Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Ochrana osobných údajov

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Európsky portál pre mládež

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na Európsky portál pre mládež a jeho pridružené online služby, ako sú webové sídla a mobilné aplikácie. Keďže tento systém obsahuje osobné údaje jednotlivcov, na uverejňovanie a spracovanie týchto údajov sa vzťahujú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa vysvetľuje, akým spôsobom tento systém používa osobné údaje a ako sa chráni ich súkromie.

Aký je účel zberu údajov?

Európsky portál pre mládež poskytuje štyri hlavné funkcie, v rámci ktorých sa uskutočňuje zber a spracovanie osobných údajov. Sú to:

 • Poskytovanie informácií – vytváranie a aktualizácia článkov, podujatí a aktualít súvisiacich so stratégiou EÚ pre mládež.
 • Európsky zbor solidarity – Európsky portál pre mládež poskytuje mladým ľuďom možnosť zaregistrovať sa do zboru, uviesť, ktoré projekty uprednostňujú, a získať odbornú prípravu, aby boli pripravení ujať sa pracovnej ponuky. Takisto budú môcť uverejňovať a zdieľať obsah vytváraný používateľmi o skúsenostiach z Európskeho zboru solidarity (napr. fotografie a text), pridávať komentáre k príspevkom iných, nahrať k svojmu profilu avatara a manuálne určiť svoju polohu. Európsky portál pre mládež zároveň umožňuje oprávneným organizáciám vyhľadávať v databáze účastníkov zboru potenciálnych dobrovoľníkov/pracovníkov pre svoje projekty, skontaktovať sa s potenciálnymi účastníkmi (ak účastník súhlasí s tým, že ho môže organizácia kontaktovať) a nakoniec ponúknuť vybratým účastníkom prácu, ktorú môžu  prijať alebo odmietnuť. 
 • Dobrovoľnícka databáza – umožňuje organizáciám akreditovaným na uskutočňovanie projektov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (EDS), ktorá je súčasťou programu Erasmus+, propagovať potenciálnym dobrovoľníkom ich nové projekty. Po prihlásení môžu organizácie vytvárať a aktualizovať krátke propagačné texty o svojich projektoch. Táto databáza zahŕňa aj zoznam všetkých organizácií, ktoré sú akreditované na uskutočňovanie projektov EDS.
 • Online konzultačný modul (CTK) – súčasťou stratégie EÚ pre mládež je podporiť väčšiu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Z tohto dôvodu zahŕňa Európsky portál pre mládež platformu, ktorej cieľom je umožniť mladým ľuďom, aby vyjadrili svoj názor na rôzne témy.

Pred použitím niektorých z týchto funkcií môže byť od používateľa vyžadované prihlásenie a autentifikácia. Na to môže portál využiť identifikačný riadiaci systém Európskej komisie (IMS) využívajúci systém EU Login. Tento systém má osobitné vyhlásenie o ochrane osobitných údajov.

Účely zberu údajov:

 • Poskytovanie informácií
  • Poskytnúť verejnosti kontaktné údaje (meno a/alebo e-mailové adresy osôb, ktoré sú uvedené v súvislosti s článkami, podujatiami a aktualitami).
  • Umožniť oprávneným používateľom zaregistrovať sa na portáli v role autora / editora a podľa potreby poskytovať technickú pomoc.
 • Európsky zbor solidarity
  • Umožniť mládeži registráciu do zboru sprístupnením ich základných osobných informácií a kontaktných údajov. Registrovaným členom zboru takisto umožniť dobrovoľne poskytnúť ďalšie kontaktné informácie, podrobné informácie o ich preferenciách typov projektov, o ktoré by mali záujem, informácie o zručnostiach a skúsenostiach, ktorými môžu do projektov prispieť, prehľad ich vzdelania a pracovných skúseností a akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností s prácou dobrovoľníka.
  • Umožniť členom zboru prijímať e-maily, bulletiny a iné oznámenia súvisiace so zborom, ako aj zúčastňovať sa prieskumov a iných metód získavania spätnej väzby od členov. Členovia zboru majú možnosť určiť, ktoré správy chcú dostávať.
  • Umožniť zboru ponúknuť svojim členom vzdelávacie príležitosti.
  • Umožniť členom zboru spätnú väzbu o službách a procesoch.
  • Umožniť účastníkom zboru vzájomnú komunikáciu v rámci jeho funkcií na budovanie komunity. Patrí sem aj možnosť uverejňovať obsah vytváraný používateľmi o skúsenostiach z Európskeho zboru solidarity, prehliadať si príspevky iných účastníkov a pridávať k nim komentáre. Členovia môžu takisto upozorniť administratívny personál zboru na príspevky, ktoré sa ich týkajú. Príspevky musia byť v súlade s podmienkami použitia Európskeho portálu pre mládež dostupnými na internete. Účastníci môžu k svojmu profilu nahrať avatara a uviesť svoju aktuálnu polohu.
  • Umožniť oprávneným zástupcom organizácií, ktoré sú oprávnené riadiť projekty zboru, aktualizovať profily ich organizácií vrátane mien a/alebo e-mailových adries ľudí zapojených do organizácií a príslušných projektov zboru.
  • Poskytovať tieto kontaktné informácie verejnosti.
  • Umožniť oprávneným zástupcom organizácií, ktoré sú oprávnené riadiť projekty zboru, vyhľadávať v databáze členov zboru s cieľom nájsť potenciálnych dobrovoľníkov/pracovníkov pre projekty zboru porovnaním detailov navrhnutého projektu s osobnými údajmi a preferenciami uvedenými členmi zboru.
  • Umožniť týmto oprávnenými zástupcom kontaktovať vybratých členov, ak člen súhlasí s tým, že ho môže organizácia kontaktovať.
  • Umožniť oprávnenými zástupcom ponúkať členom zboru konkrétne ponuky práce a spravovať odoslané ponuky.
  • Umožniť administratívnemu personálu zboru spravovanie databázy jeho členov a poskytovanie podpory pre týchto členov.
  • Umožniť administratívnemu personálu zboru spravovanie projektov zboru a procesov vyhľadávania/párovania, ako aj poskytovanie pomoci oprávneným zástupcom organizácií, ktoré sú oprávnené riadiť projekty zboru.
  • Umožniť administratívnemu personálu zboru a iným dôveryhodným stranám odosielať informácie a oznámenia súvisiace so zborom a inými súvisiacimi aktivitami členom zboru a oprávneným zástupcom organizácií.
  • Umožniť administratívnemu personálu zboru analýzu údajov o registrovaných členoch a ich spätnej väzby.
  • Umožniť administratívnemu personálu zboru posudzovať predložené príspevky a komentáre, ako aj tie, na ktoré upozornili účastníci, a ak nie sú v súlade s podmienkami použitia Európskeho portálu pre mládež, prijať potrebné opatrenia.
 • Dobrovoľnícka databáza
  • Poskytnúť verejnosti kontaktné údaje (meno a/alebo e-mailové adresy osôb, ktoré sú uvedené v súvislosti s organizáciami EDS a ich dobrovoľníckymi projektmi).
  • Umožniť organizáciám akreditovaným EDS spravovať uverejnené kontaktné údaje o ich organizáciách.
  • Umožniť organizáciám akreditovaným EDS propagovať ich projekty EDS potenciálnym dobrovoľníkom a umožniť mladým ľuďom nadviazať kontakt s týmito organizáciami.
  • Umožniť správcom portálu podľa potreby poskytovať organizáciám technickú pomoc.
 • Online konzultačný modul (CKT)
  • Umožniť používateľom odber e-mailových notifikácií o aktualizácii konzultácií, ktorých sa zúčastnili.
  • Umožniť monitorovanie a štatistickú analýzu používateľov platformy.
  • Umožniť správcom portálu podľa potreby poskytovať technickú pomoc organizáciám riadiacim konzultácie.

Európska komisia a organizácie zodpovedné za vykonávanie týchto funkcií nebudú spracovávať zozbierané údaje na iné ako uvedené účely.

Aké osobné údaje zhromažďujeme v rámci Európskeho portálu pre mládež?

 • Poskytovanie informácií
  • Jednotlivci (verejnosť), ktorí sú uvedení v súvislosti s článkom, podujatím alebo aktualitou: meno, e-mailová adresa.
  • Pracovníci bruselskej linky Eurodesku alebo siete národných organizácií Eurodesk: meno, priezvisko, e-mailová adresa, krajina, v mene ktorej je daná osoba oprávnená spravovať obsah.
 • Európsky zbor solidarity
  • Jednotlivci (verejnosť), ktorí sa rozhodnú vstúpiť do zboru, musia poskytnúť tieto základné informácie: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, krajinu oprávneného pobytu, štátnu príslušnosť, e-mailovú adresu, uprednostňovaný jazyk komunikácie, požadované typy projektov zboru, predchádzajúce znalosti a skúsenosti a potvrdenie, že súhlasia s poslaním a zásadami zboru.
  • Po úvodnej registrácii za účastníka zboru môžu dobrovoľne o sebe poskytnúť ďalšie informácie: poštovú adresu, telefónne čísla, prehľad vzdelania a pracovných skúseností, podrobnosti o predchádzajúcich skúsenostiach s prácou dobrovoľníka, jazykové zručnosti, dostupnosť pre prácu na projektoch zboru, motiváciu zapojiť sa do projektov zboru ako dobrovoľník, motiváciu pracovať na projektoch zboru, požadované krajiny dobrovoľníckej činnosti/práce, požadovaný typ práce, akékoľvek dodatočné informácie, ktoré chce používateľ poskytnúť, ochotu dostávať e-maily, bulletiny, oznámenia a iné správy z portálu EURES (Európsky portál pre pracovnú mobilitu).
  • Na portál môžu takisto nahrať svoj životopis s tým, že všetky informácie uvedené v životopise vrátane kontaktných informácií a všetkých citlivých osobných informácií budú sprístupnené zástupcom organizácií oprávnených na riadenie projektov zboru, ktorí ich môžu využiť v rámci svojho postupu výberu účastníkov na vlastné projekty.
  • Účastníci môžu takisto uverejňovať svoje skúsenosti z Európskeho zboru solidarity a pridávať komentáre k príspevkom iných účastníkov. Príspevky musia byť v súlade s podmienkami použitia Európskeho portálu pre mládež.
  • Účastníci môžu nahrať k svojmu profilu avatara a uviesť svoju polohu.
  • Európsky zbor solidarity bude slúžiť ako platforma na uľahčenie nadväzovania kontaktov medzi organizáciami a jednotlivcami, pričom GR EAC nebude vykonávať žiadne hodnotenie osobných údajov dotknutých osôb.
  • Oprávnení zástupcovia organizácií, ktoré sú oprávnené riadiť projekty zboru: meno, priezvisko, používateľské meno, e-mailová adresa, organizácie, ktoré je daná osoba oprávnená spravovať, súhlas s poslaním a zásadami zboru.
 • Dobrovoľnícka databáza
  • Jednotlivci (verejnosť), ktorí sú uvedení v súvislosti s organizáciou EDS alebo dobrovoľníckym projektom: meno, e-mailová adresa.
  • Manažéri dobrovoľníckych organizácií: meno, priezvisko, používateľské meno, e-mailová adresa, organizácia alebo organizácie, ktoré je osoba oprávnená spravovať.
 • Online konzultačný modul
  • Jednotlivci (verejnosť): meno, priezvisko, e-mailová adresa, krajina pobytu, dátum narodenia, pohlavie, prípadne zastupovaná organizácia.
  • Oprávnení zástupcovia organizácií s právom využívať CTK – meno, priezvisko, e-mailová adresa, krajina, ktorú je osoba oprávnená spravovať.

Aké technické prostriedky používame na spracovanie vašich údajov?

Pri zbere a spracovaní údajov sa používajú normy Komisie v oblasti IT a jej telekomunikačná infraštruktúra. Údaje sa uchovávajú v centrálnej databáze, ktorú riadi GR pre vzdelávanie a kultúru a ktorá sa nachádza v dátovom stredisku Komisie v Luxemburgu.

Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?

 • Poskytovanie informácií
  • Verejnosti sa zobrazia príslušné osobné kontaktné údaje osôb, ktoré poverení editori portálu uviedli k článkom, aktualitám alebo podujatiam – napríklad osoby zodpovednej za kontakt s verejnosťou v súvislosti s podujatím alebo aktualitou.
  • Tieto údaje sú tiež prístupné pracovníkom bruselskej linky Eurodesku a siete národných organizácií Eurodesk.
  • K týmto informáciám majú prístup aj správcovia portálu.
 • Európsky zbor solidarity
  • Verejnosti sa zobrazia osobné kontaktné údaje zástupcov organizácií, ktoré sú oprávnené riadiť projekty zboru, ak samotná organizácia pridá tieto informácie do svojho profilu v zbore, ktorý je uverejnený na webových stránkach zboru.
  • Verejnosti sa takisto zobrazí obsah vytváraný používateľmi a komentáre uverejnené a zdieľané účastníkmi zboru o skúsenostiach z Európskeho zboru solidarity, ako aj ich avatar a poloha, ak boli tieto prvky spresnené.
  • Účastníci zboru môžu zobrazovať a aktualizovať svoje osobné údaje tak, že sa prihlásia do svojho konta Európskeho zboru solidarity. Majú právo svoje konto kedykoľvek vymazať. Účastník zboru zodpovedá za kvalitu svojich vlastných údajov.
  • Účastníci zboru môžu takisto prehliadať, zdieľať, meniť a vymazávať svoje príspevky o skúsenostiach z Európskeho zboru solidarity. Môžu takisto prehliadať a komentovať príspevky iných členov a upozorňovať administratívny personál zboru na príspevky, ktoré podľa nich nie sú v súlade s podmienkami použitia portálu.
  • Účastníci zboru môžu nahrať, meniť a vymazať avatara k svojmu profilu a polohu.
  • K osobným údajom registrovaných účastníkov zboru majú prístup oprávnení zástupcovia organizácií, ktoré sú oprávnené riadiť projekty zboru.
  • K osobným údajom registrovaných účastníkov zboru má prístup aj administratívny personál zboru a rôznych programov EÚ vrátane orgánov, ktoré vykonávajú tieto programy na vnútroštátnej úrovni (národné agentúry), prostredníctvom ktorých oprávnené organizácie poskytujú ponuky v projektoch Európskeho zboru solidarity.
  • Obsah vytváraný používateľmi a komentáre uverejnené účastníkmi zboru o skúsenostiach z Európskeho zboru solidarity sú prístupné aj administratívnemu personálu zboru.
 • Dobrovoľnícka databáza
  • Osobné kontaktné údaje osôb, ktoré sú uvedené v súvislosti s organizáciami EDS a ich dobrovoľníckymi projektmi, sú prístupné verejnosti.
  • Oprávnení zástupcovia organizácie EDS majú prístup k osobným kontaktným údajom osôb, ktoré sú uvedené v súvislosti s danou organizáciou a jej projektmi.
 • Online konzultačný modul (CTK)
  • E-mailové adresy a základné demografické údaje používateľov CTK a ich aktivity v rámci platformy sú prístupné oprávneným zástupcom organizácií s právom organizovať konzultácie v module CTK, ktorí sú vyškolení riadiť konzultácie.
  • K týmto údajom majú prístup aj správcovia portálu.

Okrem toho sú všetky osobné údaje prístupné aj:

 • pracovníkom útvarov GR EAC zodpovedných za vykonávanie služieb prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež,
 • pracovníkom IT oddelenia GR EAC,
 • pracovníkom iných príslušných útvarov Európskej komisie, ktoré sú spoluzodpovedné za vykonávanie služieb prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež.

V prípade potreby, ich je možné sprístupniť:

 • pracovníkom vnútorného auditu GR EAC,
 • pracovníkom GR IAS,
 • pracovníkom úradu OLAF.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Kontaktné e-mailové adresy uvedené v článkoch, aktualitách a podujatiach budú spolu s pôvodným obsahom vymazané do dvoch rokov od uplynutia dátumu, ktorým sa končí obdobie uverejnenia online.

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou používateľských kont editorov/autorov na Európskom portáli pre mládež, budú vymazané dva roky po tom, čo sa používateľ naposledy prihlásil na portál pomocou týchto kont.

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou používateľských kont v rámci európskeho zboru solidarity, budú vymazané rok po tom, ako používateľ dovŕšil hornú vekovú hranicu oprávnenosti na účasť v zbore, pokiaľ sa používateľ neprihlásil do niektorého v danom čase prípadne prebiehajúceho programu absolventov („alumni“).

Príspevky v postupoch online konzultácií budú anonymizované (t. j. prepojenie medzi používateľom a príspevkami/hlasovaním sa odstráni) do dvoch rokov po ukončení úplného postupu konzultácie a podávania správ/spätnej väzby.

Ako môžete získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť a prípadne ich opraviť?

Máte právo na prístup k uchovávaným osobným údajom a ak je to potrebné, požadovať, aby sa vaše údaje opravili, kontaktovaním prevádzkovateľa Európskeho portálu pre mládež na adrese:

Head of Unit, "Youth policy", Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu

Aké bezpečnostné opatrenia sa prijali, aby sa zaistila ochrana vašich údajov pred možným zneužitím alebo nepovoleným prístupom?

Údaje sú zabezpečené v rámci Komisie a vzťahujú sa ne mnohé opatrenia týkajúce sa ochrany, ktoré Komisia vykonáva na zabezpečenie integrity a dôvernosti elektronických aktív inštitúcie.

Európsky zbor solidarity

Prijatím tohto osobitného vyhlásenia o ochrane osobných údajov organizácia oprávnená na riadenie projektov zboru súhlasí s tým, že bude používať informačné systémy európskeho zboru solidarity výhradne na vyhľadávanie členov zboru pre projekty, ako aj na oslovovanie členov zboru a predkladanie ponúk práce v projektoch zboru jeho členom. Tieto projekty môžu byť vlastnými projektmi príslušnej organizácie alebo projektmi inej organizácie, ktorú oprávnená organizácia oficiálne zastupuje.

Konkrétne sa oprávnená organizácia zaväzuje prijať technické opatrenia a opatrenia prevádzkovej bezpečnosti, ktoré zodpovedajú riziku vyplývajúcemu zo spracovávania osobných údajov členov s cieľom:

 • zabrániť prístupu akejkoľvek neoprávnenej osoby k počítačovým systémom, ktoré spracúvajú osobné údaje, a najmä
  • nepovolenému čítaniu, kopírovaniu, zmene alebo odstráneniu pamäťového média;
  • nepovolenému vkladaniu, ako aj nepovolenému zverejneniu, zmene alebo vymazaniu uložených osobných údajov;
  • neoprávneným osobám využívať systémy spracovania údajov prostredníctvom zariadení na prenos údajov;
 • zabezpečiť, aby oprávnení používatelia systémov spracovania údajov mohli mať prístup len k tým osobným údajom, na ktoré sa vzťahujú ich prístupové práva;
 • zaznamenávať, ktoré osobné údaje boli kedy a komu oznámené;
 • zabezpečiť, že sa osobné údaje spracovávajú v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch;
 • zabezpečiť, že počas oznamovania osobných údajov a prepravy pamäťových médií nemožno tieto údaje bez povolenia čítať, kopírovať ani mazať;
 • navrhnúť svoju organizačnú štruktúru tak, aby spĺňala požiadavky na ochranu údajov.

Na koho sa môžete obrátiť s otázkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa ochrany údajov jednotlivcov?

Skontaktujte sa s prevádzkovateľom Európskeho portálu pre mládež na adrese: Head of Unit, "Youth policy", Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Ak máte ďalšie otázky alebo sťažnosti, môžete kontaktovať aj:

Riešenie sporov

V prípade sporu je možné sťažnosti adresovať európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS) http://www.edps.europa.eu.

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Úradník Komisie pre ochranu údajov uverejňuje zoznam všetkých operácií spracovania osobných údajov. Zoznam je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register

Toto konkrétne spracovanie bolo úradníkovi pre ochranu údajov oznámené pod referenčným číslom: 3693.