European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Kto si a čo robíš?

Som Kamila, pochádzam z Bardejova, mesta na východnom Slovensku. Mám 25 rokov a momentálne pracujem a zároveň študujem v Bratislave. Som členkou združenia MO Plusko, ktoré pôsobí v treťom sektore.

Zúčastnila si sa EU konferencie mládeže v rámci 1. kola Štrukturovaného dialógu (ďalej ŠD)ako mládežnícky delegát. Kto je vlastne mládežnícky delegát?

Je to človek, ktorý na konferencii mládeže zastupuje mladých ľudí v procese Štrukturovaného dialógu.

Čo je vlastne ŠD?

Je to proces, v ktorom majú mladí ľudia možnosť vyjadriť sa k rôznym pálčivým otázkam. Ich odpovede sa zozbierajú, vyhodnotia za každý štát samostatne a zašlú aktuálnemu predsedníckemu štátu v Rade EÚ. Tam sa to spracuje do jedného dokumentu, ktorý slúži ako podklad na konferenciu, kde sa o ňom diskutuje. Výsledkom diskusií sú spoločné odporúčania.

Ako si sa o ŠD dozvedela a ako si si ho predstavovala?

O ŠD som sa dozvedela prostredníctvom IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Dovtedy som tento pojem nepoznala a logicky som teda nevedela, čo znamená, čo je cieľom ŠD, ako funguje a čo môže priniesť mladým ľuďom.

Ako naznačuje názov, predstavovala som si niečo, čo je štruktúrované, čo má charakter dialógu, teda diskusie medzi ľuďmi, a ktoré je koncepčné a efektívne. V zásade som poriadne nevedela, čo tento pojem znamená, mala som len nejakú základnú predstavu.

Prvým krokom ŠD je zber dát, tuším to voláte národné konzultácie. Čo ste nimi zistili?

Mladí ľudia by mali mať  právo na dôstojnú a stabilnú prácu a mzdu, právo na školenia a nemali by čeliť diskriminácii na základe veku. Mali by im byť poskytované zrozumiteľné informácie, poradenstvo, finančná podpora a školenia v oblasti zamestnanosti, migrácie, zdravotnej starostlivosti, bývania, atď. v dostupnej tzv. ''one stop službe". Toto miesto by tiež malo slúžiť ako miesto pre dialóg medzi generáciami a  so sociálnymi partnermi.

Mládežnícke organizácie by mali za účelom zapojenia viacerých rôznorodých skupín mladých ľudí, najmä tých, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, vytvoriť a priebežne aktualizovať svoje podporné štruktúry, pracovné metódy a formy komunikácie.

A potom prišla konferencia. Neočakávala si ľudí v kostýmčekoch, ktorí budú len jesť, piť a diskutovať?

Áno, samozrejme, že som si takto predstavovala veľkú konferenciu – prídu budúci mladí europolitici, ktorí budú v oblekoch bojovať za to, čo by malo byť pre ich krajinu vhodné ako riešenie.

Moja prvotná predstava bola o stretnutí cca 100 ľudí niekde v Dubline, kde budeme po úvodných rečiach a rozdelení do pracovných skupín, v ktorých som nikdy predtým nepracovala. Myslela som si, že si viac-menej pokecáme o problémoch mladých a pôjdeme každý späť do svojej krajiny. Prvý deň boli viac menej úvodné prejavy a ,,introduction“ do procesu ŠD a siedmich workshopov, ktoré pokračovali počas nasledujúcich dvoch dní. V druhý deň sme od rána pracovali na spoločných odporúčaniach participujúcich krajín v pracovných skupinách, aby sme mohli mať večer zúžený výber troch odporúčaní. Každá skupina mala svojich facilitátorov, ktorí usmerňovali prácu v skupinách. V každej skupine boli nielen mladí ľudia z organizácie a rád mládeže, ale aj generálni riaditelia inštitúcií alebo ministri za oblasť vzdelávania. V posledný deň konferencie nám boli zhrnuté a predstavené záverečné odporúčania. Výsledky konferencie z trojpredsedníctva by mali byť podané na rokovanie do Európskej komisie sa odporúčania mladých ľudí dostávajú raz za 1,5ročný cyklus.

Konferencia ale ponúkala priestor na spoločné konzultácie a zdieľanie príkladov praxe na zlepšenie a inovovanie realizácie národných konzultácií s mládežou a zároveň – a predovšetkým – aby mali mladí ľudia možnosť vyjadriť svoj názor na konkrétne problémy a za  pomoci zástupcov ministerstiev a generálnych riaditeľov definovať kroky ako zlepšiť situáciu v daných oblastiach. Osobne to bola moja prvá skúsenosť s konferenciou takéhoto rozsahu, a ostali mi pozitívne dojmy. Zároveň som získala informácie o možnostiach zlepšenie situácia v stanovenej oblasti.

 

Nie je to príliš nudné pre mladých, aktívnych ľudí?

Nie tak celkom. Na konferencii boli prijaté závažné ,,conclusions“, ktoré majú byť premietnuté do rozhodnutí v oblasti mládeže. Práve preto je dôležité tam byť a hájiť názory a potreby mladých ľudí. Podieľať sa na spolurozhodovaní o budúcom smerovaní mladých.

 

Čo potom? Deje sa niečo s týmito odporúčaniami?

Na záver sme dostali informácie o pokračovaní konferencie v Litve a Grécku, ktoré budú nadväzovať na konferenciu v Írsku. Výsledky z tejto trojice konferencií bude podané Rade EÚ o riešení sociálnej inklúzii a závery budú podané aj Rade EÚ zameranej na kvalitu práce s mládežou - rozvoj, blaho (well-being) a sociálnej inklúzii mladých ľudí.  

 

Ako si vnímala svoju pozíciu delegátky?

Bolo to pre mňa úplne nové, bola som šťastná, že práve ja môžem byť pri dôležitých rozhodnutiach, ktoré môžu ovplyvniť smerovanie politiky v oblasti mládeže v Európe. Bol to pocit zodpovednosti a odvahy. Zodpovednosti preto, lebo každý chcel podať relevantné informácie za svoju krajiny a zároveň odporúčať také opatrenia, ktoré by boli na území jeho krajiny prijateľné a mohli by niečo zmeniť.

Čo vieš o budúcom kole ŠD?

Bude sa konať už tento rok, Naďalej sa bude venovať téme inklúzie. Stačí sledovať stránky IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže alebo Rady mládeže Slovenska. Určite tam nájdete ďalšie informácie.

Je niečo, čo by si chcela odkázať mladým ľuďom?

Ak máš pocit, že chceš byť vypočutý, že tvoj hlas nesmie byť opomenutý, že musíš niečo spraviť pre to, aby tu bolo mladým ľuďom bežne, aj ty máš možnosť absolvovať tento proces. Ozvi sa na IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže a my ti poradíme.

 

Published: Wed, 22/05/2013 - 09:25


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!