Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgatinitiativet – Forum

Gratis delning av skyddade verk samtidigt som upphovsmännen får ersättning

Uppdaterades den: 07/08/2020

Det europeiska medborgarinitiativet ”Freedom to Share” syftar till att legalisera fildelning för personliga ändamål genom att ändra upphovsrätt och närstående rättigheter och inrätta en mekanism för att rättvist ersätta upphovsmän och andra rättighetsinnehavare.

Free

Vi är medborgare i åtta olika EU-länder och vi har ansökt om registrering av det europeiska medborgarinitiativet ”Freedom to Share” och hävdar att vi har rätt att dela filer som omfattar kreativa verk. Vi anser att delning är en grundläggande rättighet och förtjänar samma värdighet som upphovsmännens rätt. Vi arbetar och snart kommer vi att börja samla in underskrifter: om vi samlar in en miljon underskrifter måste EU-kommissionen ta ställning till vårt initiativ. Var redo att stödja initiativet ”Frihet att inneha aktier” och sätta människors rätt att dela på sig i centrum för den europeiska politiken!

Delningen är trevlig, det gör att vi känner oss bra och förbättrar våra liv. det är en djupt mänsklig, naturlig handling. Samma sak gäller för fildelning. Från och med 90-talet, då den nya tekniken för fildelning (Napster, Gnutella, Freenet, BitTorrent osv.) gjorde det mycket enkelt för människor att dela filer, välkomnade därför många entusiastiskt denna innovation. Slutligen kunde du hitta din önskade sång på nätet, ladda ner den och lyssna på den. Eller hitta en film och titta på den. eller hitta en bok och läsa den. Alla utan att behöva begära tillstånd från någon! Och ännu mer spännande: om du älskar en sång, en film eller en bok kan du göra den tillgänglig för andra som delar din passion.

Alla var dock inte nöjda med denna innovation.

Majors, som var oroad över risken att förlora vinster och förlora sin roll som kontrollerande mellanhänder, motsatte sig bestämt delning av filer som innehåller verk som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter (musik, filmer, böcker osv.). De har på sin sida en ”bug” i lagarna: lagar om upphovsrätt och närstående rättigheter, som under de senaste århundradena har utformats för den analoga världen och gradvis anpassats över tiden, tillåter inte fildelning. I dag är det därför förbjudet att dela filer som innehåller verk som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter genom fildelningsteknik. Detta gäller även om upphovsrätt och närstående rättigheter bör genomföras med beaktande av de grundläggande rättigheterna för användarna av verken, särskilt rätten till vetenskap och kultur, och en avvägning mellan dem och upphovsmännens grundläggande rättigheter.

Det är detta vi hävdar med initiativet ”Frihet att inneha aktier”.

shar

Vi vill ha en upphovsrätt som reglerar fildelning genom att på ett balanserat sätt genomföra de två punkterna i artikel 27 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som proklamerades den 10 december 1948 av FN:s generalförsamling, den första, som föreskriver rätten till vetenskap och kultur för alla, och den andra, som föreskriver upphovsmännens rätt:
”(1) var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten och att dela med sig av den vetenskapliga utvecklingen och dess fördelar.
(2) var och en har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen som följer av varje vetenskaplig, litterär eller konstnärlig produktion som han eller hon är upphovsman till. ”

Många forskare håller med om följande: fildelning kan legaliseras genom ändring av upphovsrätt och närstående rättigheter. Det är enkelt: om upphovsmän och andra rättighetsinnehavare (inklusive Majors) får skälig ersättning kan fildelning för personliga ändamål tillåtas. Med andra ord är det möjligt att föreskriva ett avstående från upphovsrätten för personer som delar filer för personligt bruk om rättighetshavarna får pengar. Ersättningen till rättighetshavarna skulle kunna uppnås på olika sätt. Till exempel genom att föreskriva ett litet överpris när människor betalar internetanslutning, eller genom att kräva att personer som är villiga att använda fildelningsteknik betalar upphovsrättsorganisationer som företräder rättighetshavare. Men hittills har denna enkla förändring av upphovsrätten och närstående rättigheter, som skulle gynna alla, inte förverkligats någonstans i världen.

freedom

Teknik för
fildelning gör det möjligt att distribuera verken på ett utomordentligt effektivt sätt. rättighetsinnehavarna har dock aldrig kunnat utnyttja denna tekniks potential. Tyvärr står vi inför ett typiskt exempel på marknadsmisslyckanden: rättighetsinnehavarna befinner sig i en ”fängelsedilemma” och går inte med på att låta användarna dela med sig av sina verk. Lagstiftningsåtgärder är därför nödvändiga för att lösa denna situation, som skadar samhället i stort, genom att tvinga rättighetsinnehavare och användare att anlita onödiga mellanhänder. Frågan är ännu mer relevant i dag. 20 års förbud mot fildelning främjade marknadsaktörerna att etablera leverantörer av innehållstjänster online (Spotify, Netflix osv.) som har privilegierad tillgång till användarnas data och därför har befogenhet att kontrollera och profilera EU-medborgarna. Tyvärr ändrades inte situationen efter godkännandet av direktiv (EU) 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden, ett direktiv som antogs 2019 i syfte att lösa upphovsrättsproblem på det digitala området, men som har besviket många människor. Detta direktiv reglerar tillhandahållandet av tjänster för delning av innehåll online, men tillåter inte fildelning mellan EU-medborgare. Det pris vi betalar i dag är ett oacceptabelt lutande plan till förmån för distributionsplattformar, som har befogenhet att kontrollera och profilera användare.

Fildelning är vår rättighet. Vi hävdar det!

Vi kommer snart att börja samla in underskrifter så att EU-kommissionen måste ta ställning till vårt initiativ.

Besök vår webbplats och lämna dina kontaktuppgifter. Vi kommer att meddela dig när namninsamlingen kommer att inledas. Tala också om för oss om du vill bidra till kampanjen: det är en glädje att dela denna kamp för att hävda rätten att dela!

Berättelse av Marco Ciurcina, för organisatörerna av det europeiska medborgarinitiativet ”Frihet att inneha aktier”

marco

Postare

Marco Ciurcina

Italiensk advokat som arbetar med handels- och avtalsrätt, IT-rätt, upphovsrätt, patent, varumärken och integritetsskydd, särskilt med särskild inriktning på kostnadsfria programvarulicenser, öppet innehåll och öppna data. Han undervisar ”Lagstiftning och etik för kommunikation” vid Politecnico di Torino. Han är en kostnadsfri programvara och en digital aktivist för grundläggande rättigheter.

Du kan kontakta honom på forumet för det europeiska medborgarinitiativet eller klicka här!

Kommentera

För att kunna kommentera måste du logga in eller registrera dig.
Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i forumet för medborgarinitiativet utgör bara författarens synpunkter och kan inte på något sätt anses spegla Europeiska kommissionens eller EU:s ståndpunkt.
Redo att registrera ditt initiativ? Vill du stödja ett initiativ? Vill du veta mer om pågående eller tidigare initiativ?