Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 12

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους διοργανωτές σχετικά με την προστασία των δεδομένων 

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 12

Ποια είναι η ευθύνη σας ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων; 

 

Ισχύει για το σενάριο 2, εκτός από τη χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων της Επιτροπής

Ως εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών, ενδέχεται να πρέπει να αποζημιώσετε τους υπογράφοντες σε περίπτωση υλικών ζημιών (π.χ. άμεσο κόστος) ή μη υλικών ζημιών (π.χ. φήμη, εικόνα), λόγω της επεξεργασίας ή ως συνέπεια τυχόν παραβίασης τουΓΚΠΔ.

Παραδείγματα:

  • Σε περίπτωση που αποκαλύψετε (με πρόθεση ή από αμέλεια) ότι ο κ. Smith, υπάλληλος και διευθυντής της χημικής βιομηχανίας, υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την απαγόρευση της χρήσης φυτοφαρμάκων που παράγονται από τον εργοδότη του: αυτό μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημίες, όπως απώλεια θέσης εργασίας, και ηθική βλάβη, όπως απώλεια φήμης ή ευκαιριών απασχόλησης.
  • Σε περίπτωση που διαθέσετε τα δεδομένα που συγκεντρώσατε στην ομάδα διοργανωτών άλλης πρωτοβουλίας ή σε κάποια οργάνωση που θα τα χρησιμοποιήσει για πολιτική ανάλυση, κατάρτιση προφίλ ή άσκηση πίεσης: αυτό μπορεί να προκαλέσει ηθική βλάβη.

Η ευθύνη επεκτείνεται στον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων για τη ζημία που προκάλεσε η επεξεργασία μόνο εφόσον εκείνος δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του ΓΚΠΔ που αφορούν ειδικότερα τους εκτελούντες την επεξεργασία ή υπερέβη ή ενήργησε αντίθετα προς τις νόμιμες εντολές του/της υπευθύνου επεξεργασίας.

Τόσο εσείς όσο και ο/η εκτελών/-ούσα την επεξεργασία δεδομένων απαλλάσσεστε από την ευθύνη για τη ζημία που προκλήθηκε από την επεξεργασία, εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι δεν είστε καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπεύθυνος/-η για το ζημιογόνο γεγονός.

Με την επιφύλαξη της ευθύνης σας ως εκπροσώπου, τα μέλη της ομάδας διοργανωτών είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα για τυχόν ζημία που προκαλείται κατά τη διοργάνωση πρωτοβουλίας πολιτών από παράνομες πράξεις οι οποίες διαπράττονται με πρόθεση ή από βαριά αμέλεια, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που δημιουργηθεί νομική οντότητα για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας, η ευθύνη μεταβιβάζεται στη νομική οντότητα, μαζί με τα καθήκοντα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στο σενάριο 1, η ευθύνη σας μειώνεται σημαντικά, καθώς οι βασικές αρμοδιότητες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων των υπογραφόντων μεταφέρονται στην Επιτροπή

Παραπομπές:

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;