Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Πράξη επεξεργασίας: Προώθηση και διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) μέσω επιγραμμικής συνεργατικής πλατφόρμας (Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών)

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επιχειρησιακός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Διοικητική μονάδα SG.DSG1.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας»

Αριθμός αρχείου: DPR-EC-00828

1. Εισαγωγή

Στην παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας επεξηγείται ο λόγος για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επίσης, παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίον μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Η Επιτροπή συλλέγει και υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας αφορά τις πράξεις επεξεργασίας που διενεργούνται στην επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα (στο εξής: πλατφόρμα) της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) από τη διοικητική μονάδα SG.DSG1.A.1. «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας».

Η λειτουργία της πλατφόρμας έχει ανατεθεί από την Επιτροπή σε εξωτερικό ανάδοχο (στο εξής: υπεύθυνος λειτουργίας της πλατφόρμας). Ο ανάδοχος είναι η EUROPEAN CITIZEN ACTION SERVICE, οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Βελγίου με έδρα στη διεύθυνση Avenue de la Toison d’or 77, B-1060 Βρυξέλλες, Βέλγιο. Ο υπεύθυνος λειτουργίας της πλατφόρμας ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων εξ ονόματος της Επιτροπής όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων χρηστών.

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Σκοπός της πράξης επεξεργασίας:

Η πλατφόρμα παρέχει υποστήριξη κατά την προετοιμασία ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών και ενθαρρύνει τη συζήτηση σχετικά με αυτές, καθώς και σχετικά με το ίδιο το μέσο και την υλοποίησή του [1].

Η πλατφόρμα εξυπηρετεί τους σημερινούς και τους μελλοντικούς διοργανωτές πρωτοβουλιών, εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας των πολιτών, την Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα και γενικότερα όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την ΕΠΠ.

Σκοπός της είναι να βοηθά τους (δυνητικούς) διοργανωτές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια ΕΠΠ να βρουν εταίρους στην Ευρώπη για τη σύσταση της αναγκαίας ομάδας διοργανωτών, να διαμορφώσουν το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας τους από κοινού με πιο έμπειρους συμμετέχοντες, να διοργανώσουν εκστρατείες, να μάθουν πώς να αντλούν κεφάλαια και να διεξάγουν εκστρατείες, καθώς και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με άλλους διοργανωτές. Η πλατφόρμα παρέχει επίσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να παρακολουθούν τις συζητήσεις σχετικά, αφενός, με τις πρωτοβουλίες στα διάφορα στάδιά τους και, αφετέρου, με τις οριζόντιες πτυχές της λειτουργίας της ΕΠΠ.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι:

 • ένα φόρουμ ειδήσεων και συζητήσεων, στο οποίο διεξάγονται διαδικτυακές συζητήσεις και δημοσιεύονται άρθρα σχετικά με τα θέματα της ΕΠΠ. Σκοπός είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινότητας της ΕΠΠ, η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, η εύρεση εταίρων, κ.λπ.

 • μια ενότητα ενημέρωσης που προσφέρει υλικό καθοδήγησης σχετικά με τις πτυχές του κύκλου ζωής μιας ΕΠΠ, και

 • μια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, η οποία προσφέρει έναν μηχανισμό για την υποβολή ερωτήσεων και την παροχή άμεσης στήριξης.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για να έχετε τη δυνατότητα να συνδέεστε και να αλληλεπιδράτε περαιτέρω με την πλατφόρμα και τους άλλους εγγεγραμμένους χρήστες της, καθώς και για να διευκολύνουμε την οικοδόμηση μιας κοινότητας, τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ των χρηστών. Συγκεκριμένα, το όνομά σας και η φωτογραφία σας, εάν υπάρχει, θα εμφανίζεται δίπλα σε παρεμβάσεις που μπορεί να κάνετε στην πλατφόρμα και οι άλλοι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν τις πληροφορίες στο προφίλ σας (εκτός από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση). Μπορεί επίσης να εμφανίζεστε στα αποτελέσματα αναζητήσεων που πραγματοποιούν οι άλλοι χρήστες με βάση τα κριτήρια «χώρα κατοικίας» και «τομέας ενδιαφέροντος». 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Κάποια από τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτοματοποιημένων πράξεων. Ειδικότερα:

  • κατά την πρώτη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα, μόλις ζητήσετε να εγγραφείτε ως εγγεγραμμένος χρήστης της πλατφόρμας (κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας), το όνομα, το επώνυμο και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση εισάγονται αυτόματα στο προφίλ χρήστη από την εφαρμογή EU Login (στην οποία πρέπει πρώτα να έχουν εγγραφεί και συνδεθεί οι εγγεγραμμένοι χρήστες) [2]· 

  • μετά την εγγραφή σας, το όνομά σας και η φωτογραφία σας, εάν υπάρχει, θα δημοσιεύονται αυτόματα δίπλα σε όλες τις παρεμβάσεις που δημοσιεύετε στην πλατφόρμα·

 • Εσείς συμπληρώνετε, αποθηκεύετε και επεξεργάζεστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και άλλες πληροφορίες στο προφίλ χρήστη σας με μη αυτόματο τρόπο (με εξαίρεση τα δεδομένα που εισάγονται από το EU Login)·

 • Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση γνωστοποιείται σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες μόνον αν δώσετε την έγκρισή σας·

 • Άλλες πράξεις που αφορούν τα δεδομένα σας εκτελούνται με μη αυτόματο τρόπο (σε ηλεκτρονική μορφή) από τον υπεύθυνο λειτουργίας της πλατφόρμας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εξής περιπτώσεις:

  • διεκπεραίωση των αιτήσεων που αφορούν την προστασία των δεδομένων σας (ιδίως των αιτήσεων διαγραφής προφίλ χρήστη που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο διαδικασιών ενώπιον των δικονομικών οργάνων της ΕΕ, των εθνικών δικαστηρίων, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

3. Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η υλοποίηση της πλατφόρμας βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού 2019/788 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Εάν είστε εξωτερικός χρήστης, η επεξεργασία των δεδομένων που σας ζητούνται ως υποχρεωτικά είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το οποίο αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης» και «(...) για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας».

Η επεξεργασία πρόσθετων δεδομένων που μπορεί να παράσχετε προαιρετικά βασίζεται στη συναίνεσή σας και, ως εκ τούτου, είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το οποίο αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία «το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς».

Εάν εξεταστούν μεμονωμένα, τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες των οποίων η επεξεργασία απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 («ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»), εκτός εάν ισχύει οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Ωστόσο, το γεγονός ότι συμμετέχετε στις δραστηριότητες της πλατφόρμας με σκοπό τη διοργάνωση συγκεκριμένης πρωτοβουλίας μπορεί να αποκαλύπτει τις πολιτικές απόψεις σας. Επομένως, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορεί να είναι ευαίσθητα επειδή συνδέονται με πρωτοβουλία η οποία είναι ευαίσθητη από πολιτική άποψη.

Συνεπώς, ανάλογα με το αντικείμενο και τον βαθμό ευαισθησίας της πρωτοβουλίας σας, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορεί να θεωρηθούν ως δεδομένα που αποκαλύπτουν πολιτικές απόψεις.

Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία τους δεν απαγορεύεται, καθώς βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Εάν είστε διαχειριστής της πλατφόρμας, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συμβατική βάση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) (υπεύθυνος λειτουργίας της πλατφόρμας) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) (προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την ΕΠΠ ή για το εργαλείο ΤΠ της πλατφόρμας) του κανονισμού 2018/1725.

4. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία;

Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα ως εγγεγραμμένος χρήστης (ακόμα κι αν είστε διαχειριστής της πλατφόρμας) πρέπει πρώτα να εγγραφείτε μέσω της υπηρεσίας ταυτοποίησης EU Login της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα δεδομένα που παρέχετε για τον σκοπό αυτόν διέπονται από τη δήλωση περί απορρήτου της υπηρεσίας διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IAMS)[3].

Αφού εγγραφείτε και ταυτοποιηθείτε μέσω της υπηρεσίας ταυτοποίησης EU Login, κατά την πρώτη σας σύνδεση στην πλατφόρμα, θα δημιουργηθεί για σας ένα προφίλ χρήστη στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας, στο οποίο θα εισαχθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η IAMS το όνομα, το επώνυμο και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Θα σας ζητηθεί επίσης να παράσχετε (προαιρετικά) τα παρακάτω δεδομένα/πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για να συμπληρώσετε το προφίλ χρήστη σας:

 • ιθαγένεια

 • προτιμώμενη γλώσσα

 • χώρα κατοικίας

 • ηλικιακή ομάδα

 • φύλο

 • τομέας ενδιαφέροντος

 • επάγγελμα/ρόλος

 • γενικές πληροφορίες και κίνητρα για τη χρήση της πλατφόρμας

 • φωτογραφία

Οι παρεμβάσεις και τα σχόλιά σας στην πλατφόρμα, καθώς και η επικοινωνία σας με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης μπορεί επίσης να περιέχουν ή να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Ισχύουν τα ακόλουθα χρονικά όρια:

 1. Πληροφορίες που δώσατε στο πλαίσιο της εγγραφής σας στην υπηρεσία ταυτοποίησης EU Login

Τα χρονικά όρια διατήρησης των δεδομένων στην υπηρεσία ταυτοποίησης EU Login καθορίζονται στη δήλωση περί απορρήτου της υπηρεσίας διαχείρισης ταυτοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [4].

 1. Δεδομένα που δώσατε ως μέρος του προφίλ χρήστη σας (ως εγγεγραμμένος χρήστης, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών της πλατφόρμας)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο προφίλ χρήστη σας, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων και των σχολίων σας στην πλατφόρμα, καθώς και της επικοινωνίας σας με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, θα διατηρούνται (στον ιστότοπο) για όσο διάστημα παραμένετε ενεργός/-ή, δεν έχετε διαγράψει ο ίδιος/η ίδια τα δεδομένα από το προφίλ σας και δεν έχετε ζητήσει από τον διαχειριστή της πλατφόρμας να διαγράψει το προφίλ χρήστη από την πλατφόρμα.

Αν το προφίλ χρήστη σας παραμείνει ανενεργό για δύο συνεχόμενα έτη, θα διαγραφεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε συγκεκριμένο αίτημα για τη διαγραφή του.

Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της πλατφόρμας και η συνοχή του περιεχομένου της, μετά από ενδεχόμενη διαγραφή του προφίλ χρήστη, οι παρεμβάσεις και τα σχόλιά σας, καθώς και η επικοινωνία σας με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, θα διατηρηθούν ανωνυμοποιημένα στην πλατφόρμα σε περίπτωση ενδεχόμενης διαγραφής του προφίλ χρήστη σας (κατόπιν αιτήματός σας ή αυτομάτως μετά από δύο έτη αδράνειας στην πλατφόρμα). 

6. Πώς προστατεύουμε και φυλάσσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η Επιτροπή εφαρμόζει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας στο διαδίκτυο και των κινδύνων απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων ή άνευ αδείας πρόσβασης σε δεδομένα, λαμβανομένων υπόψη του κινδύνου που παρουσιάζει η επεξεργασία και της φύσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που είναι θεμιτά αναγκαίο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς της πράξης επεξεργασίας.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική μορφή (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, δέσμες δεδομένων που έχουν τηλεφορτωθεί κ.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε των αναδόχων (και υπαναδόχων) της.

Η βάση δεδομένων της πλατφόρμας φιλοξενείται με ασφάλεια στην υπηρεσία φιλοξενίας του κέντρου δεδομένων της Επιτροπής. Λογισμικά επιδιόρθωσης και επικαιροποίησης εγκαθίστανται τακτικά από την ομάδα πληροφορικής με σκοπό την προστασία των εξυπηρετητών από κακόβουλη εισβολή και πρόσβαση. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας που διενεργούνται με τη χρήση των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπόκεινται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 10ης Ιανουαρίου 2017.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παρέχεται στην Επιτροπή και στα μέλη του προσωπικού του υπεύθυνου λειτουργίας της πλατφόρμας που είναι αρμόδια για την εκτέλεση αυτής της πράξης επεξεργασίας. Η πρόσβαση περιορίζεται με βάση την αρχή της «αναγκαίας γνωστοποίησης» και τα ενδιαφερόμενα μέλη του προσωπικού συμμορφώνονται με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες (στην περίπτωση της Επιτροπής) και τις συμβατικές (στην περίπτωση του εκτελούντος την επεξεργασία) συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Το ονοματεπώνυμό σας, καθώς και η φωτογραφία σας, εάν υπάρχει, θα εμφανίζεται δίπλα σε κάθε περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην πλατφόρμα και, ως εκ τούτου, θα είναι ορατά από το ευρύ κοινό.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχονται στο προφίλ χρήστη σας (εκτός από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση) θα είναι ορατά από όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες.

Το πλήρες περιεχόμενο του προφίλ χρήστη σας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, θα είναι ορατό από τους διαχειριστές της πλατφόρμας.

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση που περιλαμβάνεται στο προφίλ χρήστη σας θα κοινοποιείται σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες μόνον εφόσον συμφωνήσετε ρητά μέσω μιας ειδικής λειτουργικής δυνατότητας της πλατφόρμα:

 • Σε περίπτωση που ένας άλλος εγγεγραμμένος χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί σας προσωπικά, μπορεί να συμπληρώσει μια φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται στην πλατφόρμα, αναφέροντας το όνομά σας και το περιεχόμενο του μηνύματος που θέλει να στείλει. Στη συνέχεια θα λάβετε το μήνυμα αυτού του χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιείται για τον λογαριασμό σας EU Login. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη που επικοινώνησε μαζί σας θα εμφανιστεί εάν απαντήσετε στο μήνυμά του. Εάν του απαντήσετε, ο χρήστης αυτός θα αποκτήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

 • Αντίστοιχα, σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε προσωπικά με άλλον χρήστη της πλατφόρμας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια δυνατότητα της πλατφόρμας και να στείλετε μέσω αυτής τη διεύθυνσή σας στον χρήστη που σας ενδιαφέρει.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται σε κανέναν τρίτο, παρά μόνο στον βαθμό και για τον σκοπό που ενδεχομένως επιβάλλεται εκ του νόμου.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, και ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διόρθωσής τους σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Η επεξεργασία των προαιρετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώσατε στο προφίλ χρήστη σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας τις αντίστοιχες πληροφορίες στο προφίλ χρήστη σας ή επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας ή/και με τον εκτελούντα την επεξεργασία των δεδομένων (υπεύθυνος λειτουργίας της πλατφόρμας) ή, σε περίπτωση διαφωνίας και αν είναι απαραίτητο, με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο σημείο 9 παρακάτω.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που έχετε παράσχει στο πλαίσιο της εγγραφής σας στην υπηρεσία ταυτοποίησης EU Login, συμβουλευτείτε την ειδική δήλωση περί απορρήτου της υπηρεσίας διαχείρισης ταυτοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [4].

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, περιγράψτε τις πράξεις αυτές στην αίτησή σας (δηλ. τον αριθμό αρχείου τους, όπως ορίζεται στο σημείο 9 παρακάτω).

Κάθε αίτημα για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διεκπεραιώνεται εντός ενός μηνός από τη λήψη του. Κάθε άλλο αίτημα που αναφέρεται ανωτέρω θα εξετάζεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε απευθείας τα δικαιώματά σας όσον αφορά τις πληροφορίες που έχετε παράσχει ως μέρος του προφίλ εγγεγραμμένου χρήστη: μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε, να επικαιροποιήσετε και να διαγράψετε οι ίδιοι απευθείας τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προφίλ χρήστη σας στο διαδίκτυο (με εξαίρεση τις πληροφορίες που εισάγονται από την υπηρεσία ταυτοποίησης EU Login).

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή εάν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή ζητήματα που σας προβληματίζουν ή εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

 • τον επιχειρησιακό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων:

European Commission

Secretariat General

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance'

Unit A.1 'Policy Priorities & Work Programme'
B – 1049 Brussels, Belgium

Τηλ. +32 2 29 92165

Φαξ. +32 2 29 66655

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

 • τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων (υπεύθυνος λειτουργίας της πλατφόρμας ΕΠΠ):

EUROPEAN CITIZEN ACTION SERVICE,

Avenue de la Toison d’or, 77

B-1060 Brussels, Belgium

Email: ECIforum@ecas.org

 • τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

 • τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί λόγω της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).

10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τις οποίες διενεργεί η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τον ακόλουθο αριθμό αρχείου: DPR-EC-00828.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού ΕΠΠ διατίθενται στη διεύθυνση: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection

[1] Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: ec.europa.eu/citizens-initiative

[2]Βλ. την ανακοίνωση για την επεξεργασία δεδομένων DPO-839.4 Yπηρεσία διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (IAMS) στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/dpo-register και την αντίστοιχη ειδική δήλωση περί απορρήτου της υπηρεσίας EU Login.

[3]Βλ. την ανακοίνωση για την επεξεργασία δεδομένων DPO-839.4 Υπηρεσία διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (IAMS) στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/dpo-register και την αντίστοιχη ειδική δήλωση περί απορρήτου. Διαβάστε σ’ αυτή την ειδική δήλωση περί απορρήτου τις πληροφορίες που αφορούν τα σημεία 4-9 της παρούσας δήλωσης περί προστασίας της ιδιωτικότητας.

[4]https://intragate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html

Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας; Θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τρέχουσες ή παλαιότερες πρωτοβουλίες;