Направо към основното съдържание
Форум на Европейската гражданска инициатива

Европейската гражданска инициатива от 2020 г.: Гъвкав график, опростена регистрация, събиране на ясни подписи и нов, съобразен с потребителите форум

Updated on: 15/01/2020

Европейската гражданска инициатива от 2020 г.: Гъвкав график, опростена регистрация, събиране на ясни подписи и нов, съобразен с потребителите форум

Подобренията в правилата на Европейската гражданска инициатива опростяват процеса от началото до края и осигуряват по-добра подкрепа за организаторите и гражданите, които се интересуват от използването на този важен инструмент на демокрацията на участието в ЕС. Новият регламент, който започна да се прилага през 2020 г., внася редица структурни и технически подобрения, за да направи Европейската гражданска инициатива по-лесна за ползване и по-достъпна, за да се улесни засиленото участие на европейските граждани в демократичния процес на Съюза. Основните промени включват: 

Гъвкав график на процедурата за Европейската гражданска инициатива

Новият регламент добавя повече гъвкавост към графика на процедурата. Организаторите вече имат възможност да изберат началната дата на периода на събиране на необходимите подписи за подкрепа в рамките на шест месеца от регистрацията на инициативата — като им се даде повече време да подготвят своите кампании, вместо да започнат незабавно в деня, в който инициативата им е била регистрирана, както е трябвало да направят в миналото. Те могат също така да използват период от три месеца след срока за събиране, за да се подготвят за представяне на подписите за проверка на органите на държавите членки. По същия начин те разполагат с три месеца след края на проверката, за да внесат успешната си инициатива в Комисията. Фазата на разглеждане от Европейската комисия също се удължава на шест месеца. Тези подобрения имат за цел да направят Европейската гражданска инициатива по-благоприятна за кампаниите, по-гъвкава и да гарантират по-добра подготовка през целия процес.

Опростено събиране на изявления за подкрепа

Най-голямото предизвикателство за организаторите е, че разполагат с една година да съберат поне един милион подписа в поне седем държави членки, следвайки специфична за всяка държава квотна система. Новият регламент значително опростява този процес. Първо, личните данни, които трябва да се събират от поддръжниците, са по-хармонизирани: Понастоящем държавите членки са ограничени да избират само от две различни форми вместо 13-те различни форми, използвани преди това. На второ място, новият регламент има за цел да насърчи участието, като позволи на държавите членки да намалят минималната възраст за подкрепа на дадена инициатива на 16 години и дава възможност на всички граждани на ЕС да се подписват независимо от мястото си на пребиваване. И накрая, Европейската комисия въведе нова, безплатна и централизирана система за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Тази нова система има редица характеристики, насочени към опростяване на събирането на подписи. Индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн ще продължат да бъдат възможност за организаторите да избират от края на 2022 г., но само до края на г.

Премахване на пречките за регистрация

Стриктното прилагане на правилата за правна допустимост от страна на Европейската комисия от дълго време затрудняваше регистрирането на европейски граждански инициативи за организаторите, въпреки че през последните години Комисията възприе по-гъвкав подход, включително частичната регистрация на инициативи. Новият регламент вече утвърждава тази възможност за „частична регистрация“ и дава възможност на организаторите да преразгледат предложението си. Тези елементи потвърждават готовността на ЕС да премахне прекомерните пречки пред стартирането на истински инициативи от страна на своите граждани, като даде възможност за повече гъвкавост при регистрирането на допустими части от дадена инициатива поне вместо да я отхвърля изцяло.

Засилена подкрепа за организаторите — стартиране на новия форум на Европейската гражданска инициатива

И накрая, новите правила предоставят по-добра подкрепа на организаторите на европейски граждански инициативи. Понастоящем от всяка държава членка се изисква да създаде поне едно звено за контакт, което да предоставя безплатна информация и съдействие на групите на организаторите. Европейската комисия също така актуализира инфраструктурата си за подкрепа на организаторите, като стартира нов уебсайт на Европейската гражданска инициатива, включващ обновени организаторски акаунти, където те могат да регистрират и провеждат инициативите си на едно място. Най-важното е, че форумът на Европейската гражданска инициатива — онлайн платформа за сътрудничество, която стартира през 2018 г. като пилотен проект, се превърна в официална част от новия регламент. Форумът е основна помощна инфраструктура, тъй като предоставя на гражданите и организаторите достъп до учебни материали, възможности да обсъждат и споделят своите виждания по конкретни идеи за инициативи и теми, свързани с Европейската гражданска инициатива като инструмент, да се свързват с други потребители за бъдещо партньорство и да получават съобразени с конкретните нужди правни съвети, съвети за провеждане на кампании и набиране на средства.

Новият форум стартира на 7 януари 2020 г. и се управлява от Европейската служба за граждански действия (ECAS) от името и по договор с Европейската комисия. ECAS има солидни резултати в управлението на онлайн платформи за сътрудничество за ангажираност на гражданите и специфичен дългогодишен експертен опит в подкрепа на гражданите при използването на Европейската гражданска инициатива като инструмент за транснационална демокрация на участието.

 

Elisa Lironi

Автори

ELISA Lironi

ELISA Lironi е старши мениджър „Европейска демокрация“, работещ в Европейската служба за граждански действия (ECAS) от 2015 г. насам. Тя разработва и ръководи приоритетна област „Европейска демокрация“ на ECAS, като изпълнява проекти на ЕС и изследователски проучвания, свързани с цифровата демокрация, онлайн дезинформацията и популизма. Тя е „експерт по ЕГИ“ в екипа, работещ по разработването и прилагането на форума на Европейската гражданска инициатива от 2018 г. насам.

 

ELISA също така е активен потребител на форума на Европейската гражданска инициатива. Свържете се с нея!

 

Оставете коментар

За да можете да добавяте коментари, трябва да влезете в системата или да се регистрирате.

Коментари

Inactive user | 18/05/2020

Здравейте!
Те се интересуват от представянето на ЕГИ по отношение на организираната престъпност. Бих искал по-специално да разбера дали е възможно да се докаже, че престъпната асоциация на различните европейски страни може да се превърне в престъпление.
Моята идея е, че член 83 от Договора за функционирането на Европейския съюз [например член 31 от Договора за Европейския съюз] гласи:
„1.Европейският парламент и Съветът, чрез директиви, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура, могат да установят минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкциите в областите на особено тежката престъпност с трансгранично измерение, произтичащи от естеството или последиците на тези деяния или от особена необходимост за общо противодействие.Тези области на престъпност са следните: тероризъм, трафик на хора и сексуална експлоатация на жени и деца, незаконен трафик на наркотици, незаконен трафик на оръжия, изпиране на пари, корупция, фалшифициране на платежни средства, компютърна престъпност и организирана престъпност.В зависимост от развитието на престъпността Съветът може да приеме решение за определяне на други области на престъпност, които отговарят на критериите, посочени в настоящия параграф. Той действа с единодушие след
одобрение от Европейския парламент.“

За да можете да добавяте коментари, трябва да влезете в системата или да се регистрирате.
Отказ от отговорност: мненията, споделени във Форума на ЕГИ, изразяват единствено гледната точка на техните автори и по никакъв начин не може да се смята, че изразяват позицията на Европейската комисия или Европейския съюз.
Готови сте да регистрирате вашата инициатива? Искате да подкрепите инициатива? Искате да научите повече за текущи и минали инициативи?