Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Μια παραγωγή βίντεο για τη 10η επέτειο της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

2020

Στις 15 Ιουλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν προσωρινά μέτρα με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Οι νέοι κανόνες δίνουν τη δυνατότητα παράτασης των περιόδων συγκέντρωσης, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών πολιτών που επηρεάστηκαν από την πανδημία. Διαβάστε περισσότερα.

Έναρξη εφαρμογής των νέων κανόνων για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών — κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/788.

2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τους νέους κανόνες.

Νομοθετική διαδικασία βάσει των νέων κανόνων:

Άλλα:

Factsheet
English
(228.77 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

2018

Η Επιτροπή εκδίδει τη 2η έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών.

2017

Μετά την επανεξέταση που δρομολογήθηκε το 2015, η Επιτροπή εγκρίνει πρόταση για νέους κανόνες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

  • Ιστορικό:
Staff working document
English
(1.35 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Προπαρασκευαστικές εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής:

  • Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη (συνοπτική έκθεση):
Stakeholder consultation - summary report
English
(202.19 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
  • Δημόσια διαβούλευση (έκθεση):
Public consultation - report
English
(431.34 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Open public consultation - replies
English
(7.73 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση
  • Στρατηγική διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη:
Stakeholder consultation strategy
English
(94.63 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Study on data requirements
English
(2.31 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Etude données - résumé
English
(884.53 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Study eID
English
(6.74 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
OCS TS
English
(3.51 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Άλλες συμβολές στην επανεξέταση:

  • Προτάσεις του διαμεσολαβητή (2017):
Ombudsman suggestions
English
(218.51 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
ICT impact study
English
(2.93 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

2015

Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών και δρομολογεί επανεξέταση των κανόνων.

2012

Οι κανόνες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών τίθενται σε εφαρμογή.

2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν την πρωτοβουλία πολιτών: κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011

Νομοθετική διαδικασία βάσει του κανονισμού:

2009

Η Συνθήκη της Λισαβόνας (με την οποία θεσπίζεται η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών) τίθεται σε ισχύ.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ξεκινούν εργασίες για τη θέσπιση των κανόνων και των διαδικασιών που διέπουν αυτό το νέο μέσο.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;