Αυστρία

Bundesministerium für Inneres
Abteilung III/6 (Wahlangelegenheiten)
 
Herrengasse 7
1010 Wien
 
τηλέφωνο: +43 1 53126 905203
e-mail: wahl@bmi.gv.at

Βέλγιο

Federal Public Service - Home Affairs
General Direction of Institutions and Population
National Registry
 
Park Atrium
Rue des colonies 11
1000 Brussels
 
τηλέφωνο: +32 2 518 2099
e-mail: IPIB-Burgerinitiatief.InitiativeCitoyenne@rrn.fgov.be 

ιστότοπος:

FR : https://ibz.rrn.fgov.be/fr/direction-generale/initiative-citoyenne-europeenne/

NL : https://ibz.rrn.fgov.be/nl/algemene-directie/europees-burgerinitiatief/

DE : https://ibz.rrn.fgov.be/de/generaldirektion/europaeische-buergerinitiative/

Βουλγαρία

Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW) Ministry of transport, information technology and communications
General Direction “Civil Registration and Administrative Services” (CRAS) Information Тechnology Directorate
   
St.St. Kiril and Metodiy str. 17 – 19 9 “Djakon Ignatij”Str.
1202 Sofia 1000 Sofia
   
e-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg e-mail: mail@mtitc.government.bg 
ιστότοπος: www.mrrb.government.bg ιστότοπος: https://www.mtitc.government.bg/bg/contact

Γαλλία

Ministère de l’intérieur - Secrétariat général
Direction de la modernisation et de l’administration territoriale
Bureau des élections et des études politiques
 
Place Beauvau
75008 Paris
 
τηλέφωνο: +33 (0)140072211
e-mail: elections@interieur.gouv.fr

Γερμανία

Bundesverwaltungsamt (BVA) Bundesamt für Sicherheit in der
Referat ZMV III 4 Informationstechnik (BSI)
  Referat SZ25
50728 Köln  
  Godesberger Allee 185-189
τηλέφωνο: +49 (0) 221 758 4010 53175 Bonn
e-mail: ebi@bva.bund.de  
  τηλέφωνο: +49 (0) 228 99 9582-0
  e-mail: ebi@bsi.bund.de

Δανία

The Danish Parliament (Folketinget)
EU Information Centre 
Christiansborg 
 
1240 Copenhagen
 
τηλέφωνο: +45 3337 3337
e-mail: euopl@ft.dk

Ελλάδα

Ministry of Interior/Directorate of e-Government  
   
Ευαγγελιστρίας 2   
10563 Αθήνα  
   
τηλέφωνο: +30 213 1361183  
e-mail: jparaskevas@ypes.grmixanorganosi@ypes.gr te.ekloges@ypes.grp.panagiotopoulos@ypes.gr
ιστότοπος: www.ypes.gr  

Εσθονία 

Ministry of the Interior
 
Pikk 61
Tallinn 15065
 
τηλέφωνο: +372 6125203
e-mail: marten.lauri@siseministeerium.ee
ιστότοπος: https://www.siseministeerium.ee/en

Ιρλανδία

Department of Housing, Planning and Local Government    
     
Custom House     
Dublin 1    
     
τηλέφωνο: + 353 1 888 2457 τηλέφωνο: + 353 1 888 2420 τηλέφωνο: + 353 1 888 2339
e-mail: dorothy.kellegher@housing.gov.ie e-mail: enda.falvey@housing.gov.ie e-mail: barry.ryan@housing.gov.ie

Ισπανία

Secretaría de Estado para la Unión Europea
 
5ª Planta T. Norte
Torres Ágora, C/ Serrano Galvache
ES - 26. 28033 - Madrid
 
e-mail: secretaria.gabineteue@maec.es
ιστότοπος: www.hablamosdeeuropa.es

Ιταλία

Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
Ufficio III
 
Piazza del Viminale 
Roma
 
τηλέφωνο: +390646547766 / +390646547280 / +390646525709

e-mail: ada.ferrara@interno.itmaria.ditolla@interno.it giuseppina.moschella@interno.it

Κάτω Χώρες

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen,
directie Democratie en Bestuur, afdeling Democratie
 
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
 
e-mail: europeesburgerinitiatief@minbzk.nl

Κροατία

Ministry of Public Administration Information Systems Security Institute
   
Maksimirska 63 Fra Filipa Grabovca 3
10000 Zagreb 10000 Zagreb
   
τηλέφωνο: +385 1 23 57 576 τηλέφωνο: + 385 1 46 94 100
e-mail:  gradjanska-inicijativa@uprava.hr e-mail:  zsis@zsis.hr
ιστότοπος:www.uprava.hr/default.aspx?id=13866 ιστότοπος: www.zsis.hr

Κύπρος

Elections Service
CY - 1453 Nicosia
 
τηλέφωνο: +22867714
e-mail: elections@moi.gov.cy
ιστότοπος: www.moi.gov.cy

Λετονία

Centrālā vēlēšanu komisija
(The Central Election Commission of the Republic of Latvia)
 
Smilšu iela 4
1050 Rīga 
 
τηλέφωνο: +371 67322688
e-mail: cvk@cvk.lv

Λιθουανία

The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania
 
Gynėjų st. 8
LT-01109 Vilnius
 
τηλέφωνο: +370 (5) 239 69 02 ; +370 (5) 239 69 82
φαξ: +370 (5) 239 69 60
e-mail: Rinkim@vrk.lt ;  kristina.ivanauskaite-pettinari@vrk.ltkomunikacija@vrk.lt
ιστότοπος: www.vrk.lt

Λουξεμβούργο

Centre des technologies de l'information de l’Etat (CTIE)
 
1, rue Mercier
B.P. 1111
2144 – Luxembourg
 
τηλέφωνο: +352 247-81878 / +352 247-81694
e-mail: ice@ctie.etat.lu
ιστότοπος: www.guichet.lu/ICE

Μάλτα

Office of the Electoral Commission
 
Evans Building
MT - Triq il-Merkanti Il-Belt Valletta
 
τηλέφωνο: + 356 2558 3000 ; +356 25583141
e-mail:  electoral.office@gov.mt ;  james.handyside@gov.mt
ιστότοπος: https://electoral.gov.mt

Ουγγαρία

Nemzeti Választási Iroda
 
1397 Budapest, Pf 547
 
τηλέφωνο: +3617953310
e-mail: visz@nvi.hu
ιστότοπος: www.valasztas.hu

Πολωνία

Ministry of Digital Affairs
 
Królewska 27
00-060 Warsaw
 
τηλέφωνο: +48222500115
e-mail: zagranica@mc.gov.pl
ιστότοπος: https://www.gov.pl/web/digitalization/european-citizens-initiative--national-contact-point

Πορτογαλία

Centro de Informação Europeia Jacques Delors - CIEJD
Palácio Cova da Moura
 
Rua Cova da Moura, 1
1350-115 Lisboa
 
τηλέφωνο: +351211225000
e-mail: geral@ciejd.pt
ιστότοπος: https://eurocid.mne.gov.pt

Ρουμανία

Ministry of Internal Affairs 
Directorate for Persons’ Record and Databases’ Management
 
Str. Obcina Mare Nr. 2, Sector 6
Bucureşti
 
τηλέφωνο: +4021.440.24.40 extension 25230
e-mail: ice.depabd@mai.gov.ro
ιστότοπος: http://depabd.mai.gov.ro/

Σλοβακία

The Government Office of the Slovak Republic
 
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 
e-mail: eci@vlada.gov.sk
τηλέφωνο: +421 2 2092 5539

Σλοβενία

Ministry of Public Administration Ministry of the Interior
   
Tržaška cesta 21 Štefanova 2
1000 Ljubljana 1501 Ljubljana 
   
e-mail: gp.mju@gov.si e-mail:  gp.mnz@gov.si
τηλέφωνο:  +386 1 478 86 51 τηλέφωνο:  +386 (0)1 428 40 00 
ιστότοπος:  www.mju.gov.si

Σουηδία

Valmyndigheten (The Swedish Central Election Authority) 
 
Box 12191
102 25 Stockholm
 
τηλέφωνο: +46 (0)10 57 57 000
e-mail: registrator@val.se
ιστότοπος: www.val.se

Τσεχία

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)
 
Náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4
 
τηλέφωνο: +420 974 811 111
e-mail: posta@mvcr.cz
ιστότοπος: www.mvcr.cz

Φινλανδία

Digi- ja väestötietovirasto Liikenne- ja viestintävirasto Traficom NCSA-FI Oikeusministeriö
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Transport- och kommunikationsverket Traficom NCSA-FI Justitieministeriet
Digital and Population Data Services Agency Finnish Transport and Communications Agency Traficom NCSA-FI Ministry of Justice
     
PL 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki PL 320, 00059 TRAFICOM PL 25 - 00023 Valtioneuvosto
PB 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsingfors PB 320, 00059 TRAFICOM PB 25 - 00023 Statsrådet
PO BOX 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki PO. Box 320, 00059 TRAFICOM PO Box 25 - 00023 Government
     
e-mail: kirjaamo@dvv.fi e-mail: kirjaamo@traficom.fi e-mail: kansalaisaloite.om@om.fi
τηλέφωνο: +358 295 353 137   τηλέφωνο: +358 295 345 000 τηλέφωνο:  +358 2951 6001
ιστότοπος: https://dvv.fi/en/european-citizens-initiative

ιστότοπος::

https://www.traficom.fi/en/

ιστότοπος:

https://oikeusministerio.fi/en/frontpage

(ιδίως ερωτήσεις σχετικά με τις δηλώσεις υποστήριξης· επαλήθευση και πιστοποίηση δηλώσεων υποστήριξης)

(ιδίως ερωτήσεις σχετικά με την πιστοποίηση επιμέρους επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης)

(γενικός ρόλος στην ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής)