Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 1

Späť na hlavnú stránku Usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 1

Centrálny online systém na zber vyhlásení – aké povinnosti majú Komisia a zástupca skupiny organizátorov ako spoločný prevádzkovateľ?

Vzťahuje sa na scenár 1  

Ako skupina organizátorov sa môžete rozhodnúť zbierať vyhlásenia o podpore pomocou centrálneho online systému Európskej komisie a zozbierané vyhlásenia o podpore zasielať na overenie členským štátom.

V tom prípade konajú Európska komisia a zástupca skupiny organizátorov ako spoloční prevádzkovatelia údajov na základe štandardnej dohody o spoločnom prevádzkovaní. Služby Komisie sa poskytujú bezplatne.

Na základe dohody o spoločnom prevádzkovaní preberá väčšinu povinností prevádzkovateľov Komisia ktorá:

  • prevádzkuje a udržiava príslušné informačné systémy umožňujúce zber a uchovávanie vyhlásení o podpore a (prípadne aj) e-maily signatárov,
  • môže zasielať e-maily tým signatárom, ktorí sa prihlásili na odber informácií o vývoji danej iniciatívy,
  • poskytuje posúdenie vplyvu na ochranu údajov a vedie záznam o spracovateľských činnostiach,
  • zabezpečuje, aby mali signatári k dispozícii náležité vyhlásenie o ochrane osobných údajov a aby sa ich otázkam a požiadavkám v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov/ nariadenia o ochrane údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie venovala náležitá pozornosť,
  • zabezpečuje, aby sa vyzbierané vyhlásenia o podpore poslali členským štátom na overenie a aby sa po uplynutí lehoty na uchovávanie údajov vyzbierané vyhlásenia o podpore zlikvidovali.

V prípade spracovateľských operácií, ktoré má na základe dohody o spoločnom prevádzkovaní na starosti Komisia, zodpovedná osoba Komisie monitoruje, ako Komisia plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú z nariadenia o ochrane údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie.

Povinnosti zástupcu/organizátorov sa zvyčajne obmedzujú na tieto činnosti:

  • stanovujú deň začatia a deň ukončenia zberu vyhlásení o podpore, ako aj dátum odoslania zozbieraných vyhlásení o podpore orgánom členských štátov,
  • môžu zasielať e-maily tým signatárom, ktorí sa prihlásili na odber informácií o vývoji danej iniciatívy,
  • predkladajú Komisii žiadosti dotknutých osôb týkajúce sa ďalšieho spracovania údajov,
  • informujú Komisiu, ak treba štandardnú lehotu na uchovávanie údajov upraviť v súlade s článkom 19 nariadenia o európskej iniciatíve občanov.

Povinnosti oboch spoločných prevádzkovateľov sa podrobnejšie opisujú v príslušných dohodách o spoločnom prevádzkovaní.

Referenčné dokumenty:

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?