Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Privatumas

Specialus pareiškimas apie privatumo apsaugą. Europos jaunimo portalas

Šis pareiškimas skirtas Europos jaunimo portalui ir su juo susijusioms paslaugoms, pavyzdžiui, interneto svetainėms ir mobiliųjų telefonų programėlėms. Šioje sistemoje yra asmens duomenų, kurie skelbiami ir tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų. Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kaip šioje sistemoje naudojami asmens duomenys ir kaip saugomas tokių duomenų privatumas.

Kokiu tikslu duomenys renkami?

Su asmens duomenų rinkimu ir tvarkymu iš esmės susijusios keturios Europos jaunimo portalo (EJP) funkcijos:

 • informacijos teikimas – su ES jaunimo strategija susijusių straipsnių, pranešimų apie renginius ir naujienų skelbimas ir tvarkymas;
 • Europos solidarumo korpusas –
 • EJP suteikia galimybę jauniems žmonėms registruotis korpuse ir nurodyti, kokiuose projektuose jie pageidauja dalyvauti, taip pat dalyvauti parengiamosiose programose, kad pasirengtų būsimam darbui. Jie taip pat galės skelbti savo sukurtą turinį apie veiklą korpuse, pvz., nuotraukas ir tekstus, juo dalytis, komentuoti kitų narių įrašus, įkelti savo profilio avatarą ir patys nurodyti savo buvimo vietą. EJP taip pat suteiks galimybę įgaliotosioms organizacijoms atlikti paiešką korpuso narių duomenų bazėje, kad jos galėtų rasti savo projektams tinkamų savanorių ar darbuotojų, susisiekti su galimais kandidatais (jeigu kandidatai sutinka, kad organizacija su jais susiektų) ir pasirinktiems kandidatams pasiūlyti darbo vietą. Kandidatai šį pasiūlymą gali priimti arba atmesti; 
 • Savanoriškos veiklos duomenų bazė, suteikianti galimybę organizacijoms, akredituotoms vykdyti Europos savanorių tarnybos, kuri yra programos „Erasmus+“ dalis, projektus, prisijungus kurti ir tvarkyti nedideles savo projektų reklamas ir taip reklamuoti naujus savo projektus galimiems savanoriams. Be to, savanoriškos veiklos duomenų bazėje pateikiamas visų organizacijų, akredituotų vykdyti Europos savanorių tarnybos projektus, sąrašas;
 • Konsultacijų internetu priemonės. Kadangi vienas iš ES jaunimo strategijos tikslų yra skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti demokratiniame gyvenime, Europos jaunimo portale yra platforma, suteikianti jaunimui galimybę pareikšti savo nuomonę įvairiais klausimais.

Prieš leidžiant naudotis kai kuriomis iš minėtų funkcijų, naudotojų gali būti prašoma prisijungti ir patvirtinti savo tapatybę. Tuo tikslu EJP gali būti naudojama Europos Komisijos tapatybės valdymo sistema „EU Login“. Šiai sistemai taikomas atskiras pareiškimas apie privatumo apsaugą.

Duomenų rinkimo tikslai

 • Informacijos teikimas
  • Pateikti visuomenei kontaktinius duomenis (su straipsniais, renginiais arba naujienomis susijusių asmenų vardus, pavardes ir (arba) e. pašto adresus).
  • Suteikti įgaliotiems naudotojams galimybę užsiregistruoti EJP autoriais ar redaktoriais ir prireikus teikti techninę pagalbą.
 • Europos solidarumo korpusas
  • Suteikti jaunimui galimybę užsiregistruoti korpuse, pateikiant svarbiausią asmeninę informaciją ir kontaktinius duomenis. Suteikti registruotiems korpuso nariams galimybę savanoriškai pateikti papildomų kontaktinių duomenų, duomenis apie juos dominančių projektų rūšis ir įgūdžius bei patirtį, kurie gali būti naudingi vykdant tuos projektus, informaciją apie išsilavinimą, darbo patirtį ir bet kokią ankstesnę savanorišką veiklą.
  • Suteikti korpuso nariams galimybę gauti su korpusu susijusius e. laiškus, informacinius biuletenius ir kitus pranešimus, taip pat apklausas ir kitas nuomonių tyrimo priemones. Korpuso nariai gali nustatyti, kokius pranešimus jie norėtų gauti.
  • Suteikti korpusui galimybę siūlyti savo nariams mokymosi galimybių.
  • Suteikti korpuso nariams galimybę teikti atsiliepimus apie paslaugas ir procedūras.
  • Suteikti korpuso nariams galimybę bendrauti vieniems su kitais, naudojantis korpuso bendruomenės formavimo funkcijomis. Tai ir galimybė skelbti naudotojų parengtą turinį apie jų veiklą korpuse, taip pat skaityti ir komentuoti kitų korpuso narių įrašus. Jie taip pat gali pranešti apie, jų nuomone, netinkamus įrašus korpuso administratoriams. Įrašai turi atitikti internete skelbiamas naudojimosi Europos jaunimo portalu sąlygas. Korpuso nariai savo profilyje taip pat gali įkelti avatarą ir nurodyti vietą, kurioje tuo metu yra.
  • Suteikti korpuso projektus vykdyti įgaliotų organizacijų įgaliotiems atstovams galimybę tvarkyti savo organizacijų profilius, įskaitant su organizacijomis ir jų vykdomais korpuso projektais susijusių asmenų vardus ir pavardes bei e. pašto adresus.
  • Teikti šią kontaktinę informaciją visuomenės nariams.
  • Suteikti korpuso projektus vykdyti įgaliotų organizacijų įgaliotiems atstovams  galimybę atlikti paiešką korpuso narių duomenų bazėje ieškant potencialių savanorių ar darbuotojų korpuso projektams, lyginant siūlomo projekto duomenis ir korpuso narių pateiktus asmens duomenis ir pageidavimus.
  • Suteikti šiems įgaliotiems atstovams galimybę susisiekti su atrinktais nariais, jeigu jie sutinka, kad organizacija su jais susisiektų.
  • Suteikti šiems įgaliotiems atstovams galimybę siūlyti konkrečias darbo vietas korpuso nariams ir tvarkyti jau pateiktus pasiūlymus.
  • Suteikti korpuso administratoriams galimybę valdyti korpuso narių duomenų bazę ir teikti pagalbą korpuso nariams.
  • Suteikti korpuso administratoriams galimybę valdyti korpuso projektus bei paieškos–parinkimo procesus ir teikti pagalbą įgaliotiems organizacijų, įgaliotų vykdyti korpuso projektus, atstovams.
  • Suteikti korpuso administratoriams ir kitiems patikimiems subjektams galimybę siųsti korpuso nariams ir įgaliotiems organizacijų atstovams informaciją ir pranešimus apie korpusą ir kitą susijusią veiklą.
  • Suteikti korpuso administratoriams galimybę analizuoti registruotų narių duomenis ir atsiliepimus.
  • Suteikti korpuso administratoriams galimybę tikrinti narių įrašus ir komentarus, taip pat įrašus, apie kuriuos pranešė kiti nariai, ir imtis reikiamų veiksmų, jeigu tie įrašai neatitinka naudojimosi Europos jaunimo portalu sąlygų.
 • Savanoriškos veiklos duomenų bazė
  • Pateikti visuomenei kontaktinius duomenis (su Europos savanorių tarnybos organizacijomis ir jų savanoriškos veiklos projektais susijusių asmenų vardus, pavardes ir (arba) e. pašto adresus).
  • Suteikti Europos savanorių tarnybos akredituotoms organizacijoms galimybę tvarkyti paskelbtus savo organizacijų kontaktinius duomenis.
  • Suteikti Europos savanorių tarnybos akredituotoms organizacijoms galimybę reklamuoti savo Europos savanorių tarnybos projektus galimiems savanoriams ir sudaryti jaunimui sąlygas užmegzti ryšį su šiomis organizacijomis.
  • Suteikti EJP administratoriams galimybę prireikus teikti techninę pagalbą organizacijoms.
 • Konsultacijų internetu priemonės
  • Suteikti naudotojams galimybę e. paštu gauti naujienų apie konsultacijas, kuriose jie dalyvavo.
  • Sudaryti sąlygas vykdyti dalyvavimo internetu platformos naudotojų stebėseną ir statistinę analizę.
  • Suteikti EJP administratoriams galimybę prireikus teikti techninę pagalbą konsultacijas administruojančioms organizacijoms.

Europos Komisija ir už šių funkcijų įgyvendinimą atsakingos organizacijos surinktų duomenų netvarkys jokiais kitais tikslais negu pirmiau nurodytieji.

Kokius asmens duomenis renkame Europos jaunimo portale?

 • Informacijos teikimas
  • Pavieniai asmenys, susiję su straipsniu, renginiu arba naujienomis: vardas, pavardė, e. pašto adresas.
  • „Eurodesk Brussels Link“ arba tinklo „Eurodesk“ nacionalinių organizacijų darbuotojai: vardas, pavardė, e. pašto adresas, šalis, kurios vardu asmeniui leista administruoti turinį.
 • Europos solidarumo korpusas
  • Pavieniai asmenys, nusprendę tapti korpuso nariais, turi pateikti tokią pagrindinę informaciją: vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, teisėtos gyvenamosios vietos šalį, pilietybę, e. pašto adresą, pageidaujamą bendravimo kalbą, dominančias korpuso projektų rūšis, ankstesnės savanoriškos veiklos žinias ir patirtį ir nurodyti, kad sutinka su korpuso paskirtimi ir principais.
  • Po pradinio registracijos į korpusą etapo jie gali savanoriškai pateikti daugiau informacijos apie save: pašto adresą, telefono numerius, informacijos apie išsilavinimą ir darbo patirtį santrauką, duomenų apie ankstesnės savanoriškos veiklos patirtį, kalbų įgūdžius, galimybes dalyvauti korpuso projektuose, motyvaciją savanoriauti korpuso projektuose, motyvaciją dirbti korpuso projektuose, šalis, kuriose pageidauja savanoriauti arba dirbti, pageidaujamą veiklą, bet kokią kitą papildomą informaciją, kurią naudotojas nori pateikti, taip pat, ar pageidauja gauti e. laiškus, pranešimus ir kitokią EURES (Europos užimtumo platformos) siunčiamą informaciją.
  • Taip pat jie gali įkelti savo gyvenimo aprašymo (CV) dokumentą, sutikdami, kad visa CV informacija (įskaitant kontaktinius duomenis ir bet kokią konfidencialią asmeninę informaciją) bus pateikta korpuso projektus vykdyti įgaliotų organizacijų atstovams, kurie ja galės naudotis vykdydami dalyvių savo projektams atranką.
  • Be to, jie gali skelbti savo parengtą turinį apie savo veiklą korpuse, taip pat komentuoti kitų narių įrašus. Šie įrašai turi atitikti naudojimosi Europos jaunimo portalu sąlygas.
  • Korpuso nariai savo profilyje taip pat gali įkelti avatarą ir nurodyti vietą, kurioje tuo metu yra.
  • Europos solidarumo korpusas veikia kaip platforma, padedanti organizacijoms ir asmenims vieniems su kitais susisiekti, Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas neatliks jokio duomenų asmeninių aspektų vertinimo.
  • Organizacijų, įgaliotų vykdyti korpuso projektus, įgaliotieji atstovai: vardas, pavardė, naudotojo vardas, e. pašto adresas, organizacija, kurią (kurias) šis asmuo įgaliotas administruoti, sutikimas su korpuso paskirtimi ir principais.
  • Savanoriškos veiklos duomenų bazė
   • Pavieniai asmenys, susiję su Europos savanorių tarnybos organizacija arba savanoriškos veiklos projektu: vardas, pavardė, e. pašto adresas.
   • Savanorių organizacijų vadovai: vardas, pavardė, naudotojo vardas, e. pašto adresas, organizacija, kurią (kurias) šis asmuo įgaliotas administruoti.
  • Konsultacijų internetu priemonės
   • Pavieniai asmenys: vardas, pavardė, e. pašto adresas, gyvenamoji šalis, gimimo data, lytis, organizacija, kuriai jie atstovauja (jei taikoma).
   • Organizacijų, kurioms leidžiama naudotis konsultacijų internetu priemonėmis, įgaliotieji atstovai: vardas, pavardė, e. pašto adresas, šalis, kurią asmuo turi teisę administruoti.

  Kokiomis techninėmis priemonėmis naudojamės tvarkydami jūsų duomenis?

  Duomenys renkami ir tvarkomi naudojant Komisijos IT standartus ir telekomunikacijų infrastruktūrą. Duomenys saugomi centrinėje duomenų bazėje, kurią tvarko Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas ir kuri yra Komisijos duomenų centre Liuksemburge.

  Kam prieinama ir kam atskleidžiama jūsų informacija?

  • Informacijos teikimas
   • Plačiajai visuomenei bus matomi įgaliotųjų EJP redaktorių į straipsnius, naujienas ar renginius įtrauktų asmenų, pavyzdžiui, renginio arba naujienų straipsnio už ryšius su visuomene atsakingo asmens, atitinkami asmeniniai kontaktiniai duomenys.
   • Ši informacija taip pat prieinama organizacijos „Eurodesk“ darbuotojams, dirbantiems biure „Eurodesk Brussels Link“ arba tinklo „Eurodesk“ nacionalinėse organizacijose.
   • EJP administratoriai taip pat gali susipažinti su šia informacija.
  • Europos solidarumo korpusas
   • Plačiajai visuomenei bus matomi organizacijų, įgaliotų vykdyti korpuso projektus, atstovų asmeniniai kontaktiniai duomenys, jeigu organizacija pati įtraukė šią informaciją į savo korpuso profilį, skelbiamą korpuso interneto svetainėje.
   • Plačiajai visuomenei taip pat bus matomas naudotojų sukurtas turinys ir komentarai, kuriuos korpuso nariai paskelbė apie veiklą korpuse ir kuriais jie pasidalijo, jų avataras ir buvimo vieta, jeigu šie duomenys buvo pateikti.
   • Korpuso nariai gali peržiūrėti ir tvarkyti savo asmens duomenis, prisijungę prie savo Europos solidarumo korpuso paskyros. Jie turi teisę bet kuriuo metu pašalinti savo paskyrą. Korpuso nariai patys atsako už savo duomenų kokybę.
   • Korpuso nariai taip pat gali dalytis įrašais apie savo patirtį korpuse, juos peržiūrėti, redaguoti ir šalinti. Jie taip pat gali peržiūrėti ir komentuoti kitų narių įrašus ir pranešti korpuso administratoriams apie įrašus, kurie, jų nuomone, neatitinka naudojimosi sąlygų.
   • Korpuso nariai gali įkelti, taisyti arba pašalinti savo profilio avatarą ir savo buvimo vietą.
   • Su registruotų korpuso narių asmens duomenimis gali susipažinti organizacijų, įgaliotų vykdyti korpuso projektus, įgaliotieji atstovai.
   • Prieigą prie registruotų korpuso narių asmens duomenų taip pat turi korpuso administratoriai ir įvairių ES programų, pagal kurias įgaliotosios organizacijos teikia pasiūlymus dirbti Europos solidarumo korpuso projektuose, administratoriai, įskaitant šias programas nacionaliniu lygmeniu įgyvendinančias įstaigas (nacionalines agentūras).
   • Korpuso administratoriai taip pat turi prieigą prie korpuso narių paskelbto turinio ir komentarų apie savo veiklą korpuse.
  • Savanoriškos veiklos duomenų bazė
   • Su Europos savanorių tarnybos organizacijomis ir Europos savanorių tarnybos savanoriškos veiklos projektais susijusių asmenų asmeninius kontaktinius duomenis gali matyti plačioji visuomenė.
   • Įgaliotieji Europos savanorių tarnybos organizacijos atstovai gali sužinoti su ta konkrečia organizacija ir jos projektais susijusių asmenų asmeninius kontaktinius duomenis.
  • Konsultacijų internetu priemonės
   • Konsultacijų internetu priemonių naudotojų e. pašto adresai ir pagrindiniai demografiniai duomenys ir jų veikla dalyvavimo internetu platformoje matoma organizacijų, kurioms leista vykdyti konsultacijas naudojantis konsultacijų internetu priemonėmis, įgaliotiesiems atstovams ir konsultacijas administruoti parengtiems asmenims.
   • EJP administratoriai taip pat gali susipažinti su šiais duomenimis.

  Be to, visi asmens duomenys yra prieinami:

  • Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato skyrių, atsakingų už paslaugų įgyvendinimą pasitelkiant Europos jaunimo portalą, darbuotojams,
  • Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato Informatikos (IT) skyriaus darbuotojams,
  • kitų kompetentingų Europos Komisijos tarnybų, bendrai atsakingų už paslaugų įgyvendinimą pasitelkiant Europos jaunimo portalą, darbuotojams.

  Prireikus jie galėtų būti atskleisti:

  • Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato Vidaus audito skyriaus darbuotojams,
  • Vidaus audito generalinio direktorato darbuotojams,
  • OLAF darbuotojams.

  Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?

  Kontaktiniai e. pašto adresai, nurodyti straipsniuose, naujienose ir pranešimuose apie renginius, pašalinami kartu su visu tekstu per dvejus metus nuo teksto skelbimo laikotarpio pabaigos.

  Asmens duomenys, esantys redaktoriams ar autoriams sukurtose Europos jaunimo portalo naudotojų paskyrose, pašalinami praėjus dvejiems metams nuo tada, kai naudotojai paskutinį kartą prisijungia prie Europos jaunimo portalo naudodamiesi šiomis paskyromis.

  Asmens duomenys, esantys Europos solidarumo korpuso naudotojų paskyrose, pašalinami praėjus vieniems metams po to, kai naudotojas sulaukė viršutinės tinkamumo dalyvauti korpuso veikloje amžiaus ribos, išskyrus atvejus, kai naudotojas sutiko dalyvauti bet kokioje buvusių korpuso narių programoje, kuri galbūt vykdoma tuo metu.

  Indėlis į konsultacijų internetu procesą taps anoniminis (t. y. bus panaikintas ryšys tarp naudotojo ir jo pasiūlymų arba kaip jis balsavo) per dvejus metus nuo viso konsultacijų, jų rezultatų apibendrinimo ir išvadų teikimo proceso pabaigos.

  Kur skelbiami asmens duomenys? Kaip patikrinti jų tikslumą ir prireikus juos pataisyti?

  Turite teisę susipažinti su saugomais asmens duomenimis ir prireikus paprašyti juos pataisyti. Šiuo klausimu reikia kreiptis į Europos jaunimo portalo duomenų valdytoją.

  Tai Jaunimo politikos skyriaus vadovas. Adresas: Rue Joseph II 70, B-1049, Briuselis, e. paštas: EAC-EYP@ec.europa.eu

  Kokių saugumo priemonių imamasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo arba neteisėto naudojimo?

  Duomenys saugomi Europos Komisijoje, jiems taikoma nemažai Komisijos įgyvendinamų apsaugos priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti šios institucijos elektroninio turto vientisumą ir konfidencialumą.

  Europos solidarumo korpusas

  Sutikdama su šiuo specialiu pareiškimu apie privatumo apsaugą, vykdyti korpuso projektus įgaliota organizacija sutinka naudoti Europos solidarumo korpuso IT sistemas tik ieškodama korpuso narių  dalyvauti projektuose, taip pat tam, kad susisiektų su korpuso nariais ir pasiūlytų jiems dalyvauti projekte. Šie projektai gali būti pačios organizacijos arba kitos organizacijos, kuriai įgaliotoji organizacija oficialiai atstovauja.

  Konkrečiai įgaliotoji organizacija įsipareigoja imtis techninių ir veiklos saugumo priemonių dėl rizikos, būdingos joms tvarkant narių asmens duomenis, kad:

  • leidimo neturintys asmenys negalėtų prisijungti prie kompiuterinių sistemų, kuriomis tvarkomi asmens duomenys, ir visų pirma negalėtų:
   • be leidimo skaityti, kopijuoti, keisti ar pašalinti laikmenos,
   • be leidimo įvesti duomenų, taip pat be leidimo atskleisti, keisti ar ištrinti saugomų asmens duomenų,
   • naudotis duomenų tvarkymo sistemomis naudodamiesi duomenų perdavimo priemonėmis,
  • užtikrintų, kad leidimą turintys duomenų tvarkymo sistemos naudotojai turėtų prieigą tik prie tų asmens duomenų, su kuriais susijusi jų prieigos teisė,
  • registruotų, kada, kam ir kurie asmens duomenys buvo perduoti,
  • užtikrintų, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų apsaugos nuostatų, nustatytų nacionalinėje teisėje,
  • užtikrintų, kad, perduodant asmens duomenis ir gabenant laikmenas, duomenų nebūtų galima be leidimo skaityti, kopijuoti ar ištrinti,
  • suformuotų savo organizacinę struktūrą taip, kad ji atitiktų duomenų apsaugos reikalavimus.

  Į ką kreiptis, jei turite klausimų arba skundų dėl asmens duomenų apsaugos?

  Turėtumėte kreiptis į Europos jaunimo portalo duomenų valdytoją. Tai Jaunimo politikos skyriaus vadovas. Adresas: Rue Joseph II 70, B-1049, Briuselis, e. paštas: EAC-EYP@ec.europa.eu.

  Jei turite kitų klausimų ar nusiskundimų, taip pat galite kreiptis į:

  Skundai

  Konflikto atveju skundai gali būti teikiami Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP) http://www.edps.europa.eu

  Kur rasti išsamesnės informacijos?

  Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų asmens duomenų tvarkymo veiksmų registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register

  Apie šį konkretų tvarkymo veiksmą Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas informuotas pranešimu, kurio numeris 3693.