Europski portal za mlade
Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

Posebna izjava o zaštiti privatnosti – Europski portal za mlade

Ova se izjava odnosi na Europski portal za mlade i povezane internetske usluge poput internetskih stranica i mobilnih aplikacija. S obzirom na to da ovaj sustav sadržava osobne podatke pojedinaca, njihovo objavljivanje i obrada obuhvaćeni su odredbama Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. U ovoj je izjavi o zaštiti privatnosti objašnjeno kako se u tome sustavu upotrebljavaju osobni podaci te kako se štiti privatnost tih podataka.

Koja je svrha prikupljanja podataka?

Četiri su glavna elementa Europskog portala za mlade koja uključuju prikupljanje i obradu osobnih podataka. To su:

 • informiranje – osmišljavanje i uređivanje članaka, događaja i novosti povezanih sa strategijom EU-a za mlade,
 • Europske snage solidarnosti – Europski portal za mlade omogućava mladim pojedincima da se prijave u Snage, navedu kakvi ih projekti zanimaju i prođu osposobljavanje kako bi bili spremni sudjelovati u projektima. Isto tako, o svojem će iskustvu sa Snagama moći objavljivati i dijeliti sadržaj koji su sami stvorili, kao što su fotografije i tekstovi, a moći će i komentirati na objave drugih, učitati avatar za svoj profil i sami odrediti svoju lokaciju. Isto tako, putem Europskog portala za mlade ovlaštene organizacije mogu pretraživati bazu podataka sudionika Snaga kako bi pronašle potencijalne volontere / radnike za svoje projekte, stupile u kontakt s potencijalnim sudionicima (ako sudionik pristane na to da organizacije stupe u kontakt s njime) i ponudile suradnju na projektima odabranim sudionicima, što sudionici mogu prihvatiti ili odbiti, 
 • baza podataka volonterskih poslova (VoD) – u njoj organizacije ovlaštene za vođenje projekata u okviru Europske volonterske službe (EVS), koja je dio programa Erasmus+, mogu oglašavati svoje nove projekte potencijalnim volonterima. One to mogu činiti prijavom na portal te objavom i uređivanjem malih oglasa o svojim projektima. Baza uključuje i popis svih organizacija koje su ovlaštene za vođenje projekata EVS-a,
 • internetska platforma za savjetovanje – dio Europskog portala za mlade je i platforma na kojoj mladi mogu iznijeti svoje mišljenje o različitim temama, što je dio strategije EU-a za mlade namijenjene poticanju većeg sudjelovanja mladih u demokratskom životu.

 Od korisnika bi moglo biti zatraženo da se prijave i potvrde svoju autentičnost prije korištenja nekim od navedenih elemenata. U tu bi se svrhu Europski portal za mlade mogao koristiti sustavom upravljanja identitetom Europske komisije s pomoću sustava EU Login. Taj sustav ima svoju izjavu o zaštiti privatnosti.

Ciljevi su prikupljanja podataka sljedeći:

 • Informiranje
  • Navesti podatke za kontakt namijenjene javnosti (u obliku imena i/ili adresa e-pošte osoba povezanih s člancima, događajima ili novostima).
  • Omogućiti ovlaštenim korisnicima da se na Europskom portalu za mlade registriraju kao autori ili urednici i pružiti tehničku pomoć kad je to potrebno.
 • Europske snage solidarnosti
  • Omogućiti mladima da se prijave u Snage navodeći svoje osnovne osobne podatke i podatke za kontakt. Isto tako, omogućiti registriranim sudionicima Snaga da dobrovoljno navedu dodatne podatke za kontakt, pojedinosti o vrstama projekata koje ih zanimaju te o vještinama i iskustvu koje posjeduju, a kojima bi pridonijeli projektima te kratak pregled svojeg školovanja i radnog iskustva, kao i svoje prethodno volontersko iskustvo.
  • Omogućiti sudionicima Snaga da primaju poruke e-pošte, biltene i druge obavijesti povezane sa Snagama, kao i da sudjeluju u anketama i drugim metodama prikupljanja povratnih informacija od sudionika. Sudionici Snaga mogu odrediti koje vrste komunikacija žele primati.
  • Omogućiti Snagama da svojim sudionicima pruže mogućnosti osposobljavanja.
  • Omogućiti sudionicima Snaga da daju povratne informacije o uslugama i postupcima.
  • Omogućiti sudionicima Snaga da međusobno komuniciraju s pomoću elemenata Snaga za izgradnju zajednice. To uključuje mogućnost objave sadržaja koji su sami stvorili, a koji je povezan s njihovim iskustvom sa Snagama, kao i pregledavanje i komentiranje objava drugih. Isto tako, mogu prijaviti objave koje se na njih odnose administratorima Snaga. Te objave moraju biti u skladu s uvjetima za upotrebu Europskog portala za mlade, koji su dostupni na internetu. Sudionici Snaga mogu isto tako učitati avatar za svoj profil i naznačiti svoju trenutačnu lokaciju.
  • Omogućiti ovlaštenim predstavnicima organizacija koje su ovlaštene za vođenje projekata Snaga da upravljaju profilima svojih organizacija, uključujući imena i/ili e-poštu osoba povezanih s organizacijama i njihovim projektima u okviru Snaga.
  • Omogućiti javnosti uvid u te podatke za kontakt.
  • Omogućiti ovlaštenim predstavnicima organizacija koje su ovlaštene za vođenje projekata Snaga da pretražuju baze podataka sudionika Snaga kako bi pronašli volontere/radnike koje bi angažirali na projektima Snaga uspoređujući detalje predloženog projekta s osobnim podacima i preferencijama sudionika Snaga.
  • Omogućiti tim ovlaštenim predstavnicima da stupe u kontakt s odabranim sudionicima ako sudionici pristanu na to.
  • Omogućiti tim ovlaštenim predstavnicima da sudionicima Snaga ponude mogućnost sudjelovanja u određenim projektima i da upravljaju primljenim ponudama.
  • Omogućiti administratorima Snaga da upravljaju bazom podataka sudionika Snaga te im pružaju pomoć.
  • Omogućiti administratorima Snaga da upravljaju projektima Snaga i postupcima pronalaska odgovarajućih kandidata te da pružaju pomoć ovlaštenim predstavnicima organizacija koje su ovlaštene za vođenje projekata Snaga.
  • Omogućiti administratorima Snaga i drugim stranama od povjerenja da sudionicima Snaga i ovlaštenim predstavnicima organizacija šalju podatke i obavijesti o Snagama i povezanim aktivnostima.
  • Omogućiti administratorima Snaga da analiziraju podatke o registriranim sudionicima, kao i povratne informacije koje od njih dobiju.
  • Omogućiti administratorima Snaga da pregledavaju objave i komentare sudionika, kao i one koje sudionici prijave te da poduzimaju potrebne mjere u slučaju neusklađenosti objava i komentara s uvjetima za upotrebu Europskog portala za mlade.
 • Baza podataka volonterskih poslova
  • Navesti podatke za kontakt namijenjene javnosti (u obliku imena i/ili adresa e-pošte osoba povezanih s organizacijama EVS-a i njihovim volonterskim projektima).
  • Omogućiti organizacijama koje je akreditirao EVS da upravljaju svojim objavljenim podacima za kontakt.
  • Omogućiti organizacijama koje je akreditirao EVS da oglašavaju svoje projekte EVS-a potencijalnim volonterima, kao i mladima da stupe u kontakt s tim organizacijama.
  • Omogućiti administratorima Europskog portala za mlade da po potrebi pruže tehničku pomoć organizacijama.
 • Internetska platforma za savjetovanje
  • Omogućiti korisnicima da e-poštom primaju novosti o savjetovanjima u kojima su sudjelovali.
  • Omogućiti praćenje i statističku analizu korisnika platforme.
  • Omogućiti administratorima Europskog portala za mlade da po potrebi pruže tehničku pomoć organizacijama koje vode savjetovanja.

Europska komisija i organizacije koje su nadležne za provedbu tih elemenata prikupljene će podatke obrađivati isključivo u prethodno opisane svrhe.

Koje osobne podatke prikupljamo na Europskom portalu za mlade?

 • Informiranje
  • Kad je riječ o pojedincima povezanima s određenim člankom, događajem ili određenom novošću: ime i adresu e-pošte.
  • Kad je riječ o osoblju Eurodesk Brussels Linka ili osoblju mreže nacionalnih organizacija Eurodeska: ime, prezime, adresu e-pošte i državu u čije je ime ta osoba ovlaštena upravljati sadržajem.
 • Europske snage solidarnosti
  • Pojedinci koji se odluče priključiti Snagama moraju dostaviti sljedeće osnovne podatke: ime, prezime, datum rođenja, spol, zemlju zakonitog boravišta, državljanstvo, adresu e-pošte, željeni jezik za kontakt, vrstu projekata Snaga koja ih zanima, prethodno znanje i iskustvo te naznačiti da prihvaćaju misiju i načela Snaga.
  • Nakon početnog postupka registracije moguće je navesti dodatne osobne podatke: poštansku adresu, brojeve telefona, kratak pregled školovanja i radnog iskustva, pojedinosti o prethodnom volonterskom iskustvu, jezične vještine, raspoloživost za projekte Snaga, motivaciju za volontiranje na projektu Snaga, motivaciju za rad na projektu Snaga, željene države volontiranja/rada, željena zanimanja, sve dodatne informacije koje korisnici žele pružiti, suglasnost za primanje poruka e-pošte, biltena, obavijesti i drugih komunikacija Snaga, suglasnost za primanje poruka e-pošte, biltena, obavijesti i drugih komunikacija EURES-a (Europske službe za zapošljavanje).
  • Mogu učitati i svoj životopis kao zaseban dokument imajući na umu da će svi podaci iz životopisa, uključujući podatke za kontakt i sve osjetljive osobne podatke, biti dostupni predstavnicima organizacija koje su ovlaštene za vođenje projekata Snaga, koji ih mogu upotrebljavati u postupku odabira sudionika svojih projekata.
  • Isto tako mogu objavljivati sadržaj koji su sami stvorili, a koji se odnosi na njihovo iskustvo sa Snagama, kao i komentirati objave drugih sudionika. Te objave moraju biti u skladu s uvjetima za upotrebu Europskog portala za mlade.
  • Isto tako mogu učitati avatar za svoj profil i naznačiti svoju trenutačnu lokaciju.
  • Europske snage solidarnosti služit će kao platforma za lakše povezivanje organizacija i pojedinaca, a Glavna uprava za obrazovanje i kulturu neće procjenjivati osobne aspekte osoba čiji se podaci obrađuju.
  • Ovlašteni predstavnici organizacija ovlaštenih za vođenje projekata Snaga moraju dostaviti sljedeće osnovne podatke: ime, prezime, korisničko ime, adresu e-pošte, naziv organizacije ili više njih u čije je ime osoba ovlaštena voditi projekt te naznačiti da prihvaćaju misiju i načela Snaga.
 • Baza podataka volonterskih poslova
  • Kad je riječ o pojedincima povezanima s organizacijom EVS-a ili volonterskim projektom: ime i adresu e-pošte.
  • Kad je riječ o upraviteljima volonterskih organizacija: ime, prezime, korisničko ime, adresu e-pošte, naziv organizacije ili više njih u čije je ime osoba ovlaštena voditi projekt.
 • Internetska platforma za savjetovanje
  • Kad je riječ o pojedincima: ime, prezime, adresu e-pošte, zemlju boravišta, datum rođenja, spol, organizaciju koju predstavljaju (ako je primjenjivo).
  • Kad je riječ o ovlaštenim predstavnicima organizacija koje se mogu koristiti internetskom platformom za savjetovanje – ime, prezime, adresu e-pošte, zemlju u čije je ime osoba ovlaštena upravljati.

Koja tehnička sredstva upotrebljavamo za obradu podataka?

Prikupljanje i obrada podataka vrše se s pomoću standarda informacijskih sustava i telekomunikacijske infrastrukture Komisije. Podaci se pohranjuju u središnjoj bazi podataka u Podatkovnom centru Komisije u Luksemburgu, a njome upravlja Glavna uprava za obrazovanje i kulturu.

Tko ima pristup vašim podacima i kome su oni dostupni?

 • Informiranje
  • Javnosti će biti dostupni relevantni podaci za kontakt svih osoba koje unesu ovlašteni urednici Europskog portala za mlade kad je riječ o člancima, novostima ili događajima, na primjer osoba za kontakt povezana s određenim događajem ili određenom novošću.
  • Tim podacima može pristupiti i osoblje Eurodeska u Eurodesk Brussels Linku i osoblje mreže nacionalnih organizacija Eurodeska.
  • Tim podacima mogu pristupiti i administratori Europskog portala za mlade.
 • Europske snage solidarnosti
  • Javnosti će biti dostupni osobni podaci za kontakt predstavnika organizacija ovlaštenih za vođenje projekata Snaga ako ih organizacija sama objavi na svojem profilu Snaga koji se nalazi na internetskim stranicama Snaga.
  • Isto tako, javnosti će biti dostupan sadržaj koji su stvorili sami sudionici, kao i komentari koje su objavili i podijelili, a koji se odnose na njihovo iskustvo sa Snagama. Javnosti će biti dostupni i avatari te podaci o lokaciji sudionika Snaga, ako takve informacije postoje.
  • Sudionici Snaga mogu vidjeti i ažurirati svoje osobne podatke prijavom na svoj račun za Europske snage solidarnosti. Svoj račun mogu izbrisati bilo kada. Sudionik Snaga odgovoran je za kvalitetu svojih podataka.
  • Isto tako, sudionici Snaga mogu pregledavati, dijeliti, uređivati i brisati vlastite objave o iskustvu sa Snagama. Mogu i pregledavati i komentirati objave drugih sudionika te prijaviti objave administratorima Snaga ako smatraju da nisu u skladu s uvjetima za upotrebu Europskog portala za mlade.
  • Sudionici Snaga mogu učitati, izmijeniti ili izbrisati avatar za svoj profil, kao i svoju lokaciju.
  • Osobni podaci registriranih sudionika Snaga dostupni su ovlaštenim predstavnicima organizacija ovlaštenih za vođenje projekata Snaga.
  • Ti su podaci dostupni i administratorima Snaga, kao i administratorima raznih programa EU-a, uključujući tijela koja provode te programe na nacionalnoj razini (nacionalne agencije), putem kojih ovlaštene organizacije omogućavaju sudjelovanje u projektima Europskih snaga solidarnosti.
  • Sadržaj i komentari koje su stvorili sudionici Snaga, a koji se odnose na njihovo iskustvo sa Snagama dostupni su i administratorima Snaga.
 • Baza podataka volonterskih poslova
  • Javnosti su dostupni podaci za kontakt osoba povezanih s organizacijama EVS-a i volonterskim projektima EVS-a.
  • Ovlašteni predstavnici neke od organizacija EVS-a mogu pristupiti podacima za kontakt osoba povezanih s tom organizacijom i njezinim projektima.
 • Internetska platforma za savjetovanje
  • Adrese e-pošte i osnovni demografski podaci o korisnicima internetske platforme za savjetovanje, kao i o njihovoj aktivnosti na platformi, dostupni su ovlaštenim predstavnicima organizacija koje preko platforme mogu voditi savjetovanja i koji su za to osposobljeni.
  • Tim podacima pristup će imati i administratori Europskog portala za mlade.

Osim toga, svi osobni podaci dostupni su:

 • osoblju odjela Glavne uprave za obrazovanje i kulturu odgovornom za pružanje usluga preko Europskog portala za mlade,
 • osoblju informatičkog odjela Glavne uprave za obrazovanje i kulturu,
 • osoblju drugih nadležnih službi Europske komisije suodgovornom za pružanje usluga preko Europskog portala za mlade.

Ako je potrebno, informacije mogu biti dostupne:

 • osoblju Službe za unutarnju reviziju Glavne uprave za obrazovanje i kulturu,
 • osoblju Glavne uprave za unutarnju reviziju,
 • osoblju Europskog ureda za borbu protiv prijevara.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Adrese e-pošte za kontakt iz članaka, novosti i događaja bit će izbrisane, zajedno s početnim sadržajem, u roku od dvije godine od isteka datuma kad je sadržaj prestao biti aktivan.

Osobni podaci sadržani u korisničkim računima izrađenima za urednike/autore na Europskom portalu za mlade bit će izbrisani dvije godine nakon što su se korisnici zadnji put prijavili na portal koristeći se tim korisničkim računima.

Osobni podaci sadržani u korisničkim računima Europskih snaga solidarnosti bit će izbrisani godinu dana nakon što određeni korisnik prijeđe gornju dobnu granicu za sudjelovanje u Snagama, osim ako je korisnik pristao priključiti se bilo kojem programu za bivše sudionike koji se u to vrijeme odvija.

Doprinosi dani tijekom internetskih savjetovanja bit će anonimizirani (tj. poveznica između korisnika i njihovih doprinosa/glasova bit će uklonjena) u roku od dvije godine nakon isteka svakog cjelovitog postupka savjetovanja i izvještavanja ili postupka pružanja povratnih informacija.

Kako možete pristupiti svojim osobnim podacima, provjeriti njihovu točnost i po potrebi ih ispraviti?

Imate pravo pristupa pohranjenim osobnim podacima i, ako je potrebno, imate pravo zatražiti da vaši podaci budu ispravljeni, obraćanjem voditelju obrade podataka Europskog portala za mlade, a to je:

Head of Unit, "Youth policy", Rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, e-pošta: EAC-EYP@@ec.europa.eu

Koje se sigurnosne mjere poduzimaju kako bi se vaši podaci zaštitili od zlouporabe ili neovlaštenog pristupa?

Podaci se čuvaju u Komisiji i osigurani su brojnim zaštitnim mjerama koje Komisija provodi radi zaštite cjelovitosti i povjerljivosti svojih elektroničkih sredstava.

Europske snage solidarnosti

Prihvaćanjem ove posebne izjave o zaštiti privatnosti organizacija ovlaštena za vođenje projekata Snaga suglasna je s tim da upotrebljava informatičke sustave Europskih snaga solidarnosti samo kako bi među sudionicima Snaga potražila one koji će sudjelovati u njezinim projektima, kako bi stupila s njima u kontakt i ponudila im da sudjeluju u projektima. To mogu biti njezini projekti ili projekti druge organizacije koju ovlaštena organizacija službeno predstavlja.

Ovlaštena se organizacija posebno obvezuje na donošenje tehničkih i operativnih sigurnosnih mjera u pogledu rizika povezanih s obradom osobnih podataka sudionika radi:

 • sprečavanja svih neovlaštenih osoba u dobivanju pristupa računalnim sustavima kojima se obrađuju osobni podaci, a posebno:
  • neovlašteno čitanje, umnožavanje, mijenjanje ili uklanjanje medija za pohranjivanje podataka,
  • neovlašteni unos podataka te neovlaštena objava, izmjena ili brisanje pohranjenih osobnih podataka,
  • sprečavanje neovlaštenih osoba u upotrebi sustava obrade podataka s pomoću uređaja za prijenos podataka,
 • osiguravanja da ovlašteni korisnici sustava za obradu podataka nemaju pristup drugim osobnim podacima osim podacima na koje se odnosi njihovo pravo pristupa,
 • bilježenja koji su osobni podaci priopćeni, kada i komu,
 • osiguravanja da se osobni podaci obrađuju u skladu s odredbama nacionalnih propisa o zaštiti podataka,
 • osiguravanja da se tijekom priopćavanja osobnih podataka i tijekom prijenosa medija za pohranjivanje podataka podaci ne mogu čitati, umnožavati ili brisati bez odobrenja,
 • oblikovanja svoje organizacijske strukture na način koji zadovoljava zahtjeve za zaštitu podataka.

 Kome se obratiti ako želite saznati više o zaštiti podataka pojedinaca ili podnijeti pritužbu?

Obratite se nadzorniku podataka Europskog portala za mlade, a to je: Head of Unit, "Youth policy", Rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, e-pošta: EAC-EYP@ec.europa.eu.

U slučaju dodatnih pitanja ili pritužbi obratite se:

Pravni lijek

U slučaju nesuglasica pritužbe možete uputiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (EDPS) http://www.edps.europa.eu

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Službenik za zaštitu podataka Komisije objavljuje registar svih postupaka obrade osobnih podataka. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register

Taj posebni postupak obrade priopćen je službeniku za zaštitu podataka pod sljedećim referentnim brojem: 3693.