European Youth Portal

Information and opportunities for young people across Europe.

Mladi v akciji
Mladi v akciji

Neformalno učenje v okviru programa Mladi v akciji

Program Mladi v akciji daje mladim pomembne priložnosti za pridobivanje kompetenc, torej je ključni instrument neformalnega in priložnostnega učenja z evropsko razsežnostjo.

Neformalno učenje pomeni učenje, ki poteka izven okvirov formalnih učnih načrtov. Aktivnosti neformalnega učenja vključujejo osebe na prostovoljni osnovi in so skrbno načrtovane z namenom spodbujanja osebnega, socialnega in strokovnega razvoja udeležencev.

Priložnostno učenje pomeni učenje v okviru vsakodnevnih aktivnosti, pri delu, v družini, pri prostočasnih dejavnostih ipd. To je predvsem učenje z delom. Na področju mladine priložnostno učenje poteka pri mladinskih pobudah in prostočasnih dejavnostih, v skupinah vrstnikov in pri prostovoljnih aktivnostih ipd.

Neformalno in priložnostno učenje mladim omogoča pridobitev temeljnih sposobnosti ter prispeva k njihovemu osebnemu razvoju, socialni vključenosti in aktivnemu državljanstvu ter tako izboljšuje njihove možnosti za zaposlitev. Učne aktivnosti na področju mladine zagotavljajo pomembno dodano vrednost za mlade ter za gospodarstvo in družbo na splošno, na primer krepitev zmogljivosti organizacij, koristi za skupnosti, sisteme in institucije.

Neformalne in priložnostne učne aktivnosti v okviru programa Mladi v akciji dopolnjujejo formalni sistem izobraževanja in usposabljanja. Spodbujajo sodelovanje in so usmerjene k učencu, izvajajo se prostovoljno in so tesno povezane s potrebami, željami in zanimanji mladih. Take aktivnosti predstavljajo dodaten vir učenja ter pot do formalnega izobraževanja in usposabljanja, zato so pomembne zlasti za mlade z manj priložnostmi.

Razsežnost kakovostnega neformalnega učenja je ključen vidik vseh projektov, ki jih podpira program Mladi v akciji. To je razvidno zlasti iz meril za dodelitev pri različnih akcijah in podakcijah, podpore Komisije in nacionalnih agencij ciljnim skupinam programa, opredelitve pravic in obveznosti Evropske prostovoljne službe in ne nazadnje iz poudarka na priznavanju neformalnih učnih izkušenj.

Projekti, ki jih financira program Mladi v akciji, morajo spoštovati naslednja načela neformalnega učenja:
o učenje v neformalnih okvirih je načrtovano in prostovoljno;
o izobraževanje poteka v različnih okoljih in situacijah, kjer usposabljanje in učenje ni nujno edina ali glavna aktivnost; o v aktivnostih lahko sodelujejo strokovni moderatorji učenja (kot so mladinski trenerji/mladinski delavci) ali prostovoljci (kot so mladinski voditelji ali mladinski trenerji);
o aktivnosti so načrtovane, vendar le redko sledijo ustaljenemu ritmu ali predmetom kurikuluma;
o aktivnosti so običajno namenjene posebnim ciljnim skupinam in učenje dokumentirajo na poseben, področno usmerjen način.