Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 14

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Насоки за защита на данните — въпрос 14

Изпращане на събраните изявления за подкрепа до държавите членки за проверка — какви са препоръките за сигурност?

Важи за сценарий 2, когато изявленията за подкрепа се изпращат чрез ваши собствени средства.

След като съберете необходимия брой изявления за подкрепа на хартиен носител или онлайн чрез вашата собствена система, трябва да ги изпратите до компетентните национални органи за проверка и удостоверяване.

За целта трябва да разделите изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, и изявленията, събрани чрез вашата система за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

Съгласно специалните правила относно индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн тези системи трябва да имат функция за криптиране на личните данни в електронен формат за целите на изпращането им до компетентните органи на държавите членки.

Изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, могат да бъдат изпратени директно, но могат също така да бъдат сканирани и изпратени по електронен път или физически, например на DVD. Ако изявленията за подкрепа се изпращат във физически формат (на хартиен носител или DVD), това също трябва да бъде направено по сигурен начин, например с препоръчана поща или по куриер.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Можете да използвате услугата на Комисията за обмен на файлове, за да изпратите изявленията за подкрепа, събрани чрез индивидуална система или на хартиен носител.В такъв случай значителна част от съответните изисквания за сигурност се прилагат от Комисията.

Относими разпоредби:

Искате да научите повече и да си сътрудничите?