Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Čo je Európske fórum mládeže?

A picture
© shutterstock.com - YanLev
Aby bol hlas mladých ľudí vypočutý, Európske fórum mládeže sa snaží presadzovať ich záujmy a nabádať ich, aby sa viac zúčastňovali na živote spoločnosti.

Európske fórum mládeže (European Youth Forum – EYF) je organizácia zastrešujúca členské organizácie EYF, t. j. národné mládežnícke skupiny z celej Európy. Tvoria ho národné rady mládeže a medzinárodné mimovládne mládežnícke organizácie. Spoločne zastupujú záujmy miliónov mladých ľudí na celom kontinente.

 

Aké ciele si Fórum stanovilo vo vzťahu k mladým Európanom?

Fórum sa snaží:

 • Posilňovať a povzbudzovať mladých ľudí, aby sa aktívne zúčastňovali na formovaní spoločnosti, najmä viac integrovanej Európy.
 • Presadzovať práva a príležitosti pre mládež.
 • Zlepšiť životné podmienky mladých ľudí.
 • Byť hlasom mladých ľudí v Európe, ktorí sú rovnocennými občanmi, a podporovať ich, aby  naplnili svoj potenciál globálnych občanov.

 

Ako to chce dosiahnuť?

Prostredníctvom:

 • Zapojenia väčšieho počtu mladých ľudí a mládežníckych organizácií do organizácie sociálnych projektov a najmä do rozhodovacích procesov.
 • Účasti na formovaní politík, ktoré sa dotýkajú mladých ľudí, vybudovaním pozície rovnocenného partnera pre nadnárodné inštitúcie ako Európska únia, Rada Európy a Organizácia Spojených národov.
 • Naliehania na orgány orgánov tvorby politík, aby otázky mládeže brali do úvahy vo všetkých oblastiach politiky.
 • Vytvárania životaschopných, skutočne nezávislých mládežníckych organizácií, a to na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni, najmä presadzovaním adekvátneho financovania.
 • Pôsobenia na mladých ľudí pochádzajúcich z rôzneho prostredia a krajín, aby sa vedeli vzájomne počúvať a oceniť svoje názory a skúsenosti.
 • Podporovania porozumenia medzi kultúrami, demokracie, rešpektu, rôznorodosti, ľudských práv, aktívneho občianstva a solidarity.
 • Účasti na práci s mládežou v iných častiach sveta.

 

Kampane Európskeho fóra mládeže EYF

Jedna z najnovších kampaní EYF sa zameriava na vytváranie tlaku na vlády a podnikateľský sektor (a mladých ľudí), aby viac investovali do mládeže a podnecovali mladých dobrovoľníkov a aktivistov aby  premýšľali o svojej budúcnosti a jej uskutočňovaní prostredníctvom online globálneho spoločenstva  Love Youth Future (Láska Mládež Budúcnosť). Mladým ľuďom sa núka priestor, aby sa podelili o svoje názory s ľuďmi, ktorí sú presvedčení, že mladí môžu zmeniť  súčasnosť na veselú budúcnosť.

Dátum uverejnenia: pia., 26/04/2013 - 10:30


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!