Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Απόρρητο

Ειδική δήλωση περί απορρήτου - Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Η δήλωση αυτή αφορά την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες της, όπως ιστότοπους και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Το σύστημα αυτό περιέχει προσωπικά δεδομένα των οποίων η δημοσίευση και η επεξεργασία εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000. Αυτή η δήλωση περί απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και τον τρόπο προστασίας αυτών των δεδομένων.

Ποιος είναι ο σκοπός της συλλογής δεδομένων;

Τέσσερα κύρια στοιχεία χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας (ΕΠΝ) όσον αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα:

 • Παροχή πληροφοριών: δημιουργία και διαχείριση άρθρων, εκδηλώσεων και ειδήσεων σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία.
 • Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: η ΕΠΝ παρέχει σε νέους τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Σώμα, να δηλώσουν προτιμήσεις για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα, και να λάβουν κατάρτιση ώστε να είναι έτοιμοι για την τοποθέτησή τους σε μια θέση. Επίσης, οι νέοι θα μπορούν να αναρτούν και να μοιράζονται περιεχόμενο σχετικά με την εμπειρία τους από το Σώμα, όπως φωτογραφίες και κείμενα, να σχολιάζουν τις αναρτήσεις άλλων, να τηλεφορτώνουν άβαταρ για το προφίλ τους και να προσδιορίζουν με μη αυτόματο τρόπο την τοποθεσία τους. Η ΕΠΝ θα επιτρέπει επίσης σε εγκεκριμένους φορείς να αναζητούν, στη βάση δεδομένων των συμμετεχόντων στο Σώμα, τους κατάλληλους πιθανούς εθελοντές/εργαζομένους για τα προγράμματά τους, να επικοινωνούν με δυνητικούς συμμετέχοντες (εφόσον ο συμμετέχων συμφωνεί να επικοινωνήσει μαζί του ο φορέας) και τέλος να κάνουν προσφορές σε επιλεγμένους συμμετέχοντες, τις οποίες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αποδεχτούν ή να απορρίψουν. 
 • Βάση δεδομένων εθελοντισμού: μέσω αυτής, η ΕΥΠ δίνει σε φορείς διαπιστευμένους για την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EΕΥ), η οποία αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+, τη δυνατότητα να διαφημίζουν σε πιθανούς εθελοντές τα νέα τους προγράμματα, μέσω της σύνδεσής τους με τον ιστότοπο και της δημιουργίας/διαχείρισης σύντομων σχετικών διαφημιστικών μηνυμάτων. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων περιλαμβάνει επίσης κατάλογο όλων των φορέων που είναι διαπιστευμένοι για την υλοποίηση προγραμμάτων της ΕΕΥ.
 • Εργαλειοθήκη ηλεκτρονικής διαβούλευσης: καθώς ένας από τους στόχους της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία είναι να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο, η ΕΠΝ διαθέτει μια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι νέοι μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους για διάφορα θέματα.

 Από τους χρήστες ζητείται να συνδεθούν και να ταυτοποιηθούν προτού μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ορισμένα από αυτά τα στοιχεία. Προς τούτο, η ΕΠΝ μπορεί να χρησιμοποιεί το Σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαχείριση της Ταυτότητας (IMS), μέσω του συστήματος «EU Login». Το σύστημα αυτό έχει τη δική του Δήλωση περί απορρήτου.

Οι σκοποί της συλλογής δεδομένων είναι οι εξής:

 • Παροχή πληροφοριών
  • Παρέχει στο κοινό στοιχεία επικοινωνίας (ονόματα ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις προσώπων που σχετίζονται με άρθρα, εκδηλώσεις ή ειδήσεις).
  • Δίνει σε εγκεκριμένους χρήστες τη δυνατότητα να εγγραφούν στην ΕΠΝ ως συντάκτες/επιμελητές και να παρέχουν τεχνική βοήθεια όταν χρειάζεται.
 • Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
  • Παρέχει στους νέους τη δυνατότητα να εγγράφονται στο Σώμα αφού δώσουν τα βασικά προσωπικά τους δεδομένα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Επίσης, οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες στο Σώμα μπορούν να δίνουν προαιρετικά περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας, λεπτομέρειες για τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τα είδη προγραμμάτων που τους ενδιαφέρουν, καθώς και τις δεξιότητες και την εμπειρία που μπορούν να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα, περίληψη των σπουδών τους και της προηγούμενης απασχόλησής τους καθώς και τυχόν εμπειρία σε έργα εθελοντισμού.
  • Παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες στο Σώμα να λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα, ενημερωτικά δελτία και άλλες ανακοινώσεις σχετικά με το Σώμα, καθώς και έρευνες και άλλες μεθόδους συλλογής σχολίων που έχουν κάνει οι συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες στο Σώμα μπορούν επίσης να ορίζουν ποια είδη ανακοινώσεων επιθυμούν να λαμβάνουν.
  • Παρέχει δυνατότητες κατάρτισης στους συμμετέχοντες σε αυτό.
  • Παρέχει στους συμμετέχοντες στο Σώμα τη δυνατότητα να σχολιάζουν τις σχετικές υπηρεσίες και διαδικασίες.
  • Παρέχει στους συμμετέχοντες στο Σώμα τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των λειτουργιών  δημιουργίας κοινοτήτων του Σώματος. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν περιεχόμενο σχετικό με την εμπειρία τους στο Σώμα, καθώς και να βλέπουν και να σχολιάζουν τις αναρτήσεις άλλων συμμετεχόντων. Μπορούν επίσης να καταγγέλλουν αναρτήσεις που τους αφορούν στους διαχειριστές του Σώματος, δεδομένου ότι οι αναρτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Ευρωπαϊκής Πύλης της Νεολαίας, που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Τέλος, μπορούν να τηλεφορτώνουν άβαταρ στο προφίλ τους, και να προσδιορίζουν την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται εκείνη τη στιγμή.
  • Παρέχει στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους φορέων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων του Σώματος τη δυνατότητα να δημιουργούν προφίλ του φορέα τους, τα οποία περιλαμβάνουν τα ονόματα ή/και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις προσώπων που σχετίζονται με τους φορείς και τα προγράμματά τους στο πλαίσιο του Σώματος.
  • Παρέχει τα συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας στο κοινό.
  • Παρέχει στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους φορέων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων του Σώματος τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναζητήσεις στη βάση δεδομένων των συμμετεχόντων στο Σώμα προκειμένου να εντοπίζουν δυνητικούς εθελοντές/εργαζομένους για προγράμματα του Σώματος, αντιστοιχίζοντας στοιχεία του προτεινόμενου προγράμματος με τα προσωπικά στοιχεία και τις προτιμήσεις που έχουν δηλώσει οι συμμετέχοντες στο Σώμα.
  • Παρέχει στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους φορέων τη δυνατότητα να επικοινωνούν με επιλεγμένους συμμετέχοντες, εφόσον αυτοί έχουν συμφωνήσει να επικοινωνεί μαζί τους ο φορέας.
  • Παρέχει στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους φορέων τη δυνατότητα να κάνουν συγκεκριμένη προσφορά θέσης σε συμμετέχοντες στο Σώμα, καθώς και να διαχειρίζονται τις προσφορές που έχουν γίνει.
  • Παρέχει στους διαχειριστές του Σώματος τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τη βάση δεδομένων των συμμετεχόντων στο Σώμα και να βοηθούν τους συμμετέχοντες.
  • Παρέχει στους διαχειριστές του Σώματος τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα προγράμματα καθώς και τις διαδικασίες αναζήτησης/αντιστοίχισης στο πλαίσιο του Σώματος, καθώς και να παρέχουν βοήθεια σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους φορέων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων του Σώματος.
  • Παρέχει στους διαχειριστές του Σώματος και σε άλλα αξιόπιστα μέρη τη δυνατότητα να αποστέλλουν, σε συμμετέχοντες στο Σώμα και σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους φορέων, στοιχεία και κοινοποιήσεις σχετικά με το Σώμα και με άλλες συναφείς δραστηριότητες.
  • Παρέχει στους διαχειριστές του Σώματος τη δυνατότητα να αναλύουν δεδομένα που αφορούν εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, καθώς και να αναλύουν τα σχόλια που λαμβάνουν από συμμετέχοντες.
  • Παρέχει στους διαχειριστές του Σώματος τη δυνατότητα να εξετάζουν αναρτήσεις και σχόλια που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, ή που έχουν καταγγείλει οι συμμετέχοντες, και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα όταν αυτά δεν συμφωνούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Ευρωπαϊκής Πύλης της Νεολαίας.
 • Βάση δεδομένων για τον εθελοντισμό
  • Παρέχει στο κοινό στοιχεία επικοινωνίας (ονόματα ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις προσώπων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) και τα προγράμματα εθελοντισμού της).
  • Παρέχει στους φορείς που είναι διαπιστευμένοι στην ΕΕΥ τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα δημοσιευμένα στοιχεία επικοινωνίας τους.
  • Παρέχει στους φορείς που είναι διαπιστευμένοι στην ΕΕΥ τη δυνατότητα να προβάλλουν τα προγράμματά τους σε πιθανούς εθελοντές, και διευκολύνει την επικοινωνία των νέων με τους εν λόγω φορείς.
  • Εξουσιοδοτεί τους διαχειριστές της ΕΠΝ να παρέχουν τεχνική βοήθεια σε φορείς που τη χρειάζονται.
 • Εργαλειοθήκη ηλεκτρονικής διαβούλευσης (ΕΗΔ)
  • Παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να λαμβάνουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τις επικαιροποιήσεις που αφορούν διαβουλεύσεις στις οποίες συμμετείχαν.
  • Καθιστά δυνατή την παρακολούθηση και τη στατιστική ανάλυση των χρηστών της εργαλειοθήκης.
  • Εξουσιοδοτεί τους διαχειριστές της ΕΠΝ να παρέχουν τεχνική βοήθεια σε φορείς διαχείρισης των διαβουλεύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των παραπάνω στοιχείων δεν θα επεξεργάζονται τα συλλεχθέντα δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που προαναφέρθηκαν.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε στην Ευρωπαϊκή Πύλη της Νεολαίας;

 • Παροχή πληροφοριών
  • Για μεμονωμένα άτομα που σχετίζονται με άρθρο, εκδήλωση ή είδηση: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση
  • Για το προσωπικό του Eurodesk Brussels Link ή του δικτύου των εθνικών οργανώσεων Eurodesk: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, χώρα για λογαριασμό της οποίας ένα συγκεκριμένο άτομο μπορεί να διαχειρίζεται περιεχόμενο.
 • Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
  • Μεμονωμένα πρόσωπα που αποφασίζουν να εγγραφούν στο Σώμα πρέπει να παρέχουν τα παρακάτω βασικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, χώρα νόμιμης κατοικίας, υπηκοότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση, προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας, είδος προγραμμάτων που τους ενδιαφέρουν, προηγούμενες γνώσεις και εμπειρία, δήλωση αποδοχής της αποστολής και των αρχών του Σώματος. 
  • Μετά την αρχική εγγραφή στο Σώμα, μπορούν προαιρετικά να παράσχουν συμπληρωματικά στοιχεία για το άτομό τους:  ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, περίληψη των σπουδών τους και της μέχρι τώρα απασχόλησής τους καθώς και τυχόν εμπειρία σε έργα εθελοντισμού, γλωσσικές δεξιότητες, διαθεσιμότητα για προγράμματα του Σώματος, κίνητρα για τη συμμετοχή τους ως εθελοντών σε πρόγραμμα του Σώματος, κίνητρα για τη συμμετοχή τους ως εργαζομένων σε πρόγραμμα του Σώματος, προτιμώμενες χώρες για εθελοντισμό/εργασία, προτιμώμενες θέσεις εργασίας, τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που επιθυμεί να δώσει ο χρήστης, επιθυμία λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ενημερωτικών δελτίων, κοινοποιήσεων και άλλων ανακοινώσεων από το Σώμα, επιθυμία αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ενημερωτικών δελτίων, κοινοποιήσεων και άλλων ανακοινώσεων από την EURES (Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας).
  • Μπορούν επίσης να τηλεφορτώσουν προσωπικό βιογραφικό σημείωμα υπό μορφή εγγράφου, με την προϋπόθεση ότι όλα τα στοιχεία που περιέχει το βιογραφικό, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, θα είναι διαθέσιμα στους εκπροσώπους των φορέων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων του Σώματος, οι οποίοι θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής συμμετεχόντων στα προγράμματά τους.
  • Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για να διευκολύνει τη συνεργασία φορέων και μεμονωμένων ατόμων, και δεν θα γίνεται από την ΓΔ EAC αξιολόγηση των προσωπικών πτυχών του ατόμου το οποίο αφορούν τα δεδομένα.
  • Εγκεκριμένοι εκπρόσωποι φορέων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων του Σώματος: ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση, φορείς τους οποίους διαχειρίζεται το πρόσωπο, δήλωση αποδοχής της αποστολής και των αρχών του Σώματος.
 • Βάση δεδομένων για τον εθελοντισμό
  • Μεμονωμένα πρόσωπα που σχετίζονται με φορείς της ΕΕΥ ή με προγράμματα εθελοντισμού: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση
  • Διευθυντικά στελέχη φορέων εθελοντισμού: ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση, φορείς τους οποίους διαχειρίζεται το πρόσωπο.
 • Εργαλειοθήκη ηλεκτρονικής διαβούλευσης (ΕΗΔ)
  • Μεμονωμένα πρόσωπα: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, χώρα διαμονής, ημερομηνία γέννησης, φύλο, φορέας τον οποίον  εκπροσωπούν (εάν ισχύει).
  • Εγκεκριμένοι εκπρόσωποι φορέων που έχουν άδεια να χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, χώρα την οποία διαχειρίζεται το πρόσωπο.

Ποια τεχνικά μέσα χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων γίνονται βάσει των προτύπων ΤΠ και μέσω των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρική βάση δεδομένων στο κέντρο δεδομένων της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο, την οποία διαχειρίζεται η ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν και σε ποιον κοινοποιούνται;

 • Παροχή πληροφοριών
  • Το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κάθε προσώπου που προστίθεται από εγκεκριμένους συντάκτες της ΕΠΝ σε άρθρα, ειδήσεις ή εκδηλώσεις, για παράδειγμα, στα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου για μια εκδήλωση ή μια είδηση.
  • Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχει και το προσωπικό του Eurodesk Brussels Link και του δικτύου των εθνικών οργανώσεων Eurodesk.
  • Πρόσβαση έχουν επίσης οι διαχειριστές της ΕΠΝ.
 • Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
  • Το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων φορέων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων του Σώματος, εφόσον ο ίδιος ο φορέας προσθέτει αυτά τα στοιχεία στο προφίλ του που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Σώματος.
  • Το ευρύ κοινό θα μπορεί επίσης να βλέπει το περιεχόμενο που δημιούργησαν χρήστες καθώς και τα σχόλια που αναρτούν και μοιράζονται οι συμμετέχοντες του Σώματος σχετικά με την εμπειρία τους στο Σώμα, όπως και τα άβαταρ και την τοποθεσία τους, εφόσον έχουν προσδιοριστεί.
  • Οι συμμετέχοντες στο Σώμα μπορούν να εμφανίζουν και να διατηρούν τα προσωπικά τους δεδομένα αφού συνδεθούν με τον λογαριασμό τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Έχουν δικαίωμα να διαγράψουν τον λογαριασμό τους ανά πάσα στιγμή. Οι συμμετέχοντες στο Σώμα είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των δικών τους δεδομένων.
  • Μπορούν επίσης να εμφανίζουν, να μοιράζονται, να επεξεργάζονται και να διαγράφουν αναρτήσεις που υποβάλλουν σχετικά με την εμπειρία τους στο Σώμα. Επιπλέον, μπορούν να εμφανίζουν και να σχολιάζουν τις αναρτήσεις που υπέβαλαν άλλοι συμμετέχοντες, και να καταγγέλλουν στους διαχειριστές του Σώματος αναρτήσεις που κατά τη γνώμη τους παραβιάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ΕΠΝ.
  • Οι συμμετέχοντες στο Σώμα μπορούν να τηλεφορτώνουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν το προφίλ τους άβαταρ καθώς και την τοποθεσία τους.
  • Πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Σώμα έχουν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι φορέων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων του Σώματος.
  • Πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Σώμα έχουν επίσης οι διαχειριστές του Σώματος και οι διαχειριστές των διάφορων προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και των φορέων υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο (εθνικοί οργανισμοί), μέσω των οποίων οι εγκεκριμένοι φορείς προσφέρουν θέσεις σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
  • Το περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει χρήστες και τα σχόλια που αναρτούν οι συμμετέχοντες στο Σώμα σχετικά με την εμπειρία τους στο Σώμα είναι επίσης προσβάσιμα στους διαχειριστές του Σώματος.
 • Βάση δεδομένων για τον εθελοντισμό
  • Το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που σχετίζονται με φορείς της ΕΕΥ και προγράμματα εθελοντισμού της ΕΕΥ.
  • Οι εγκεκριμένοι εκπρόσωποι φορέα της ΕΕΥ μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο φορέα  και τα προγράμματά του.
 • Εργαλειοθήκη ηλεκτρονικής διαβούλευσης (ΕΗΔ)
  • Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στα βασικά προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εργαλειοθήκης καθώς και στη δραστηριότητά τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα, έχουν οι εγκεκριμένοι εκπρόσωποι φορέων με άδεια διεξαγωγής διαβουλεύσεων μέσω της εργαλειοθήκης, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη διαχείριση διαβουλεύσεων.
  • Στα ίδια δεδομένα έχουν επίσης πρόσβαση οι διαχειριστές της ΕΠΝ.

Επιπλέον, πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα έχουν:

 • το προσωπικό των μονάδων της ΓΔ EAC που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των υπηρεσιών μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας
 • το προσωπικό της μονάδας ΤΠ της ΓΔ EAC
 • το προσωπικό άλλων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των υπηρεσιών μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας.

Τα δεδομένα είναι δυνατόν να δημοσιοποιηθούν, εφόσον είναι αναγκαίο:

 • στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ΓΔ EAC
 • στο προσωπικό της ΓΔ IAS
 • στο προσωπικό της OLAF

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας που περιέχονται σε άρθρα, ειδήσεις και εκδηλώσεις διαγράφονται, μαζί με το αρχικό περιεχόμενο, εντός δύο ετών από την ημερομηνία παύσης της δημοσίευσης.

Τα προσωπικά δεδομένα των λογαριασμών χρήστη που έχουν δημιουργηθεί για συντάκτες/επιμελητές της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας, διαγράφονται δύο χρόνια μετά την τελευταία φορά που οι χρήστες συνδέθηκαν με την εν λόγω Πύλη μέσω αυτών των λογαριασμών.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε λογαριασμούς χρηστών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα διαγράφονται ένα χρόνο αφότου αυτοί φτάσουν το ανώτατο όριο ηλικίας για συμμετοχή στο Σώμα, εκτός αν ο χρήστης έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα για αποφοίτους που θα έχει δημιουργηθεί στο μεταξύ.

Η συμμετοχή σε διαδικασίες διαδικτυακής διαβούλευσης καθίσταται ανώνυμη (διαγράφεται η σχέση του χρήστη με σχόλια/ψήφους) δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και της διαδικασίας ενημέρωσης /σχολιασμού.

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ελέγξετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα και, εφόσον είναι αναγκαίο, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή τους από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας:

Προϊστάμενος της διοικητικής μονάδας «Youth policy», Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, ηλεκτρονική διεύθυνση: EAC-EYP@@ec.europa.eu

Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι πιθανής παράνομης χρήσης τους ή άνευ αδείας πρόσβασης σε αυτά;

Τα δεδομένα φυλάσσονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προστατεύονται με πολλά μέτρα τα οποία εφαρμόζει η Επιτροπή για την προστασία της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των ηλεκτρονικών αγαθών της.

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Αποδεχόμενος αυτή την ειδική δήλωση περί απορρήτου, ένας φορέας που έχει εγκριθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων του Σώματος συμφωνεί να χρησιμοποιεί τα συστήματα ΤΠ του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την αναζήτηση συμμετεχόντων στο Σώμα με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων, καθώς και για την επικοινωνία μαζί τους και την προσφορά θέσεων σε προγράμματα του Σώματος. Αυτά τα προγράμματα μπορεί να τα έχει αναλάβει το ίδιο το Σώμα, ή μπορεί να έχουν αναληφθεί από άλλον φορέα που εκπροσωπείται επίσημα από εγκεκριμένο φορέα.

Συγκεκριμένα, ο εγκεκριμένος φορέας λαμβάνει μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, έναντι των κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, με σκοπό:

 • να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εγκεκριμένου προς τούτο προσώπου σε συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, και ειδικότερα:
  • η άνευ αδείας ανάγνωση, αντιγραφή, αλλοίωση ή απομάκρυνση μέσων αποθήκευσης·
  • η άνευ αδείας εισαγωγή δεδομένων στη μνήμη, ή η δημοσιοποίηση, αλλοίωση ή διαγραφή αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων·
  • η χρήση των συστημάτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω εγκαταστάσεων μεταβίβασης δεδομένων, από μη εγκεκριμένα άτομα·
 • να εξασφαλίζεται ότι οι εγκεκριμένοι χρήστες συστήματος επεξεργασίας δεδομένων διαθέτουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα που καλύπτονται από το δικαίωμα πρόσβασης το οποίο τους παρέχεται·
 • να καταγράφονται τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται, η χρονική στιγμή και ο αποδέκτης της κοινοποίησης·
 • να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που ορίζει η εθνική νομοθεσία·
 • να διασφαλίζεται ότι, κατά την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων και κατά τη μεταφορά των μέσων αποθήκευσης, δεν είναι δυνατή η άνευ αδείας ανάγνωση, αντιγραφή ή διαγραφή των δεδομένων·
 • να σχεδιάζεται η οργανωτική δομή του με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ισχύουν για την προστασία των δεδομένων.

Σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε για απορίες ή καταγγελίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων;

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας: Προϊστάμενος της διοικητικής μονάδας «Youth policy», Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, ηλεκτρονική διεύθυνση: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Για περαιτέρω απορίες ή καταγγελίες, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με:

 Προσφυγή

Σε περίπτωση διαφοράς, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) http://www.edps.europa.eu

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων που απαιτούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Έχετε πρόσβαση στο μητρώο μέσω του παρακάτω συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register

Η συγκεκριμένη επεξεργασία έχει κοινοποιηθεί στον DPO με τον ακόλουθο κωδικό: 3693.