Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 14

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους διοργανωτές σχετικά με την προστασία των δεδομένων

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 14

Υποβολή των συγκεντρωμένων δηλώσεων υποστήριξης στα κράτη μέλη προς επαλήθευση — ποιες είναι οι συστάσεις ασφάλειας;

Ισχύει για το σενάριο 2 όταν η υποβολή δηλώσεων υποστήριξης γίνεται με δικά σας μέσα

Αφού συγκεντρώσετε τον απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικού σας συστήματος, πρέπει να τις υποβάλετε στις αρμόδιες εθνικές αρχές για επαλήθευση και πιστοποίηση.

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να χωρίσετε τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν σε χαρτί και εκείνες που συγκεντρώθηκαν μέσω του επιγραμμικού σας συστήματος συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης, τα συστήματα αυτά παρέχουν κρυπτογράφηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική μορφή για την υποβολή τους στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Οι δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε χαρτί μπορούν να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, αλλά μπορούν επίσης να σαρωθούν και να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή σε υλική μορφή, π.χ. σε DVD. Εάν οι δηλώσεις υποστήριξης υποβάλλονται σε υλική μορφή (σε χαρτί ή σε DVD), θα πρέπει και αυτό να γίνεται με ασφαλή τρόπο, π.χ. με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η υποβολή των δηλώσεων υποστήριξης που έχουν συγκεντρωθεί μέσω επιμέρους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης ή σε χαρτί μπορεί να γίνει μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, σημαντικό μέρος των σχετικών απαιτήσεων ασφάλειας εφαρμόζεται από την Επιτροπή

Παραπομπές:

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;