Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Faigh cabhair le Do Thionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh Idea: Tairbhe a bhaint as Saorchomhairle ar Shaincheisteanna Dlí, Feachtasú agus tiomsú airgid ó Shaineolaithe Barr sa Réimse

Arna nuashonrú an: 31/03/2020

Faigh cabhair le Do Thionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh Idea: Tairbhe a bhaint as Saorchomhairle ar Shaincheisteanna Dlí, Feachtasú agus tiomsú airgid ó Shaineolaithe Barr sa Réimse

 

seek advice

 

Nuair a tháinig an Rialachán maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh i bhfeidhm in 2012, d’fhéadfadh sé go raibh sceiptigh agus lucht tacaíochta araon ag baint mí-úsáid as ar roghnaíodh an dáta, Aibreán 1, go randamach.

Na milliúin ráiteas tacaíochta agus ocht mbliana ina dhiaidh sin, is léir nach cluiche Aibreán Fool é an deis seo do shaoránaigh tionchar díreach a imirt ar bheartais an AE. Cuireadh isteach sé iarratas ar chlárú is nócha ar thionscnaimh, cláraíodh seachtó a dó, agus d’éirigh le cúig thionscnamh os cionn milliún síniú an ceann a bhailiú.

Chun tacú le heagraithe reatha agus féideartha, cuireann Fóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh comhairle shaincheaptha agus neamhspleách ar fáil i réimsí amhail ceisteanna dlí, feachtasaíocht, tiomsú airgid nó aon ábhar ábhartha eile.

San Airteagal seo, déanann beirt de na saineolaithe atá taobh thiar de Roinn Féachc Comhairle an Fhóraim seo cur síos ar an gcineál eagraithe tacaíochta ar féidir leo brath orthu.

Comhairle Dlí:

Ní féidir leis an gCoimisiún tionscnamh a chlárú ach amháin má tá sé de chumhacht aige reachtaíocht a mholadh. B’fhéidir go bhfuil smaoineamh agat nó b’fhéidir go mbeifeá ag smaoineamh ar Thionscnamh le haghaidh athrú ar reachtaíocht Eorpach ar mian leat é a eagrú, ach b’fhéidir nach mbeadh a fhios agat cén bunús dlí a bheadh leis sin. B’fhéidir go dtuigfeá freisin go bhfuil roinnt reachtaíochta ann cheana féin sa réimse ar ábhar imní duit í, agus ar mhaith leat go n-athrófaí í.

Sin an áit a mbímidne – foireann na gcomhairleoirí dlí de chuid Sheirbhís Eorpach Gníomhaíochta na Saoránach – ag cabhrú le heagraithe an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh. Is féidir linn scrúdú a dhéanamh féachaint an bhfuil sé á mholadh ag an gCoimisiún, rud a bhfuil sé de chumhacht aige a dhéanamh. Cuirfimid in iúl duit cé acu atá nó nach bhfuil bunús dlí do do thionscnamh ann nó is féidir linn comhairle a chur ort freisin faoin gcaoi le foclaíocht bhur dtionscnaimh a oiriúnú, ionas go mbeidh seans níos fearr ann go n-éireoidh leis ó thaobh clárú leis an gCoimisiún. A luaithe a bheidh do cheist curtha isteach agat, scrúdóimid freisin an raibh tionscnamh ar an ábhar céanna cheana féin agus an bhfuil reachtaíocht AE ann cheana maidir leis an ábhar sin. Sábhálfaidh sé seo go leor ama duit. 

Tá an chomhairle seo againne neamhspleách ar an gCoimisiún Eorpach. Tá sé pearsantaithe agus curtha in oiriúint do do chuid riachtanas. An fhaisnéis níos nithiúla faoina bhfuil i gceist ag d’fhiosrúchán, is amhlaidh is sonraí a bheidh ár gcomhairle. 

Déileáiltear le d’iarratais faoi lán-rúndacht. Ní sheolfar iad in aon áit ná ní thaispeánfar chuig aon duine iad. Tá sé go hiomlán idir tú féin agus na comhairleoirí dlí.

Tá an chomhairle a chuirimid ar fáil i ngach teanga Eorpach. Is féidir leat do cheisteanna a chur agus gheobhaidh tú do fhreagra i do theanga féin.  Is féidir linn an chomhairle sin a chur ar fáil laistigh de chúig lá oibre má tá do cheist i mBéarla, ach b’fhéidir go mbeidh suas le hocht lá oibre uainn má chuireann tú do cheist i dteanga eile.

Feachtasaíocht

Nuair a bheidh freagra tugtha agat ar do cheisteanna dlí, beidh ort straitéis chuimsitheach feachtais a fhorbairt, agus táimid anseo chun cabhrú leat. Is iad na cineálacha comhairle is tábhachtaí agus is coitianta a chuirimid ar fáil conas comhpháirtithe comhghuaillíochta a chuardach agus conas straitéis cumarsáide éifeachtach a thógáil, ach tá ár gcomhairle curtha in oiriúint do do chuid riachtanas agus d‘fhéadfadh sí aon ghné eile de d’fheachtas a chlúdach.

Bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirfidh tú ar fáil i d’iarratas ar chúnamh, déanfaimid measúnú ar an áit a bhfuil bhur dtionscnamh i láthair na huaire, áit a bhféadfaí feabhas a chur ar chúrsaí, agus cuirfimid ar an eolas thú faoi chúpla eochairphointe d‘fhonn bunús láidir a thógáil do d’fheachtas, tógáil ar do chuid líonraí, do bhunáit saorálaithe agus do chuid acmhainní daonna agus airgeadais. Tabharfaimid comhairle freisin maidir le straitéis cumarsáide a fhorbairt chun cabhrú leat lucht féachana sprice, lucht tacaíochta féideartha, dúshláin is dócha, opponents agus rioscaí a aithint. Ag brath ar ábhar an tionscnaimh, d‘fhéadfaimis deiseanna for-rochtana áitiúla, réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta a d’fhéadfadh a bheith ann a mholadh freisin. D‘fhéadfaí comhairle shonrach a thabhairt freisin maidir le d’fhor-rochtain dhigiteach, más gá. Is féidir linn, mar shampla, leideanna a thabhairt duit maidir le conas do láithreacht ar líne a fheabhsú, suíomh gréasáin an fheachtais nó do chuid iarrachtaí ar na meáin shóisialta.

Tiomsú airgid

Níl aon phlean feachtais iomlán gan plean tiomsaithe airgid. Níl sé éasca ná saor feachtas a sheoladh ar fud an AE chun 1 mhilliún síniú ar a laghad a bhailiú. Is féidir Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a sheoladh ar bhuiséad bróga, ach ní mór acmhainní a úsáid ar an mbealach is fearr is féidir chun buiséad a phleanáil, foinsí féideartha maoinithe a shainaithint, agus an t-ualach airgeadais a roinnt le comhpháirtithe comhghuaillíochta. 

Cuirimid comhairle ar fáil maidir leis an mbealach is fearr chun an úsáid is fearr a bhaint as tacadóirí agus comhpháirtithe, lena n-áirítear acmhainní daonna a chuireann le spriocanna an tionscnaimh, agus conas teacht ar dheontóirí beaga agus móra, amhail fondúireachtaí, daoine aonair, eagraíochtaí comhpháirtíochta, nó slua-chistitheoirí. Cuimsíonn tiomsú airgid straitéis láidir feachtais agus cumarsáide, agus cuirtear uathúlacht gach tionscnaimh san áireamh nuair a chruthaíonn tú do chomhairle shaincheaptha.

Ní dhéanaimid d’fheachtas a dhearadh duit, ach cuirimid comhairle, smaointe agus treoir shaineolach ar fáil duit trí úsáid a bhaint as ár dtaithí ar an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. Molaimid go láidir dul i dteagmháil le comhairle sula seolfaidh tú do thionscnamh ionas gur féidir leat a bheith chomh luath agus is féidir i d’aistear do Thionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh. Mar sin, ná bíodh aon leisce ort, téigh i dteagmháil anois!

anna
Daniela

Rannchuiditheoirí

Anna Nicolaou

Dlíodóir is ea Anna Nicolaou a bhfuil cearta shaoránaigh an Aontais Eorpaigh mar speisialtóireacht aici. Tá breis agus 10 bliain de thaithí aici ar chomhairle phearsantaithe a chur ar fáil go díreach do shaoránaigh agus do FBManna maidir lena gcearta AE. 

Is í Daniela Vanic Bainisteoir an Chláir Eorpaigh ag Democracy International, eagraíocht neamhrialtasach a chuireann rannpháirtíocht níos láidre na saoránach sa chinnteoireacht pholaitiúil chun cinn, a bhfuil taithí aige ar an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh ó bunaíodh an uirlis. Tá ceithre bliana de thaithí feachtais agus tógála líonraí ag Daniela, agus le trí bliana anuas tá sí ag déanamh feachtais Eorpacha um Dhaonlathas Idirnáisiúnta. D’oibrigh Daniela go forleathan ar an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, ó chomhairle a thairiscint d’eagraithe maidir le feachtasaíocht agus tiomsú airgid, go dtí an moladh go gcuirfí rialachán na huirlise chun feidhme ar bhealach níos láidre, go dtí go mbeidh eolas níos fearr ag na saoránaigh ar an uirlis

Fág do thuairim

Le go mbeidh tú in ann nótaí tráchta a fhágáil, ní mór duit fíordheimhniúclárú.
Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.
Réidh le do thionscnamh a chlárú? Ag iarraidh tacú le tionscnamh? Tuilleadh eolais ag teastáil uait faoi thionscnaimh reatha nó faoi thionscnaimh a bhí ann cheana?