Przejdź do treści głównej
Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

„Europejczycy na rzecz bezpiecznych połączeń” wzywają do bardziej zdecydowanego uregulowania kwestii bezprzewodowego internetu w szkołach

Data aktualizacji: 24/05/2022

W europejskiej inicjatywieobywatelskiej „Stop ((5G) – Stay Connected ale Protected” wzywa się do zastąpienia połączeń bezprzewodowych kablami w przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach spokojnej starości i wszystkich budynkach publicznych, głęboko zaniepokojonych zagrożeniami dla zdrowia powodowanymi przez pola elektromagnetyczne dla ogółu społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci. Apelujemy również o edukowanie społeczeństwa na temat potencjalnych negatywnych skutków dla zdrowia związanych z połączeniami bezprzewodowymi. oraz w jaki sposób zminimalizować narażenie.

Wszyscy planujemy dobrą przyszłość dla naszych dzieci, chcemy zapewnić im jak najlepszą edukację i chcemy, aby korzystały one z nowoczesnych narzędzi. Co jednak oznacza to w świetle różnych opinii na temat bezpieczeństwa poziomów narażenia?

„Europejczycy na rzecz bezpiecznych połączeń” to koalicja organizacji krajowych i międzynarodowych, które są świadome negatywnych skutków nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Podkreślamy, że nie sprzeciwiamy się technologii, ale opowiadamy się za bezpieczną technologią i bezpiecznymi połączeniami.

Uważamy, że wprowadzenie telefonów komórkowych, a następnie Wi-Fi i Bluetooth zostało zapisane w ciemności, ponieważ nie opierało się na dogłębnej analizie wpływu na zdrowie powszechne i nie obejmowało żadnego szeroko zakrojonego i gruntownego programu monitorowania stanu zdrowia. Obecnie istnieje wiele badań, które dowodzą, że pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej emitowane przez te technologie są niebezpieczne. Ponieważ nawet ostatnia mobilna sieć danych piątej generacji (5G) nie została przetestowana pod kątem wpływu na zdrowie i środowisko przed wprowadzeniem ich na rynek, uważamy, że wdrożenie sieci 5G stanowi eksperyment na rzecz ludzkości i środowiska.

W naszej europejskiej inicjatywie obywatelskiej poruszamy wiele innych kwestii. W tym artykule tylko jedna z nich jest omawiana w kontekście opieki nad naszymi dziećmi, „najcenniejszego posiadania”.

Stop 5G Stay Connected but Protected

W jaki sposób wszystko się rozpoczęło?

Od czasu wprowadzenia radia Ziemia jest coraz bardziej narażona na działanie sztucznych pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (EMF RF). Od czasu pierwszego użycia radaru w latach 50. XX wieku pojawiły się obawy co do tego, jak zapobiegać problemom zdrowotnym spowodowanym narażeniem na pola elektromagnetyczne przez radary.

Podczas zimnej wojny blok zachodni i wschodni przyjął inne podejście do unikania zagrożeń dla zdrowia związanych z polami elektromagnetycznymi RF.

W bloku zachodnim ustalono jedynie dopuszczalne wartości narażenia dla pracowników, które opierały się wyłącznie na efektach cieplnych. (np.Stany Zjednoczone Bell Telephone Laboratories miały 10 000 mW/ m² [1]).

Blok wschodni miał ścisłe ograniczenia dla pracowników i ogółu społeczeństwa, oparte zarówno na cieplnych, jak i nietermicznych skutkach biologicznych. Wartość graniczna dla ogółu społeczeństwa wynosiła 10 mW/m² dla zakresu częstotliwości radiowych 0,3–300 GHz [2]. Po 1989 r. limit został podwyższony do 50 mW/m² w niektórych krajach wschodnich [3].

Zgodnie z zaleceniem 1999/519/WE w UE maksymalne wartości graniczne narażenia dla ogółu społeczeństwa zostały przyjęte tak jak w 1999 r. na poziomie10 000 mW/m² dla częstotliwości 2–300 GHz. Maksymalna dopuszczalna wartość narażenia pracowników w UE wynosząca 50 000 mW/m² została przyjęta w 2004 r. i pozostała taka sama w obowiązującej obecnie dyrektywie 2013/35/UE.

Kiedy kraje Europy Środkowo-Wschodniej przystąpiły do UE, wiele z nich zaakceptowało tę wygodną mniej ograniczającą normę, opierając się na błędnym założeniu, że tylko ogrzewanie termiczne może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Dogmat ten doprowadził do selektywnej nauki – tylko niektóre badania były i nadal są brane pod uwagę przez prywatną organizację ICNIRP, która jest jedyną organizacją, z której korzysta UE.

Od tego czasu wielu naukowców wykazało związek przyczynowy między konkretnymi problemami zdrowotnymi a polami elektromagnetycznymi o częstotliwościach elektromagnetycznych przy poziomach narażenia poniżej wartości granicznych i zaproponowało nowe wytyczne dotyczące narażenia. Obecnie jednak znane na całym świecie organizacje eksperckie w tej dziedzinie, inne niż ICNIRP, są nadal ignorowane, np.:

Oświadczenia BioInitiative, które nie mają zauważalnego wpływu na ludzi poniżej 0,001mW/m²;

W wytycznej EUROPAEM EMF określono limit wynoszący 0,01mW/m²;

Institut FÜR Baubiologie twierdzi, że narażenie 0,01 1mW/m² jest zbyt wysokie.

Uważamy, że UE powinna wziąć pod uwagę wszystkie te dane naukowe.

Ludzie zazwyczaj nie doceniają ryzyka nowych odkryć, np. wielu czynników chemicznych, antybiotyków, a także promieniowania rentgenowskiego. Ich dopuszczalne wartości narażenia zostały skorygowane w dół na podstawie rosnących dowodów naukowych. W przypadku utworzonego przez człowieka niejonizującego EFW doszło do dokładnie przeciwnego zdania i można się zastanawiać, dlaczego.

Czy jest to bezpieczne?

Dzieci tego pokolenia jako pierwsze mogą być narażone na bezprzewodowe przez całe życie. W jaki sposób może to zagrozić ich zdrowiu?

My Europejczycy na rzecz bezpiecznych połączeń zwracają uwagę, że pola elektromagnetyczne RF mają skutki biologiczne nawet przy bardzo niskiej intensywności, i zwracamy się o zastosowanie w tym przypadku zasady ostrożności.

Coraz większa liczba badań naukowych łączy to promieniowanie bezprzewodowe z poważnymi skutkami dla zdrowia, takimi jak problemy z pamięcią i senem, bóle głowy, nowotwory i szkody w rozwoju mózgu. Wyniki tych badań są publicznie dostępne dla wszystkich. Poniżej wymieniono kilka źródeł jako przykłady istotnych ustaleń.

Dziennik Epidemiologii i Zdrowie Wspólnoty jest międzynarodowym czasopismem naukowym. W grudniu 2010 r. Komisja opublikowała badanie pt. „Cellphone use and behavioural problems inyoung children” [Wykorzystanie telefonów komórkowych i problemy behawioralne u małych dzieci]. Naukowcy zaobserwowali więcej problemów behawioralnych u dzieci, które miały zarówno prenatalną, jak i poporodową ekspozycję na telefony komórkowe, w porównaniu z dziećmi, które nie były narażone w żadnym z okresów.

International Journal of Environmental Research and Public Health to interdyscyplinarny, recenzowany, ogólnodostępny czasopismo naukowe. W listopadzie 2015 r. Komisja opublikowała badanie zatytułowane „Association of Exposure to RF EMF with Glycated Haemoglobin and Risk of Diabetes Mellitus” [Stowarzyszenie narażenia na pola elektromagnetyczne z Glycated Haemoglobin and Risk of DiabetesMellitus]. Zespół naukowców porównał uczniów płci męskiej w wieku od 12 do 17 lat ze szkoły o niższym napromieniowaniu (0,019 mW/m²) i szkoły o wyższym napromieniowaniu (0,096 mW/m²). Znaleźli oni znacznie wyższą gliczowaną hemoglobinę (marker wysokiej zawartości cukru we krwi) u studentów narażonych na wyższe pola elektromagnetyczne RF. Ponadto uczniom narażonym na wyższe EFW ryzyko cukrzycy typu 2 było znacznie wyższe.

W grudniu 2018 r. amerykańskie czasopismo zdrowia mężczyzn opublikowało badanie zatytułowane „Mobile Phone Base Station Tower Settings Adjacent to School Buildings: Wpływ na zdrowie poznawcze studentów„porównując uczniów w wieku od 13 do 16 lat ze szkoły o niższym napromieniowaniu (20 mW/m²) do szkoły o wyższym napromieniowaniu (100 mW/m²). Naukowcy stwierdzili, że nastolatkowie w wieku szkolnym, narażeni na wyższe narażenie na pola elektromagnetyczne fal radiowych, mają opóźnione umiejętności w zakresie sprawności ruchowej i brutto, przestrzenną pamięć roboczą i uwagę w porównaniu z osobami narażonymi na niższe poziomy pól elektromagnetycznych RF.

Sorted List of RF EMF exposure values mentioned in this article

Zdjęcie: Sortowany wykaz wartości ekspozycji na pola elektromagnetyczne RF, o których mowa w niniejszym artykule „
Kredacja”: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Source: autorka

Nawet sprawozdanie krajowe Republiki Południowej Afryki z 2021 r. zlecone w ramach międzynarodowego projektu WHO dotyczącego pól elektromagnetycznych potwierdza (w pkt 4), że pola elektromagnetyczne RF wywołują stres oksydacyjny w komórkach, co może prowadzić do uszkodzenia DNA mitochondrialnego w komórkach i niekorzystnego wpływu na inne procesy biologiczne i narządy. Stres oksydacyjny jest ogólnie uznawany za przyczynę wielu chorób.

Dzieci i bezprzewodowe

Dzieci są narażone w codziennym życiu na różne rodzaje promieniowania niejonizującego. Mieszkają w otoczeniu routerów, anten i wszelkiego rodzaju urządzeń bezprzewodowych. Po urodzeniu rodzice umieszczają monitory dziecięce w kołyski. Później noszą bezprzewodowe inteligentne zegarki, kuźnie, korzystają z telefonów komórkowych i tabletów.

W miarę jak ludzie coraz częściej przyzwyczajeni są do telefonów komórkowych, internetu i komunikacji bezprzewodowej, korzystanie z tych narzędzi stopniowo trafiało do szkoły. Pod koniec 2019 r. prawie niemożliwe było znalezienie szkół, które nie korzystają z Wi-Fi. Szkoły są jedynym w swoim rodzaju środowiskiem, ponieważ dzieci spędzają kilka godzin dziennie w salach lekcyjnych o dużym narażeniu bezprzewodowym.

Ponadto w latach 2019–2021 ze względu na pandemię COVID-19 wiele państw UE zamknęło szkoły i umożliwiło jedynie nauczanie na odległość. Oznaczało to, że wiele dzieci spędziło godziny w domu wraz z tabletami, notebookami lub telefonami komórkowymi podczas spotkań konferencyjnych z nauczycielem. Prawie wszystkie z nich były połączone z Wi-Fi.

Aby wywołać wrażenie narażenia dzieci: Zgodnie z obliczeniami odległość 20 cm od tabletu z Wi-Fi oznacza ekspozycję 40,0 mW/m² i 100 cm odległość od routera Wi-Fi oznacza ekspozycję 8,0 mW/m² [4].

Wireless in Classroom

Zdjęcie: Bezprzewodowy w klasie. Więcej grafiki można znaleźć na stronie:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
Kredyt: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Source:
Autor utworzony

Dzieci nie są małymi dorosłymi

Dyrektywa UE 2014/53/UE zapewnia testowanie urządzeń bezprzewodowych. Normy EN 50566:2017 i EN 50360:2017 odnoszą się jednak do amerykańskiej normy IEC/IEEE 62209-1528, która nie uwzględnia dzieci, a ich podstawą są jedynie proporcje „dorosłej męskiej głowy zgodnie z tabelą armii amerykańskiej”.

Grubość czaszki stanowi barierę dla pochłaniania promieniowania. Czaszka dziecka jest znacznie słabsza niż czaszka osoby dorosłej, w związku z czym poziom wchłaniania jest wyższy.

W czasopiśmie dotyczącym biologii elektromagnetycznej i medycyny publikowane są recenzowane artykuły badawcze na temat skutków biologicznych niejonizujących pól elektromagnetycznych (od bardzo niskiej częstotliwości do częstotliwości radiowej). W październiku 2011 r. opublikowano tam badanie dotyczące limitów narażenia: niedoszacowanie wchłanianego promieniowania komórkowego, zwłaszcza u dzieci, wykazało, że „wchłanianie głowy dziecka może być ponad dwa razy większe, a absorpcja szpiku kostnego czaszki może być dziesięciokrotnie większa niż liczba dorosłych”.

Badania środowiskowe to wielodyscyplinarne czasopismo, w którym publikowane są wysokiej jakości informacje. W listopadzie 2018 r. opublikowano badanie poświęcone absorpcji promieniowania bezprzewodowego przez dziecko w porównaniu z dorosłym mózgiem i okiem w wyniku rozmowy telefonicznej w komórce lub rzeczywistości wirtualnej. Badanie to „ukazuje, że młode oczy i mózg pochłaniają znacznie wyższe dawki promieniowania lokalnego niż dorośli”.

Wraz ze wszystkimi wyżej wspomnianymi faktami oraz w odniesieniu do szybkiego tempa wzrostu i rozwoju, dzieci należy postrzegać jako wyjątkowo podatne na skutki promieniowania.

Operator systems on a residential block in Slovak republic

Zdjęcie: Systemy operatorów na bloku mieszkalnym w Republice Słowackiej. Obecne narażenie 5 mW/m².
Kredyt: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Source: autorka

Jak proponujemy ochronę naszych dzieci?

Ponieważ dzieci są prawnie zobowiązane do uczęszczania do szkoły, ważne jest stworzenie im bezpiecznego środowiska. Istnieje kilka powodów do podjęcia działań, aby wspomnieć o niektórych wariantach z naszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej:

 • Kabel zawsze powinien być pierwszym wyborem (zamiast bezprzewodowym).
 • Wszystkie nadajniki bezprzewodowe powinny być wyłączone na wszystkich urządzeniach wyposażonych w Wi-Fi, a szkoła powinna zapewnić przewodowe połączenia sieciowe dla komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków, tabletów, tablic białych i drukarek. W telefonach komórkowych należy stosować tryb samolotowy.
 • Ogólnie rzecz biorąc, należy zapewnić dostęp do internetu w całej szkole przewodowej lokalnej sieci przewodowej (LAN).
 • Jeżeli nie ma możliwości zastosowania rozwiązań kablowych, bezprzewodowa powinna być ograniczona w czasie, a moc powinna być ustawiona na najniższy możliwy do wykorzystania poziom. Po zakończeniu prac nie można zapominać o wyłączeniu wszystkich funkcji bezprzewodowych.
 • Dzieci powinny uczyć się, jak bezpiecznie używać swoich urządzeń. Dzięki przykładowi osoby dorosłej byłyby one zatem również pośrednio wykształcone.
 • Szkoła powinna również zakazać korzystania z telefonów komórkowych i innych osobistych urządzeń elektronicznych w miejscach instruktażowych/szkolnych.

Dodatkowe korzyści wynikające z braku promieniowania RF ze strony rozwiązań kablowych to: Są one o wiele bardziej tolerancyjne, bardziej efektywne pod względem zużycia energii i bezpieczniejsze w perspektywie długoterminowej. Umożliwiają one bezpieczniejszą transmisję danych i nie są zależne od warunków pogodowych (wilgotność) ani przeszkód na drodze (drzew, ścian).

Wired in Classroom

Zdjęcie: Okablowane w klasie. Więcej grafiki można znaleźć na stronie:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf
Kredyt: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Source:
Autor utworzony

Inne sposoby ochrony dzieci

Nie tylko wewnątrz szkół, ale także na górze budynków szkolnych i w ich pobliżu znajdują się źródła promieniowania o częstotliwości radiowej: nadajniki na dachu szkoły oraz na pobliskich budynkach lub masztach w okolicy. Wszystkie te czynniki są potężnymi źródłami promieniowania.

Wielu naukowców napisało do administratorów szkół, że wieże komórkowe nie powinny być zlokalizowane w szkołach ani w ich pobliżu.

Gminy powinny ustanowić własne przepisy i zakazać wież komórkowych w pobliżu szkół i przedszkoli.

Rodzice powinni być zainteresowani i domagać się lepszej ochrony swoich dzieci.

Operator Systems at primary school and a residential block in Slovak republic

Zdjęcie: Systemy operatorów w szkole podstawowej i w bloku mieszkaniowym w Republice Słowackiej. Średnie narażenie na ulicę wynosi 12 mW/m²
Źródło:
https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Wniosek

Istnieje wiele powodów, dla których należy podjąć środki ochrony naszych dzieci, ponieważ są one dłużej i bardziej narażone w ciągu swojego życia, nawet w okresie, gdy są fizycznie bardziej podatne na zagrożenia niż dorośli.

Obywatele UE nie zostali zapytani, czy akceptują powszechne skutki zdrowotne bezprzewodowego internetu w związku z postępem technologicznym i cyfryzacją.

Dlatego też w europejskiej inicjatywie obywatelskiej „Stop ((5G)) – Stay Connected, ale Protected wzywamy do wprowadzenia surowszych przepisów chroniących całe życie przed częstotliwością radiową i promieniowaniem mikrofalowym.

W artykule tym zwrócono uwagę na wnioski nr 6 i 7 zawarte w naszej europejskiej inicjatywie obywatelskiej.

„wniosek nr 6: Zastąpienie połączeń bezprzewodowych kablami. Natychmiast należy to zrobić w miejscach takich jak szpitale, przedszkola, szkoły, domy spokojnej starości, wszystkie budynki publiczne”.

„wniosek nr 7: Edukować społeczeństwo w zakresie zagrożeń związanych z połączeniami bezprzewodowymi oraz sposobów zminimalizowania narażenia (np. za pomocą kabli)”

 

I nie jesteśmy sami:

 • Francja wprowadziła zakaz korzystania z Wi-Fi w przedszkolach w 2015r. i ogranicza Wi-Fi w szkołach od 2018 r., wykorzystując jako ustawienia domyślne bezprzewodowe ustawienia, a nauczyciele wykorzystują kable do dostępu do internetu. Francja zaczęła również edukować lata temu, podejmując inicjatywy w zakresie zdrowia publicznego dotyczące sposobów ograniczenia narażenia.
 • Cypr usunął Wi-Fi z klasy podstawowej i prowadzi szeroko zakrojoną publiczną kampanię uświadamiającą, w ramach której edukowano rodziców, nastolatków i kobiety w ciąży.
 • W 2011 r. Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne wydało rezolucję nr 1815, w której zaleca zmniejszenie narażenia ludności na pola elektromagnetyczne i zaleca w pkt 8.3.2: „dla dzieci w ogóle, a zwłaszcza w szkołach i klasach, preferują przewodowe połączenia internetowe i ściśle regulują korzystanie z telefonów komórkowych przez uczniów w pomieszczeniach szkolnych”.
  W pkt 8.1.1 zaleca się: „wszystkie rozsądne środki mające na celu ograniczenie [...] narażenia dzieci i młodzieży, które wydają się być najbardziej narażone na guzy głowy”.
 • W kilku pismach wysłanych do powiatów szkolnych na całym świecie lekarze zdecydowanie zalecali połączenie przewodowe dla technologii w klasach w celu wyeliminowania niepotrzebnego narażenia na promieniowanie bezprzewodowe.

 

 

Odniesienia:

[1] Meahl, H.R.: Monitor promieniowania mikrofalowego, Electronics 32, 1959, s. 138–140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968 r.

[3] np. w Czechosłowacji dekretem nr 408/1990

[4] Gęstość Powed S zależy od wielu czynników, jest to obliczenie przybliżające:
Pobór mocy źródła/(4 x π x odległość2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² 40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² ■ 8 000 µW/m²

 

Picture of contributor Petra Bertová

Autorzy

Petra Bertová

Petra Bertová jest członkiem zespołu odpowiedzialnego za europejską inicjatywę obywatelską „Stop ((5G)) – Połącz się, ale chroni się”.

Petra ze Słowacji pracowała wcześniej w przedsiębiorstwie informatycznym, a także w sektorze edukacji.

 

Napisz komentarz

Aby dodać uwagi, należy się uwierzytelnić lub zarejestrować.

Komentarze

Gestivert LOCATION DE PLANTES | 28/05/2022

Hello

Mój język angielski jest bardzo zły, ale zrozumiałem najważniejsze.

Musimy bowiem chronić nasze dzieci.

Zwracam się do Pana w nawiązaniu do tego artykułu, który znajduje się na stronie internetowej rządu: https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/

Piękny dzień dla wszystkich

Samir

Aby dodać uwagi, należy się uwierzytelnić lub zarejestrować.
Vasiliki Mustakis | 30/05/2022

Szanowny Panie Samir! 

Dziękujemy za komentarze!

Pragniemy poinformować, że strona internetowa forum zawierająca ten blog jest dostępna w języku francuskim i w innych językach urzędowych UE. 

Zwracam się do Pana z uprzejmą opinią 

Zespół Forum Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

Aby dodać uwagi, należy się uwierzytelnić lub zarejestrować.
Gestivert LOCATION DE PLANTES | 31/05/2022

OK

Dziękujemy Vasilikim:)

SAM

Gesti-Green

Aby dodać uwagi, należy się uwierzytelnić lub zarejestrować.
Petra Bertova | 14/06/2022

Odniesienia:

[1] Meahl, H.R.: Monitor promieniowania mikrofalowego, Electronics 32, 1959, s. 138–140

[2] Karel MarHa, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968 r.

[3] np. w Czechosłowacji dekretem nr 408/1990

[4] Gęstość Powed S zależy od wielu czynników, jest to obliczenie przybliżające:
Pobór mocy źródła/(4 x π x odległość2) = S
20/(4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m² 40 000 µW/m² 100/
(4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m² ■ 8 000 µW/m²

Aby dodać uwagi, należy się uwierzytelnić lub zarejestrować.
James Lech | 04/09/2022

Dobry popołudnie Petra

Dziękujemy za odniesienie do naszej publikacji WHO z 2021 r. Publikacja WHO z 2022 r. jest dostępna pod adresem: [Https://bit.ly/3HkQ4vh ]. Niektóre fantastyczne programy demonstracyjne są ograniczone w ramach projektów realizowanych na całym świecie. Świadczą one o ogromnym sukcesie. 

Dysponujemy również kursem uniwersyteckim poświęconym nauczaniu tych materiałów pod tytułem: „wprowadzenie do nauk medycznych i rolniczych na poziomie submolekularnym”.

Można znaleźć filmy wideo, które przygotowaliśmy dla kursu [ tutaj].

 

Główną różnicą i użytecznością tych kursów, filmów wideo i nowej publikacji z 2022 r. jest demonstracja rozwiązań i strategii adaptacji biologicznej do wielu polityk i literatury, do których się Państwo przywołali. 

Rozwiązania te są pragmatyczne, opłacalne oraz łatwe do wdrożenia i zainstalowania. Dzięki naszemu modelowi obserwujemy bardzo szybką absorpcję i łatwość modernizacji i rozwoju obiektów.

Aby dodać uwagi, należy się uwierzytelnić lub zarejestrować.
Zastrzeżenie prawne: Opinie wyrażone na forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia ich autorów i w żaden sposób nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem Komisji Europejskiej ani Unii Europejskiej.
Chcesz przystąpić do rejestracji inicjatywy? Zamierzasz poprzeć inicjatywę? Szukasz informacji o trwających lub zakończonych inicjatywach?