Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 10

Späť na hlavnú stránku Usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 10

Čo by ste mali robiť pri vybavovaní žiadostí signatárov týkajúcich sa spracúvania údajov? 

Vzťahuje sa na scenár 2 s výnimkou prípadov, keď sa na tento úkon využijú služby Komisie na výmenu súborov

Ako dotknutá osoba je občan, ktorý podporuje iniciatívu občanov (signatár), oprávnený požadovať od zástupcu skupiny organizátorov:

  • prístup k osobným údajom,
  • ich opravu,
  • výmaz a
  • obmedzenie spracúvania

osobných údajov, ktoré spracúvajú ako súčasť vyhlásení o podpore.

Pokiaľ ide o e-mailovú adresu, signatár môže tiež odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním týchto osobných údajov (žiadosť o zrušenie odberu).

Čo by ste mali skontrolovať po prijatí takejto žiadosti?

  • Či sa spracúvajú osobné údaje signatára, t. j. či žiadateľ predložil (v tlačenej alebo online podobe) vyhlásenie o podpore iniciatívy (prípadne aj e-mailovú adresu na doručovanie aktuálnych informácií o vývoji tejto iniciatívy). Na tento účel môže zástupca požiadať signatára, aby mu poskytol akékoľvek informácie na vyhľadanie predmetných údajov (napríklad členský štát, v ktorom boli údaje získané, približný dátum získania a pod.). Bez ohľadu na to, či dotknutá osoba v tejto súvislosti poskytne (ďalšie) informácie, však zástupca musí vynaložiť primerané úsilie na to, aby na žiadosť odpovedal v stanovenej lehote.
  • Či je žiadateľ príslušnou dotknutou osobou alebo jej právnym zástupcom, a teda osobou oprávnenou predložiť žiadosť.

Na tento účel môže zástupca požiadať o preukázanie totožnosti alebo o jedinečný identifikátor predloženého vyhlásenia, ak použitý online systém na zber vyhlásení takéto identifikátory generuje.

Ako by ste mali odpovedať na žiadosť?

Konkrétnou žiadosťou sa treba zaoberať po potvrdení, že odpoveď na obe vyššie uvedené otázky je kladná. Informácie možno dotknutej osobe poskytnúť písomne, elektronicky alebo dokonca ústne. Treba ich poskytnúť bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca.

Vo všeobecnosti platí, že ak žiadosti príslušného signatára nie sú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané (najmä opakované žiadosti), informácie sa musia poskytnúť bezplatne.

UPOZORNENIE:

V prípade údajov signatárov získaných prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení v rámci spoločného prevádzkovania s Komisiou vybavuje žiadosti signatárov Komisia. Povinnosť zástupcu sa obmedzuje na postúpenie všetkých takýchto prijatých žiadostí Komisii.

Referenčné dokumenty:

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?