Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

A picture
© fotolia.com - Aaron Amat

Zorganizowany dialog – Twoje zdanie się liczy

Zorganizowany dialog to rodzaj dyskusji między młodzieżą a politykami, dotyczący wybranych zagadnień. Jego celem jest zagwarantowanie, że zdanie młodzieży zostanie uwzględnione w procesie kształtowania unijnej polityki młodzieżowej.

Od czego zacząć

Możesz wziąć udział w zorganizowanym dialogu w którymkolwiek z 27 państw członkowskich, kontaktując się bezpośrednio z odpowiednią krajową grupą roboczą.

 

Krajowe grupy robocze prowadzą w swoich krajach konsultacje z młodzieżą, organizacjami młodzieżowymi oraz z politykami. Celem zorganizowanego dialogu jest zaangażowanie całej młodzieży, włącznie z osobami mającymi w życiu mniej szans rozwoju lub nienależącymi do żadnych organizacji.

 

Co z tego wyniknie?

Na podstawie wyników wszystkich konsultacji krajowych powstają dokumenty referencyjne na konferencje młodzieżowe, podczas których przedstawiciele młodzieży oraz politycy wspólnie wypracowują stanowiska, które następnie przedkładają na forum UE. Konferencje młodzieży UE odbywają się dwa razy do roku w krajach, które aktualnie sprawują prezydencję w Radzie UE.

Konferencje te organizowane są z założeniem, że kraj sprawujący prezydencję będzie propagował zalecenia konferencji młodzieży UE i przekaże je Radzie Unii Europejskiej. Następnie Rada będzie mogła przyjąć odpowiednią rezolucję lub konkluzje.

 

Co zrobiono do tej pory?

W listopadzie 2012 r. zakończono drugi cykl zorganizowanego dialogu. Jego tematem wiodącym był udział młodzieży w życiu demokratycznym. Temat ten podzielono na trzy bardziej szczegółowe podtematy związane z priorytetami krajowymi państw członkowskich sprawujących prezydencję UE: młodzież i świat (Polska); kreatywność i innowacyjność (Dania); włączenie społeczne (Cypr).

 

Na czym polega zorganizowany dialog