Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Európania za bezpečné pripojenie vyzývajú na silnejšiu reguláciu bezdrôtového internetu v školách

Dátum aktualizácie: 24/05/2022

Hlboko znepokojený zdravotnými rizikami spôsobenými elektromagnetickými poľami pre širokú verejnosť a najmä deti, európska iniciatíva občanov „Stop ((5G)) – Stop, ale chránená“ vyzýva na nahradenie bezdrôtových pripojení káblami v materských školách, školách, nemocniciach, domovoch dôchodcov a vo všetkých verejných budovách. Vyzývame tiež na vzdelávanie verejnosti o možných nepriaznivých dôsledkoch bezdrôtových pripojení na zdravie; a ako minimalizovať expozíciu.

Všetci plánujeme dobrú budúcnosť pre naše deti, chceme im poskytnúť čo najlepšie vzdelanie a chceme, aby využívali moderné nástroje. Čo to však znamená vzhľadom na rôzne názory na bezpečnosť úrovní vystavenia?

„Európania za bezpečné pripojenie“ je koalícia národných a medzinárodných organizácií, ktoré si uvedomujú nepriaznivé dôsledky moderných komunikačných technológií. Zdôrazňujeme, že nie sme proti technológiám, ale zasadzujeme sa za bezpečnú technológiu a bezpečné prepojenia.

Domnievame sa, že zavedenie mobilných telefónov a potom Wi-Fi a Bluetooth bolo zastrelením v tme, pretože sa nezakladalo na dôkladnom výskume účinkov na bežné zdravie a nezahŕňalo žiadny rozsiahly a dôkladný program monitorovania zdravia. V súčasnosti existuje mnoho štúdií, ktoré dokazujú, že rádiofrekvenčné elektromagnetické polia vysielané týmito technológiami sú nebezpečné. Keďže ani posledné mobilné dátové siete piatej generácie (5G) neboli pred uvedením na trh testované z hľadiska vplyvu na zdravie a životné prostredie, domnievame sa, že zavedenie 5G predstavuje experiment v oblasti ľudstva a životného prostredia.

V našej európskej iniciatíve občanov sa zaoberáme mnohými ďalšími otázkami. V tomto článku sa diskutuje len o jednom z nich vzhľadom na starostlivosť o naše deti, „naše najcennejšie vlastníctvo“.

Stop 5G Stay Connected but Protected

Ako sa to všetko začalo

Od zavedenia rádia je Zem čoraz viac vystavená umelým rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam (RF EMF). Od prvého použitia radaru v 50. rokoch 20. storočia existujú obavy o to, ako predchádzať zdravotným problémom spôsobeným vystavením radarovým EMP.

Počas studenej vojny zaujali západné a východné bloky odlišný prístup k predchádzaniu zdravotným rizikám RF EMF.

V západnom bloku boli stanovené len expozičné limity pre pracovníkov, ktoré boli založené výlučne na tepelných účinkoch. (napr.US Bell Telephone Laboratories mal 10 000 mW/m² [1]).

Východný blok mal prísne limity pre pracovníkov a širokú verejnosť na základe tepelných, ako aj netepelných biologických účinkov. Limit pre širokú verejnosť bol 10 mW/m² pre rádiové frekvenčné pásmo 0,3 – 300 GHz [2]. Po roku 1989 sa limit v niektorých východných krajinách zvýšil na 50 mW/ m² [3].

V EÚ boli maximálne limity vystavenia širokej verejnosti akceptované až v roku 1999 v odporúčaní 1999/519/ES na 10000 mW/m² pre frekvencie 2 – 300 GHz. Maximálny limit vystavenia pre pracovníkov v EÚ vo výške 50 000 mW/m² bol prijatý v roku 2004 a zostal rovnaký v smernici 2013/35/EÚ, ktorá je v súčasnosti účinná.

Keď krajiny strednej a východnej Európy vstúpili do EÚ, mnohé z nich akceptovali túto pohodlnú menej obmedzujúcu normu založenú na nesprávnom predpoklade, že zdravotné riziko môže predstavovať len tepelné vykurovanie. Táto dogma viedla k selektívnej vede – len niektoré štúdie boli a stále sú zohľadnené súkromnou organizáciou ICNIRP, ktorá je jedinou organizáciou, od ktorej EÚ poskytuje poradenstvo.

Odvtedy mnohí vedci preukázali príčinnú súvislosť medzi špecifickými zdravotnými problémami a RF EMP pri úrovniach expozície pod limitnými hodnotami a navrhli nové usmernenia pre expozíciu. V súčasnosti sa však stále ignorujú známe svetové odborné organizácie v tejto oblasti, okrem ICNIRP, napr.:

—BioInitiative tvrdí, že nemá pozorovateľný účinok na ľudí pri hodnote nižšej ako 0,001mW/m²;

Usmernenie EUROPAEM EMF stanovuje limit pod 0,01mW/m²;

Institut FÜR Baubiologie tvrdí, že expozícia vo výške 0,01 1mW/m² je príliš vysoká.

Domnievame sa, že EÚ by mala zohľadniť všetky tieto vedecké údaje.

Ľudia zvyčajne podceňujú riziko nových objavov, napr. mnohé chemické látky, antibiotiká, ako aj röntgenové žiarenie. Ich expozičné limity boli revidované smerom nadol s rastúcimi vedeckými dôkazmi. V prípade ľudskej neionizujúcej RF EMP sa stalo presný opak a možno si položiť otázku, prečo.

Je to bezpečné?

Deti tejto generácie sú prvé deti, ktoré by mohli byť vystavené bezdrôtovému internetu počas celého svojho života. Ako to môže ohroziť ich zdravie?

My Európania za bezpečné pripojenie poukazujeme na to, že EMP RF majú biologické účinky dokonca aj pri veľmi nízkej intenzite, a v tomto prípade žiadame o uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti.

Čoraz väčší počet vedeckých výskumov spája toto bezdrôtové žiarenie so závažnými účinkami na zdravie, ako sú problémy s pamäťou a spánkom, bolesti hlavy, rakovina a poškodenie vývoja mozgu. Výsledky tohto výskumu sú verejne dostupné pre všetkých. Ďalej sa uvádza niekoľko zdrojov ako príklady dôležitých zistení.

Vestník epidemiológie a zdravie spoločenstva je medzinárodným vedeckým časopisom. V decembri 2010 uverejnila štúdiu s názvomCell phone use and behavioural problems in smallchildren. Vedci pozorovali viac problémov so správaním u detí, ktoré mali prenatálnu aj postnatálnu expozíciu bunkovým telefónom v porovnaní s deťmi, ktoré neboli vystavené pôsobeniu v žiadnom časovom období.

Medzinárodný vestník environmentálneho výskumu a verejného zdravia je interdisciplinárny, odborne recenzovaný vedecký časopis s otvoreným prístupom. V novembri 2015 uverejnila štúdiu s názvomAssociation of Exposure to RF EMF with Glycated Haemoglobin and Risk of DiabetesMellitus. Tím vedcov porovnal mužov vo veku od 12 do 17 rokov zo školy s nižším žiarením (0,019 mW/m²) a zo školy s vyšším žiarením (0,096 mW/m²). Zistili výrazne vyšší glycizovaný hemoglobín (marker vysokého cukru v krvi) u študentov vystavených vyššiemu RF EMP. Okrem toho študenti vystavení vyšším RF EMF mali výrazne vyššie riziko cukrovky 2. typu.

Americký časopis o zdraví mužov uverejnil v decembri 2018 štúdiu s názvom „Mobile Phone Base Station Tower Settings Adjacent to School Buildings: Vplyv na kognitívne zdravie študentov„porovnávanie študentov vo veku od 13 do 16 rokov zo školy s nižším žiarením (20 mW/m²) so školou s vyšším žiarením (100 mW/m²). Vedci zistili, že dospievajúci v škole vystavení vyšším úrovniam vystavenia RF EMP spôsobili oneskorenie jemných a hrubých motorických zručností, priestorovej pracovnej pamäte a pozornosti v porovnaní s tými, ktorí sú vystavení nižším hladinám RF EMP.

Sorted List of RF EMF exposure values mentioned in this article

Obrázok: Triedený zoznam hodnôt expozície RF EMF uvedený v tomto článku
Dobropis: Creative Commons Attribution 4.0 Medzinárodná licencia
Zdroj: autor

Dokonca aj v národnej správe Južnej Afriky za rok 2021, ktorú si objednal medzinárodný projekt EMP WHO, sa potvrdzuje (v bode 4), že RF EMF vyvoláva oxidačný stres v bunkách, čo môže viesť k poškodeniu buniek mitochondriálnym DNA a nepriaznivým účinkom na iné biologické procesy a orgány. Oxidačný stres sa vo všeobecnosti považuje za príčinu mnohých chorôb.

Deti a bezdrôtové

Deti sú v každodennom živote vystavené rôznym druhom neionizujúceho žiarenia. Žijú v okolí smerovačov, antén a všetkých druhov bezdrôtových zariadení. Po narodení rodičia umiestnili do svojej kolísky strážcov detí. Neskôr používajú bezdrôtové inteligentné hodinky, uší, používajú mobilné telefóny a tablety.

Keďže ľudia čoraz viac zvykli na mobilné telefóny, internet a bezdrôtovú komunikáciu, používanie týchto nástrojov sa postupne našlo aj do školy. Koncom roka 2019 bolo takmer nemožné nájsť školy, ktoré nepoužívajú Wi-Fi. Školy sú jedinečným prostredím, pretože deti trávia niekoľko hodín denne v triedach so silným bezdrôtovým vystavením.

Okrem toho v rokoch 2019 – 2021 v dôsledku pandémie COVID-19 mnohé krajiny EÚ zatvorili školy a umožnili len dištančné vzdelávanie. To znamenalo, že mnohé deti strávili hodiny doma so svojimi tabletami, notebookmi alebo mobilnými telefónmi na konferenčných stretnutiach s učiteľom. Takmer všetky z nich boli pripojené na Wi-Fi.

Na vytvorenie dojmu o expozícii detí: Podľa výpočtov vzdialenosť 20 cm od tablety s Wi-Fi znamená expozíciu 40,0 mW/m² a vzdialenosť 100 cm od smerovača Wi-Fi znamená expozíciu 8,0 mW/m² [4].

Wireless in Classroom

Obrázok: Bezdrôtové v triede. Ďalšie grafické informácie nájdete na:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
kredit: Creative Commons Attribution 4.0 Medzinárodná licencia
Zdroj:
Autor vytvorený

Deti nie sú malé dospelé osoby

Smernicou EÚ 2014/53/EÚ sa zabezpečuje testovanie bezdrôtových zariadení. V norme EN 50566:2017 a EN 50360:2017 sa však odkazuje na americkú normu IEC/IEEE 62209 – 1528, v ktorej sa nezohľadňujú deti, sú však založené len na pomeroch „hlavydospelého mužského pohlavia, ako ju uvádza armáda USA“.

Hrúbka lebky pôsobí ako prekážka absorpcie žiarenia. Lebka dieťaťa je oveľa tenšia ako lebka dospelej osoby, takže absorpcia je vyššia.

V časopise Elektromagnetická biológia a medicína sa uverejňujú partnersky recenzované výskumné články o biologických účinkoch neionizujúcich elektromagnetických polí (od extrémne nízkej frekvencie po rádiofrekvenčnú frekvenciu). V októbri 2011 bola uverejnená štúdia o expozičných limitoch: podhodnotenie žiarenia absorbovaného mobilného telefónu, najmä u detí, zistilo, že„absorpcia hlavy dieťaťa môže byť viac ako dvojnásobne vyššia a absorpcia lebky kostnej drene môže byť desaťkrát vyššia ako u dospelých“.

Environmentálny výskum je multidisciplinárny časopis, ktorý uverejňuje vysokokvalitné informácie. V novembri 2018 bola uverejnená štúdia zameraná na absorpciu bezdrôtového žiarenia v prípade dieťaťa verzus dospelého mozgu a očí z bunkovej konverzácie alebo virtuálnej reality. Táto štúdia „odhaľuje, že mladé oči a mozgy absorbujú podstatne vyššie lokálne dávky žiarenia ako dospelí“.

Spolu so všetkými uvedenými skutočnosťami a v súvislosti s rýchlym tempom rastu a vývoja sa deti musia vnímať ako jedinečne náchylné na účinky žiarenia.

Operator systems on a residential block in Slovak republic

Obrázok: Systémy prevádzkovateľov v obytnom bloku v Slovenskej republike.Súčasná expozícia 5 mW/m².
Úver: Creative Commons Attribution 4.0 Medzinárodná licencia
Zdroj: autor

Ako navrhujeme chrániť naše deti?

Keďže deti sú zo zákona povinné navštevovať školu, je dôležité vytvoriť pre ne bezpečné prostredie. Existuje niekoľko možností, na základe ktorých je možné konať a spomenúť niektoré možnosti našej európskej iniciatívy občanov:

 • Káble by mali byť vždy prvou voľbou (namiesto bezdrôtových).
 • Všetky bezdrôtové vysielače by mali byť deaktivované na všetkých zariadeniach vybavených Wi-Fi a škola by mala poskytovať drôtové sieťové pripojenia pre stolové počítače, laptopy, notebooky, tablety, biele tabule a tlačiarne. Režim letúna by sa mal používať na mobilných telefónoch.
 • Vo všeobecnosti by sa v celej škole mala poskytovať káblová miestna počítačová sieť (LAN) pre prístup na internet.
 • Ak nie sú možné žiadne káblové riešenia, bezdrôtové zariadenia by mali byť časovo obmedzené a výkon by sa mal nastaviť na najnižšiu použiteľnú úroveň. Po dokončení diela sa nesmie zabudnúť na vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií.
 • Deti by sa mali naučiť, ako bezpečne používať svoje zariadenia. Podľa príkladu dospelej osoby by preto boli aj nepriamo vzdelaní.
 • Škola by tiež mala zakázať používanie mobilných telefónov a iných osobných elektronických zariadení vo vyučovacích priestoroch/v triedach.

Ďalšími výhodami nedostatku rádiofrekvenčného žiarenia káblových riešení sú: Sú oveľa odolnejšie voči chybám, účinnejšie pri spotrebe energie a bezpečnejšie pri dlhodobom používaní. Umožňujú bezpečnejší prenos údajov a nie sú závislé od poveternostných podmienok (vlhkosť) alebo prekážok na ceste (stromy, steny).

Wired in Classroom

Obrázok: Drôtené v triede. Ďalšie grafické informácie nájdete na:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
kredit: Creative Commons Attribution 4.0 Medzinárodná licencia
Zdroj:
Autor vytvorený

Iné spôsoby ochrany detí

Nielen v rámci škôl, ale aj nad budovami škôl a v ich blízkosti existujú zdroje rádiofrekvenčného žiarenia: vysielače na streche školy a na okolitých budovách alebo stožiaroch v štvrti. Všetky tieto zdroje sú silnými zdrojmi žiarenia.

Mnohí vedci napísali školám administrátorom, v ktorých uviedli, že bunkové veže by sa nemali nachádzať na školách alebo v ich blízkosti.

Obce by mali vypracovať vlastné predpisy a zakázať celulózové veže v blízkosti škôl a materských škôl.

Rodičia by mali mať záujem a mali by požadovať lepšiu ochranu svojich detí.

Operator Systems at primary school and a residential block in Slovak republic

Obrázok: Systémy prevádzkovateľov na základnej škole a na rezidenčnom bloku v Slovenskej republike. Priemerná expozícia na ulici je 12 mW/m²
Zdroj:
https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Záver

Existuje mnoho dôvodov na prijatie ochranných opatrení pre naše deti, keďže sú dlhšie a viac vystavené počas svojho života, a to aj v období, keď sú fyzicky zraniteľnejšie ako dospelí.

Občania EÚ neboli požiadaní o to, či akceptujú všadeprítomné zdravotné dôsledky bezdrôtového internetu v mene technologického pokroku a digitalizácie.

Preto v našej európskej iniciatíve občanov „Stop ((5G)) – Neprepojené, alechránenévyzývame na silnejšiu reguláciu na ochranu všetkých životov pred rádiovou frekvenciou a mikrovlnným žiarením.

V tomto článku sa pozornosť venovala návrhom 6 a návrhu č. 7 našej európskej iniciatívy občanov.

„návrh 6: Nahradiť bezdrôtové pripojenia káblami. Urobiť tak okamžite na miestach, ako sú nemocnice, materské školy, školy, domovy dôchodcov, všetky verejné budovy.“

„návrh 7: Vzdelávať verejnosť o nebezpečenstvách spojených s bezdrôtovými pripojeniami a o tom, ako minimalizovať expozíciu (napr. používanie káblov)“

 

A nie sme sami:

 • Francúzsko zakázalo Wi-Fi v materských školách v roku 2015 a od roku 2018 obmedzuje Wi-Fi v školách tým, že používa bezdrôtové pripojenie ako štandardné nastavenie a učitelia používajú káble na prístup na internet. Francúzsko tiež začalo pred verejnými rokmi vzdelávať iniciatívy v oblasti verejného zdravia o tom, ako znížiť expozíciu.
 • Cyprus odstránil Wi-Fi zo základných tried a vedie intenzívnu kampaň na zvýšenie povedomia verejnosti zameranú na vzdelávanie rodičov, dospievajúcich a tehotných žien.
 • Európske parlamentné zhromaždenie vydalo v roku 2011 rezolúciu 1815, v ktorej sa odporúča znížiť vystavenie verejnosti EMP a v bode 8.3.2 sa odporúča: „vprípade detí vo všeobecnosti, a najmä v školách a triedach, uprednostňujú káblové internetové pripojenie a prísne regulujú používanie mobilných telefónov školopovinnými deťmi v školských priestoroch.“
  V bode 8.1.1. odporúča: „všetky primerané opatrenia na zníženie... vystavenia deťom a mladým ľuďom, ktorí sú podľa všetkého najviac ohrození nádormi hlavy“.
 • Vo viacerých listoch zaslaných školským okresom na celom svete lekári dôrazne odporúčali drôtové pripojenia pre technológiu v triedach s cieľom odstrániť zbytočné bezdrôtové ožiarenie.

 

 

Odkazy:

[1] Meahl, H. R.: Mikrovlnný radiačný monitor, elektronika 32, 1959, strany 138 – 140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] napr. v Československu vyhláškou č. 408/1990

[4] Hustota Powed S závisí od mnohých faktorov, ide o približný výpočet:
Zdroj napájania/(4 x π x vzdialenosť2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² – 40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² 8 000 µW/m²

 

Picture of contributor Petra Bertová

Prispievatelia

Petra Bertová

Petra Bertová je členkou tímu európskej iniciatívy občanov (EIO) „Stop ((5G)) – Stay Connected ale Protected“

Petra zo Slovenska predtým pracovala pre IT spoločnosť, ako aj v sektore vzdelávania.

 

Odoslať komentár

Aby ste mohli pridávať poznámky, musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať.

Komentáre

Gestivert LOCATION DE PLANTES | 28/05/2022

Hello

Moja angličtina je veľmi zlá, ale chápem najdôležitejšie.

Musíme chrániť naše deti.

Odvolávam sa na tento článok, ktorý sa nachádza na webovej stránke vlády: https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/

Krásny deň pre všetkých

Samir

Aby ste mohli pridávať poznámky, musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať.
Vasiliki Mustakis | 30/05/2022

Vážený pán Samir, 

Ďakujeme za pripomienku!

Chceli by sme Vás informovať, že webová stránka fóra vrátane tohto blogu je dostupná vo francúzštine a v ostatných úradných jazykoch EÚ. 

Dovoľte mi pozrieť, 

Tím fóra európskej iniciatívy občanov

Aby ste mohli pridávať poznámky, musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať.
Gestivert LOCATION DE PLANTES | 31/05/2022

OK

Ďakujem Vám Vasilikimu:)

SAM

Gesti – zelená

Aby ste mohli pridávať poznámky, musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať.
Petra Bertova | 14/06/2022

Odkazy:

[1] Meahl, H. R.: Mikrovlnný radiačný monitor, elektronika 32, 1959, strany 138 – 140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] napr. v Československu vyhláškou č. 408/1990

[4] Hustota Powed S závisí od mnohých faktorov, ide o približný výpočet:
Zdroj napájania/(4 x π x vzdialenosť2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² – 40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² 8 000 µW/m²

Aby ste mohli pridávať poznámky, musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať.
James Lech | 04/09/2022

Dobrý popoludní Petra

Ďakujeme Vám za odkaz na našu publikáciu WHO z roku 2021. Publikácia WHO z roku 2022 je k dispozícii tu: [Https://bit.ly/3HkQ4vh ]. Zahrnuté sú niektoré fantastické demonštračné programy, ktoré sme realizovali v projektoch na celom svete. Sú dôkazom obrovského úspechu. 

Máme tiež univerzitný kurz na výučbe týchto materiálov s názvom: „úvod do submolekulárnych lekárskych a poľnohospodárskych vied“.

Možno nájsť videá, ktoré sme pripravili na kurz [ tu].

 

Kľúčovým rozdielom a užitočnosťou týchto kurzov, videí a novej publikácie z roku 2022 je demonštrácia riešení a stratégií bioadaptácie v mnohých politikách a literatúre, na ktoré ste odkazovali. 

Riešenia sú pragmatické, nákladovo efektívne a ľahko implementovateľné a nainštalovateľné. Z nášho modelu sme boli svedkami veľmi rýchleho využívania a uľahčenia modernizácie a rozširovania zariadení.

Aby ste mohli pridávať poznámky, musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať.
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti: Názory vyjadrené na Fóre európskej iniciatívy občanov odrážajú výlučne stanovisko ich autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory odrážajúce stanovisko Európskej komisie alebo Európskej únie.
Ste pripravení zaregistrovať svoju iniciatívu? Chcete niektorú z iniciatív podporiť? Potrebujete viac informácií o súčasných alebo minulých iniciatívach?