Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 12

Gå til forsiden til Vejledning vedrørende databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 12

Hvad er dit ansvar som registeransvarlig? 

 

Gælder for scenarie 2, undtagen ved brug af Kommissionens filudvekslingstjeneste.

Som repræsentanten for initiativtagergruppen skal du eventuelt yde erstatning til underskriverne, hvis de lider materiel (dvs. direkte omkostninger) eller ikke-økonomisk skade (dvs. omdømme, image) som følge af databehandlingen og som følge af en overtrædelse af GDPR.

Eksempler:

  • Hvis du som registeransvarlig (forsætligt eller uagtsomt) oplyser, at David Smith, der er medarbejder og leder inden for den kemiske industri, støtter initiativer vedrørende forbud mod anvendelse af pesticider produceret af hans arbejdsgiver: kan det medføre materiel skade såsom tab af arbejdspladser og ikke-økonomisk skade såsom tab af omdømme eller jobmuligheder.
  • Hvis de indsamlede data stilles til rådighed for initiativtagergruppen til et andet initiativ eller for en organisation til formål for politisk analyse, profilering eller lobbyvirksomhed: kan det medføre ikke-økonomisk skade.

En databehandler hæfter kun for den skade, der følger af databehandlingen, hvis den pågældende ikke har opfyldt de forpligtelser i henhold til GDPR, der er rettet specifikt mod databehandlere, eller hvis den pågældende har undladt at følge eller handlet i strid med den dataansvarliges lovlige instrukser.

Både dig som registeransvarlig og databehandleren er fritaget for erstatningsansvar for skade som følge af behandlingen, hvis I kan bevise, at I på ingen måde er skyld i den skadevoldende hændelse.

Uden at det berører dit ansvar som repræsentant for initiativtagergruppens, hæfter medlemmerne af initiativtagergruppen solidarisk for enhver skade, som de ved retsstridige handlinger forvolder i forbindelse med organiseringen af et initiativ, såfremt disse handlinger i henhold til gældende national ret begås forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Hvis der oprettes en juridisk enhed til at forvalte initiativet, overføres ansvaret til den juridiske enhed sammen med funktionen som registeransvarlig.

BEMÆRK:

I scenarie 1 reduceres ansvaret væsentligt, da hovedansvaret for behandling af underskrivernes oplysninger overføres til Kommissionen.

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?