Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 12. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 12. jautājums

Kāda ir jūsu kā datu pārziņa atbildība? 

 

Attiecas uz 2. scenāriju, izņemot Komisijas piedāvātā failu apmaiņas pakalpojuma izmantošanu.

Kā organizatoru grupas pārstāvim jums var nākties izmaksāt parakstītājiem kompensāciju gadījumā, ja viņiem materiāls (t.i., tiešās izmaksas) vai morāls kaitējums (t.i., saistībā ar reputāciju, tēlu) radies tādas apstrādes dēļ, kuras rezultātā noticis VDARpārkāpums.

Piemēri.

  • Jūs (rīkojoties ar šādu nolūku vai nejauši) atklājat, ka Smita kungs, kurš ir darbinieks un vadītājs ķīmijas rūpniecības jomā, atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir aizliegt tādu pesticīdu lietošanu, ko ražo viņa darba devējs. Tas var radīt materiālu kaitējumu, piemēram, var tikt zaudēts darbs un radīts morāls kaitējums, piemēram, zaudēta reputācija vai nodarbinātība.
  • Ja savāktos datus darītu pieejamus citas iniciatīvas organizatoru grupai vai kādai organizācijai, kas tos izmantotu politiskai analīzei, profilēšanai vai lobēšanai, tas varētu radīt morālu kaitējumu.

Datu apstrādātājam jāuzņemas atbildība par kaitējumu, kas nodarīts ar apstrādi, ja attiecīgais datu apstrādātājs nav izpildījis VDAR paredzētos pienākumus, kas konkrēti adresēti apstrādātājiem, vai ja tas ir rīkojies neatbilstīgi vai pretēji pārziņa likumīgiem norādījumiem.

Gan jūs, gan datu apstrādātājs ir atbrīvots no atbildības par kaitējumu, ko radījusi apstrāde, ja varat pierādīt, ka nekādā veidā neesat atbildīgs par notikumu, ar ko nodarīts attiecīgais kaitējums.

Neskarot jūsu kā pārstāvja atbildību, organizatoru grupas dalībnieki saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem ir solidāri atbildīgi par kaitējumu, kas iniciatīvas organizēšanas gaitā nodarīts ar nelikumīgām darbībām, kuras veiktas ar nodomu vai notikušas rupjas neuzmanības dēļ.

Ja iniciatīvas pārvaldīšanai ir izveidota juridiska persona, atbildība tiek nodota juridiskajai personai kopā ar datu pārziņa funkciju.

PIEZĪME.

Saskaņā 1. scenāriju jūsu atbildība būtiski samazinās, jo galvenie pienākumi attiecībā uz parakstītāju datu apstrādi tiek nodoti Komisijai.

Atsauces:

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?