Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Prywatność

Oświadczenie o ochronie prywatności – Europejski Portal Młodzieżowy

Oświadczenie odnosi się do Europejskiego Portalu Młodzieżowego i związanych z nim usług elektronicznych, takich jak udostępnianie stron internetowych i aplikacji na telefony komórkowe. Ponieważ system ten zawiera dane osobowe, ich publikacja i przetwarzanie podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono, w jaki sposób w ramach systemu wykorzystywane są dane osobowe oraz w jaki sposób chroniona jest ich prywatność.

W jakim celu gromadzone są dane?

Gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wymagają cztery główne funkcje Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Są to:

 • Udostępnianie informacji – zamieszczanie i aktualizacja artykułów, informacji o wydarzeniach i wiadomości dotyczących strategii UE na rzecz młodzieży.
 • System Europejskiego Korpusu Solidarności – Europejski Portal Młodzieżowy umożliwia młodym ludziom zarejestrowanie się w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności i wskazanie, jakiego rodzaju projektami są zainteresowani, oraz odbycie szkoleń przygotowawczych. Jako użytkownicy systemu mogą oni także zamieszczać treści dotyczące ich doświadczeń z Korpusem i udostępniać je pozostałym uczestnikom Korpusu – na przykład publikować zdjęcia i wpisy, komentować wpisy innych użytkowników, dodawać do swojego profilu awatary i określać swoją lokalizację. Europejski Portal Młodzieżowy umożliwia również upoważnionym organizacjom przeszukiwanie bazy danych uczestników Korpusu w celu znalezienia potencjalnych uczestników swoich projektów, skontaktowania się z nimi (jeżeli wyrażą zgodę na to, by organizacja się z nimi skontaktowała) i wreszcie złożenie ofert wybranym uczestnikom, które uczestnicy mogą przyjąć albo odrzucić. 
 • Baza danych dla wolontariuszy – tutaj organizacje akredytowane w celu realizacji projektów w ramach wolontariatu europejskiego (EVS), który stanowi część programu Erasmus+, mogą nagłaśniać swoje nowe projekty wśród potencjalnych wolontariuszy. W tym celu organizacja musi się zalogować, a następnie utworzyć lub zaktualizować miniogłoszenie dotyczące swojego projektu. Baza danych dla wolontariuszy zawiera również wykaz wszystkich organizacji, które są akredytowane w celu prowadzenia projektów wolontariatu europejskiego.
 • Narzędzia online służące konsultacjom – jednym z celów strategii UE na rzecz młodzieży jest zachęcanie młodych ludzi do większego uczestnictwa w życiu demokratycznym. Dlatego Europejski Portal Młodzieżowy udostępnia platformę online, na forum której młodzi ludzie mogą przedstawiać swoje poglądy na różne tematy.

Aby mieć dostęp do niektórych funkcji, użytkownicy mogą zostać poproszeni o zalogowanie się i potwierdzenie swojej tożsamości. W związku z tym Europejski Portal Młodzieżowy może korzystać z Systemu Zarządzania Tożsamością Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu logowania „EU Login”. System ten jest objęty osobnym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Cele gromadzenia danych:

 • Udostępnianie informacji
  • Udostępnianie ogółowi społeczeństwa danych kontaktowych (nazwiska lub adresy e-mail autorów artykułów lub aktualności, a także organizatorów wydarzeń).
  • Umożliwianie upoważnionym użytkownikom zarejestrowania się w Europejskim Portalu Młodzieżowym jako autorzy / redaktorzy oraz, w razie potrzeby, uzyskania pomocy technicznej.
 • Europejski Korpus Solidarności
  • Umożliwianie młodym ludziom zarejestrowania się w Korpusie poprzez udostępnienie podstawowych informacji osobowych i danych kontaktowych. Umożliwianie zarejestrowanym uczestnikom Korpusu również dobrowolnego przekazywania dodatkowych informacji kontaktowych, szczegółowych informacji na temat rodzajów projektów, którymi byliby zainteresowani, oraz umiejętności i doświadczenia, które mogą wnieść do projektów, zwięzłych informacji na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz wszelkich wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie wolontariatu.
  • Umożliwianie uczestnikom Korpusu otrzymywania wiadomości elektronicznych, biuletynów informacyjnych i innych powiadomień dotyczących Korpusu, jak również udostępnianie im ankiet i innych narzędzi gromadzenia informacji zwrotnych od uczestników. Uczestnicy Korpusu mogą określić, jakie wiadomości chcą otrzymywać.
  • Zapewnianie członkom Korpusu możliwości odbywania szkoleń.
  • Umożliwianie członkom Korpusu przekazywania uwag dotyczących usług i procedur.
  • Umożliwianie członkom Korpusu wzajemnej komunikacji za pośrednictwem funkcji tworzenia społeczności. Obejmuje to możliwość zamieszczania treści tworzonych przez użytkowników systemu dotyczących ich doświadczeń z Korpusem, a także przeglądania wpisów innych uczestników i dodawania swoich uwag. Poza tym użytkownicy mogą zgłaszać administratorom Korpusu wpisy, które uważają za nieodpowiednie. Zamieszczane wpisy muszą być zgodne z dostępnymi online warunkami korzystania z Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Uczestnicy mogą także dodawać do swojego profilu awatary i wskazywać swoją lokalizację.
  • Umożliwianie upoważnionym przedstawicielom organizacji realizujących projekty w ramach Korpusu prowadzenia profili ich organizacji, które to profile obejmują nazwiska lub adresy e-mail osób związanych z organizacjami i ich projektami realizowanymi w ramach Korpusu.
  • Udostępnianie tych informacji kontaktowych obywatelom.
  • Umożliwianie upoważnionym przedstawicielom organizacji realizujących projekty w ramach Korpusu przeszukiwania bazy danych uczestników Korpusu w celu znalezienia potencjalnych uczestników swoich projektów, poprzez porównanie danych dotyczących proponowanego projektu z danymi osobowymi i preferencjami przedstawionymi przez uczestników Korpusu.
  • Umożliwianie tym upoważnionym przedstawicielom kontaktowania się z wybranymi uczestnikami, jeżeli dany uczestnik wyraża zgodę na to, by organizacja się z nim skontaktowała.
  • Umożliwianie tym upoważnionym przedstawicielom składania konkretnych ofert uczestnikom Korpusu oraz zarządzania ofertami, które zostały złożone.
  • Umożliwianie administratorom Korpusu zarządzania bazą danych dotyczących członków Korpusu i udzielania im wsparcia.
  • Umożliwianie administratorom Korpusu zarządzania jego projektami oraz procesami wyszukiwania/dopasowywania kandydatów. Administratorzy mogą także udzielać pomocy upoważnionym przedstawicielom organizacji realizujących projekty w ramach Korpusu.
  • Umożliwianie administratorom Korpusu i innym zaufanym stronom przekazywania informacji i powiadomień na temat Korpusu oraz innych związanych z nim działań uczestnikom Korpusu i upoważnionym przedstawicielom organizacji.
  • Umożliwianie administratorom Korpusu analizowania danych o zarejestrowanych w nim uczestnikach i analizowania informacji zwrotnych od uczestników.
  • Umożliwianie administratorom Korpusu kontrolowania wpisów i uwag uczestników, a także wpisów zgłoszonych im przez uczestników, oraz podejmowania niezbędnych kroków, jeśli takie wpisy i uwagi naruszają warunki korzystania z Europejskiego Portalu Młodzieżowego.
 • Baza danych dla wolontariuszy
  • Udostępnianie ogółowi społeczeństwa danych kontaktowych (nazwiska lub adresy e-mail osób związanych z organizacjami wolontariatu europejskiego i ich projektami).
  • Umożliwianie organizacjom akredytowanym przy wolontariacie europejskim zarządzania swoimi opublikowanymi danymi kontaktowymi.
  • Umożliwianie organizacjom akredytowanym przy wolontariacie europejskim nagłaśniania swoich projektów wolontariatu wśród potencjalnych wolontariuszy i ułatwianie młodym ludziom kontaktu z tymi organizacjami.
  • Umożliwianie administratorom Europejskiego Portalu Młodzieżowego udzielania organizacjom ewentualnej pomocy technicznej.
 • Narzędzia online służące konsultacjom
  • Umożliwianie użytkownikom otrzymywania e-mailem aktualnych informacji o konsultacjach, w których uczestniczyli.
  • Umożliwianie monitorowania aktywności użytkowników platformy i jej analizy do celów statystycznych.
  • Umożliwianie administratorom Europejskiego Portalu Młodzieżowego udzielania ewentualnej pomocy technicznej organizacjom zarządzającym tymi konsultacjami.

Komisja Europejska i organizacje odpowiedzialne za realizację tych zadań przetwarzają zgromadzone dane wyłącznie do celów opisanych powyżej.

Jakie dane osobowe gromadzimy w Europejskim Portalu Młodzieżowym?

 • Udostępnianie informacji
  • Osoby, których dane pojawiają się w kontekście artykułów, aktualności lub informacji o wydarzeniach: nazwisko, adres e-mail.
  • Pracownicy biura Eurodesk Brussels Link lub organizacji krajowych należących do sieci Eurodesk: imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, w imieniu którego dana osoba jest upoważniona do zarządzania treścią.
 • Europejski Korpus Solidarności
  • Poszczególne osoby, które zdecydują się przystąpić do Korpusu, muszą podać następujące informacje podstawowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, kraj zalegalizowanego pobytu, obywatelstwo, adres e-mail, preferowany język do korespondencji, rodzaje projektów Korpusu, które ich interesują oraz opis wcześniejszej wiedzy i doświadczeń. Muszą także wskazać, że akceptują misję i zasady Korpusu.
  • Po zakończeniu procesu wstępnej rejestracji w celu przystąpienia do Korpusu osoby te mogą dobrowolnie dostarczyć dodatkowe informacje na swój temat: adres pocztowy, numery telefonów, zwięzłe informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, szczegóły dotyczące wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie wolontariatu, umiejętności językowe, dyspozycyjność w zakresie projektów Korpusu, motywacja do uczestnictwa w projekcie Korpusu w charakterze wolontariusza, motywacja do pracy w ramach projektu Korpusu, preferowane kraje do odbycia wolontariatu lub podjęcia pracy, preferowane rodzaje zajęć, wszelkie dodatkowe informacje, które użytkownik pragnie przekazać, chęć otrzymywania wiadomości elektronicznych, biuletynów informacyjnych, powiadomień i innych informacji z Korpusu, chęć otrzymywania wiadomości elektronicznych, biuletynów informacyjnych, powiadomień i innych informacji z platformy EURES (europejskiej platformy pośrednictwa pracy).
  • Mogą one również załadować swój życiorys w formacie dokumentu, ze świadomością, że wszystkie informacje w nim zawarte, w tym dane kontaktowe i wszelkie poufne dane osobowe, zostaną udostępnione przedstawicielom organizacji realizujących projekty w ramach Korpusu, którzy mogą wykorzystywać je jako element procesu selekcji uczestników do swoich projektów.
  • Jako użytkownicy systemu mogą one również zamieszczać treści dotyczące swoich doświadczeń z Korpusem oraz komentować wpisy innych uczestników. Zamieszczane wpisy muszą być zgodne z warunkami korzystania z Europejskiego Portalu Młodzieżowego.
  • Uczestnicy mogą także dodawać do swojego profilu awatary i wskazywać swoją aktualną lokalizację.
  • Europejski Korpus Solidarności będzie pełnić funkcję platformy służącej ułatwianiu nawiązywania kontaktów między organizacjami a osobami prywatnymi, a DG ds. Edukacji i Kultury nie będzie dokonywała żadnej oceny aspektów osobistych podmiotu danych.
  • Upoważnieni przedstawiciele organizacji realizujących projekty Korpusu: imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, organizacja (lub organizacje), którą dana osoba kieruje zgodnie ze swoimi uprawnieniami, zaakceptowanie misji i zasad Korpusu.
 • Baza danych dla wolontariuszy
  • Osoby związane z organizacją prowadzącą działalność w ramach wolontariatu europejskiego lub z konkretnym projektem wolontariatu: nazwisko, adres e-mail.
  • Kierownicy organizacji zajmujących się wolontariatem: imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, organizacja (lub organizacje), którą dana osoba kieruje zgodnie ze swoimi uprawnieniami.
 • Narzędzia online służące konsultacjom
  • Osoby prywatne: imię, nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania, data urodzenia, płeć, organizacja, którą reprezentują (jeśli reprezentują organizację).
  • Upoważnieni przedstawiciele organizacji, które korzystają z platformy online – imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, w imieniu którego dana osoba może być administratorem zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

Jakich środków technicznych używamy do przetwarzania danych osobowych?

Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie ze standardami IT Komisji Europejskiej. Dane są przechowywane w centralnej bazie danych (zarządzanej przez DG ds. Edukacji i Kultury) w centrum danych Komisji Europejskiej w Luksemburgu.

Kto ma dostęp do danych i komu są one ujawniane?

 • Udostępnianie informacji
  • Ogół społeczeństwa może mieć wgląd w dane kontaktowe wszystkich osób wymienionych przez redaktorów Europejskiego Portalu Młodzieżowego w kontekście artykułów, aktualności lub wydarzeń, na przykład w dane osoby do kontaktów podane w związku z wydarzeniem lub wiadomością.
  • Dane te są też dostępne dla pracowników biura Eurodesk Brussels Link lub należących do sieci Eurodesk organizacji krajowych.
  • Dostęp do tych informacji mają również administratorzy Europejskiego Portalu Młodzieżowego.
 • Europejski Korpus Solidarności
  • Dane kontaktowe przedstawicieli organizacji realizujących projekty w ramach Korpusu będą publicznie dostępne, jeśli organizacje same opublikują w swoim profilu takie informacje.
  • Publicznie dostępne będą także treści zamieszczane przez użytkowników systemu oraz udostępnione przez nich wpisy dotyczące ich doświadczeń z Korpusem, a także ich awatary i lokalizacja, o ile zostały podane.
  • Uczestnicy Korpusu mogą przeglądać i aktualizować swoje dane osobowe po zalogowaniu się do swojego konta w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności. Mają oni prawo do usunięcia swojego konta w dowolnym momencie. Uczestnik Korpusu jest odpowiedzialny za jakość swoich własnych danych.
  • Poza tym uczestnicy Korpusu mogą przeglądać, udostępniać, edytować i usuwać swoje wpisy dotyczące doświadczeń z Korpusem. Mogą też przeglądać i komentować wpisy innych uczestników oraz zgłaszać administratorom Korpusu wpisy, które uważają za naruszające warunki korzystania z Europejskiego Portalu Młodzieżowego.
  • Uczestnicy Korpusu mogą w swoim profilu zamieszczać, zmieniać lub usuwać awatary oraz dane dotyczące ich lokalizacji.
  • Do danych osobowych zarejestrowanych członków Korpusu dostęp mają upoważnieni przedstawiciele organizacji realizujących projekty w ramach Korpusu.
  • Dane osobowe zarejestrowanych uczestników Korpusu są również dostępne dla administratorów Korpusu i administratorów różnych programów UE (w tym podmiotów wdrażających te programy na szczeblu krajowym –agencji krajowych), w ramach których upoważnione organizacje Europejskiego Korpusu Solidarności oferują udział w realizowanych przez siebie projektach.
  • Do treści tworzonych przez użytkowników systemu oraz uwag uczestników na temat ich doświadczeń z Korpusem dostęp mają także administratorzy Korpusu.
  • Baza danych dla wolontariuszy
   • Dane kontaktowe osób związanych z organizacjami i projektami wolontariatu europejskiego są ogólnodostępne.
   • Upoważnieni przedstawiciele organizacji wolontariatu europejskiego mogą mieć wgląd w dane kontaktowe osób związanych z konkretną organizacją i jej projektami.
  • Narzędzia online służące konsultacjom
   • Wgląd w adresy e-mail i podstawowe dane demograficzne dotyczące użytkowników platformy online, a także w ich aktywność na tej platformie mogą mieć upoważnieni przedstawiciele organizacji, którzy mogą przeprowadzać konsultacje i którzy są wyszkoleni w tym zakresie.
   • Dostęp do takich danych będą mieć również administratorzy Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

  Ponadto dostęp do wszystkich danych osobowych mają:

  • pracownicy działów DG EAC, którzy odpowiadają za wdrażanie usług Europejskiego Portalu Młodzieżowego
  • pracownicy działu informatycznego DG EAC
  • pracownicy innych służb Komisji Europejskiej, którzy są współodpowiedzialni za wdrażanie usług Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

  W razie konieczności dostęp do danych mogą uzyskać:

  • pracownicy jednostki audytu wewnętrznego DG EAC
  • pracownicy DG IAS
  • pracownicy OLAF-u.

  Jak długo przechowujemy dane użytkowników?

  Kontaktowe adresy elektroniczne podane w artykułach, aktualnościach i informacjach o wydarzeniach zostaną usunięte wraz z treścią tych artykułów, aktualności i informacji w ciągu dwóch lat od wycofania ich z publikacji.

  Dane osobowe figurujące na kontach użytkowników, które utworzono dla redaktorów / autorów w Europejskim Portalu Młodzieżowym, zostaną usunięte dwa lata po ostatnim zalogowaniu się użytkowników do tego portalu za pomocą takich kont.

  Dane osobowe figurujące na kontach użytkowników, które należą do Europejskiego Korpusu Solidarności, zostaną usunięte rok po osiągnięciu górnej granicy wiekowej dopuszczającej do członkostwa w Korpusie, chyba że użytkownik zgodzi się przystąpić do ewentualnego zespołu absolwentów Korpusu, który może do tego czasu zostać utworzony.

  Odpowiedzi na pytania w ramach konsultacji online staną się anonimowe (tj. usunięte zostaną powiązania między użytkownikiem a jego odpowiedziami, komentarzami i oddanymi głosami) w ciągu dwóch lat od zakończenia każdego pełnego procesu konsultacji oraz sporządzenia sprawozdań i informacji zwrotnych.

  Jak można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, w razie potrzeby, dokonać korekty?

  Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz, w razie konieczności, do ich skorygowania. W tym celu należy skontaktować się z administratorem danych Europejskiego Portalu Młodzieżowego, którym jest:

  kierownik działu „Polityka młodzieżowa”, Rue Joseph II 70, B-1049, Bruksela, adres e-mail: EAC-EYP@@ec.europa.eu

  Jak chronimy dane przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem?

  Dane są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej i zabezpieczone licznymi środkami ochronnymi, jakie Komisja wprowadza w celu zapewnienia integralności i poufności swojego elektronicznego przepływu danych.

  Europejski Korpus Solidarności

  Akceptując niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, organizacja upoważniona do prowadzenia projektów zgadza się wykorzystywać systemy IT Europejskiego Korpusu Solidarności wyłącznie do poszukiwania uczestników Korpusu do udziału w projektach oraz do nawiązywania kontaktu i składania ofert uczestnikom Korpusu. Projekty te mogą stanowić jej własne przedsięwzięcie lub przedsięwzięcie innej organizacji, którą upoważniona organizacja oficjalnie reprezentuje.

  Konkretnie, upoważniona instytucja zobowiązuje się do przyjęcia odpowiednich technicznych i operacyjnych środków bezpieczeństwa dotyczących ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych uczestników w celu:

  • uniemożliwienia osobom nieuprawnionym uzyskania dostępu do systemów komputerowych przetwarzających dane osobowe, a w szczególności zapobieżenia:
   • wszelkim bezprawnym odczytom, kopiowaniu, modyfikacji lub usunięciu nośników informacji;
   • bezprawnemu wprowadzaniu danych do pamięci, jak również wszelkiemu bezprawnemu ujawnianiu, zmianie lub kasowaniu przechowywanych danych osobowych;
   • użyciu systemów przetwarzania danych przez osoby niepowołane za pomocą urządzeń służących do transmisji danych;
  • dopilnowania, aby upoważnieni użytkownicy systemów przetwarzania danych mieli dostęp wyłącznie do danych osobowych, których dotyczy ich prawo dostępu;
  • odnotowywania danych, które zostały przekazane, daty ich przekazania i podmiotu, któremu zostały przekazane;
  • zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami ochrony danych określonymi w przepisach krajowych;
  • dopilnowania, aby w trakcie przekazywania danych osobowych oraz transportu nośników informacji dane nie mogły zostać odczytane, skopiowane ani usunięte bez upoważnienia;
  • opracowania swojej struktury organizacyjnej w sposób zgodny z wymogami ochrony danych;

  Do kogo się zwrócić w razie ewentualnych pytań lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych?

  Należy się skontaktować z administratorem danych Europejskiego Portalu Młodzieżowego, którym jest: kierownik działu „Polityka młodzieżowa”, Rue Joseph II 70, B-1049, Bruksela, adres e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu.

  Ewentualne dalsze pytania można kierować do:

  Skargi

  W razie sporów skargi można kierować do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) http://www.edps.europa.eu

  Gdzie można znaleźć więcej informacji?

  Inspektor ochrony danych Komisji prowadzi publiczny rejestr wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych. Link do rejestru: http://ec.europa.eu/dpo-register

  Ta operacja przetwarzania danych została zgłoszona inspektorowi ochrony danych pod następującym numerem rejestracyjnym: 3693