Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Jaunimo garantijos – kova su jaunimo nedarbu

Youth Guarantee – delivering results

Jaunimo garantijų iniciatyvos imtasi siekiant užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 25 metų per keturis mėnesius nuo tada, kai baigia mokslus arba tampa bedarbiais, gautų kokybišką konkretų pasiūlymą. Europos šalys šiuo metu deda pastangas, kad ši iniciatyva būtų įgyvendinta.

Jaunimo garantijų iniciatyva – svarbiausia kovos su jaunimo nedarbu priemonė. Pagal ją numatoma, kad pasiūlymas turėtų būti darbo, pameistrystės, stažuotės pasiūlymas arba pasiūlymas tęsti mokslus ir kad jis turėtų būti pritaikytas prie konkretaus asmens poreikių ir padėties. Siekiama struktūrinių pokyčių perėjimo iš mokymo įstaigos į darbo rinką srityje ir norima tiesiogiai remti jaunimo įdarbinimą. Kadangi ES šalyse padėtis nevienoda, Jaunimo garantijų iniciatyva jūsų šalyje gali būti įgyvendinama kitaip negu kitoje šalyje.

 

Sistemos pagrindas – sėkminga Austrijos ir Suomijos patirtis. Suomijoje dėl jaunimo garantijų jaunimo nedarbas sumažėjo – 83,5 % užsiregistravusiųjų per tris mėnesius nuo registracijos gavo darbą, tapo stažuotojais arba pameistriais arba pradėjo toliau mokytis.

 

Nacionaliniai įgyvendinimo planai

Kad Jaunimo garantijų iniciatyva būtų plėtojama ir įgyvendinama praktiškai, visos dalyvaujančios šalys (valdžios institucijos, mokymo įstaigos, darbdaviai ir t. t.) turi glaudžiai bendradarbiauti. ES šalys pateikė nacionalinius Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planus, kuriuose nurodomos priemonės, kurių bus imtasi, ir, pavyzdžiui, kada kokių veiksmų turi imtis valdžios institucijos ir kitos organizacijos.

 

Kad Jaunimo garantijų iniciatyva būtų įgyvendinta, būtinos strateginės reformos – reikia pasiekti, kad perėjimas iš mokymo įstaigos į darbo rinką vyktų sklandžiau. To gali būti siekiama įvairiomis priemonėmis: gali būti gerinama valstybinių užimtumo tarnybų veikla, mezgami partnerystės ryšiai siekiant padėti jaunimui, keičiamos švietimo sistemos. Komisija atliko nacionalinių įgyvendinimo planų vertinimą. Aštuonių šalių paprašyta imtis ryžtingesnių veiksmų. 

 

Bandomieji projektai

Kadangi kai kuriose šalyse Jaunimo garantijų iniciatyva dar nebaigta įgyvendinti, gali būti, kad pasinaudoti jos privalumais dar negalėsite. Tačiau iš 18 bandomųjų projektų, kuriuos 2013 m. rugpjūtį–gruodį pradėta įgyvendinti septyniose šalyse, galima susidaryti nuomonę, kokių galimybių ateityje galės būti jūsų šalyje.

 

Rumunijoje įsteigti vadinamieji darbo paieškų klubai, kurių paskirtis – padėti jaunimui pasirengti profesiniam gyvenimui. Juose teikiamos konsultacijos, rengiami specialūs kursai ir steigiamos mokomosios įmonės.

Jungtinėje Karalystėje užmegztos mokyklų ir vietos darbdavių partnerystės, kad jaunimas turėtų stažuočių, pameistrystės ir mokomosios praktikos galimybių, be kita ko, jie gali turėti asmeninį kuratorių, dalyvauti profesinio orientavimo sesijose. 

 

Italijoje nesimokančiam ir nedirbančiam jaunimui organizuojami apsilankymai mokyklose ir įmonėse, verslumo skatinimo renginiai ir seminarai.

Airijoje darbo ieškantys jaunuoliai dalyvavo pokalbiuose su valstybinių užimtumo tarnybų patarėjais.

Lietuvoje šios srities projektą kartu su partneriais įgyvendino Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija. Pagal jį tarpininkauta tarp darbo ieškančio jaunimo ir vietos įmonių. Jaunimui, be kita ko, suteikta galimybė dvi savaites atlikti mokomąją praktiką. 

 

Daugiau informacijos apie Jaunimo garantijų iniciatyvą ir jos įgyvendinimą pateikiama Europos Komisijos teminėje apžvalgoje.

Paskelbta: K, 19/03/2015 - 16:08


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!