Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgatinitiativet – Forum

”Européer för säkra anslutningar” efterlyser kraftfullare reglering av trådlöst internet i skolorna

Uppdaterades den: 24/05/2022

Det europeiska medborgarinitiativet ”Stop (((5G)) – Stay Connected men Skydd”kräver att trådlösa anslutningar ersätts med kablar i förskolor, skolor, sjukhus, äldreboenden och alla offentliga byggnader. Vi efterlyser också utbildning av allmänheten om de potentiellt negativa hälsokonsekvenserna av trådlösa anslutningar. och hur exponeringen kan minimeras.

Vi planerar alla en bra framtid för våra barn, vi vill ge dem bästa möjliga utbildning och vi vill att de ska använda moderna verktyg. Men vad innebär detta mot bakgrund av de olika åsikterna om säkerheten vid exponeringsnivåer?

”Européerna för säkra förbindelser” är en koalition av nationella och internationella organisationer som är medvetna om de negativa konsekvenserna av den moderna kommunikationstekniken. Vi betonar att vi inte är emot teknik, men vi förespråkar säker teknik och säkra anslutningar.

Vi anser att införandet av mobiltelefoner och sedan Wi-Fi och Bluetooth har skjutits i mörker, eftersom det inte byggde på en grundlig forskning om hälsoeffekter och inte omfattade något omfattande och grundligt hälsoövervakningsprogram. I dag finns det många studier som visar att radiofrekventa elektromagnetiska fält som sänds ut av denna teknik inte är säkra. Eftersom inte ens den senaste femte generationens mobildatanät (5G) har testats med avseende på hälso- och miljöpåverkan innan de släpps ut på marknaden, anser vi att utbyggnaden av 5G utgör ett experiment på mänskligheten och miljön.

I vårt medborgarinitiativ tar vi upp många andra frågor. I denna artikel diskuteras endast en av dem mot bakgrund av att vi tar hand om våra barn, ”vårt mest värdefulla innehav”.

Stop 5G Stay Connected but Protected

Hur det började

Sedan radion infördes är jorden alltmer exponerad för artificiella radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF). Sedan den första användningen av radar på 1950-talet har det funnits farhågor om hur man kan förebygga hälsoproblem orsakade av exponering för elektromagnetiska radar.

Under det kalla kriget intog de västra och östra blocken en annan strategi för att undvika hälsorisker i samband med förnybara elektromagnetiska fält.

I Västblocket fastställdes endast gränsvärden för exponering för arbetstagare och dessa baserades enbart på termiska effekter. (t.ex.USA Bell Telephone Laboratories hade 10,000 mW/m² [1]).

Det östra blocket hade strikta gränser för arbetstagare och allmänheten, på grundval av såväl termiska som icke-termiska biologiska effekter. Gränsen för allmänheten var 10 mW/m² för radiofrekvensområdet 0.3–300 GHz [2]. Efter 1989 höjdes gränsen till 50 mW/m² i vissa östeuropeiska länder [3].

I EU godtogs de maximala exponeringsgränserna för allmänheten så sent som 1999 genom rekommendation 1999/519/EG till 10,000mW/m² för frekvenser 2–300 GHz. Den maximala exponeringsgränsen för arbetstagare i EU på 50,000 mW/m² godtogs 2004 och förblev densamma i det nu gällande direktiv 2013/35/EU.

När central- och östeuropeiska länder anslöt sig till EU accepterade många av dem denna bekväma, mindre begränsande norm på grundval av det felaktiga antagandet att endast termisk uppvärmning kan utgöra en hälsorisk. Denna dogma har lett till selektiv vetenskap – endast en del av studierna beaktades och beaktas fortfarande av den privata organisationen ICNIRP, som är den enda organisation som EU har råd med.

Sedan dess har många forskare visat att det finns ett orsakssamband mellan specifika hälsoproblem och radiologiska elektromagnetiska fält vid exponeringsnivåer som ligger under gränsvärdena och förslag till nya riktlinjer för exponering. Men i dag ignoreras fortfarande andra världsomspännande expertorganisationer på detta område än ICNIRP, t.ex.

BioInitiative hävdar att det inte finns någon märkbar effekt på människor under 0.001mW/m².

I EUROPAEM:s EMF-riktlinje fastställs gränsen till under 0.01mW/m².

Institut FÜR Baubiologie har gjort gällande att exponeringen på 0.01 1mW/m² är för hög.

Vi anser att alla dessa vetenskapliga data bör beaktas av EU.

Människor underskattar vanligtvis risken för nya upptäckter, t.ex. många kemiska agens, antibiotika och röntgenstrålning. Deras exponeringsgränser hade justerats nedåt med stigande vetenskapliga rön. När det gäller icke-joniserande elektromagnetiska fält orsakade av människan har exakt motsatsen hänt och man kan fråga sig varför.

Är det säkert?

Barn i denna generation är de första som kan exponeras för trådlösa barn under hela sin livstid. Hur kan detta äventyra deras hälsa?

Vi européer för säkra förbindelser påpekar att förnybara elektromagnetiska fält har biologiska effekter även vid mycket låga nivåer, och vi begär att försiktighetsprincipen ska tillämpas här.

Allt mer vetenskaplig forskning kopplar samman denna trådlösa strålning med allvarliga hälsoeffekter – t.ex. minnes- och sömnproblem, huvudvärk, cancer och skador på hjärnans utveckling. Resultaten av denna forskning är allmänt tillgängliga för alla. Nedan nämns några källor som exempel på viktiga resultat.

Journal of Epidemiology and Community Health är en internationell vetenskaplig tidskrift. I december 2010 offentliggjorde kommissionen en studie omanvändning av celltelefon och beteendeproblem hos små barn. Forskare observerade fler beteendeproblem hos barn som hade både prenatal och postnatal exponering för mobiltelefoner jämfört med barn som inte exponerats under någon av tidsperioderna.

International Journal of Environmental Research and Public Health är en tvärvetenskaplig, sakkunniggranskad vetenskaplig tidskrift med öppen tillgång. I november 2015 offentliggjorde kommissionen en studie med titeln ”Association of Exposure to RF EMF with Glycated Haemoglobin and Risk of Type 2 DiaiceMellitus”. Ett forskarlag jämförde manliga elever mellan 12 och 17 år från en skola med lägre strålning (0.019 mW/m²) och en skola med högre strålning (0.096 mW/m²). De fann betydligt högre glycat hemoglobin (en markör för högt blodsocker) hos eleverna som exponerats för högre RF-EMF. Dessutom hade elever som exponerats för högre RF-elektromagnetiska fält en betydligt högre risk för typ 2-diabetes.

I december 2018 publicerade den amerikanska tidskriften om mäns hälsa en studie med titeln ”Mobile Phone Base Station Tower Settings Adjacent to School Buildings: Impact on Students ’Cognitive Health”jämför manliga elever mellan 13 och 16 år från en skola med lägre strålning (20 mW/m²) till en skola med högre strålning (100 mW/m²). Forskarna fann att ungdomar i skolåldern som exponerats för högre exponering för radiofrekvenshämmande elektromagnetiska fält hade fördröjt fina och bruttomotoriska färdigheter, rumsligt arbetsminne och uppmärksamhet jämfört med dem som exponeras för lägre nivåer av RF-elektromagnetiska fält.

Sorted List of RF EMF exposure values mentioned in this article

Bild: Sorterad förteckning över de exponeringsvärden för RF som nämns i denna artikel
Krediter: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Källa: författare

Till och med Sydafrikas nationella rapport 2021 som beställts av WHO:s internationella EMF-projekt bekräftar (i punkt 4) att radiofrekvenshämmande elektromagnetiska fält orsakar oxidativ stress i celler, vilket kan leda till mitokondriella DNA-skador i celler och negativa effekter på andra biologiska processer och organ. Oxidativ stress är allmänt erkänd som en orsak till många sjukdomar.

Barn och trådlösa

Barn utsätts för olika typer av icke-joniserande strålning i sitt dagliga liv. De bor i närheten av routrar, antenner och alla typer av trådlösa enheter. Efter födseln satte föräldrarna ut barnövervakare i sin vagga. Senare använder de trådlösa smartdukar, öronknoppar, mobiltelefoner och surfplattor.

I takt med att människor blev mer och mer vana vid mobiltelefoner, internet och trådlös kommunikation kom användningen av dessa verktyg också gradvis in i skolan. I slutet av 2019 var det nästan omöjligt att hitta skolor som inte använder wifi. Skolor är en unik miljö eftersom barn tillbringar flera timmar om dagen i klassrum med stark trådlös exponering.

Dessutom stängde många EU-länder under 2019–2021 på grund av covid-19 skolor och endast distansundervisning. Detta innebar att många barn tillbringade timmar hemma med sina surfplattor, bärbara datorer eller mobiltelefoner i ett konferensmöte med en lärare. Nästan alla var wifi-uppkopplade.

För att ge ett intryck av barns exponering: Enligt beräkningar innebär 20 cm avstånd från en surfplatta en exponering på 40.0 mW/m² och 100 cm avstånd från en wifi-router innebär en exponering på 8.0 mW/m² [4].

Wireless in Classroom

Bild: Trådlöst i klassrummet. För mer grafik besök:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
tillgodoräknande: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Källa:
Skapad författare

Barn är inte få vuxna

EU-direktiv 2014/53/EU säkerställer att trådlösa enheter testas. Standarden EN 50566:2017 och EN 50360:2017 hänvisar dock till den amerikanska standarden IEC/IEEE 62209–1528, som inte tar hänsyn till barn, utan baseras endast på proportioner av ”det vuxna hanhuvudet i tabellform av den amerikanska armén”.

Skallens tjocklek fungerar som ett hinder för att absorbera strålning. Ett barns skalle är mycket tunnare än en vuxen, så absorptionen är högre.

TidskriftenElektromagnetisk biologi och medicin publicerar fackgranskade forskningsartiklar om de biologiska effekterna av icke-joniserande elektromagnetiska fält (från extremt låg frekvens till radiofrekvens). I oktober 2011 publicerades en studie om gränsvärden för exponering: underskattningen av den absorberade celltelefonstrålningen, särskilt hos barn, visade attett barns huvudabsorption kan vara över två gånger större och att skallens benmärg kan absorberas tio gånger mer än hos vuxna.

Miljöforskning är en tvärvetenskaplig tidskrift som publicerar information av hög kvalitet. I november 2018 publicerades en studie som fokuserade på Absorption av trådlös strålning i barns kontra vuxnas hjärna och ögon från mobiltelefonsamtal eller virtuell verklighet. Denna studievisar att unga ögon och hjärnor absorberar betydligt högre lokala stråldoser än vuxna.

Tillsammans med alla de fakta som nämns ovan och när det gäller den snabba tillväxt- och utvecklingstakten måste barn betraktas som enastående mottagliga för strålningens effekter.

Operator systems on a residential block in Slovak republic

Bild: Operatörssystem på ett bostadsblock i Slovakien. Den nuvarande exponeringen 5 mW/m².
Kredit: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Källa: författare

Hur föreslår vi att skydda våra barn?

Eftersom barn enligt lag är skyldiga att gå i skolan är det viktigt att skapa en säker miljö för dem. Det finns flera anledningar att agera för att nämna några alternativ i vårt medborgarinitiativ:

 • Kablar bör alltid vara det första valet (i stället för trådlösa).
 • Alla trådlösa sändare bör vara avaktiverade på alla trådlösa enheter och skolan bör tillhandahålla trådlösa nätverksanslutningar för stationära datorer, bärbara datorer, bärbara datorer, datorplattor, whiteboard och skrivare. Flygplansläge ska användas på mobiltelefoner.
 • I allmänhet bör trådlösa lokala nätverk (LAN) tillhandahållas för tillgång till Internet i hela skolan.
 • När inga trådlösa lösningar är möjliga bör trådlösa lösningar vara tidsbegränsade och effekten bör sättas till lägsta användbara nivå. När arbetet är avslutat får man inte glömma bort att stänga av alla trådlösa funktioner.
 • Barn bör lära sig att använda sin utrustning på ett säkert sätt. I likhet med vuxna skulle de därför också få indirekt utbildning.
 • Skolan bör också förbjuda användningen av mobiltelefoner och annan personlig elektronisk utrustning i undervisningsområden/klassrum.

Ytterligare fördelar med bristen på radioaktiv strålning från trådlösa lösningar är följande: De är mycket mer feltoleranta, effektivare när det gäller energiförbrukning och säkrare för långsiktig användning. De möjliggör en säkrare dataöverföring och är inte beroende av väderförhållanden (fuktighet) eller hinder i vägen (träd, väggar).

Wired in Classroom

Bild: Trådbunden i klassrummet. För mer grafik besök:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
tillgodoräknande: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Källa:
Skapad författare

Andra sätt att skydda barn

Inte bara innanför skolorna, utan även utanför skolbyggnaderna och i närheten av dem finns strålningskällor: sändare på skoltaket och på närliggande byggnader eller master i grannskapet. Alla dessa är kraftfulla strålkällor.

Många forskare har skrivit till skolledare att celltorn inte bör placeras på eller i närheten av skolor.

Kommunerna bör anta egna föreskrifter och förbjuda celltorn i närheten av skolor och förskolor.

Föräldrarna bör vara intresserade och kräva bättre skydd av sina barn.

Operator Systems at primary school and a residential block in Slovak republic

Bild: Operatörssystem i grundskolan och på ett bostadsblock i Slovakien. Genomsnittlig exponering på gatan är 12 mW/m²
Källa:
https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Slutsats

Det finns många skäl att vidta skyddsåtgärder för våra barn eftersom de är längre och mer utsatta under sin livstid, även under den period då de är fysiskt mer sårbara än vuxna.

EU-medborgarna har inte tillfrågats om de accepterar de genomgripande hälsokonsekvenserna av trådlöst internet med tanke på den tekniska utvecklingen och digitaliseringen.

I vårt medborgarinitiativ ”Stop (((5G)) – Stay Connected men skyddad efterlyser vi därför kraftfullare reglering för att skydda allt liv från radiofrekvens och mikrovågsstrålning.

I denna artikel uppmärksammades förslagen 6 och 7 i vårt medborgarinitiativ.

”förslag 6: Ersätta trådlösa anslutningar med kablar. Gör detta omedelbart på platser som sjukhus, förskolor, skolor, ålderdomshem och alla offentliga byggnader. ”

”förslag 7: Utbilda allmänheten om de risker som är förknippade med trådlösa anslutningar och hur man kan minimera exponeringen (t.ex. med hjälp av kablar). ”

 

Och vi är inte ensamma:

 • Frankrike förbjöd Wi-Fi i förskolor 2015 och begränsar wi-fi i skolor sedan 2018 genom att ha trådlös anslutning som standardinställning och lärare använder kablar för internetuppkoppling. Frankrike började också informera allmänheten sedan om folkhälsoinitiativ om hur man kan minska exponeringen.
 • Cypern har tagit bort wi-fi från grundläggande klassrum och har en stark informationskampanj för att utbilda föräldrar, tonåringar och gravida kvinnor.
 • Europeiska parlamentariska församlingen utfärdade 2011 resolution 1815, där man rekommenderar att man minskar exponeringen för elektromagnetiska fält för allmänheten och rekommenderar följande i punkt 8.3.2: ”för barn i allmänhet, särskilt i skolor och klassrum, ge företräde åt trådlösa internetanslutningar och strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner i skolans lokaler”.
  I punkt 8.1.1 rekommenderas följande: ”alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för barn och ungdomar som verkar löpa störst risk för huvudtumörer”.
 • I flera skrivelser till skoldistrikt i hela världen rekommenderade läkarna starkt trådlösa anslutningar för teknik i klassrum för att eliminera onödig trådlös exponering för strålning.

 

 

Referenser:

[1] Meahl, H. R.: Bildskärm för mikrovågsstrålning, Electronics 32, 1959, s. 138–140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] t.ex. i Tjeckoslovakien genom dekret nr 408/1990.

[4] Effekttäthet S beror på många faktorer, vilket är en approximativ beräkning:
Kraft/(4 x π x distance2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² – 40 000 µW/m²
100/(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² – 8 000 µW/m²

 

Picture of contributor Petra Bertová

Postare

Petra Bertová

Petra Bertová är medlem i teamet bakom det europeiska medborgarinitiativet ”Stop (((5G)) – Stay uppkopplad men skyddad

Petra från Slovakien arbetade tidigare för ett IT-företag och även inom utbildningssektorn.

 

Kommentera

För att kunna kommentera måste du logga in eller registrera dig.

Kommentarer

Gestivert LOCATION DE PLANTES | 28/05/2022

Hello

Mitt engelska är mycket dåligt, men jag har förstått det viktigaste.

Vi måste skydda våra barn.

Jag hänvisar till denna artikel, som finns på regeringens webbplats: https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/

Vackert dag för alla

Samir

För att kunna kommentera måste du logga in eller registrera dig.
Vasiliki Mustakis | 30/05/2022

Bästa Samir, 

Tack för din kommentar!

Vi vill informera dig om att forumets webbplats, inklusive denna blogg, finns på franska och på EU:s övriga officiella språk. 

Typ av lydelser, 

Forumet för det europeiska medborgarinitiativet

För att kunna kommentera måste du logga in eller registrera dig.
Gestivert LOCATION DE PLANTES | 31/05/2022

OK

Tack Vasiliki:)

SAM

Gesti-Green

För att kunna kommentera måste du logga in eller registrera dig.
Petra Bertova | 14/06/2022

Referenser:

[1] Meahl, H. R.: Bildskärm för mikrovågsstrålning, Electronics 32, 1959, s. 138–140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] t.ex. i Tjeckoslovakien genom dekret nr 408/1990.

[4] Effekttäthet S beror på många faktorer, vilket är en approximativ beräkning:
Kraft/(4 x π x distance2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² – 40 000 µW/m²
100/(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² – 8 000 µW/m²

För att kunna kommentera måste du logga in eller registrera dig.
James Lech | 04/09/2022

Bra eftermiddag Petra

Tack för att du hänvisar till WHO:s publikation från 2021. WHO:s publikation från 2022 finns här: [Https://bit.ly/3HkQ4vh]. Här ingår några fantastiska demonstrationsprogram som vi har genomfört i projekt runt om i världen. Dessa visar på enorma framgångar. 

Vi har också en universitetskurs i undervisningen av dessa material med titeln ”en introduktion till submolekylär medicin och jordbruksvetenskap”.

Man kan hitta videoklipp som vi har satt samman för kursen [ här].

 

En viktig skillnad och användbarhet i dessa kurser, videor och den nya publikationen från 2022 är demonstrationen för lösningar och strategier för bioanpassning till de många politikområden och den litteratur som du har hänvisat till. 

Lösningarna är pragmatiska, kostnadseffektiva och lätta att genomföra och installera. Från vår modell har vi sett en mycket snabb spridning och lätthet att uppgradera och utöka anläggningarna framåt.

För att kunna kommentera måste du logga in eller registrera dig.
Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i forumet för medborgarinitiativet utgör bara författarens synpunkter och kan inte på något sätt anses spegla Europeiska kommissionens eller EU:s ståndpunkt.
Redo att registrera ditt initiativ? Vill du stödja ett initiativ? Vill du veta mer om pågående eller tidigare initiativ?