Αυστρία

Bundeswahlbehörde
p.A. Bundesministerium für Inneres
Abteilung III/6 (Wahlangelegenheiten)
 
Herrengasse 7
1010 Wien
 
e-mail: wahl@bmi.gv.at
τηλέφωνο: +43 1 53126 905203

Βέλγιο

Federal Public Service - Home Affairs
General Direction of Institutions and Population
National Registry
 
Park Atrium
Rue des colonies 11
1000 Brussels
 
τηλέφωνο: +32 2 518 2099
e-mail: IPIB-Burgerinitiatief.InitiativeCitoyenne@rrn.fgov.be 

ιστότοπος: 

FR : https://ibz.rrn.fgov.be/fr/direction-generale/initiative-citoyenne-europeenne/

NL : https://ibz.rrn.fgov.be/nl/algemene-directie/europees-burgerinitiatief/

DE : https://ibz.rrn.fgov.be/de/generaldirektion/europaeische-buergerinitiative/

Βουλγαρία

EGOV.BG
The government services and information portal  
   
6 "Gen. Gurko" Str  
1000 Sofia  
   
e-mail: mail@e-gov.bg
ιστότοπος: https://egov.bg/wps/portal/en

Γαλλία

Ministère de l'intérieur
 
Place Beauvau
75008 Paris
 
e-mail: Elections@interieur.gouv.fr
τηλέφωνο: +33 140072111

Γερμανία

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
Referat SZ25
 
Godesberger Allee 185-189
53175 Bonn
 
e-mail: ebi@bsi.bund.de
τηλέφωνο: +49 (0) 228 99 9582-0

Δανία

Danish Agency for Digitisation
 
Landgreven 4, Postboks 2193
1017 Copenhagen K
 
e-mail: int@digst.dk
τηλέφωνο: +45 33 92 52 00
ιστότοπος: www.digst.dk

Ελλάδα

Υπουργείο Εσωτερικών
 
Ευαγγελιστρίας 2
Αθήνα
Τ.Κ. 10183
 
e-mail: mixanorganosi@ypes.grte.ekloges@ypes.gr
jparaskevas@ypes.grp.panagiotopoulos@ypes.gr
τηλέφωνο: +30 213 136 1183 / +30 213 136 1132
+30 213 136 1300 / +30 213 136 1342
φαξ: +30 213 136 1140 / +30 213 136 1167
ιστότοπος: http://www.ypes.gr

Εσθονία 

Andmekaitse Inspektsioon
(Data Protection Inspectorate)
 
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
 
e-mail: info@aki.ee
τηλέφωνο: +372 627 4135
φαξ: +372 627 4137
ιστότοπος: www.aki.ee

Ιρλανδία

ICT Unit - Department of Housing, Planning and Local Government, 
Custom House, Dublin 1  
   
e-mail : enda.falvey@housing.gov.ie  
τηλέφωνο: +353 1 888 2420  

Ισπανία

Oficina del Censo Electoral
 
C) Poeta Joan Maragall 51
28071 Madrid
 
e-mail: ice.censoelectoral@ine.es
τηλέφωνο: +34 915 83 4697
φαξ: +34 915 83 4695

Ιταλία

Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (DigitPA)
   
Viale Marx, 43  
00137 Roma  
   
e-mail: segreteriadirettore@digitpa.gov.it  
τηλέφωνο: +39 06 85 264383  

Κάτω Χώρες

The Minister of the Interior and Kingdom Relations, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, directie Democratie en Bestuur, afdeling Democratie
 
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
 
e-mail: europeesburgerinitiatief@minbzk.nl

Κροατία

Ministry of Public Administration
 
Maksimirska 63
10000 Zagreb
 
e-mail: gradjanska-inicijativa@uprava.hr
τηλέφωνο: +385 1 23 57 576
ιστότοπος: www.uprava.hr/default.aspx?id=13866
 
Information Systems Security Institute
 
Fra Filipa Grabovca 3
10000 Zagreb
 
e-mail: zsis@zsis.hr
τηλέφωνο: + 385 1 46 94 100
ιστότοπος: www.zsis.hr

Κύπρος

Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών - Υπουργείο Εσωτερικών
 
1453 Λευκωσία
 
e-mail: elections@moi.gov.cy 
τηλέφωνο: +35722867714
φαξ: +35722678486

Λετονία

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija  
(The Information Technologies Security Incident Response Institution of the Republic of Latvia)
   
Raiņa bulvāris 29  
1459 Riga  
   
e-mail: cert@cert.gov.lv  
τηλέφωνο: +371 67085858  
φαξ: +371 67225072  

Λιθουανία

The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania
 
Gynėjų st. 8
01109 Vilnius
 
e-mail:  rinkim@vrk.lt ;  kristina.ivanauskaite-pettinari@vrk.ltkomunikacija@vrk.lt
τηλέφωνο: +370 (5) 239 69 02 ; +370 (5) 239 69 82
φαξ: +370 (5) 239 69 60
ιστότοπος: www.vrk.lt

Λουξεμβούργο

Centre des technologies de l'information de l’Etat (CTIE)
 
1, rue Mercier
B.P. 1111
2144 - Luxembourg
 
e-mail: ice@ctie.etat.lu
τηλέφωνο: +352 247-81878 / +352 247-81694

Μάλτα

The Electoral Commission
 
Evans Building
Triq il-Merkanti Il-Belt
Valletta
 
e-mail: electoral.office@gov.mt
τηλέφωνο: +356 2558 3000
ιστότοπος: https://electoral.gov.mt

Ουγγαρία

Nemzeti Választási Iroda 
(National Election Office)
 
1397 Budapest, Pf 547
 
ιστότοπος: www.valasztas.hu
e-mail: visz@nvi.hu

Πολωνία

Ministry of Digital Affairs - Department of Cybersecurity
 
Królewska 27 street
00-060 Warsaw
 
e-mail: Sekretariat.DC@mc.gov.pl
τηλέφωνο: +48 22 245 59 22

Πορτογαλία

Gabinete Nacional de Segurança
Presidência do Conselho de Ministros
 
Rua da Junqueira, 69
1300-342 Lisboa
 
e-mail: mario.duarte@gns.gov.pt
τηλέφωνο: +351 21 0403626
ιστότοπος: http://www.gns.gov.pt

Ρουμανία

Agency Digital Agenda for Romania
 
Str. Italiana, nr. 22, sector 2, cod 020976 Bucureşti
 
e-mail: contact@aadr.ro
ιστότοπος: https://www.aadr.ro

Σλοβακία

The Government Office of the Slovak Republic
 
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 
e-mail: eci@vlada.gov.sk
τηλέφωνο: +421 2 2092 5539

Σλοβενία

Ministry of Public Administration
 
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
 
e-mail: gp.mju@gov.si
τηλέφωνο: +386 1 478 86 51
ιστότοπος: www.mju.gov.si

Σουηδία

Datainspektionen
(Swedish Data Protection Authority)
 
Box 8114
104 20 Stockholm
 
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
τηλέφωνο: +46 (0)8 657 61 00

Τσεχία

Ministerstvo vnitra
(Ministry of Interior)
 
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
 
e-mail: posta@mvcr.cz
τηλέφωνο: +420 974 811 111
ιστότοπος: www.mvcr.cz

Φινλανδία

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom NCSA-FI;
Transport- och kommunikationsverket Traficom NCSA-FI;  
Finnish Transport and Communications Agency Traficom NCSA-FI  
   
PL 320, 00059 TRAFICOM  
PB 320, 00059 TRAFICOM  
PO. Box 320, 00059 TRAFICOM  
   
e-mail: kirjaamo@traficom.fi  
τηλέφωνο: +358 295 345 000  
ιστότοπος: http://www.traficom.fi/en/