Gå til hovedindholdet
Forum for det europæiske borgerinitiativ

Den første digitale ECI-dag nogensinde fejrer resultater, skitserer behovet for forbedringer

Opdateret den: 20/07/2021

ECI-dagen, som afholdes hvert år af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, samler nye aktivister og langvarige fortalere for det europæiske borgerinitiativ. Under normale omstændigheder vil der den 3. juni 2021 blive reserveret tog, fly og mødelokaler i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU). I år blev ECI-dagen imidlertid afholdt helt online. I forbindelse med den 10. udgave af arrangementet så deltagerne og talerne kritisk på listen over resultater af det europæiske borgerinitiativ og overvejede tilbageslag og plads til forbedringer, såsom dets politiske gennemslagskraft og dets værdi for det europæiske demokrati.

Democracy International, European Citizen Action Service, The ECI Campaign, Bertelsmann Stiftung og Det Europæiske Regionsudvalg er de faste partnere i arrangementet, og jeg havde den ære at styre åbningen på højt plan på vegne af Democracy International og de faste partnere. Dette års åbningsmøde omfattede Christa Schweng, formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, og Pedro Silva Pereira, næstformand for Europa-Parlamentet med ansvar for europæisk demokrati og det europæiske borgerinitiativ. Věra Jourová, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for værdier og gennemsigtighed, sendte en videomeddelelse.

ECI day2

Kredit: EØSU 2021

Talerne reflekterede over udviklingen af det europæiske borgerinitiativ siden dets lancering i 2012 med fokus på den virkning, som initiativerne har haft, og inspirerede dette års ECI-dag til temaet "Styrkelse af borgerne til at påvirke Europas fremtid". I 2021 trådte de to første retsakter, der var motiveret af ECI'er, i kraft: drikkevandsdirektivet, som påvirkes af Right2Water-initiativet, og gennemsigtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekædeforordningen, som er en opfølgning på initiativet om forbud mod glyphosat. Mens et andet vellykket initiativ Minority Safepack ikke modtog et positivt svar fra Kommissionen i år, gentog Christa Schweng, at der er behov for at styrke dialogen, og at Kommissionen grundigt forklarer, hvorfor den ikke træffer foranstaltninger.

Initiativer kan dog stadig inspirere EU-lovgivningen i fremtiden, uanset om de er vellykkede eller ej. Den fælles kommunikationstakst om afskaffelse af roaminggebyrer, der blev lanceret i 2012, og som ikke lykkedes med hensyn til underskrifter, aktiverede EU-lovgivning, der trådte i kraft i 2017, og fungerer som et godt eksempel på, hvordan borgernes idéer kan have en politisk indvirkning på Europas fremtid. Jourová anerkendte også dette i sin videoerklæring ved at acceptere, at det tager tid, før konkrete resultater af initiativerne bliver til virkelighed på grund af karakteren af EU's beslutningstagning, men at forskellige elementer i sådanne initiativer også er blevet fulgt op på ikkelovgivningsmæssig vis.

Silva Pereira hilste den positive udvikling af reglerne for det europæiske borgerinitiativ velkommen, herunder forenkling og fleksibilitet i forbindelse med undertegnelse og lancering af et europæisk borgerinitiativ. Både Schweng og Silva Pereira var enige om, at den nye forordning gav flere muligheder, og Christa Schweng redegjorde især for, hvordan den længere undersøgelsesperiode fra 3 til 6 måneder giver mulighed for at føre bredere debatter om initiativer. Silva Pereira udtrykte imidlertid utilfredshed med antallet af vellykkede initiativer og gentog, at vellykkede europæiske borgerinitiativer skal tages alvorligt og se en passende opfølgning.

I mellemtiden modtog initiativet "End the Cage Age" sit svar fra Kommissionen, som positivt meddelte, at EU vil acceptere initiativets forslag og forpligte sig til at bringe opdræt i bur til ophør. Der vil blive fremsat et lovgivningsforslag inden udgangen af 2023 for at udfase og i sidste ende forbyde brugen af bure til alle de opdrættede dyr, der er nævnt i initiativet. Dette er et positivt skridt fremad for det europæiske borgerinitiativ og en klar indikation af, hvor initiativer kan påvirke politikken direkte!

Der er stadig behov for yderligere dialog om det europæiske borgerinitiativ for at styrke forbindelsen mellem initiativtagerne og EU-institutionerne. Under paneldiskussionen spurgte jeg talerne om, hvilke yderligere muligheder der er for dialog, og de svarede, at inddragelse af de nationale parlamenter er en mulighed for at indlede en dialog, hvilket kan føre til større gennemslagskraft af initiativet. Et andet forslag til forbedring af dialogen er at inddrage initiativtagerne mere i Kommissionens aktiviteter på området for deres borgerinitiativ, efter at Kommissionen har afgivet sin første udtalelse. Desuden giver debatterne om det europæiske borgerinitiativ i Europa-Parlamentet initiativerne større synlighed og politisk betydning.

Med hensyn til spørgsmål vedrørende det europæiske borgerinitiativs rolle i konferencen om Europas fremtid var Schweng enig om, at konferencen bør vurdere de tilgængelige muligheder for EU-borgeres deltagelse, herunder det europæiske borgerinitiativ, og om der er behov for at forbedre det eller tilføje yderligere værktøjer.

Overordnet set gav åbningsmødet for den 10. udgave af ECI-dagen venner af borgerinitiativet sammen med centrale medlemmer fra EU-institutionerne for at gennemgå og undersøge det europæiske borgerinitiativs succes, herunder den nye forordning om det europæiske borgerinitiativ og den nye EU-lovgivning inspireret af ECI'er, det europæiske borgerinitiativs tilbageslag, herunder manglen på bevidsthed og manglende politisk gennemslagskraft, og vejen frem, herunder konferencen om Europas fremtid. Deltagere og talere er enige om: det europæiske borgerinitiativ vil kræve endnu større investeringer i fremtiden for at afhjælpe svaghederne med hensyn til politisk gennemslagskraft og bevidsthed og for at fremme dets stærke sider af borgernes deltagelse i EU.

Vi ser frem til at mødes personligt næste år i anledning af borgerinitiativets 10-års jubilæum!

Alle rapporter og præsentationer fra ECI-dag 2021 offentliggøres her.

Daniela

Blogartikelforfattere

Daniela Vancic

Daniela Vancic er europæisk programleder for Democracy International, en NGO, som arbejder for at styrke borgerdeltagelsen i den politiske beslutningsproces. Hun har stor erfaring med det europæiske borgerinitiativ, som hun har arbejdet med, siden det blev indført. Daniela har fire års erfaring med kampagner og opbygning af netværk, og i de seneste tre år har hun stået i spidsen for Democracy Internationals europæiske kampagner. Daniela har arbejdet indgående med det europæiske borgerinitiativ lige fra at tilbyde kampagne- og fundraisingrådgivning til initiativtagerne, til at slå til lyd for en stærkere gennemførelse af forordningen om værktøjet og til at gøre borgerne mere bekendt med værktøjet.

Skriv en kommentar

For at tilføje kommentarer, skal du logge ind eller registrere dig.
Ansvarsfraskrivelse: De holdninger, der gives udtryk for i forummet for det europæiske borgerinitiativ, er alene udtryk for forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens eller EU's holdning.
Er du klar til at registrere dit borgerinitiativ? Vil du skrive under på et borgerinitiativ? Vil du gerne vide mere om nuværende eller tidligere borgerinitiativer?