Hlavné zásady

Pri zbere vyhlásení o podpore organizátori iniciatív spracovávajú neraz veľké množstvo osobných údajov signatárov. Za spracovanie týchto osobných údajov zodpovedá zástupca skupiny organizátorov (prípadne právny subjekt vytvorený konkrétne na riadenie danej iniciatívy), ktorý pôsobí ako tzv. prevádzkovateľ údajov.

Keď sa získané vyhlásenia o podpore zbierajú a/alebo zasielajú prostredníctvom centrálneho online systému na zber, preberá Európska komisia časť zodpovednosti organizátorov tým, že v týchto operáciách spracovania údajov koná ako spoločný prevádzkovateľ údajov.

Keď skupina organizátorov zozbiera potrebný počet vyhlásení o podpore, odovzdá ich príslušným vnútroštátnym orgánom na overenie a osvedčenie. V rámci operácií spracovania údajov sa vnútroštátne orgány považujú za prevádzkovateľov údajov.

Aké pravidlá treba dodržať pri spracovávaní osobných údajov?

Povinnosti prevádzkovateľov údajov – situácia 1

Povinnosti prevádzkovateľov údajov – situácia 2

Kontakty na vnútroštátnej úrovni

  • Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov zodpovedných za overovanie a osvedčovanie vyhlásení o podpore sú k dispozícii tu.
  • Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov sú k dispozícii tu.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že táto stránka ponúka len obmedzené množstvo informácií. Nepokrýva pravidlá spracovania osobných údajov v prípade zberu e-mailových adries signatárov, osobných údajov sponzorov a dobrovoľných spolupracovníkov iniciatívy atď.