Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Zespół Programu Erasmus fot. K.Kuczyk

Erasmus – studiuj za granicą

Stypendia dla studentów szkół wyższych na studia częściowe (okres od 3 do 12 miesięcy) na uczelniach zagranicznych.

Erasmus to program dla szkół wyższych, studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, finansuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

 

Wyjazdy studentów
W ramach tego działania w programie Erasmus dofinansowywane są wyjazdy studentów w celu podjęcia studiów częściowych lub szkolenia w szkołach wyższych w państwach uczestniczących w programie.

 

Stypendium Erasmusa jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju. Kwota stypendium jest przeważnie różna w poszczególnych latach i może się różnić w zależności od uczelni. Aby uzyskać informacje o wysokości miesięcznego stypendium, należy skontaktować się z biurem współpracy z zagranicą macierzystej uczelni.

Kursy językowe
Student wyjeżdżający na stypendium Erasmusa może również ubiegać się o udział w intensywnym kursie języka kraju, do którego wyjeżdża. Erasmus Intensive Language Courses (EILC) to kursy mniej znanych i nauczanych w UE języków (nie ma więc kursów EILC niemieckiego, angielskiego i francuskiego). Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu kulturalnego. Możliwe jest również otrzymanie stypendium na okres EILC z uczelni macierzystej; w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z biurem współpracy międzynarodowej.

 

Uczestnicy
Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy być studentem (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub doktoranckie) uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów (macierzysty wydział studenta musi faktycznie brać udział w Erasmusie, to znaczy współpracować z zagranicznymi uczelniami albo instytucjami w ramach tego programu).

 

Proces rekrutacji
O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus można ubiegać się tylko w swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące uniwersytetów, kierunków i krajów, do których można wyjechać, należy zgłosić się do biura współpracy międzynarodowej własnej uczelni lub do wydziałowego koordynatora ds. programu Erasmus.

 

Długość pobytu
Okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki – tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

 

Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

 

Państwa uczestniczące w programie:
– 27 państw członkowskich UE
– Islandia, Lichtenstein i Norwegia
– Turcja
– Chorwacja
– Szwajcaria