Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 5

Späť na hlavnú stránku Usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 5

Bezpečnosť – aké sú požiadavky pri zhromažďovaní údajov o signatároch pri zbere pomocou individuálneho online systému?

Vzťahuje sa na scenár 2

Ako skupina organizátorov sa môžete rozhodnúť, že si vybudujete vlastný systém elektronického zberu vyhlásení o podpore (dostupný len pre iniciatívy zaregistrované do konca roka 2022).

Takéto systémy musia mať primerané bezpečnostné a technické prvky, aby mohli počas celej lehoty na zber vyhlásení zaistiť, že:

  • vyhlásenie o podpore podpíšu len fyzické osoby,
  • informácie poskytnuté o iniciatíve budú zodpovedať informáciám, ktoré sú uverejnené v registri,
  • údaje od signatárov sa budú zbierať v súlade s prílohou III k nariadeniu o európskej iniciatíve občanov,
  • údaje poskytnuté signatármi sa budú zbierať a ukladať bezpečným spôsobom.

Individuálne online systémy zberu musia byť pred začiatkom zberu osvedčenépríslušným orgánom daného členského štátu (v ktorom sa údaje účinne uchovávajú).

Ak sa rozhodnete pre vlastný systém a využitie spracovateľa údajov, musíte zabezpečiť, aby poskytoval dostatočné záruky na to, že sa vykonali primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany práv dotknutých osôb.

Vaše vzťahy so spracovateľom údajov musia mať oficiálnu podobu formou písomnej zmluvy, ktorá sa bude vzťahovať na všetky povinnosti vyplývajúce z článku 28 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

UPOZORNENIE:

Ako skupina organizátorov sa môžete rozhodnúť zbierať vyhlásenia o podpore online, a to prostredníctvom centrálneho online systému Európskej komisie na zber vyhlásení. V tomto prípade realizuje všetky bezpečnostné požiadavky Komisia (pozri scenár 1).

Referenčné dokumenty:

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?