Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Video: 

Uplatnenie neformálneho vzdelávania


Vzdelávanie mimo školského prostredia

Popri formálnom vzdelávaní existuje v oblasti práce s mládežou aj vzdelávanie neformálne. Prípadne by sme mohli hovoriť o neformálnej edukácii. Pretože sa zameriava na rozvoj nielen zručností a vedomostí, ale aj o rozvoj postojov.

Aktuálne najväčším programom, ktorý sa zameriava na rozvoj neformálneho vzdelávania na Slovensku je Národný projekt IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže podporený z Európskeho sociálneho fondu -  KomPrax . Tento projekt začal v roku 2011 a jeho koniec je predpokladaný v roku 2015. Poskytuje základné vzdelávanie pre 3 cieľové skupiny: mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Primárna cieľová skupina sú mladí ľudia vo veku 15 – 17 rokov a do konca projektu by ich malo prejsť základným vzdelávaním až 8.000 a celkovo by sa neformálneho vzdelávania v rámci projektu malo zapojiť až 12.000 ľudí.

 

Ďalším dôležitým programom, ktorý podporuje rozvoj neformálneho vzdelávania je medzinárodný komunitárny program Európskej únie Mládež v akcii . Tento program podporuje rôzne druhy najmä medzinárodných projektov, ktoré využívajú neformálne vzdelávanie na rozvoj mladých ľudí. Programové obdobie tohto programu končí v roku 2013 a aktuálne sa pracuje na jeho nasledovníkovi. Je to jeden z mála programov, ktorý sa zameriava prioritne aj na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Tento program priniesol aj zaujímavý nástroj na podporu uvedomenia si, aké kompetencie si mladí ľudia prostredníctvom jeho aktivít rozvíjajú – Youthpass. Ide o certifikát, kde okrem základných informácií o projekte, ktorého sa mladí ľudia zúčastnili uvádzajú aj kompetencie, ktoré si podľa nich a na základe ich vlastnej sebareflexie rozvinuli.

 

 

Aktuálne novým projektom, ktorý sa zameriava na rozvoj neformálneho vzdelávania je národný projekt PRAKTIK, ktorý bol spustený koncom roka 2012. Jeho realizátorom je opäť IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Tento projekt sa primárne zameriava na rozvoj neformálneho vzdelávania v centrách voľného času a jeho ambíciou je vytvoriť metodické centrá v regiónoch, ktoré by vytvorili a v praxi overili metodiku neformálneho vzdelávania v konkrétnych tematických oblastiach.

 

Za zmienku určite stojí aj stratégia uznávania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, na ktorú sa zamerala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako na jednu z prioritných tém v rokoch 2012 a 2013. Cieľom tejto stratégie je najmä zvýšiť povedomie o neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a prispieť k zvýšeniu jeho kvality.

 

Autor: Ing. Tomáš Pešek