α
+358 295 353 137

Γαλλία

Ministère de l'intérieur - Secrétariat général

Direction de la modernisation et de l'administration territoriale
Bureau des élections et des études politiques
Διεύθυνση

Place Beauvau

75 008 Paris

 

Τηλέφωνο/-α
+33 1 4007 2111

Γερμανία

Bundesverwaltungsamt (BVA)

Referat VM II 4
Διεύθυνση

50728 Köln

 

Τηλέφωνο/-α
+49 (0)221 758 4010

Ελλάδα

Ουγγαρία

National Election Office

Ιρλανδία

Ιταλία

Ministero dell'Interno

Λετονία

The Central Election Commission of the Republic of Latvia

Latvijas Republikas
Centrālā vēlēšanu komisija
Διεύθυνση

Smilšu iela 4

1050 Rīga

 

E-mail
Τηλέφωνο/-α
+371 6732 2688

Λιθουανία

The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania

Λουξεμβούργο

Centre des technologies de l'information de l’Etat (CTIE)

Μάλτα

Office of the Electoral Commission

Κάτω Χώρες

The Minister of Interior Affairs and Kingdom Relations

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, directive Democratie en Bestuur, afdeling Democratie
Διεύθυνση

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

Πολωνία

Chancellery of Prime Minister

Department of Systems Management
Διεύθυνση

Królewska 27 street

00-060 Warsaw

 

Τηλέφωνο/-α
+48 22 245 54 12

Πορτογαλία

Ρουμανία

Romanian Ministry of Internal Affairs

Directorate for Persons’ Record and Databases’ Management
Ministerul de Interne / Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
Διεύθυνση

Str. Obcina Mare Nr. 2

Sector 6

Bucureşti

 

Τηλέφωνο/-α
+4021.440.24.40 extension 25230

Σλοβακία

Ministerstvo vnútra SR

sekcia verejnej správy, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, oddelenie správy registrov
Διεύθυνση

Námestie Ľ. Štúra 1

974 04 Banská Bystrica

 

Τηλέφωνο/-α
+421 4 843 064 00

Σλοβενία

Slovenian Ministry of the Interior

Head of Division for civil status, public documents and residence registration
Διεύθυνση

Štefanova 2

1501 Ljubljana

 

E-mail
Τηλέφωνο/-α
+386 (0)1 428 40 00

Ισπανία

Electoral Census Office

Oficina del Censo Electoral
Διεύθυνση

C/ Poeta Joan Maragall 51

28071 Madrid

 

Τηλέφωνο/-α
+34 915 83 46 94,
| +34 915 83 4697

Σουηδία

The Swedish Central Election Authority

Valmyndigheten
Διεύθυνση

Box 1010

171 21 Solna

 

Τηλέφωνο/-α
+46 (0)10 57 57 000
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;