Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Specifieke privacyverklaring — Europese Jongeren Site

Deze privacyverklaring geldt voor het gebruik van de Europese Jongerensite en aanverwante online-diensten zoals websites en mobiele applicaties. Aangezien deze website persoonsgegevens bevat, valt de publicatie en verwerking hiervan onder de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dit systeem gebruikmaakt van persoonsgegevens, en de wijze waarop deze gegevens worden beschermd.

Waarvoor worden er gegevens verzameld en verwerkt?

De Europese Jongeren Site (EJS) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor vier belangrijke doeleinden.

 • Informatieverspreiding: het aanmaken en onderhouden van artikelen, evenementen en nieuwsberichten met betrekking tot de EU-strategie voor jongeren.
 • Europees Solidariteitskorps: de EJS biedt jongeren de mogelijkheid om zich aan te melden voor het korps, om hun voorkeuren voor projecten aan te geven, en om een opleiding te krijgen ter voorbereiding op hun uitzending als vrijwilliger of medewerker. Zij kunnen ook door de gebruiker gegenereerd materiaal over hun ervaringen met het korps, zoals foto's en teksten, posten en delen, op posts van anderen reageren, een avatar uploaden voor hun profiel en hun locatie zelf specificeren. De EJS geeft gemachtigde organisaties ook de gelegenheid om in de database van het korps vrijwilligers/medewerkers voor hun projecten te zoeken, met mogelijke vrijwilligers/medewerkers contact op te nemen (als die daarmee van tevoren hebben ingestemd) en vrijwilligers/medewerkers uit te nodigen voor hun projecten. De vrijwilligers/medewerkers mogen deze uitnodigingen aannemen of afwijzen. 
 • Database voor vrijwilligerswerk: de EJS stelt gemachtigde organisaties in staat om projecten te organiseren in het kader van het Europees Vrijwilligerswerk, een onderdeel van het Erasmus+-programma, en om hun projecten onder potentiële vrijwilligers bekend te maken via mini-advertenties. De database voor vrijwilligerswerk omvat ook een lijst van organisaties die gemachtigd zijn om projecten voor de Europese Vrijwilligersdienst te organiseren.
 • Online Consultation Toolkit (CTK): de EU-strategie voor jongeren moet onder andere de democratische participatie van jongeren bevorderen, en daarom biedt de EJS ook een platform voor jongeren om hun mening te geven over verschillende onderwerpen.

Voor sommige onderdelen moeten gebruikers moeten inloggen en hun identiteit bewijzen. Daarvoor kan de EJS het systeem voor identiteitsbeheer van de Europese Commissie gebruiken via het EU Login-systeem. Voor dit systeem geldt een specifieke privacyverklaring.

Waarom worden er gegevens verzameld?

 • Informatieverstrekking
  • Om te dienen als contactgegevens (in de vorm van namen en/of e-mailadressen van personen in verband met artikelen, evenementen en/of nieuwsberichten).
  • Om ervoor te zorgen dat gemachtigde gebruikers zich op de EJS als auteur/redacteur kunnen registreren en zo nodig technische bijstand kunnen krijgen.
 • Europees Solidariteitskorps
  • Om jongeren in staat te stellen zich te registreren bij en daarmee lid te worden van het korps door hun persoons- en contactgegevens in te vullen. Om leden van het korps na registratie in staat te stellen aanvullende contactinformatie, hun voorkeuren qua projecten, hun kennis en ervaring, en een overzicht van hun opleiding en werkervaring en eerder vrijwilligerswerk in de database op te slaan.
  • Om leden van het korps e-mails, nieuwsbrieven en andere berichten, enquêtes en uitnodigingen tot feedback te kunnen sturen. Leden van het korps kunnen zelf bepalen welke berichten zij wensen te ontvangen.
  • Om leden van het korps informatie over opleidingen te kunnen sturen.
  • Om leden van het korps feedback over diensten en procedures te kunnen sturen.
  • Om leden van het korps via de community features met elkaar te laten uitwisselen. Dit omvat de mogelijkheid om door gebruikers gegenereerd materiaal over hun ervaringen met het korps te posten en te delen, en posts van andere leden van het korps te bekijken en erop te reageren. Zij kunnen ook melding maken van zorgwekkende posts aan de beheerders van het korps. Posts moeten immers voldoen aan de algemene voorwaarden van de Europese Jongerensite, die online beschikbaar zijn. Leden van het korps mogen ook een avatar voor hun profiel uploaden en hun huidige locatie vermelden.
  • Om bevoegde vertegenwoordigers van gemachtigde organisaties projecten te laten organiseren en beheren en hun profiel te beheren, met inbegrip van de namen en/of e-mailadressen van alle bij die organisaties en hun projecten betrokken personen.
  • Om deze contactgegevens te kunnen delen met het publiek.
  • Om bevoegde vertegenwoordigers van gemachtigde organisaties in staat te stellen om in de database door vergelijking van de gegevens over het voorgestelde project met de persoonlijke gegevens en voorkeuren van leden van het korps, geschikte vrijwilligers/medewerkers voor hun projecten te zoeken.
  • Om de bevoegde vertegenwoordigers contact te laten opnemen met de geselecteerde vrijwilligers/medewerkers, indien de betrokkenen daarmee van tevoren hebben ingestemd.
  • Om de bevoegde vertegenwoordigers in staat te stellen vrijwilligers/medewerkers uit te nodigen voor deelname aan specifieke projecten, en deze uitnodigingen te beheren.
  • Om beheerders van het korps in staat te stellen de database van leden van het korps te beheren en die leden zo nodig bijstand te verlenen.
  • Om beheerders van het korps in staat te stellen de projecten en selectieprocedures van het korps te beheren, en gemachtigde organisaties en hun bevoegde vertegenwoordigers zo nodig bijstand te verlenen.
  • Om beheerders van het korps en andere gemachtigde partijen in staat te stellen informatie en berichten over het korps en gerelateerde activiteiten te sturen aan leden van het korps en aan bevoegde vertegenwoordigers van organisaties.
  • Om beheerders van het korps in staat te stellen data over en feedback van geregistreerde leden te analyseren.
  • Om beheerders van het korps in staat te stellen de door leden van het korps geüploade of gemelde posts en reacties daarop te beoordelen, en de nodige maatregelen te nemen mochten deze niet in overeenstemming blijken met de algemene voorwaarden van de Europese Jongerensite.
 • Database voor vrijwilligerswerk
  • Om contactgegevens te verstrekken (in de vorm van namen en/of e-mailadressen van personen binnen EVW-organisaties en hun projecten) aan het grote publiek.
  • Om EVS-geaccrediteerde organisaties de gepubliceerde contactgegevens van hun organisaties te laten beheren.
  • Om EVS-geaccrediteerde organisaties de mogelijkheid te bieden hun nieuwe projecten voor te stellen aan potentiële vrijwilligers, en jongeren in staat te stellen contact op te nemen met deze organisaties.
  • Om beheerders van de EJS in staat te stellen zo nodig technische bijstand te verlenen aan organisaties.
 • Online Consultation Toolkit
  • Om gebruikers per e-mail te informeren over raadplegingen waaraan zij hebben deelgenomen.
  • Om controle en statistische analyse van de gebruikers mogelijk te maken.
  • Om beheerders van de EJS in staat te stellen zo nodig technische bijstand te verlenen aan organisaties die raadplegingen beheren.

De Europese Commissie en de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze taken gebruiken de verzamelde gegevens niet voor andere dan de hierboven beschreven doelen.

Welke gegevens verzamelen we op de Europese Jongeren Site?

 • Informatieverstrekking
  • Personen die te maken hebben met een artikel, evenement of nieuwsbericht: naam, e-mailadres.
  • Personeel van Eurodesk Brussel of van het netwerk van nationale Eurodesk-organisaties: voornaam, achternaam, e-mailadres, land waarvoor de betrokkene content mag beheren.
 • Europees Solidariteitskorps
  • Personen die lid willen worden van het korps: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, land van wettelijk verblijf, nationaliteit, e-mailadres, voorkeurtaal voor correspondentie, soort projecten waarvoor de betrokkene belangstelling heeft, en akkoordverklaring inzake de missie en beginselen van het korps.
  • Na de eerste registratieprocedure om lid te worden van het korps, kunnen zij desgewenst de volgende informatie over henzelf toevoegen: postadres, telefoonnummers, overzicht van opleiding en werkervaring, eerder vrijwilligerswerk, talenkennis, beschikbaarheid voor projecten van het korps, motivatie voor vrijwilligerswerk, motivatie voor werkprojecten, landen waar de betrokkene wil deelnemen aan vrijwilligerswerk/werkprojecten, gewenste bezigheid, eventuele overige informatie die de betrokkene wil delen, bereidheid om e-mails, nieuwsbrieven, berichten en andere informatie te ontvangen van het korps, bereidheid om e-mails, nieuwsbrieven, berichten en andere informatie te ontvangen van EURES (de Europese vacaturebank).
  • Zij mogen ook hun cv als bijlage uploaden, met dien verstande dat alle gegevens in het cv, inclusief eventuele contactgegevens en eventuele vertrouwelijke persoonlijke informatie, worden gedeeld met bevoegde vertegenwoordigers van organisaties die gemachtigd zijn om projecten voor het korps te organiseren, en dat laatstgenoemden deze gegevens kunnen gebruiken bij de selectie van vrijwilligers/medewerkers voor hun projecten.
  • Zij mogen ook door henzelf gegenereerd materiaal over hun ervaringen met het korps posten en op posts van andere leden van het korps reageren. Deze posts moeten voldoen aan de algemene voorwaarden van de Europese Jongerensite.
  • Gebruikers mogen ook een avatar voor hun profiel uploaden en hun huidige locatie vermelden.
  • Het Europees Solidariteitskorps zal dienen als platform waar organisaties en particulieren elkaar kunnen ontmoeten. De persoonsgegevens van de betrokkenen worden niet door directoraat-generaal EAC gecontroleerd.
  • Bevoegde vertegenwoordigers van organisaties die gemachtigd zijn om projecten voor het korps te organiseren: voornaam, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres, organisatie(s) die de persoon mag vertegenwoordigen, en akkoordverklaring inzake de missie en beginselen van het korps.
 • Database voor vrijwilligerswerk
  • Personen die verbonden zijn met een EVW-organisatie of een vrijwilligersproject: naam, e-mailadres.
  • Managers van vrijwilligersorganisaties: voornaam, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres, organisatie(s) die de persoon mag vertegenwoordigen.
 • Online Consultation Toolkit
  • Individuele deelnemers: voornaam, achternaam, e-mailadres, land van wettelijk verblijf, geboortedatum, geslacht, organisatie die zij vertegenwoordigen (indien van toepassing).
  • Bevoegde vertegenwoordigers die de Online Consultation Toolkit namens (een) organisatie(s) mogen gebruiken: voornaam, achternaam, e-mailadres, land waarvoor de betrokkene mag optreden.

Welke technische middelen gebruiken we voor de verwerking van uw gegevens?

Gegevens worden verzameld en verwerkt met behulp van de IT-normen en telecommunicatie-infrastructuur van de Europese Commissie. De gegevens worden opgeslagen in een centrale gegevensbank (beheerd door DG Onderwijs en cultuur) in het Rekencentrum van de Commissie te Luxemburg.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

 • Informatieverstrekking
  • Contactgegevens van personen die door gemachtigde auteurs/redacteuren van de EJS  worden vermeld bij artikelen, nieuwsberichten of evenementen (bijvoorbeeld de contactpersoon bij een evenement) zijn voor iedereen zichtbaar.
  • Deze informatie is ook toegankelijk voor medewerkers van Eurodesk Brussel en van het netwerk van nationale Eurodesk-organisaties.
  • Deze informatie is ook toegankelijk voor beheerders van de EJS.
 • Europees Solidariteitskorps
  • Contactgegevens van bevoegde vertegenwoordigers van gemachtigde organisaties zijn alleen voor iedereen zichtbaar als de organisatie die informatie zelf toevoegt aan het profiel van de organisatie dat zij op de website van het korps publiceert.
  • Iedereen heeft toegang tot posts van leden van het korps over hun ervaringen met het korps en de reacties daarop van andere leden van het korps, evenals hun avatar en locatie, voor zover zij die zelf gespecificeerd hebben.
  • Leden van het korps kunnen hun persoonlijke gegevens bekijken en beheren door in te loggen op hun account bij het Europees Solidariteitskorps. Zij kunnen te allen tijde gegevens of hun hele account verwijderen. De leden van het korps zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun gegevens.
  • Leden van het korps kunnen hun posts over hun ervaringen met het korps inzien, delen, bewerken en wissen. Zij kunnen ook de reacties van andere korpsleden inzien en daarop reageren, en posts aan de beheerders van het korps melden als zij vinden dat die niet in overeenstemming met de algemene voorwaarden zijn.
  • Leden van het korps kunnen een avatar voor hun profiel en hun locatie uploaden, wijzigen en wissen.
  • Persoonsgegevens van leden van het korps zijn toegankelijk voor bevoegde vertegenwoordigers van gemachtigde organisaties die projecten organiseren.
  • Persoonsgegevens van leden van het korps zijn ook toegankelijk voor beheerders van het korps en beheerders van de EU-programma's, met inbegrip van organisaties die deze programma's op nationaal niveau uitvoeren (nationale agentschappen), in het kader waarvan gemachtigde organisaties vrijwilligers/medewerkers uitnodigen voor hun projecten.
  • Beheerders van het korps hebben ook toegang tot posts van leden van het korps over hun ervaringen met het korps en de reacties daarop van andere leden van het korps.
 • Database voor vrijwilligerswerk
  • Persoonsgegevens in verband met EVW-organisaties en EVW-vrijwilligersprojecten zijn toegankelijk voor iedereen.
  • De bevoegde vertegenwoordigers van een EVW-organisatie hebben toegang tot de persoonsgegevens van mensen die betrokken zijn bij de betrokken organisatie en haar projecten.
 • Online Consultation Toolkit
  • De e-mailadressen, demografische basisgegevens, en activiteiten van gebruikers zijn zichtbaar voor bevoegde vertegenwoordigers van organisaties die raadplegingen mogen organiseren en beheren en daartoe zijn opgeleid.
  • Deze gegevens zijn ook toegankelijk voor beheerders van de EJS.

Bovendien zijn alle persoonsgegevens toegankelijk voor:

 • Medewerkers van de eenheden van DG EAC die zijn belast met de dienstverlening via de EJS.
 • Medewerkers van de IT-eenheid van DG EAC.
 • Medewerkers van andere bevoegde diensten van de Europese Commissie die mede belast zijn met de dienstverlening via de EJS.

Deze gegevens kunnen, indien nodig, worden doorgegeven aan:

 • Medewerkers van de dienst interne audit van DG EAC.
 • Medewerkers van DG IAS
 • Medewerkers van OLAF

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

E-mailadressen die zijn opgenomen in artikelen, nieuwsberichten en evenementen worden, samen met het oorspronkelijke bericht, uiterlijk twee jaar na het intrekken van het bericht geschrapt.

Persoonsgegevens in gebruikersaccounts van auteurs/redacteuren van de EJS worden twee jaar nadat gebruikers voor het laatst op hun account hebben ingelogd, geschrapt.

Persoonsgegevens van leden van het Europees Solidariteitskorps worden een jaar nadat de betrokken de maximumleeftijd voor deelname aan projecten van het korps heeft bereikt, geschrapt tenzij de betrokkene ermee ingestemd heeft om tegen die tijd deel te nemen aan een eventuele alumni-regeling.

Bijdragen aan online raadplegingen worden uiterlijk twee jaar na het einde van de raadpleging en de rapportage- en feedbackfase geanonimiseerd (dat wil zeggen dat de koppeling tussen de gebruiker en zijn of haar bijdragen/stemmen wordt gewist).

Hoe kunt u toegang tot uw persoonsgegevens krijgen, nagaan of deze correct zijn en deze zo nodig corrigeren?

U hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens te bekijken. Zo nodig, kunt u een verzoek om uw gegevens te laten corrigeren zenden aan de Data Controller van de Europese Jongeren Site:

Hoofd van de eenheid "Jeugdbeleid", Joseph II-straat 70, B-1049, Brussel, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu

Welke veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de informatie te beschermen tegen misbruik of onrechtmatige toegang?

De gegevens worden beschermd door een reeks maatregelen van de Commissie ter bescherming van de integriteit en vertrouwelijkheid van de elektronische activa van de instelling.

Europees Solidariteitskorps

Door akkoord te gaan met deze specifieke privacyverklaring stemmen gemachtigde organisaties ermee in de IT-systemen van het Europees Solidariteitskorps alleen te gebruiken om vrijwilligers/medewerkers te zoeken voor hun projecten, met hen contact op te nemen en hen uit te nodigen om aan projecten deel te nemen. Het kan daarbij gaan om projecten die worden georganiseerd door de gemachtigde organisatie of door een organisatie die de gemachtigde organisatie officieel vertegenwoordigt.

In het bijzonder verbindt de gemachtigde organisatie zich ertoe de nodige technische en operationele maatregelen te nemen tegen de risico's die inherent zijn aan de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers, met name om:

 • te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevensverwerkende computersystemen, in het bijzonder wanneer dat gebeurt met het oog op:
  • onbevoegde inzage, verveelvoudiging, wijziging of verwijdering van opslagmedia;
  • onbevoegde opslag alsmede onbevoegde verspreiding, wijziging of verwijdering van opgeslagen persoonsgegevens;
  • het gebruik door onbevoegden van de gegevensverwerkingssystemen met behulp van datatransmissieapparatuur;
 • er zorg voor te dragen dat bevoegde gebruikers van een gegevensverwerkingssysteem alleen toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens waarvoor hun recht van toegang geldt;
 • te registreren welke persoonsgegevens op welk tijdstip en aan wie zijn meegedeeld;
 • er zorg voor te dragen dat persoonsgegevens worden verwerkt volgens de bepalingen in de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming;
 • er zorg voor te dragen dat de gegevens tijdens de mededeling van persoonsgegevens en tijdens het transport van opslagmedia niet onrechtmatig kunnen worden ingezien, gekopieerd of gewist;
 • de organisatiestructuur zodanig op te zetten dat deze aan de bijzondere vereisten inzake gegevensbescherming beantwoordt.

Bij wie kunt u terecht met vragen of klachten over gegevensbescherming?

U kunt contact opnemen met de voor gegevensverwerking verantwoordelijke medewerker ("data controller") van de Europese Jongeren Site: Hoofd van de eenheid "Jeugdbeleid", Joseph II-straat 70, B-1049, Brussel, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Heeft u verder nog vragen of klachten, dan kunt u contact opnemen met:

Klachten

In geval van een geschil kunt u een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, zie http://www.edps.europa.eu

Waar vindt u meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie publiceert het register van alle systemen die persoonsgegevens verwerken. Dit register kunt u raadplegen op: http://ec.europa.eu/dpo-register

Dit systeem is bij de DPO geregistreerd onder nummer: 3693.