Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 9

Späť na hlavnú stránku Usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 9

Ktoré informácie by ste mali poskytnúť občanom pri zbere ich údajov? 

Vzťahuje sa na scenár 2 (zástupca koná ako jediný prevádzkovateľ) s výnimkou prípadov, keď sa na tento úkon využijú služby Komisie na výmenu súborov.

Keď občan (signatár) predloží vyhlásenie o podpore (a prípadne uvedie svoju e-mailovú adresu), musí byť informovaný (-á) o spôsobe spracovania týchto osobných údajov (na aký účel, ako dlho, kým, komu môžu byť sprístupnené, ako sú chránené, aké sú jeho/jej práva ako dotknutej osoby, ako môže tieto práva uplatňovať atď.).

Vyhlásenie o podpore stanovené v nariadení o európskej iniciatíve občanov obsahuje štandardný text vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov zodpovedá informáciám, ktoré by mali byť signatárom pri zhromažďovaní údajov o ich osobe poskytnuté.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa vyhlásení o podpore zozbieraných v papierovej forme alebo prostredníctvom individuálnych online systémov na zber vyhlásení, ktoré bolo zavedené nariadením o európskej iniciatíve občanov:

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu tejto iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od skupiny organizátorov tejto iniciatívy prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracúvania.

Skupina organizátorov uchováva vaše údaje na obdobie maximálne jedného mesiaca po predložení iniciatívy Európskej komisii alebo 21 mesiacov po začatí plynutia lehoty na zber vyhlásení, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správneho alebo súdneho konania ich možno uchovávať po uvedených lehotách najviac jeden mesiac od dátumu ukončenia tohto konania.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo k nezákonnému spracúvaniu vašich údajov.

Zástupca skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne právny subjekt, ktorý skupina organizátorov zriadila, je prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ho kontaktovať použitím údajov uvedených v tomto formulári.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby (ak je uvedená) sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri Európskej komisie, ako je uvedené v bode 4 tohto formuláru.

Kontaktné údaje vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Vyhlásenia zozbierané v papierovej forme

Ak sa vyhlásenia o podpore zbierajú na papierových formulároch, mali by ste signatárom zaslať kópiu vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo odkaz naň v ich materinskom jazyku. Súčasťou vyhlásenia o ochrane osobných údajov by mali byť vaše kontaktné údaje ako prevádzkovateľa, kontaktné údaje zodpovednej osoby (ak sú k dispozícii), ako aj kontaktné údaje príslušných vnútroštátnych orgánov.

Vyhlásenia zozbierané online

Ak sa zber vykonáva online, vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa musí uverejniť buď ako súčasť formulára vyhlásenia o podpore, alebo sa musí sprístupniť prostredníctvom odkazu a signatári musia pred predložením vyhlásenia o podpore aktívne označiť políčko potvrdzujúce, že si tento text prečítali.

Vyhlásenia o ochrane osobných údajov pri zbere emailových adries

V nariadení o európskej iniciatíve občanov sa nevymedzuje vzor vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa má používať pri zbere e-mailových adries signatárov. Ako zástupca musíte takéto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vypracovať vy sám v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Signatárovi by sa mali poskytnúť minimálne tieto informácie (pozri článok 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ):

  • opis a účely spracúvania,
  • spracúvané údaje,
  • príjemcovia údajov (ak existujú),
  • plánovaná doba uchovávania,
  • práva signatárov, napríklad odvolanie súhlasu, právo na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie alebo námietku,
  • poučenie o práve podať sťažnosť dozornému orgánu.

V prípade zberu e-mailových adries musí signatár osobitne súhlasiť s jej spracúvaním, ako sa uvádza vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

UPOZORNENIE:

V prípade, že sa vyhlásenia o podpore a e-mailové adresy zbierajú prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení, príslušné vyhlásenia o ochrane osobných údajov vypracuje Európska komisia. Texty týchto vyhlásení o ochrane osobných údajov sú uverejnené na webových stránkach Komisie venovaných európskej iniciatíve občanov.

Referenčné dokumenty:

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?