Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatuse foorum

Kümme aastat pärast esimese Euroopa kodanikualgatuse määruse vastuvõtmist: kas on põhjust tähistada või muretseda?

Uuendatud: 29/03/2021

Euroopa kodanikud ja organiseeritud kodanikuühiskond on seni täitnud keskset rolli Euroopa kodanikualgatuse eesmärgipäraseks muutmisel; nüüd peavad Euroopa institutsioonid nendega ühinema ja nende tegevust tõhustama.

kalypso2

Kuna Euroopa kodanikualgatuse määrus muutub kümneks, vaatame lähemalt seda riikidevahelist vahendit, mis lubas esile tõsta küsimusi, millest kodanikud hooldavad, kuid mida Euroopa poliitiline klass on ignoreerinud. Leiame, et see on olnud liidu ainulaadse ja kohutava demokraatliku ja kohutava eesmärgi jaoks üsna kiiduväärne eesmärk. Kuidas siis saame alustada sellest, mis meil on, ja paremini täita kümne aasta tagust Euroopa kodanikualgatuse lubadust?

Peaks olema väga uhke, et Euroopa Liit lõi kümme aastat tagasi esimese riikidevahelise osalusdemokraatia vahendi maailmas. Lissaboni lepingus 2007. aastal sätestatud 2001.–2003. aasta põhiseaduslikus konventsioonis kavandatud Euroopa kodanikualgatuse õiguslik raamistik sai käivituda kümme aastat tagasi, mis võimaldas käivitada esimesed tegelikud Euroopa kodanikualgatused aasta hiljem, 2012. aastal. Kas meil on määruse 10. aastapäeval põhjust tähistada või muretseda?

Palju võib juhtuda kümne aasta jooksul. Euroopa integratsioon on suurepärane näide pahatahtlikest petturlikest aastapäevadest. 1960. aastal tähistasid Euroopa ühendused Schumani deklaratsiooni 10 aastat. Viimase kümne aasta jooksul on alla kirjutatud Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingule, Rooma lepingule ja Euratomi asutamislepingule. Viimase 10. aastapäeva tähistasid omakorda olulised arengud, sealhulgas nende kolme lepinguga loodud institutsioonide liitmine ühtseks ELi organiteks, mida me täna teame. Mida saame siiski teha Euroopa kodanikualgatuse esimesel kümnendil?

Praeguseks on alates 2011. aastast taotlenud registreerimist 101 Euroopa kodanikualgatust, keskmiselt peaaegu üks kord kuus. See annab muljetavaldavalt tunnistust Euroopa kodanikuühiskonna vaivakusest kõigis kontodes. Sellest aga kahanevad arvud: Registreeriti 76, kuuel õnnestus koguda nõutud miljon allkirja vähemalt seitsmest liikmesriigist, või 7, kui arvestada, nagu me teeme, STOP TTIP iseorganiseeritud Euroopa kodanikualgatust, mida hiljem Euroopa Liidu Kohus nimetas.

Kõige olulisem on aga see, et alates seitsmest algatusest, mis viisid selle eesmärgini, oleks oodata rohkem õigusloomealaseid edulugusid. Üks vähestest Euroopa Komisjoni järelmeetmetest põhines algatusel „ Right2Wate“. Selle tulemusena vaadati läbi joogiveedirektiiv, mis jõustus käesoleva aasta alguses, leevendades (kavandamata) reageeringut, mis on killustunud üheksa aastat pärast esimese eduka Euroopa kodanikualgatuse käivitamist. Näib, et vandekaamelil on nõela silmis lihtsam läbi minna kui käivitatud Euroopa kodanikualgatuse seaduseks muutmine.

Miks on nii paljutõotavast sünnist pärit lapsepõlv nii paljutõotav? Ja kust me peaksime siin minema?

Mis on nime taga?

Me peame pöörduma tagasi Euroopa kodanikualgatuse enda juurde, mis kümme aastat tagasi kiideti peaaegu täielikult heaks, sest enamik uskus, et tegemist on pretsedendita vahendiga, millel on märkimisväärne potentsiaalne mõju liidu demokraatiale. Siiski esines selles ilmses konsensuses algusest peale lünki, kajastades väga erinevaid seisukohti demokraatia ja kodanike osalemise soovitud olemuse kohta ELis. Sellest ajast alates pidi Euroopa kodanikualgatus teenima ELi demokraatlikku Rorschachi testi, mis on riikidevaheline demokraatlik innovatsioon, mille ülesehitus on mitmeti mõistetav, et võimaldada erinevate sidusrühmade erinevat lugemist. Lühidalt öeldes kasutatakse kõige ambitsioonikamal lugemisel otsedemokraatiat, mis tavaliselt hõlmab konsultatiivseid või siduvaid alt-üles suunatud mehhanisme kodanike eelistuste otseseks väljendamiseks, nagu seadusandlikud algatused ja rahvahääletused. Osalusdemokraatia on laiem mõiste, mis on populiseeritud vabariigi teoorias, mis hõlmab erinevaid viise kodanikuaktiivsuse ideaali realiseerimiseks nii kaasatud üksikisikute või rühmade kui ka ühiskonna kui terviku huvides. Aruteludemokraatia on see, mida ta ütleb tina kohta – demokraatia mõistmine poliitilise arutelu foorumina, mis võib loodetavasti aidata saavutada teatavat konsensust, võimaldades kodanikel võimaluse korral muuta oma eelistusi tänu kollektiivsele avalikule arutluskäigule.

Iga selline arusaam demokraatiast viib erineva arusaamani Euroopa kodanikualgatuste eesmärgist, ulatusest ja potentsiaalist. Võttes eeskujuks sarnase nimetusega rahvaalgatused riiklikul tasandil, tervitati Euroopa kodanikualgatust kuiesimest riikideülest otsedemokraatia vahendit. Spektri teises otsas on Euroopa Komisjon olnud enam kui rahul Euroopa kodanikualgatuste loomupärase mitmetähenduslikkusega, et rõhutada pigem riikideülest arutelu kui kodanike otsustusprotsessi. Selles mõttes võiksid Euroopa kodanikualgatused olla hüppelauaks kodanike apaatiale või vähemalt ükskõiksusele Euroopa asjade suhtes. Näiteks, kui meedia avaldas 2010. aastal survet ohule, et Euroopa kodanikualgatus ei pruugi ületada demokraatlikku lõhet Brüsseli ja kodanike vahel, siis ei nõustunud selle asepresident Marosë Sâefcăovic’iga mitte ainult seetõttu, et see annab kodanikele otsese võimaluse teha oma hääl Brüsselis kuuldavaks, vaid ka seetõttu, et see soodustab tõelist piiriülest arutelu ELi küsimuste üle.

Lõhe nende kodanikuühiskonna liikmete ootuste vahel, kes toetavad nende lootust otsesemale demokraatiale, ja komisjoni vahel, kes kardab, et tema isoleeritud otsustuskultuur on ülekoormatud, lahendati alles osaliselt pärast seda, kui 2020. aastal hakati kohaldama uut ja palju kasutajasõbralikumat Euroopa kodanikualgatust käsitlevat määrust 2.0. Esmapilgul tundub, et oleme jõudnud ühisele arusaamale, et Euroopa kodanikualgatus ei ole praegusel kujul midagi enamat kui riikidevaheline tegevuskava koostamise vahend. Sellisena ja väga aeg-ajalt võib Euroopa kodanikualgatus tekitada riikidevahelisi arutelusid ja tuua esiplaanile uudsed küsimused, millest kodanikud hoolivad ja mida poliitiline klass on ignoreerinud. See on üsna kiiduväärne ambitsioon liidu ainulaadsele kohutavale ambitsioonile. Kuidas saaksime alustada sellest, mis meil on, ja paremini täita Euroopa kodanikualgatuse lubadusi?

Kuidas last vanniveega ära visata?

Seda teemat käsitlevas kasvavas kirjanduses on välja pakutud palju võimalusi, kuid kõige olulisem on see, mida saaks teha ilma aluslepingu muutmiseta? Esiteks on vaja tegeleda häbiväärusega, et Euroopa kodanikualgatuste puhul on komisjon nii kohtuniku kui ka vandekohtuna, kellel on pädevus otsustada nii nende vastuvõetavuse kui ka järelmeetmete ja nende lõpliku saatuse üle. Leiame, et see hindamisprotsess, mis jääb küll komisjoni hooleks, tuleb avada ülejäänud kahele institutsioonile, nimelt nõukogule ja parlamendile. Kuid lisaks institutsionaalsele reformile on kaalul nende institutsioonide väga demokraatlik eeto. Meie igapäevane kombeks ei ole mitte ainult ametlikud eeskirjad, vaid ka ühised demokraatlikud eetod või mõtteviisid.

Loodame, et iga Euroopa kodanikualgatust algatav petitsioon võtab loosungi, mida paljud kodanikud peavad piisavalt oluliseks, et osaleda rahvusvahelise poliitika ja organiseerimise keerulises ülesandes – olgu siis võitlus meie kliima eest, tingimusteta põhisissetulek Euroopas, ELi kodanike täielikud poliitilised õigused või õiglane ülemaailmne juurdepääs vaktsiinidele, Euroopa kodanikualgatuse kampaaniad ei aruta üksnes piiriüleseid klubisid. Tänu korraldajate ja toetajate raskele tööle loob iga Euroopa kodanikualgatus hindamatu uue riikidevahelise võrgustiku, heterogeensed koalitsioonid, kuhu kuuluvad pühendunud eurooplased, kes otsustavad võimendada oma häält nii horisontaalselt, muutes oma riigi avalikku sfääri euroopalikuks, kui ka vertikaalselt, avaldades survet ELi institutsioonidele. Uuringud on siiski näidanud, et ilma teadliku institutsioonilise toetuseta vabaneb valdav osa sellistest kampaaniaenergiatest pärast ametlikku järeldust. Pärast jõulist hoogustumist jätab tüüpiline Euroopa kodanikualgatuse kampaania maha kuiva jõesängi. Vaid vähesed tugevdavad nende pärandit alt-üles ja piiriülese poliitikas osalemise püsivaks allikaks.

Selliseid „demokraatlikke jäätmeid“ silmas pidades leiame, et komisjonil oleks kohane rakendada uuenduslikke viise, kuidas hoida elus Euroopa kodanikualgatuste abil loodud rikkalikku inimkapitali. Kas see ei sobi asutuse jaoks, kes peaks olema aluslepingute täitmise järelevalvaja? See ei oleks nii kõrge järjekord – Euroopa kodanikualgatuse korraldajad on oma võrgu juba kasutusele võtnud, nii et Euroopa Komisjoni mandariinid vajavad ainult abi saagi kogumisel. Kui EL tahab rakendada tõelist lähenemisviisi kestlikule integratsioonile, peab ta paremini omaks võtma protsessid, mis on põlvkondadeüleselt vastupidavad, vastupidavad ja poliitiliselt heaks kiidetud. Lisaks väärtuslike osalusvõrgustike ja demokraatlike jõudude elushoidmisele aitaks selline lähenemisviis toetada ELi õigusi ja õigusriiki pideva osalemise ning üha suurema hulga Euroopa kodanike – loodetavasti ka väljaspool – omavastutuse kaudu, et liit kuulub ka neile.

Laps ei ole enam

Seni ja võib-olla üllatavalt on Euroopa kodanikel ja organiseeritud kodanikuühiskonnal olnud keskne roll Euroopa kodanikualgatuse eesmärgipäraseks muutmisel. Olenemata sellest, kust nad tulevad, peavad nad jätkama tõe rääkimist võimule. Kuid praeguses etapis peavad Euroopa institutsioonid nendega selles suures demokraatlikus seikluses ühinema ja oma mängu kiirendama. Oma ametiaja alguses võttis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kohustuse vastata seadusandlikule aktile alati, kui Euroopa Parlament „võtab vastu resolutsioonid, milles nõutakse komisjonilt seadusandlike ettepanekute esitamist“ (Liit, mis tugevdab rohkem). Olles teadlik sellest uuest kohustusest, võiks Euroopa Parlament seda katsetada, kasutades mitte ainult oma õigust võtta vastu mittesiduvaid resolutsioone, millega kiidetakse heaks edukad Euroopa kodanikualgatused – nagu ta viimati tegi seda Minority SafePackiga –, vaid kasutades Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 225 kohast algatus- ja resolutsioonide esitamise õigust. Selline tegevus aitaks institutsioonidel suurendada ELi kodanike osalemist Euroopa poliitika kujundamises. Kujutlegem: kodanike ahelreageerimine Euroopa Parlamendi ja komisjoni kaudu uue ELi õigusakti suunas. Riikidevaheline demokraatia algab sellest, et võimul olevad inimesed jäävad oma sõnade juurde.

 

Vastutuse välistamise klausel: Euroopa kodanikualgatuse foorumil avaldatud arvamused kajastavad üksnes nende autorite seisukohta. Neid eisaa mingil juhul pidadaEuroopa Komisjoni ega Euroopa Liidu seisukohaväljenduseks.

kalypso
Petar

Autorid

Kalypso Nicolaidis

Kalypso Nicolaidis on Firenzes asuva Euroopa Ülikool-Instituudi riikidevahelise valitsemise õppejõud. Ta on praegu puhkusel Oxfordi ülikoolis, kus ta on alates 1999. aastast olnud rahvusvaheliste suhete professor ja Euroopa Uuringute Keskuse St Antony kolledži juhatuse liige. Harvardi ülikooli Kennedy valitsuskooli ja ENA professor on töötanud koos paljude ELi institutsioonidega, sealhulgas Felipe Gonzálezi juhitud Euroopa Ülemkogu Euroopa tulevikku käsitleva analüüsirühma liikmena (2008–2010), ning on ECFRi nõukogu liige. Tema uurimishuvid puudutavad Euroopa integratsiooni sise- ja välisaspekte, samuti ülemaailmseid küsimusi, tunnustust, demokraatlikku teooriat, solidaarsust ja empaatiat, ülemaailmset juhtimist ja rahvusvahelist kaubandust, jätkusuutlikku integratsiooni, kolonialismijärgset, müüti ja poliitikat ning uute tehnoloogiate sissetoomist rahvusvahelistesse suhetesse.  Tema viimased raamatud on „Exodus, Reckoning, Sacrifice: Kolm Brexiti mõistet“ (Piiranguteta, 2019), „The Greco-Saksa Affair in the Euro crisis: Vastastikuse tunnustamise kadumine?“ (koos Sternbergi ja Gartzou-Katsouyanniga, Palgrave, 2018) ja „Echoes of Empire: Mälu, identiteet ja koloonia legacies“ (toimetatud koos Sebega, I.B. Taurus, 2015). Lisateavet leiate tema veebisaidilt: http://kalypsonicolaidis.com/

Petar Markovic on praegu Firenzes Firenzes asuva Euroopa Ülikool-Instituudi riikidevahelise juhtimise kooli poliitikajuht. Enne stipendiumi võitmist oli ta Euroopa Kodanike Teenistuse (ECAS) kodanike õiguste koolituse koordinaator. Kuni 2020. aastani oli ta ECITi sihtasutuse direktor. Mõlemas Brüsselis asuvas kodanikuühiskonna organisatsioonis on ta pühendunud Euroopa kodakondsuse uurimisele, edendamisele ja edendamisele. Petaril on Belgias asuvast Université Libre de Bruxelles’ist (Université Libre de Bruxelles, edaspidi „ULB“) ja Roomas asuvast LUISSist kaks doktorikraadi poliitilises teoorias ja politoloogias. Uurimine toimub Oxfordi ülikoolis. Nüüd tutvustab ta oma teadmisi riikidevahelistest demokraatlikest uuendustest, näiteks Euroopa kodanikualgatusest, toetades kodanike juhitavat poliitikat väljaspool rahvusriiki. 2019. aastal vastutas ta rahvusvahelise projekti Transeuropa Caravans koolitus- ja poliitilise mõju alase tegevuse eest, mille käigus 25 noort aktivisti läbis 15 ELi riiki, et otsida partnerlusi ja parimaid tavasid uuendusliku riikidevahelise poliitikas osalemise kohta. Petar teeb koostööd ka ULB Institut d’études européennes’is ning õpetab Vesaliuse kolledžis ELi poliitika ja rahvusvaheliste suhete ajalugu. Lisaks ELile hõlmavad tema teadusuuringutega seotud huvid Lääne-Balkani demokratiseerumist. 

Võtke nendega foorumil ühendust!

Kommenteerige

Kommentaaride esitamiseks peate end autentima või registreerima.

Kommentaarid

Adriana-Nicoleta MUNGIU PATRASCU | 26/03/2021

Tähistamiseks on veel üks põhjus:

27. märtsil 2021 hakatakse kohaldama määrust, milles käsitletakse toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust. Komisjoni ettepanek esitati 11. aprillil 2018 pärast Euroopa Komisjoni vastust Euroopa kodanikualgatusele:Glüfosaadi keelustamine ning inimeste ja keskkonna kaitsmine toksiliste pestitsiidide eest ning üldiste toidualaste õigusnormide määruse toimivuskontrolli lõpuleviimine kooskõlas parema õigusloome tegevuskavaga. Kaks kaasseadusandjat – nõukogu ja Euroopa Parlament – võtsid selle vastu 2019. aasta juunis vähem kui 15 kuuga.

Tervise ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides ütles:„ELi toidualase teadustöö suurem läbipaistvus suurendab tarbijate usaldust. Need uued läbipaistvuseeskirjad vastavad otseselt meie kodanike üleskutsetele. Me võtame need kasutusele ajal, mil komisjon on võtnud oma strateegia "Talust toidulauani" kaudu kindla kohustuse tagada suurem jätkusuutlikkus, nii et meie toidu tootmine ja tarbimine oleks tervislik mitte ainult meie, vaid ka meie planeedi jaoks.“

Lisateave Usalduse suurendamine toiduaineid käsitlevate teadusuuringute vastu (europa.eu)

Kommentaaride esitamiseks peate end autentima või registreerima.
Vastutuse välistamine: Euroopa kodanikualgatuse foorumil avaldatud arvamused kajastavad üksnes nende autorite seisukohta. Neid ei saa mingil juhul pidada Euroopa Komisjoni ega Euroopa Liidu seisukoha väljenduseks.
Kas olete valmis oma algatuse registreerima? Kas soovite algatust toetada? Kas soovite lisateavet praeguste või varasemate algatuste kohta?