Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης

Ως διοργανωτής, έχετε προς το παρόν 2 επιλογές όσον αφορά την επιγραμμική συγκέντρωση υπογραφών:

 • να χρησιμοποιήσετε το σύστημα της Επιτροπής
 • να χρησιμοποιήσετε το δικό σας σύστημα

Προσοχή! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας σύστημα μόνο για πρωτοβουλίες που θα καταχωριστούν μέχρι το τέλος του 2022. Για τις πρωτοβουλίες που θα καταχωριστούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το επιγραμμικό σύστημα της Επιτροπής.

Το σύστημα συγκέντρωσης της Επιτροπής

Η Επιτροπή διαθέτει ένα κεντρικό σύστημα για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης.

Αυτό παρουσιάζει διάφορα πλεονεκτήματα, όπως:

 • ελαχιστοποιεί την προετοιμασία
 • παρέχεται δωρεάν στους διοργανωτές
 • δεν απαιτείται έγκριση (το σύστημα πληροί ήδη τα τεχνικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας - για να το χρησιμοποιήσετε πρέπει απλά να υπογράψετε συμφωνία με την Επιτροπή)
 • η ρύθμισή του γίνεται γρήγορα (για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα, αρκεί να ενημερώσετε την Επιτροπή, μέσω του λογαριασμού διοργανωτή σας, 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης δηλώσεων)
 • Σε ορισμένες χώρες, οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας σας μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για να υπογράψουν
 • το σύστημα είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία
 • μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για να συλλέξετε ηλεκτρονικές διευθύνσεις υποστηρικτών (για συνεχή επικοινωνία μαζί τους σχετικά με την πρωτοβουλία)
 • παροχή στατιστικών στοιχείων ανά πρωτοβουλία στους διοργανωτές της.

Το δικό σας σύστημα συγκέντρωσης

Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε το δικό σας σύστημα (μόνο 1 σύστημα για κάθε πρωτοβουλία):

 • το σύστημά σας πρέπει να πληροί ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά ειδικότερα την ασφάλεια της συλλογής και της αποθήκευσης δεδομένων πρέπει πρώτα να λάβετε έγκριση - με τη μορφή πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται εντός 1 μηνός από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα - η αρχή μπορεί ενδεχομένως να σας βοηθήσει επίσης με τους κανόνες και τις απαιτήσεις ασφάλειας
 • πρέπει να αναρτήσετε αντίγραφο του πιστοποιητικού στον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε για το δικό σας σύστημα συγκέντρωσης - μόνο τότε μπορείτε να αρχίσετε τη συγκέντρωση υπογραφών.

Γρήγορη σύγκριση

Το σύστημα της Επιτροπής

Το δικό σας σύστημα

Παρέχεται δωρεάν στους διοργανωτές

Μπορεί να πληρώσετε για το λογισμικό και τη φιλοξενία

Δεν απαιτείται έγκριση (πιστοποιητικό)

Το σύστημα πρέπει να εγκριθεί με βάση την απαραίτητη τεκμηρίωση

Έχει προβλεφθεί ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Δεν έχει προβλεφθεί ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Περιλαμβάνεται η συλλογή ηλεκτρονικών διευθύνσεων

Η συλλογή ηλεκτρονικών διευθύνσεων εξαρτάται από το σύστημα που χρησιμοποιείτε

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συγκέντρωση δηλώσεων μετά από 10 ημέρες

Απαιτείται χρόνος για τη ρύθμιση του συστήματος

Καλύπτεστε από συμφωνία με την Επιτροπή (η οποία συμπεριλαμβάνει την προστασία των δεδομένων)

Εναπόκειται σε σας να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;