Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

En hållbar skogsindustri för en grönare planet

Text: BIO in large green letters. Source: Colourbox.com
Under de senaste årtiondena har en stor del av världens skogar försvunnit, bland annat genom illegal skövling av skogen. EU jobbar för att minska illegal skogsskövling eftersom skogen är en så viktig del av hur luften och vattnet fungerar.

Skogen renar vår luft och är en viktig del av vattnets kretslopp. Dessutom är den hem till den absolut största delen av allt liv på land. I Sverige är skogen, som täcker nästan 70 procent av vårt land, en viktig del av samhället och ekonomin. Under de senaste årtiondena har en stor del av världens skogar försvunnit, bland annat genom illegal skövling av skogen. EU:s timmerförordning har som syfte att minska problemet med illegal skogsskövling och handel med illegalt virke. 

Skogsskövling ökar miljöproblemen

Illegal skogsskövling riskerar inte bara att utrota de djur och växter som förlorar sin naturliga livsmiljö, utan den kan även leda till ökande miljöproblem när antalet kalhyggen växer. Kalhyggen bidrar till jordens klimatförändringar genom att en mindre mängd skog gör det svårare för naturen att binda koldioxid. Det leder till större utsläpp av växthusgaser. Dessutom har den illegala skövlingen en negativ inverkan på utvecklingen av samhällena kring skogarna, eftersom de svarta pengarna inte kommer samhället till godo i form av till exempel skatter som bidrar till utveckling, vård och utbildning.

Organiserad brottslig verksamhet

De flesta tänker på försvinnande regnskogar när man pratar om olaglig skövling av skog, men den illegala skövlingen är ett problem även på vår sida om världen.  Det är en organiserad brottslig verksamhet där hela kedjan från avverkning till export och import av virke och trävaror ingår. I Sverige importerar vi mycket virke från öst, bland annat från Ryssland och de baltiska staterna, och deras urskogar är viktiga naturområden med ännu större artrikedom än i de svenska skogarna. Tyvärr är den illegala skogsskövlingen vanlig i dessa länder.

EU reglerar för att skydda miljön

EU:s timmerförordning som trädde i kraft i mars 2013 innebär strängare lagar kring avverkning av skog och handel med virke och träprodukter. Bryter man mot förordningen kan man i värsta fall få två års fängelse, och bland annat är importörer skyldiga att försäkra sig om, att virket man köper är från ett legalt skogsbruk. Om du dessutom vill vara säker på att träprodukterna som du köper kommer från ett sunt och miljövänligt skogsbruk med bra arbetsförhållanden och ett hållbart tänk, kan du fråga i butiken om virket är  miljöcertifierat.