Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Eraelu puutumatus

Isikuandmete kaitse põhimõtted – Euroopa Noorteportaal

Käesolevad põhimõtted kehtivad Euroopa Noorteportaali ja sellega seotud veebiteenuste, nagu veebisaitide ja mobiilirakenduste puhul. Kuna see süsteem hõlmab üksikisikute isikuandmeid, kohaldatakse nende avaldamise ja töötlemise suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 sätteid. Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, kuidas süsteem isikuandmeid kasutab ning kuidas neid andmeid kaitstakse.

Mis eesmärgil andmeid kogutakse?

Euroopa Noorteportaalil on neli peamist funktsiooni, mis hõlmavad isikuandmete kogumist ja töötlemist. Need on järgmised:

 • Teabe esitamine − ELi noorsoostrateegiaga seotud ürituste korraldamine ning artiklite ja uudiste koostamine ja haldamine.
 • Euroopa solidaarsuskorpus – Euroopa Noorteportaal võimaldab noortel end registreerida Euroopa solidaarsuskorpuses ja märkida, milliseid projekte nad eelistavad, ning saada projektis osalemiseks ettevalmistavaid koolitusi. Neil on lisaks sellele võimalik postitada ja jagada kasutaja loodud sisu oma korpuses saadud kogemuste kohta, näiteks pilte ja tekste, kommenteerida teiste postitusi, laadida oma profiili jaoks üles avatar ja määrata käsitsi oma asukoht. Euroopa Noorteportaal võimaldab samuti volitatud organisatsioonidel otsida solidaarsuskorpuse andmebaasist võimalikke vabatahtlikke või töötajaid oma projektidesse, võtta nendega ühendust (kui osaleja on selleks oma nõusoleku andnud) ning teha osalemispakkumisi valitud kandidaatidele, mille siis kandidaadid saavad kas vastu võtta või tagasi lükata. 
 • Vabatahtliku tegevuse andmebaas – võimaldab organisatsioonidel, mis on akrediteeritud projektide juhtimiseks Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) raames, mis on osa Erasmus+ programmist, reklaamida oma uusi projekte võimalikele vabatahtlikele. Andmebaasis on võimalik koostada oma projektide kohta lühikuulutusi ja neid hallata. Vabatahtliku tegevuse andmebaas sisaldab ka loetelu kõigist organisatsioonidest, mis on akrediteeritud EVT projektide korraldamiseks.
 • Veebipõhise konsulteerimise töövahend – ELi noorsoostrateegia osana julgustatakse noorte suuremat osalemist demokraatlikus elus. Euroopa Noorteportaal hõlmab platvormi, mis võimaldab noortel erinevatel teemadel sõna võtta.

 Mõne funktsiooni jaoks peavad kasutajad end sisse logima ja autentima. Selleks võib Euroopa Noorteportaal kasutada EU Logini süsteemi vahendusel komisjoni kasutajaidentiteedi haldussüsteemi. Nimetatud süsteemil on omad isikuandmete kaitse põhimõtted.

Andmete kogumise eesmärgid on järgmised.

 • Teabe esitamine
  • Esitada üldsusele kontaktandmeid (artiklite, ürituste või uudistega seotud isikute nimed ja/või e-posti aadressid).
  • Võimaldada volitatud kasutajatel end registreerida Euroopa Noorteportaalis autorite/toimetajatena ning anda vajaduse korral tehnilist abi.
 • Euroopa solidaarsuskorpus
  • Võimaldada noortel end registreerida Euroopa solidaarsuskorpuses, esitades oma peamised isiku- ja kontaktandmed. Samuti võimaldada solidaarsuskorpuse registreeritud osalejatel esitada vabatahtlikult täiendavaid kontaktandmeid, andmeid neile huvi pakkuvate projektide kohta ning sisestada oma oskused ja kogemused, mida nad saaksid projektidesse tuua ning kokkuvõte oma haridustee, töökogemuse ja varasema vabatahtliku tegevuse kohta.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse osalejatel saada e-kirju, uudiskirju ja muid solidaarsuskorpusega seotud teateid, samuti viia läbi uuringuid ja kasutada muid meetodeid osalejatelt tagasiside kogumiseks. Solidaarsuskorpuse osalejad saavad kindlaks määrata, milliseid teateid nad soovivad saada.
  • Võimaldada solidaarsuskorpusel pakkuda oma osalejatele koolitusvõimalusi.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse osalejatel anda tagasisidet teenuste ja protsesside kohta.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse osalejatel omavahel suhelda korpuse kogukonna väljakujundamise funktsioonide kaudu. See hõlmab võimalust postitada kasutaja loodud sisu, mis on seotud korpuses saadud kogemusega, ning vaadata teiste osalejate postitusi ja neid kommenteerida. Nad saavad ka korpuse administraatoritele teatada neile murettegevatest postitustest. Need postitused peavad olema kooskõlas Euroopa Noorteportaali kasutustingimustega, mis on veebis kättesaadavad. Neil on ka võimalik laadida üles oma profiili avatar ja määrata oma asukoht.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse projektide juhtimiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajatel hallata nende organisatsiooni profiile, sealhulgas organisatsioonide ja nende korpuse projektidega seotud isikute nimesid ja/või e-posti aadresse.
  • Esitada neid kontaktandmeid üldsusele.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse projektide juhtimiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajatel teha otsinguid korpuse osalejate andmebaasis, kasutades korpuse osalejate esitatud isikuandmeid ja eelistusi, et leida võimalikke vabatahtlikke/töötajaid korpuse projektidesse.
  • Võimaldada nimetatud volitatud esindajatel võtta valitud osalejatega ühendust, kui osaleja on andnud nõusoleku selleks, et organisatsioon saab temaga ühendust võtta.
  • Võimaldada neil volitatud esindajatel teha solidaarsuskorpuse osalejatele konkreetseid osalemispakkumisi ning hallata tehtud pakkumisi.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse administraatoritel hallata korpuse osalejate andmebaasi ja anda abi korpuse osalejatele.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse administraatoritel hallata korpuse projekte ja selle otsinguid ja/või osalejate kokkuviimist projektidega  ning anda abi solidaarsuskorpuse projektide juhtimiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajatele.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse administraatoritel ja muudel volitatud osapooltel saata korpusega seotud teavet ja teateid korpuse osalejatele ja organisatsioonide volitatud esindajatele.
  • Võimaldada solidaarsuskorpuse administraatoritel analüüsida registreeritud osalejate andmeid ning osalejatelt saadud tagasisidet.
  • Võimaldada korpuse administraatoritel vaadata läbi osalejate esitatud postitusi ja kommentaare ning neid, millest osalejad on teatanud, ja võtta vajalikke meetmeid, kui need ei ole kooskõlas Euroopa Noorteportaali kasutustingimustega.
 • Vabatahtliku tegevuse andmebaas
  • Esitada üldsusele kontaktandmeid (Euroopa vabatahtliku teenistuse organisatsioonide ja nende vabatahtliku tegevuse projektidega seotud isikute nimed ja/või e-posti aadressid)
  • Võimaldada EVT juures registreeritud organisatsioonidel hallata oma avaldatud kontaktandmeid.
  • Võimaldada EVT juures registreeritud organisatsioonidel reklaamida oma EVT projekte potentsiaalsetele vabatahtlikele ning võimaldada noortel nende organisatsioonidega ühendust võtta.
  • Võimaldada Euroopa Noorteportaali administraatoritel anda organisatsioonidele vajaduse korral tehnilist abi.
 • Veebipõhise konsulteerimise töövahend
  • Võimaldada kasutajatel saada e-posti vahendusel ajakohastusi konsultatsioonide kohta, milles nad osalevad.
  • Võimaldada veebipõhise konsulteerimise töövahendi kasutajate järelevalvet ja statistilist analüüsi.
  • Võimaldada Euroopa Noorteportaali administraatoritel anda vajaduse korral tehnilist abi konsultatsioone haldavatele organisatsioonidele.

 Euroopa Komisjon ja nende funktsioonide rakendamise eest vastutavad organisatsioonid ei töötle kogutud andmeid muul otstarbel kui eespool kirjeldatud eesmärkidel.

Milliseid isikuandmeid me Euroopa Noorteportaalis kogume?

 • Teabe esitamine
  • Artikli, ürituse või uudisega seotud isikute puhul: nimi, e-posti aadress.
  • Eurodeski võrgustiku Brüsseli kontaktpunkti või riiklike organisatsioonide töötajate puhul: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress; riik, mille nimel võib asjaomane isik portaali sisu hallata.
 • Euroopa solidaarsuskorpus
  • Üksikisikud, kes soovivad solidaarsuskorpusega liituda, peavad esitama järgmised põhiandmed: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, sugu, seaduslik elukohariik, rahvus, e-posti aadress, eelistatud keel, korpuse projektide eelistused, eelnevad teadmised ja kogemused, ning märge selle kohta, et nad on nõus Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärgi ja põhimõtetega.
  • Pärast esialgset korpusega ühinemise registreerimisprotsessi saavad nad esitada enda kohta täiendavat teavet: postiaadress, telefoninumbrid, kokkuvõte haridusteest ja töökogemusest, üksikasjad varasema vabatahtliku tegevuse kogemuse kohta, keeleoskus, projektides osalemiseks sobiv aeg, motivatsioon vabatahtlikuna projektides osalemiseks, motivatsioon korpuse projektides töötajana osalemiseks, soovitud riigid vabatahtlikuna/töötajana osalemiseks, soovitud ametikohad, mis tahes muu teave, mida kasutaja soovib esitada, valmisolek korpuselt e-kirjade, uudiskirjade ja teadete saamiseks, valmisolek EURESilt (Euroopa tööalase liikuvuse platvorm) e-kirjade, uudiskirjade ja teadete saamiseks.
  • Osalejad saavad samuti üles laadida oma CV (dokumendi vormis), teades, et kõik selles sisalduvad andmed, sealhulgas kontaktandmed ja mis tahes tundlikud isikuandmed, tehakse kättesaadavaks solidaarsuskorpuse projektide juhtimiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajatele, kes võivad neid kasutada projektidesse osalejate valimise raames.
  • Neil on ka võimalus postitada kasutaja loodud sisu, mis on seotud korpuses saadud kogemusega, ning kommenteerida teiste osalejate postitusi. Need postitused peavad olema kooskõlas Euroopa Noorteportaali kasutustingimustega.
  • Neil on ka võimalik laadida üles oma profiili avatar ja määrata kindlaks oma asukoht.
  • Euroopa solidaarsuskorpus on platvorm, mille kaudu hõlbustatakse organisatsioonide ja üksikisikute kokkuviimist ning hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat ei hinda selle raames andmesubjektide mis tahes isiklikke aspekte.
  • Solidaarsuskorpuse projektide juhtimiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajate puhul: eesnimi, perekonnanimi, kasutajanimi, e-posti aadress; organisatsioon(id), mida asjaomasel isikul on õigus hallata, ning märge selle kohta, et nad on nõus Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärgi ja põhimõtetega.
 • Vabatahtliku tegevuse andmebaas
  • EVT organisatsiooni või vabatahtliku tegevuse projektiga seotud isikute puhul: nimi, e-posti aadress.
  • Vabatahtlike organisatsioonide juhtide puhul: eesnimi, perekonnanimi, kasutajanimi, e-posti aadress; organisatsioon(id), mida asjaomasel isikul on õigus hallata.
 • Veebipõhise konsulteerimise töövahend
  • Üksikisikute puhul: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, elukohariik, sünniaeg, sugu; organisatsioon, keda nad esindavad (kui on asjakohane).
  • Veebipõhise konsulteerimise töövahendi kasutamiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajate puhul: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, riik, mida asjaomasel isikul on õigus hallata.

Milliseid tehnilisi vahendeid me teie andmete töötlemisel kasutame?

Andmete kogumine ja töötlemine toimub komisjoni infotehnoloogia standardite ja telekommunikatsiooni infrastruktuuri abil. Andmeid säilitatakse keskandmebaasis (mida haldab hariduse ja kultuuri peadirektoraat ning mis asub Euroopa Komisjoni andmekeskuses Luxembourgis).

Kellel on juurdepääs teie andmetele ja kellele need avaldatakse?

 • Teabe esitamine
  • Avalikult on kättesaadavad need kontaktandmed, mis on Euroopa Noorteportaali volitatud toimetajate poolt lisatud artiklitesse, uudistesse või üritustesse, näiteks ürituse või uudise avalik kontaktisik.
  • Need andmed on kättesaadavad ka Eurodeski Brüsseli esinduse ja riiklike Eurodeski organisatsioonide võrgustiku töötajatele.
  • Nendele andmetele on juurdepääs ka Euroopa Noorteportaali administraatoritel.
 • Euroopa solidaarsuskorpus
  • Avalikult on kättesaadavad solidaarsuskorpuse projektide juhtimiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajate kontaktandmed, kui organisatsioon lisab selle teabe ise korpuse veebisaidil avaldatavasse korpuse profiili.
  • Avalikult on kättesaadavad ka korpuses osalejate postitatud ja jagatud kasutaja loodud sisu ja kommentaarid solidaarsuskorpusega seoses saadud kogemuste kohta ning osalejate avatar ja asukoht, kui need on määratud.
  • Solidaarsuskorpuse osalejad saavad vaadata ja hallata oma isikuandmeid, logides sisse oma Euroopa solidaarsuskorpuse kontole. Neil on igal ajal õigus oma konto kustutada. Korpuse osalejad vastutavad ise oma andmete kvaliteedi eest.
  • Korpuses osalejad saavad vaadata, jagada, muuta ja kustutada oma postitusi, mida nad on oma korpusega seotud kogemuste kohta esitanud. Nad saavad ka vaadata ja kommenteerida teiste osalejate postitusi ning teatada korpuse administraatoritele postitustest, mis võivad nende arvates rikkuda kasutustingimusi.
  • Korpuse osalejad saavad üles laadida oma profiili avatari ja asukoha, neid muuta või need kustutada.
  • Solidaarsuskorpuse registreeritud osalejate isikuandmed on kättesaadavad korpuse projektide juhtimiseks loa saanud organisatsioonide volitatud esindajatele.
  • Korpuses registreeritud osalejate isikuandmed on samuti kättesaadavad korpuse administraatoritele ja erinevate ELi programmide (mille kaudu volitatud organisatsioonid esitavad Euroopa solidaarsuskorpuse projektide osalemispakkumisi) administraatoritele, sh neid programme riiklikul tasandil rakendavatele asutustele (riiklikud bürood).
  • Kasutaja loodud sisu ja kommentaarid, mille korpuses osalejad on postitanud oma korpusega seotud kogemuste kohta, on kättesaadavad ka korpuse 
 • Vabatahtliku tegevuse andmebaas
  • EVT organisatsioonide ja EVT vabatahtliku tegevuse projektidega seotud isikute kontaktandmed on üldsusele kättesaadavad.
  • EVT organisatsiooni volitatud esindajad saavad juurdepääsu nende isikute kontaktandmetele, kes on seotud konkreetse organisatsiooni ja selle projektidega.
 • Veebipõhise konsulteerimise töövahend
  • Veebipõhise konsulteerimise töövahendi kasutajate e-posti aadressid ja demograafilised põhiandmed ning nende tegevus seoses veebipõhise konsulteerimise töövahendiga on nähtav nende organisatsioonide volitatud esindajatele, kes on saanud loa konsultatsioonide korraldamiseks asjaomase töövahendi kaudu ning kes on saanud konsultatsioonide haldamise alase koolituse.
  • Ka Euroopa Noorteportaali administraatoritel on juurdepääs asjaomastele andmetele.

Lisaks on kõik isikuandmed kättesaadavad järgmistele isikutele:

 • hariduse ja kultuuri peadirektoraadi üksuste töötajad, kes vastutavad Euroopa Noorteportaali kaudu teenuste rakendamise eest;
 • hariduse ja kultuuri peadirektoraadi IT-osakonna töötajad;
 • muude Euroopa Komisjoni asjakohaste talituste töötajad, kes kaasvastutavad teenuste rakendamise eest Euroopa Noorteportaali kaudu.

Neid on vajaduse korral võimalik avaldada ka järgmistele isikutele:

 • hariduse ja kultuuri peadirektoraadi siseauditi üksuse töötajad;
 • siseauditi talituse töötajad;
 • Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) töötajad.

Kui kaua teie andmeid säilitatakse?

Artiklite, uudiste ja üritustega seotud e-posti kontaktaadressid kustutatakse koos originaalsisuga nende portaalist maha võtmise kuupäevast kahe aasta möödumisel.

Euroopa Noorteportaali toimetajate/autorite kasutajakontodes sisalduvad isikuandmed kustutatakse, kui kasutajad ei ole kahe aasta jooksul nende kontode kaudu Euroopa Noorteportaali sisse loginud.

Euroopa solidaarsuskorpuse kasutajakontodes sisalduvad isikuandmed kustutatakse üks aasta pärast seda, kui osaleja jõuab korpuses osalemise vanuse ülempiirini, välja arvatud juhul, kui kasutaja on nõustunud liituma mõne selleks ajaks loodud vilistlaste programmiga.

Veebipõhiste konsultatsioonide vastused muudetakse anonüümseks (st seos kasutaja ja vastuste vahel / nende antud hääled kustutatakse) kaks aastat pärast asjaomase suletud konsultatsiooni ning aruandlus- / tagasisideprotsessi lõppemist.

Kuidas oma andmetele juurde pääseda, neid kontrollida ja vajaduse korral parandada?

Teil on õigus tutvuda salvestatud isikuandmetega ja vajaduse korral paluda oma andmeid parandada, võttes ühendust Euroopa Noorteportaali vastutava töötlejaga:

Head of Unit, "Youth policy", Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, e-post: EAC-EYP@ec.europa.eu

Milliste turvameetmetega kaitstakse teie andmeid võimaliku väärkasutuse või loata kasutamise eest?

Komisjon kaitseb teie isikuandmeid ning need on hõlmatud erinevate kaitsemeetmetega, mida komisjon oma elektrooniliste varade terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse kaitseks rakendab.

Euroopa solidaarsuskorpus

Nõustudes nende isikuandmete kaitse põhimõtetega, on solidaarsuskorpuse projektide juhtimiseks loa saanud organisatsioon nõus kasutama Euroopa solidaarsuskorpuse IT-süsteeme vaid korpuse osalejate otsimiseks oma projektidesse, samuti ka selleks, et võtta korpuse osalejatega ühendust ning teha neile osalemispakkumisi. Need võivad olla organisatsiooni enda või mõne teise organisatsiooni (keda volitatud organisatsioon ametlikult esindab) projektid.

Eelkõige kohustub volitatud organisatsioon seadma sisse tehnilised  turvalisusmeetmed, mis on asjakohased osalejate isikuandmete töötlemisega seotud riskide seisukohast, et:

 • takistada volitamata isikute juurdepääsu isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele arvutisüsteemidele, eelkõige takistada:
  • andmekandjate loata lugemist, kopeerimist, muutmist või kõrvaldamist;
  • andmete loata sisestamist ning säilitatavate isikuandmete loata avalikustamist, muutmist või kustutamist;
  • volitamata isikutel andmetöötlussüsteemide kasutamist andmeedastusvahendite kaudu;
 • tagada, et andmetöötlussüsteemi volitatud kasutajatel oleks juurdepääs üksnes neile isikuandmetele, millele neil on juurdepääsuõigused;
 • registreerida, milliseid isikuandmeid, millal ja kellele on edastatud;
 • tagada, et isikuandmeid töödeldakse kooskõlas siseriiklikes õigusaktides kehtestatud andmekaitsesätetega.
 • tagada, et isikuandmete edastamise ja andmekandjate veo käigus ei oleks võimalik andmeid loata lugeda, kopeerida ega kustutada;
 • kujundada oma organisatsiooniline struktuur nii, et see vastaks andmekaitse nõuetele.

 Kellega võtta ühendust, kui teil on küsimusi või kaebusi isikuandmete kaitse kohta?

Peaksite võtma ühendust Euroopa Noorteportaali vastutava töötlejaga: Head of Unit, "Youth policy", Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, e-post: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Kui teil on täiendavaid küsimusi või kaebusi, võite ühendust võtta ka

Kaebused

Lahkarvamuste korral võib kaebused saata Euroopa andmekaitseinspektorile http://www.edps.europa.eu

Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest toimingutest, millega kaasneb isikuandmete töötlemine. Register asub järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register

Käesolev andmete töötlemine on andmekaitseametnikule teatavaks tehtud järgmise viitenumbriga: 3693.