Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Každý má právo na to byť "in"

Ak rád hovoríš „koho to zaujíma“, prosím nečítaj ďalej tento článok

Sociálna inklúzia – čo to je?

 

Sociálna inklúzia predpokladá, že ľudia sú začlenení vo svojej komunite a v spoločnosti. Ich hlasy sú vypočuté, sú schopní využívať svoje možnosti a majú prístup k zdrojom. Podobne ako osobný rozvoj, sociálna inklúzia dovoľuje ľuďom vytvoriť si lepší život pre seba samých.

Sociálna inklúzia je odlišná od integrácie do spoločnosti. Byť začlenený je viac než len nebyť vylúčený – to znamená mať pocit spolupatričnosti, zdieľanej identity a hodnôt s inými, so spoločnosťou.

 

Akými prostriedkami možno podporiť sociálnu inklúziu?

 

Sociálna inklúzia je podporovaná politikami a zákonmi navrhnutými tak, aby chránili tých, ktorých sa týka zvýšené riziko vylúčenia tým, že pomáhajú odstraňovať prekážky brániace tomu aby si ľudia uvedomili svoje plné schopnosti.

 

4 veci ktoré musíš vedieť o sociálnej inklúzii

 

1. V sociálne inkluzívnej spoločnosti je rôznorodosť zdrojom sily, nie slabosti

2. Sociálna inklúzia predstavuje pocit spolupatričnosti, zdieľanej identity a hodnôt

3. Človek môže byť vysoko vzdelaný, ekonomicky zabezpečený a jeho práva sú rešpektované, ale bez spolupatričnosti komunity je považovaný za vylúčeného

4. Sociálna inklúzia by nemala byť vnímaná ako niečo čo môže byť odložené na lepšie časy (najprv dajme do poriadku ekonomiku a sociálne záležitosti si nechajme na neskôr). Cieľom je inkluzívny rast, ktorý pomáha všetkým.

 

Takže teraz vieš o sociálnej inklúzii viac než predtým. Vieš ale že existuje aj jej protiklad, ktorý nazývame sociálna exklúzia/vylúčenie? Sociálne vylúčenie sa deje ak je niekto vylúčený z hlavnej, mainstreamovej spoločnosti, ús mu odopierané príležitosti zúčastňovať sa ekonomických, sociálnych a občianskych procesov. Tradičný prístup identifikuje skupiny, ktoré čelia najvyššiemu riziku sociálneho vylúčenia. Sú to: etnické menšiny, imigranti, slobodné matky, deti a ľudia s rôznymi formami postihnutia.

 

Ako môžeme identifikovať či je niekto ohrozený sociálnym vylúčením, alebo „niekoľko príkladov sociálneho vylúčenia“:

 

- Zdravotná komisia v Moldavsku odmietla pracovnú žiadosť 44 ročnej ženy na základe toho, že trpí reumatickou artritídou

- Mesto v Kazachstane odopiera obyvateľovi vidieka možnosť dochádzať do práce v meste zrušením autobusovej linky

Niekoľko vecí, ktoré musíš vedieť o sociálnom vylúčení

1. Nikdy si nemysli, že iba marginalizované skupiny sú v riziku sociálneho vylúčenia. Každý čelí riziku vylúčenia zo spoločnosti.

2. Sociálne vylúčenie sa dá kvantifikovať, ohodnotiť, zmerať.

3. Nie všetky riziká vyústia v sociálne vylúčenie.

4. Sociálne vylúčenie nezahŕňa iba finančné dôvody – nie je to o peniazoch.

5. Hodnoty a správanie sa počítajú – musíme vytvárať komunity otvorenejšie inkluzívnemu vzdelaniu

 

Prečo Európa potrebuje inkluzívny rast?

 

Pracovná oblasť

 

- Pracovná sila európy sa zmenšuje z dôvodu demografických zmien – zmenšujúca sa skupina ekonomicky aktívnych ľudí podporuje zväčšujúcu sa skupinu ekonomicky neaktívnych ľudi

- EU musí zvýšiť celkovú mieru zamestnanosti: miera zamestnanosti je predovšetkým nízka u žien (63% oproti 76% mužov vo veku 20-64 rokov) a starších pracovníkov vo veku 55-64 (46% oproti 62% v USA a Japonsku)

- Európania majú krátke pracovné časy – 10% menej ako v USA alebo Japonsku

- Ekonomická kríza má na svedomí vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí – viac ako 21% - a spôsobila ťažkosti pre nezamestnaných ľudí znova si nájsť prácu

 

Zručnosti/schopnosti

 

- EU má asi 80 miliónov obyvateľov so základnými alebo nízkymi zručnosťami, ktorí čerpajú z celoživotného vzdelávania menej ako vzdelaní ľudia

- Do roku 2020, 16 miliónov pracovných pozícií bude vyžadovať vysokú kvalifikáciu a 12 miliónov pracovných miest bude vyžadovať iba základné alebo nízke zručnosti

- Získavanie a stavanie na nových zručnostiach je kľúčové a dôležité

 

Boj proti chudobe

 

- Aj pred krízou bolo viac ako 80 miliónov ľudí v riziku chudoby, vrátane 19 miliónov detí

- 8% pracujúcich ľudí nezarábalo dosť na to, aby boli nad hranicou chudoby

 

Čo by sme mali urobiť podľa iniciatív EU a jej politík?

 

Kľúčové kroky:

 

- Zlepšený prístup k práci, vzdelaniu, aby bolo dostupné sociálne zabezpečenie a služby ako zdravotná pomoc, bývanie atď.

- Sociálna inovácia, hľadanie smart riešení v pokrízovej Európe ( hlavne v oblasti efektívnejšej sociálnej podpory)

- Tvorba a podpora nových partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom - Lepšie využívanie EU fondov na podporu sociálnej inklúzie a boja proti doskriminácii

Dátum uverejnenia: ut., 21/05/2013 - 19:36


Tweet Button: 

New!


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!

Súvisiace odkazy